فهرست مطالب

پژوهش های حسابداری مالی - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 38، تابستان 1398)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 38، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسفندیار ملکیان، مجید مرادی* صفحات 1-16
  نگهداشت وجه نقد در شرکت، علی رغم وجود مزایایی چون توانایی انجام معاملات تجاری، زمینه ساز ایجاد مشکلاتی چون افزایش بالقوه سرمایه گذاری های غیربهینه به دلیل مسائل نمایندگی است. بنابراین، رویه های حسابداری محافظه کارانه به واسطه استفاده کارا از وجه نقد نگهداری شده می تواند باعث کاهش هزینه های نمایندگی مرتبط با انگیزه های متضاد، بین سهامداران و مدیران گردد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارزش وجه نقد نگهداری شده و حسابداری محافظه کارانه با تاکید بر نقش تعدیل گر سهامداران کنترلی با استفاده از یک نمونه متشکل از 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1396 است. همچنین، آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در نبود کنترل سهامداران با درجه بیشتری از محافظه کاری وجه نقد نگهداری می شود و مطابق با نتیجه فرضیه دوم پژوهش تقویت بعد حاکمیتی کنترل سهامدارن، تاثیرات مثبت فعالیت های حسابداری محافظه کارانه بر ارزش وجه نقد را کاهش می دهد. همچنین نتیجه فرضیه سوم حاکی از آن است که تقویت بعد نظارتی کنترل سهامدارن ارتباط مثبت بین ارزش وجه نقد وحسابداری محافظه کارانه را افزایش نمی دهد.
  کلیدواژگان: ارزش وجه نقد، حسابداری محافظه کارانه، کنترل سهامداران، تئوری نمایندگی
 • محمد امید اخگر*، فاطمه کرانی صفحات 17-38

  محدودیت مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری، می تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعا واکنش مناسب شرکت ها در مواجه شدن با محدودیت مالی می تواند در پیشگیری از این آثار منفی موثر باشند. از این رو بررسی عواملی که باعث ایجاد محدودیت مالی می شوند می توانند در تصمیم گیری مناسب به هنگام مواجه با محدودیت مالی مفید باشند. عوامل مختلفی بر محدودیت مالی تاثیر می گذارند. در این پژوهش به بررسی اثر اصطکاک های بازار بر محدودیت مالی با توجه به ارتباطات سیاسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای محاسبه اصطکاک-های بازار دو معیار عدم تقارن اطلاعاتی و نرخ گردش سهام در نظر گرفته شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 159 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389-1395 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش با اجرای الگوی رگرسیون با استفاده از روش اثرات ثابت و داده های تابلویی، به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. هم چنین جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین محدودیت مالی و اصطکاک های بازار رابطه معناداری وجود دارد، در واقع اصطکاک های بازار باعث افزایش محدودیت مالی می شوند. وجود ارتباطات سیاسی بر رابطه بین نرخ گردش سهام و محدودیت مالی موثر است اما بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی تاثیری ندارد.

  کلیدواژگان: محدودیت مالی، اصطکاک های بازار، عدم تقارن اطلاعاتی، نرخ گردش سهام، ارتباطات سیاسی
 • محسن صالحی نیا*، علی تامرادی صفحات 39-60

  با توجه به محیط به شدت رقابتی پیرامون شرکت ها، اگر شرکتی در موقع نیاز نتواند منابع مالی لازم را تامین نماید، ممکن است در فعالیتش با مشکل روبه رو شود. شرکت ها عموما از دو جنبه نگران شرایط تامین مالی خود هستند: اول اینکه آیا در موقع نیاز توانایی تامین منابع مالی مورد نیاز با هزینه پایین را دارند و دوم اینکه آیا توانایی باز پرداخت بدهی هایشان را دارند یا خیر. یکی از عواملی که ممکن است شرایط تامین مالی شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد ارتباطات سیاسی می باشد، که در ادبیات پژوهشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از همین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست های تامین مالی است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سال های 1390تا 1396 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که ارتباطات سیاسی بر نسبت بدهی های کوتاه مدت، نسبت بدهی های بلند مدت، نسبت مجموع بدهی ها و هزینه بدهی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته ها بیانگر آن است که ارتباطات سیاسی بر رتبه اعتباری شرکت ها تاثیر منفی معناداری دارد.

  کلیدواژگان: ارتباطات سیاسی، سیاست های تامین مالی، نسبت بدهی، هزینه بدهی، رتبه اعتباری
 • مهدی مشکی میاوقی*، رویا محمدی صفحات 61-74
  گزارش های حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی است و محافظه کاری، به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی، می تواند بر کیفیت اطلاعات حسابداری و مرتبط بودن آن با ارزش سهام اثرگذار باشد هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر محافظه کاری مشروط بر کیفیت سود مبتنی بر مرتبط بودن با ارزش و ضریب واکنش سود می باشد. در این پژوهش جهت ارزیابی کیفیت سود از دو شاخص مختلف، یعنی مرتبط بودن با ارزش سهام و ضریب واکنش سود استفاده شده و به منظور محاسبه محافظه کاری مدل خان و واتس به کار گرفته شد. به منظور آزمون فرضیه ها، از اطلاعات 236 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1392 تا 1396 استفاده شده و متغیرهای تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از وجود رابطه منفی و معنی داری بین محافظه کاری شرطی و ضریب واکنش سود می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین محافظه کاری شرطی و مرتبط بودن با ارزش بازار رابطه منفی وجود دارد اما این رابطه صرفا در سطح اطمینان 90 درصد معنی دار است. بر این اساس نتایج آزمون فرضیه ها منطبق با این دیدگاه است که محافظه کاری باعث کاهش کیفیت گزارشگری مالی می شود.
  کلیدواژگان: ضریب واکنش سود، مرتبط بودن با ارزش، محافظه کاری
 • امیرحسین نادری، سعید فتحی*، علی صنایعی، آذرنوش انصاری طادی صفحات 75-88

  آمیخته بازاریابی ابزاری در اختیار مدیران است که به کمک آن بر تمایل به خرید در بازار محصول تاثیر می گذارند. برای کالا و خدمات تا کنون آمیخته بازاریابی طراحی شده است. اما با توجه به تقسیم دارایی به دو بخش مالی و واقعی برای محصولات یا دارایی های مالی تاکنون آمیخته بازاریابی جامعی ارائه نشده است. در این مطالعه تلاش می شود تا با رویکرد میدانی و کاربرد تحلیل عاملی در تبیین مدل های اندازه گیری، بر اساس داده های گردآوری شده در سال 1397 و مبتنی بر 341 پرسشنامه، در 10 گروه از جامعه آماری (شامل صندوق ها، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های سبدگردان، شرکتهای تامین سرمایه، سرمایه گذاران انفرادی، تحلیل گران، سرمایه گذاران صنعت فولاد، سرمایه گذاران انفرادی و غیره) آمیخته بازاریابی محصولات مالی طراحی شود. آمیخته حاصل، شامل شش آمیخته بازده (شامل سه عنصر)، اعتبار (شامل هجده عنصر)، ریسک (شامل شش عنصر)، زمانبنبدی بازار (شامل چهار عنصر)، خدمات جانبی (شامل سه عنصر) و انعطاف پذیری (شامل 4 عنصر) می ‍شود.

  کلیدواژگان: ابزار بدهی، بازار سرمایه، آمیخته بازاریابی، محصولات مالی
 • یاسر رضایی پیته نویی*، احمد عبداللهی صفحات 89-104
  گزارشگری مالی متقلبانه که از آن به حذف یا تحریف عمدی اطلاعات از سوی مدیران ارشد اجرایی شرکت ها به منظور پنهان نمودن عملکرد واقعی تعبیر شده، یکی از جرائم جدی شرکت ها محسوب می شود. از این رو، پژوهش های مختلف صورت گرفته به بررسی عوامل موثر بر احتمال گزارشگری متقلبانه پرداخته و پژوهش حاضر نیز با تمرکز بر یک جنبه از محیط گزارشگری مالی، یعنی قابلیت مقایسه صورت های مالی، رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، برای سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و از رویکرد ارائه شده توسط ریبار و همکاران (2014) و رهروی دستجردی و همکاران (1397) که مبتنی بر حق الزحمه حسابرسی است، برای سنجش احتمال گزارشگری متقلبانه استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 و با بهره گیری از روش رگرسیون چندمتغیره لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی، احتمال گزارشگری متقلبانه شرکت را کاهش می دهد. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که قابلیت مقایسه صورت های مالی می تواند با افزایش شفافیت و قابل فهم بودن گزارش های مالی منجر به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه شود.
  کلیدواژگان: قابلیت مقایسه صورت های مالی، حق الزحمه حسابرسی، تقلب
|
 • Esfandiar Malekian, Majid Moradi * Pages 1-16
  Cash holdings in the company, despite the benefits of the ability to conduct business transactions, are the basis for creating problems such as the potential increase of non-financial investments due to agency issues. Therefore, conservative accounting practices, due to the efficient use of cash held, can reduce the cost of representing conflicting incentives between shareholders and managers. Therefore, the purpose of this a Study of the relationship between held-to-balance value and conservative accounting with an emphasis on the role of modification Controlling shareholders using a sample of 111 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2012 to 2016. Also, the test of research hypotheses was tested using multivariable regression. The results show that, in the absence of controlling shareholders, they hold a higher degree of cash conservatism and, in accordance with the results of the second hypothesis of research, the strengthening of the dominant control of shareholders, would reduce the positive effects of conservative accounting activities on cash value To give The third hypothesis also suggests that strengthening the supervisory dimension of controlling shareholders does not increase the positive relationship between cash and conservative accounting.
  Keywords: cash value, conservative accounting, shareholder control, representation theory
 • Mohammadomid Akhgar *, Fatemeh Korani Pages 17-38

  Financial constraints can impede optimal investment decisions and leading to the loss of firms’ investment opportunities by reducing access to funds required for investment. Certainly, the company's appropriate response to financial constraints can be effective in preventing these negative effects. Hence the study of factors that cause financial constraints can be useful in decision making about financial constraints. This research investigating the effect of market frictions on financial constraints with emphasize on political connections and corporate governance. In order to achieve the purpose of this study and by using the systematic sampling, 159 firms selected as a final sample during 1389-1395 which in general 1113 firm-years observation are considered in analysis of hypotheses. For investigating the relationship between variables, multivariable regression is used by OLS approach. Also in order to testing hypotheses we used panel Data approach. In order to calculate market frictions two criteria of information asymmetry and stock turnover rate, and for the calculation of corporate governance, three criteria of the existence of institutional shareholders, the existence of the audit committee and the independence of the board of directors have been used. The results of the research show that there is a significant relationship between market frictions and financial constraints. The existence of political connections is effective in the relationship between stock turnover rates and financial constraints but in the relationship between information asymmetry and financial constraints has no effect.

  Keywords: financial constraints, market frictions, information asymmetry, stock turnover rates, political connections
 • Mohsen Salehinia *, Ali Tamoradi Pages 39-60

  Considering the highly competitive environment in companies, if a company cannot supply the required financing, it may encounter some problems in its activities. Companies are generally faced with two concerns on their financing conditions. The first concern is whether they have the required financial resources at a low cost in case of need while the second concern is whether they can repay their debts or not. Political connections are one of the factors which may affect the financing conditions of companies but have been less considered in research literature. For this purpose, the present study aimed at investigating the effect of political connections on financing policies. In this regard, a sample including 150 companies listed on the Tehran Stock Exchange was studied during 1390-1396. The findings obtained from testing the research hypotheses indicated that political connections has a significant positive effect on short-term debt ratio, long-term debt ratio, total debt ratio, and the cost of debt. In addition, the findings revealed that political connections has a significant negative effect on the credit rating of companies.

  Keywords: Political Connections, Financing Policies, Debt Ratio, Debt Cost, Credit Rating
 • Mehdi Meshki Miavaghi *, Roya Mohammadi Pages 61-74
  Accounting reports have information content and conservatism, as a qualitative feature of financial information, can affect the quality of accounting information and its relevance to stock values. The main purpose of the present study is to Investigating the effect of conditional conservatism on earnings quality based on price value relevance and the earnings response coefficients. Accounting reports has information content and conservatism as a qualitative feature of financial information can affect the quality of accounting information and its relevance to stock value. In this research, two different measures, including price value relevance and earnings response coefficients, have been used to assess the quality of earnings. conservatism is calculated using Khan and Watts' (2009) model. To test the hypotheses, information from 236 companies accepted in the stock market was used during 1392 to 1396 and the research variables were analyzed using panel data and multivariate regression. The results show that there is positive and significant relationship between conditional conservatism and the earnings response coefficients. The results also show that there is a negative relationship between conditional conservatism and relevance to market value, but this relationship is significant only at the 90% confidence level. Accordingly, the results of testing hypotheses are consistent with the view that conservatism reduces the quality of financial reporting.
  Keywords: earnings response coefficients, price value relevance, Conservatism
 • Anir Hosein Naderi, Saeed Fathi *, Ali Sanayei, Azarnoosh Ansari Tadi Pages 75-88

  Marketing mix is an instrument managers use to affect the intention to purchase of the customers. The marketing mix of commodity and service products has been developed by past authors. But concerning to the classification of assets as real and financial assets, no marketing mix has been developed for the financial products to now. In this study we try to develop the financial products marketing mix using field study and factor analysis in measurement models. The data has been gathered in 2018. The sample included 341 market practitioner in 10 classes including institutional investors, analysts, individual investors, foreign investors, steel industry investors, mutual funds, investment companies and so on. The results show that we can classify the managerial activities in six marketing mix: return (including 10 elements), credit (including 3 elements), risk (including 6 elements), market scheduling (including 4 elements), Extra Services (including 3 elements), and flexibility (including 4 elements).

  Keywords: Debt Instruments, Capital market, Marketing mix, Financial Products
 • Yasser Rezaei Pitenoei *, Ahmad Abdollahi Pages 89-104
  Fraudulent financial reporting which is characterized as the intentional elimination or distortion of information by CEOs to mask their fraudulent performance, is counted a serious corporate crime. Therefore, various studies have been conducted to investigate the various factors influencing the likelihood of fraudulent reporting. In the same vein, the present study, focusing on an aspect of the financial reporting environment, aims at scrutinizing the association between financial statement comparability and the likelihood of corporate fraudulent financial reporting. For this purpose, De Franco et al. (2011) model was used to measure the comparability of financial statements and the approach offered by Ribar et al. (2014) and Rahrovi Dastjerdi et al (2018), based on audit fees is to measure the likelihood of reporting fraudulent. The research hypothesis was also studied by using a sample of 89 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2013-2017, and then tested using a fixed logistic regression method and panel data. The results of the research reveal that financial statements comparability mitigates the likelihood of corporate fraudulent reporting. Based on the findings of the research, it can be concluded that financial statements comparability can increase the transparency and comprehensibility of financial reports, reducing the managers' opportunistic behavior and the likelihood of fraudulent reporting.
  Keywords: financial statements comparability, audit fees, Fraud