فهرست مطالب

پژوهش های حسابداری مالی - سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 54، زمستان 1401)

فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی
سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 54، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • وحید منتی*، امید برزگری صفحات 1-28

  به طور نظری از حسابرسی داخلی انتظار می رود با ارایه خدمات اطمینان بخشی مبتنی بر ریسک به افزایش ارزش شرکت کمک کند؛ اما دانستن اینکه آیا حسابرسی داخلی موفق به دستیابی به این هدف شده، نیازمند انجام پژوهش های تجربی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عملکرد حسابرسی داخلی بر کاهش ریسک ادراکی از منظر مدیران حسابرسی داخلی و مدیران مالی انجام شده است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه و برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چندگانه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش مدیران مالی و حسابرسی داخلی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در سال 1400 هستند که با پیگیری های انجام شده، تعداد 198 پاسخ دریافت شد. نتایج یافته های پژوهش نشان دادند ازنظر مدیران حسابرسی داخلی و مدیران مالی شرکت های بورسی و فرابورسی، عملکرد حسابرسی داخلی بر کاهش ریسک ادراکی تاثیر معناداری دارد. همچنین، کاهش ریسک، زمانی که حسابرسی داخلی به کمیته حسابرسی گزارش می دهد، بیشتر از زمانی است که به مدیران اجرایی گزارش می دهد؛ اما ازنظر مدیران مالی و مدیران حسابرسی داخلی، به کارگیری استاندارد برنامه بهبود و تضمین کیفیت (استاندارد 1300 حسابرسی داخلی) و همچنین، استفاده از واحدحسابرسی داخلی به عنوان راهبرد پرورش مدیر منجر به کاهش بیشتر ریسک ادراکی نمی شود.

  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، ریسک ادراکی، عملکرد حسابرسی داخلی، گزارشگری به کمیته حسابرسی، زمینه پرورش مدیر
 • شعیب رضایی، غلامرضا کردستانی*، محمدحسین قائمی، عباسعلی دریائی صفحات 29-57

  پژوهش پیش رو با یک بررسی آسیب شناسانه و توجه به دیدگاه های استفاده کنندگان، به دنبال شناسایی فاصله انتظارات در گزارشگری مالی با هدف شناخت زمینه های ناکامی در ارایه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری استفاده کنندگان است. پژوهش در سال 1401 با رویکردی کیفی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ازطریق فرآیند مارپیچ تحلیل داده ها با نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. برای این منظور، تعداد 21 مصاحبه با استفاده کنندگان اصلی اطلاعات حسابداری انجام شد. نتایج نشان دادند محتوای گزارشگری مالی تامین کننده همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های اقتصادی نیست و برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت کفایت نمی کند. اطلاعات مالی به دلیل ویژگی های ناقص بودن، گذشته نگر و تاریخ گذشته بودن، پیچیدگی، تغییر قالب و محتوا، قضاوت ها و برآوردهای غیردقیق و روابط غیرشفاف اجزای آن سودمندی کمی دارد. راهکار پیشنهادی تدوین اصولی به عنوان راهنمای عمومی افشای اطلاعات در صورت های مالی است که می تواند در قالب تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره یک در بخش های ساختار و محتوا یا یادداشت های توضیحی آن باشد و به کاهش فاصله انتظارات و بهبود سودمندی گزارشگری مالی منجر شود.

  کلیدواژگان: گزارشگری مالی، فاصله انتظارات، مارپیچ تحلیل داده ها
 • کرار فراس هادی مکصوصی، غلامرضا منصورفر*، حمزه دیدار صفحات 59-82

  این مطالعه در راستای بررسی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده گزارشگری مسیولیت اجتماعی، رابطه رقابت در صنعت به عنوان یک بعد حاکمیت شرکتی بیرونی با ابعاد افشا و کیفیت گزارشگری مسیولیت اجتماعی بررسی می شود. به منظور محاسبه افشا از یک متغیر دو وجهی و برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری از لگاریتم طبیعی تعداد کلمات گزارشات مربوطه استفاده می شود و نشان می دهد رقابت در صنعت که ازطریق شاخص هرفیندال - هیرشمن محاسبه می شود، تنها عامل تعیین کننده برای کیفیت گزارشگری مسیولیت اجتماعی است و رابطه معناداری با افشا یا عدم افشای چنین فعالیت هایی ندارد. در این مطالعه، فرضیات روی 100 شرکت بورسی طی بازه زمانی 1395 تا 1400 ارزیابی شده اند و از تخمین زن لجستیک و  برای تخمین مدل های مربوط به افشا و کیفیت افشا استفاده شده است.

  کلیدواژگان: گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت، کیفیت گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت، رقابت در صنعت، شاخص هرفیندال - هیرشمن
 • اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد*، مصطفی شمس الدینی صفحات 83-107

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سیاست های تهاجمی مالیاتی بر نقدینگی اضافی با توجه به نقش بی ثباتی اقتصادی و محیطی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 167 شرکت طی دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1400 با استفاده از تحلیل همبستگی ازطریق روش تخمین داده های ترکیبی با نرم افزار Eviews آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند سیاست های تهاجمی مالیاتی منجر به افزایش نقدینگی می شود. همچنین، بی ثباتی اقتصادی و محیطی تاثیر تشدیدکننده بر رابطه مثبت بین سیاست های تهاجمی مالیاتی و نقدینگی اضافی دارد. در زمان بی ثباتی، شرکت ها با مشکلات مربوط به تصمیم های مالیاتی مواجه می شوند. به صورت کلی مواجهه با بی ثباتی بیشتر منجر به اتخاذ سیاست های مالیاتی پرریسک تر می شود؛ از این رو، مدیران سعی می کنند با به کارگیری راهبردهای مناسب، وجوه نقد کافی را برای مواجهه با شرایط پیش بینی نشده نگهداری کنند. با توجه به نقش سیاست های مالیاتی، نتایج این پژوهش می تواند درک بهتری از عملکرد مالیاتی شرکت ها و پیامدهای مهم سیاست های تهاجمی مالیاتی برای مدیران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران ارایه دهد.

  کلیدواژگان: سیاست های تهاجمی مالیاتی، نقدینگی اضافی، بی ثباتی اقتصادی، بی ثباتی محیطی
 • صدیقه تازیکی، علی خوزین*، منصور گرکز، علیرضا معطوفی صفحات 109-136

  بر اساس نظریه نمایندگی، روابط اجتماعی مدیرعامل و هییت مدیره می تواند منجر به کاهش نظارت هییت مدیره شود که بر اساس این امر مدیرعامل ممکن است هنگام اتخاذ تصمیمات استراتژیک سرمایه گذاری منافع شخصی خود را در اولویت قرار دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روابط اجتماعی مدیرعامل و هییت مدیره بر برگشت پذیری ساختار سرمایه با نقش تعدیلی هزینه بدهی است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 112 شرکت طی دوره زمانی 1390 لغایت 1399 با استفاده از رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد مطابق با نظریه نمایندگی، روابط اجتماعی مدیرعامل و هییت مدیره بر برگشت پذیری ساختار سرمایه، تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، مطابق با نظریه نمایندگی، هزینه بدهی تاثیر روابط اجتماعی مدیرعامل و هییت مدیره بر برگشت پذیری ساختار سرمایه را تشدید می کند. نتایج بیانگر این است، زمانی که روابط اجتماعی مدیرعامل و هییت مدیره افزایش یابد، دوره برگشت پذیری ساختار سرمایه کاهش می یابد. همچنین در شرکت های دارای هزینه بدهی بالا با افزایش روابط اجتماعی مدیرعامل و هییت مدیره از دوره برگشت پذیری ساختار سرمایه بیشتر کاسته می شود.

  کلیدواژگان: روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره، هزینه بدهی، برگشت پذیری ساختار سرمایه، نظریه نمایندگی
 • شهناز مشایخ*، پروین پورفخریان صفحات 137-158

  ترکیب هییت مدیره به عنوان ابزاری کنترلی در شرکت، تعیین کننده قدرت هییت مدیره است؛ بنابراین، ترکیب هییت مدیره، عامل مهمی در توضیح توانایی اعضا برای انجام وظایف و کمک به عملکرد شرکت است. در شرایط مختلف، انگیزه های مالی اغواکننده ای مانند دریافت پاداش وجود دارند که سبب می شوند مدیران به مدیریت سود بپردازند؛ زیرا ثروت مدیران و مالکان و ارزش شرکت، به صورت جدانشدنی به سودهای اعلام شده ارتباط دارند؛ درنتیجه، مدیران سعی می کنند وضع موجود را حفظ کنند و تداوم سود را در صورت های مالی نشان دهند. در این راستا، در پژوهش حاضر، این موضوع بررسی شده است که آیا بین ترکیب هییت مدیره، مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی با تداوم سود رابطه ای وجود دارد؛ بدین منظور، اطلاعات مالی 131 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1396 تا 1400، بررسی و فرضیه ها با تحلیل همبستگی و رگرسیون چندمتغیره و با استفاده از مدل خوآنگ و همکاران (2022) آزمون شدند. نتایج نشان دادند مدیریت سود تعهدی، تاثیر منفی و معنادار بر تداوم سود دارد و مدیریت سود واقعی و اندازه هییت مدیره، بر تداوم سود، تاثیر مثبت و معنادار دارد.

  کلیدواژگان: تداوم سود، ترکیب هیئت مدیره، مدیریت سود واقعی، مدیریت سود تعهدی
|
 • Vahid Mennati *, Omid Barzegari Pages 1-28

  Theoretically, the Internal Audit function (IAF) is expected to help increase the company’s value by reducing risk. Therefore, we have tested this theory experimentally. This research was conducted with the aim of investigating the impact of internal audit performance on reducing perceived risk from the perspective of Chief Audit Executives (CAEs) and Chief Financial Executives (CFOs). We used a questionnaire to collect data and a multiple linear regression model was used to test the hypotheses. The statistical population of the research is all 620 companies listed in the Tehran Stock Exchange (TSE) & Iran Farabourse in 2021. The number of collected questionnaires was 198. Results showed that from the point of view of CAEs & CFOs of those companies, internal audit performance has a significant effect on reducing perceived risk. Also, risk reduction is greater when internal audit reports to the audit committee than when it reports to executives. However, from the point of view of CAEs & CFOs of those companies, applying quality assurance and improvement program standards (QAIP, Standard 1300) and using internal audit function as Management Training Ground (MTG), does not lead to more reduction of perceived risk.

  Keywords: internal audit, perceived risk, Internal Audit Performance, Report to Audit Committee, Management Training Ground
 • Shoaib Rezaie, Gholamreza Kordestani *, MohammadHosein Ghaemi, Abbasali Daryaei Pages 29-57

  This research with a pathological investigation and by paying attention to the views of users, seeks to identify the gap of expectations in financial reporting to know the areas of failure in providing useful information for users to make decisions. The research was conducted with a qualitative approach and the method of semi-structured interviews and examining qualitative data through the Data Analysis Spiral. That's why, a total of 21 specialized interviews were conducted with the main users of information. The results showed that the content of financial reporting did not provide all the information necessary for economic decisions and it is not enough to evaluate the management stewardship duties. Financial information due to features such as incompleteness, being retrospective and outdated, complexity, change of format and content, inaccurate judgments and estimates, and opaque relations of its components has little usefulness. The suggested solution to reduce the expectations gap and improve usefulness is the compilation of principles as a general guide for the disclosure of information in financial statements which can be in the form of a revision in accounting standard number one in its structure and content section or explanatory notes or be considered as a non-binding practice guide.

  Keywords: Financial Reporting, Expectations Gap, Data Analysis Spira
 • Karrar Firas Hadi Magsoosi, Gholamreza Mansourfar *, Hamzeh Didar Pages 59-82

  Investigating one of the most important determinants of corporate social responsibility reporting, this study examines the relationship between industry competition, as a dimension of external corporate governance, with the dimensions of disclosure and the quality of corporate social responsibility reporting. To measure the disclosure and quality aspects, we use a binary variable and the natural logarithm of the number of words in the relevant reports, respectively. Our results show that industry competition, which is calculated based on the Herfindahl-Hirschman index, is determining factor of the quality of corporate social responsibility reporting and has no significant relationship with the disclosure or non-disclosure of such activities. In this study, the predictions are tested using 100 listed companies on the Tehran Stock Exchange spanning the period of 2017 to 2022. In addition, the logistic and FGLS estimators are employed to estimate the models related to the disclosure and quality aspects, respectively.

  Keywords: Corporate social responsibility reporting, Quality of Corporate Social Responsibility Report, Industry competition, Herfindahl-Hirschman index
 • Esmaeil Akhlaghi Yazdinejad *, Mostafa Shamsoddini Pages 83-107

  This research study has been conducted to investigate the effect of aggressive tax policies on excess liquidity considering the role of economic and environmental instability in firms listed on the Tehran Stock Exchange. To achieve the research objectives, research hypotheses were tested based on a statistical sample of 167 firms for 10 years from 2012 to 2021 using correlation analysis through the panel data estimation method with Eviews. Research findings show that aggressive tax policies lead to an increase in excess liquidity. Also, economic and environmental instabilities have an intensifying effect on the positive relationship between aggressive tax policies and excess liquidity. In times of instability, firms face problems related to tax decisions. In general, facing more instability leads to the adoption of riskier tax policies, so managers try to keep enough cash to face unforeseen conditions by applying appropriate strategies. Considering the role of tax policies, the results of this study can provide a better understanding of the firm tax performance of firms and the important consequences of aggressive tax policies for managers, investors, and policymakers.

  Keywords: Aggressive tax policies, Excess Liquidity, Environmental instability, Economic instability
 • Sedigheh Taziki, Ali Khozein *, Mansour Garkaz, Alireza Matoufi Pages 109-136

  According to agency theory, CEO-Board social ties can lead to the reduction of board supervision, according to which, the CEO may prioritize his interests when making strategic investment decisions. Therefore, the current research aims to investigate the effect of the CEO-Board social ties on capital structure reversibility with the moderating role of the cost of debt. The research hypothesis was tested based on a statistical sample consisting of 112 companies from 2011 to 2020 using multivariate regression based on combined data. The findings of the research show that according to the agency theory, the CEO-Board social ties have a negative and significant effect on capital structure reversibility. Also, according to the findings of the research, by the agency theory, the cost of debt intensifies the effect of the CEO-Board social ties on capital structure reversibility. The results indicate that when the CEO-Board social ties increase, the return period of the capital structure decreases. Also, in companies with high cost of debt, with the increase in the CEO-Board social ties, the return period of the capital structure is further reduced.

  Keywords: CEO-Board Social Ties, Debt Cost, Capital Structure Reversibility, Agency Theory
 • Shahnaz Mashayekh *, Parvin Pourfakhrian Pages 137-158

  The composition of the board of directors as a control tool in the company determines the power of the board of directors; hence, together with the director of the board of directors, it is an important factor in explaining the contribution to performing the tasks and contributes to the performance of the company. In various situations, there are enticing economic incentives, such as receiving points, for managers to engage in earnings management. Because the company's value and the wealth of its managers and owners are inseparably linked to the reported profits. Has this been addressed? Is there an ongoing investigation between the Board of Directors of Real Profit Management and Profit Management? For this purpose, we examined the financial information of 131 companies from the companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the period from 2015 to 2019. It showed that profit management has a negative and significant effect, and real profit management and the size of the board of directors have positive and significant results with profit continuity.

  Keywords: earnings sustainability, Board composition, Real earnings management, Earnings management