فهرست مطالب

دانش حسابداری مالی - سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • شکوه شعبانی*، کاوه مهرانی صفحات 1-26
  هدف

  هدف از این مقاله نوع شناسی چارچوب های سیرتکامل حسابداری از قرن 15 تا 19 در اندیشه مفسران تئوری مارکس است.در واقع این مقاله به نوع شناسی دیدگاه محققان در مورد نقش حسابداری در دوران گذار (بر اساس دیدگاه مارکس) می پردازد.

  روش

  روش مورد استفاده در این مقاله ترکیبی از نوع شناسی، تحلیل محتوا و مطالعه تطبیقی به منظور بررسی دیدگاه های مختلف محققان می باشد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان می دهد نظرات محققان در مورد نقش حسابداری در دوران گذار متفاوت است.به طور کلی دو دیدگاه مختلف در این زمینه وجود دارد که از سه منظر قابل بررسی است و در نتیجه در 6 نوع مختلف قابل تقسیم بندی می باشند.

  نتیجه پژوهش

  نتیجه این پژوهش که با بررسی دیدگاه های محققان مختلف حاصل شده است ، نشان می دهد نقش حسابداری در دوران گذار یک نقش دوطرفه یا دیالکتیک بوده است.

  دانش افزایی

  دانش افزایی مربوط به این مقاله نیز در راستای رفع نیاز به تغییرحوزه مطالعات حسابداری از دیدگاه اثباتی به سمت دیدگاهی که ویژگی های حسابداری را به عنوان یک پدیده اجتماعی و سیاسی بررسی کند، می باشد.در این مقاله نقش حسابداری در یک فرایند سیاسی و اجتماعی که شکل دهنده بافت سازمانی و اجتماعی آن است بررسی شده است.

  کلیدواژگان: پارادایم انتقادی، تاریخ حسابداری، حسابداری دوطرفه، گذاراز فئودالیسم به سرمایه داری، مارکسیسم، نوع شناسی
 • منصور قادری آذر، احمد ناصری* صفحات 27-58
  هدف

  ایجاد زمینه بهبود و ارتقای کیفیت متون درسی حسابداری

  روش

  در این مطالعه 140 عنوان از کتاب های اصول حسابداری1 شناسایی و بازخوانی شده، ابتدا از مجموع 50 عنوان کتاب منتشرشده از سال 1340 تا سال 1380، هشت عنوان از موثرترین و پرتیراژ ترینشان  به صورت موردی بررسی و سپس از  بین 90 عنوان کتاب منتشره از سال 1380 تا سال 1390 یک نمونه 30تایی انتخاب و مورد تحلیل محتوا و بررسی تطبیقی قرارگرفته است.

  یافته ها

  آزمون فرضیه های سه گانه تحقیق نشان می دهد که اولا کتاب های اصول حسابداری1منتشره در دهه1380 از لحاظ محتوا و موضوع، نسبت به کتاب های قدیمی تر تغییر قابل ملاحظه ای نیافته، ثانیا سبک بیان، شیوه نگارش و ساختار کتاب های فوق نسبت به یکدیگر تفاوت معنی داری ندارد، و ثالثا در تدوین این کتاب ها از منابع محدود و معینی استفاده شده است.

  نتیجه گیری

  در دهه 1380 موج لجام گسیخته ای از کتاب های مشابه تحت عنوان «اصول حسابداری1» منتشر و روانه بازار شده که اگر به صراحت مصداق سرقت علمی و ادبی نباشد حداقل می توان آن را مصداق اهدار منابع برای تولید و انتشار متون مشابه دانست. دانش افزایی: این پژوهش، صاحب نظران و متولیان امر را متوجه نوعی ایستایی شکلی و محتوایی در متون درسی اصول حسابداری1 (تا قبل از سال 1390) و بالتبع ضرورت بازاندیشی در آن می کند.

  کلیدواژگان: آموزش حسابداری، کتاب اصول حسابداری1، تاریخ آموزش حسابداری ایران، تحلیل محتوای کتاب درسی، ساختار کتاب، سبک نگارش
 • سیدعباس هاشمی*، هادی امیری، شهربانو باجولی صفحات 59-94
  هدف

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر همزمان بازده سهام، تغییرات جریان نقد عملیاتی و تغییرات فروش بر عدم تقارن زمانی سود است.

  روش

  جهت آزمون فرضیه های پژوهش، 203 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 لغایت 1396 انتخاب و از الگوی رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد.

  یافته ها

  سود در برابر بازده سهام، تغییرات جریان نقد عملیاتی و تغییرات فروش واکنشی نامتقارن دارد. همچنین رابطه تعاملی بازده سهام و تغییرات جریان نقد عملیاتی باعث افزایش عدم تقارن زمانی سود در برابر هر دو متغیر می شود؛ همین طور رابطه تعاملی بازده سهام و تغییرات فروش باعث افزایش عدم تقارن زمانی سود در برابر تغییرات فروش می شود اما این امر در برابر بازده سهام صادق نیست.

  نتیجه گیری

  عدم تقارن زمانی سود با توجه به تقابل اخبار خوب و بد در مورد جریان های نقدی آتی به وجود می آید؛ به گونه ای که واکنش سود به اخبار بد سریع تر از اخبار خوب است. بازده سهام، جریان نقد عملیاتی و درآمد فروش از جمله شاخص های موثر بر عدم تقارن زمانی سود هستند. به دلیل وجود رابطه تعاملی بین شاخص های مذکور، احتمال تغییر میزان عدم تقارن زمانی سود در برابر هر یک از آنها وجود دارد.

  دانش افزایی

  تاثیر رابطه تعاملی شاخص های اثرگذار بر عدم تقارن زمانی سود، می تواند شناخت بیشتری از ویژگی های کیفی اثرگذار بر سود به استفادکنندگان اطلاعات مالی و محققین آینده بدهد.

  کلیدواژگان: تاثیر همزمان شاخص ها، عدم تقارن زمانی سود، محافظه کاری، محافظه کاری شرطی
 • زهره حاجیها*، عادله آزادزاده صفحات 95-117
  هدف

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر اندازه موسسه حسابرسی و حاکمیت شرکتی می باشد.

  روش

  در این پژوهش، 56 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1396 موردبررسی قرارگرفته است و برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان می دهد بین ویژگی های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت های مالی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج نشان می دهد که اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت های مالی اثر منفی می گذارد. درنهایت، اندازه هیئت مدیره بر رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت های مالی اثر مثبت می گذارد و استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت های مالی اثر منفی می گذارد.

  نتیجه گیری

  کاهش قابلیت مقایسه صورت های مالی ناشی از اثربخشی کمتر کمیته های حسابرسی می باشد.

  دانش افزایی

  با وجود تاثیر عملکرد کمیته های حسابرسی بر ویژگی های کیفی صورت های مالی لزوم توجه به اثربخشی کمیته های حسابرسی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

  کلیدواژگان: اندازه موسسه حسابرسی، حاکمیت شرکتی، قابلیت مقایسه صورت های مالی، کمیته حسابرسی
 • مسیح الله صدری، سعید علی احمدی* صفحات 119-139
  هدف

  هوش هیجانی ممکن است از طریق تعامل با سایر متغیر ها بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرس تاثیر داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی بر تاثیر فشار بودجه زمانی و فشار صاحبکار بر قضاوت حسابرس است.

  روش

  به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از پرسشنامه مبتنی بر سناریو استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش سال 1397، جامعه آماری شامل حسابرسان شاغل در موسسه های حسابرسی و نمونه آماری شامل 160 حسابرس به روش نمونه گیری در دسترس است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان می دهد فشار بودجه زمانی و فشار صاحبکار بر قضاوت حسابرس تاثیر معنی دار دارد. اما، نتایج پژوهش نشان داد که تعامل هوش هیجانی با متغیرهای فشار بودجه زمانی و فشار صاحبکار تاثیر معنی داری بر قضاوت حسابرس ندارد.

  نتیجه گیری

  در کل نتایج پژوهش نشان داد که فشار بودجه زمانی و فشار صاحبکار موجب کاهش کیفیت حسابرسی نشده است و حسابرسان در قضاوت های خود کیفیت حسابرسی را مورد توجه قرار داده اند.

  دانش افزایی

  انجام این پژوهش می تواند علاوه بر گسترش ادبیات نظری حوزه قضاوت حسابرسی، نقش دو عامل مهم فشار بودجه زمانی و فشار صاحبکار بر قضاوت حسابرسان را با در نظر گرفتن هوش هیجانی در بازار حسابرسی ایران مشخص نماید.

  کلیدواژگان: فشار بودجه زمانی، فشار صاحبکار، قضاوت حسابرس و هوش هیجانی
 • محمد خطیری*، یوسف تقی پوریان، رضا غلامی جمکرانی، حسین جهانگیر نیا صفحات 141-165
  هدف

  ویژگی های ذاتی مانند ویژگی های شخصیتی و ویژگی های اکتسابی مانند هوش مالی مدیران می تواند رفتار و نوع تصمیمات آنان را در سازمان تحت الشعاع قرار داده و به تبع عملکرد مالی را تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش، تاثیر ویژگی های شخصیتی بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن اثر تعدیل گری هوش مالی مدیران بررسی شده است.

  روش

  ویژگی های شخصیتی مدیران از طریق پنج مولفه روان رنجورگرایی، برون گرایی، پذیرا بودن، سازگاری و وجدانی بودن و با استفاده از پرسشنامه استاندارد نئو و هوش مالی نیز با پرسشنامه استاندارد کیوساکی سنجیده شده است. دوره زمانی پژوهش، منتهی به بازه زمانی توزیع پرسشنامه های پژوهش، سال مالی 1396 و نمونه آماری شامل 291 تن از اعضای هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری بیانگر آن است که ویژگی های روان رنجورگرایی، پذیرا بودن و وجدانی بودن دارای تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت بوده و تاثیر مولفه های برون گرایی و سازگاری بر عملکرد شرکت معنی دار نبوده است. در ضمن، اثر تعدیل گری هوش مالی بر رابطه بین مولفه ها و عملکرد شرکت تایید نگردید.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش بیانگر آن است که صرفا برخی خصوصیات شخصیتی مدیران بر عملکرد شرکت تاثیر دارد و در این راستا، هوش مالی توان تاثیرگذاری بر رابطه بین خصوصیات شخصیتی مدیران و عملکرد شرکت را ندارد.

  دانش افزایی

  پژوهش حاضر برای نخستین بار در ایران تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران را بر عملکرد شرکت بررسی کرده است. یافته های پژوهش حاضر به توسعه ادبیات حوزه مالی رفتاری و نظریه های مربوط به آن کمک می کند.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی مدیران، هوش مالی، عملکرد شرکت
 • محسن رشیدی باغی* صفحات 167-187
  هدف

  سرمایه گذاران به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم شفافیت اطلاعات، اقدام به کسب اطلاعات خصوصی می نمایند. در این مقاله، هدف بررسی نقش کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری در تعدیل توزیع اطلاعات و ایجاد محدودیت برای دسترسی به اطلاعات نهانی است.

  روش

  موضوع مورد مطالعه بر مبنای الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی بوده و در دوره زمانی 1388 تا 1396 داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است.  

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که کیفیت اطلاعات حسابداری منجر به تغییر بازدهی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی می شود ولی کیفیت حسابرسی تغییری در قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد نمی کند. فرضیه سوم تحقیق نیز بیانگر عدم تاثیر کیفیت حسابرسی بر بازده غیرعادی ناشی از اطلاعات خصوصی است. همچنین، نتایج فرضیه چهارم بیانگر این است که در هنگام تغییر سطح کیفیت اطلاعات حسابداری، بازده غیرعادی ناشی از اطلاعات خصوصی نیز تغییر می کند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان کرد که حتی در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی بالا، کیفیت اطلاعات می تواند اقدامی موثر در جهت کاهش هزینه های ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی باشد. به عبارتی، افزایش کیفیت اطلاعات منجر به قیمت گذاری بهینه تر و کاهش هزینه سرمایه می شود.

  دانش افزایی

  تغییرات در ارزش عدم تقارن اطلاعاتی منجر به شناخت ریسک و فرصت های مرتبط با تغییرات در عوامل رفتاری سرمایه گذاران شده و فرصتی برای بهبود عملکرد، کاهش ریسک و یا به تاخیر انداختن پیامدهای منفی سرمایه گذاری (ناشی از ضعف در کیفیت اطلاعات) فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت اطلاعات حسابداری، کیفیت حسابرسیو نوسان بازدهی
 • محمد فیروزیان نژاد*، محمد رمضان احمدی، علیرضا جرجرزاده، احمد کعب عمیر صفحات 189-213
  هدف

  سود و نحوه اندازه گیری آن یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت سهام و همچنین معیاری برای محاسبه ریسک شرکت است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کنندگی ریسک سیستماتیک در استفاده از رویکردهای مدیریت سود جهت تاثیر بر ارزش بازار سهام می باشد.

  روش

  برای آزمون فرضیه های پژوهش داده های 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 الی 1396 به شیوه داده های تابلویی و روش داده های اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفته است. در این راستا دو فرضیه تدوین و برای اندازه گیری مدیریت سود تعهدی از روش مک نیکولز و برای اندازه گیری مدیریت سود واقعی از روش رویچودهری استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که بین رویکرد مدیریت سود تعهدی و واقعی با ارزش بازار سهام رابطه مثبت معناداری وجود دارد و شرکت ها از اقلام تعهدی اختیاری و اقلام واقعی جهت تاثیر مثبت بر ارزش بازار سهام استفاده می-کنند و این موضوع ارتباطی با ریسک شرکت ندارد

  نتیجه گیری

  براساس نتایج بدست آمده تاثیر متغیر ریسک سیستماتیک موجب کاهش ضریب متغیر مدیریت سود تعهدی و واقعی در رابطه با ارزش بازار سهام شده است. به عبارت دیگر سطح ریسک سیستماتیک شرکت اثر تعدیل کنندگی بر رابطه میان رویکردهای مدیریت سود و ارزش بازار سهام نداشته است. عدم کارایی بازار سرمایه و ناتوانی سرمایه گذاران در تحلیل و تفسیر درست محتوای اطلاعات صورتهای مالی و ریسک شرکت از یکسو و توانایی و فرصت طلبی مدیران جهت دستکاری در سود و تغییر در انتظارات سرمایه گذاران موجب شده تا ریسک سیستماتیک تاثیری در انتخاب رویکردهای مدیریت سود نداشته باشد.

  دانش افزایی

  در این پژوهش برای نخستین بار است که نقش ریسک سیستماتیک در انتخاب رویکردهای مدیریت سود جهت تاثیر بر عملکرد و ارزش بازار سهام مورد توجه قرار گرفته است. افزون بر آن یافته های پژوهش حاضر درصدد است دلایل عدم توجه به ریسک سیستماتیک را از منظر سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها توضیح دهد.

  کلیدواژگان: مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی، ریسک سیستماتیک، بازده غیرعادی سهام، ارزش بازار سهام
 • حسین جعفری جم*، فائزه علی عسگری، حمید زارعی صفحات 215-242
  هدف

  پایداری یک موضوع بسیار مهم برای شرکت های بزرگ جهان امروز بوده و پژوهش حاضر از مطالعات پیشگامی است که شواهدی در مورد تاثیر افشای اطلاعات پایداری بر عملکرد مالی و ارزش شرکت ها فراهم می سازد. بر مبنای نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه ذینفعان انتظار رابطه ای مثبت بین افشای اطلاعات پایداری با عملکرد مالی و ارزش شرکت ها وجود دارد. در نظریه ذینفعان، رعایت الزامات ذینفعان (زیست محیطی و اجتماعی) موجب بهبود عملکرد مالی و ارزش شرکت می شود.

  روش

  پژوهش حاضر در فضای خاص پژوهشی ایران صورت گرفته است، به طوری که با استفاده از روش مشاهده مستقیم، سطح افشای اطلاعات پایداری از طریق تحلیل محتوای گزارش های هیئت مدیره شرکت های بورسی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  پس از آزمون اطلاعات 140 شرکت در دوره زمانی 1390 الی 1395 (840 مشاهده)، یافته های پژوهش نشان داد که افشای اطلاعات پایداری با عملکرد مالی و ارزش شرکت ها دارای روابط معنادار و مستقیمی است. نتیجه گیری: مطابق با مبانی نظری، نتایج پژوهش گویای این است که افزایش افشای اطلاعات پایداری شرکت ها منجر به بهبود عملکرد مالی و ارزش آن ها می گردد.

  دانش افزایی

  نتایج این پژوهش به مدیران کمک می کند سیاست های موثر مربوط به افشای اطلاعات پایداری را در راستای بهبود عملکرد مالی و ارزش شرکت ها توسعه دهند.

  کلیدواژگان: ارزش شرکت، سطح افشای اطلاعات پایداری، عملکرد مالی شرکت
|
 • Shokouh Shabani *, Kaveh Mehrani Pages 1-26
  Purpose

  The purpose of this article is the typology of frame works for evolution of Accounting from 15th to 19th century (the transition era) in the ideas of Marx  interpreters. In fact, this article is doing the typology on researchers’ point of views in regards to the Accounting role in the transition period (based on Marx s’ point of view).

  Methods

  The research method is a combination of typology, content analysis and comparative studies for analyzing different viewpoints of researchers in this field.

  Results

  The results of this research shows the researchers’ viewpoints about Accounting role in transition period are different. These researchers have found the mentioned results via different methods which could be all classified into 6 different types after rounds of analysis.

  Conclusions

  Finally, it concludes that by analyzing different viewpoints of researchers, it seems that Accounting role in this period was two-way and dialectics one.

  Contribution

  The aim of this article is an answer to the demand for change in the field of Accounting studies from positivism in to a point of view where Accounting characteristics are being analyzed as a social and political phenomenon. In this article the role of accounting was analyzed in a political and social process that shaped it.

  Keywords: Accounting History, Critical paradigm, Double-Entry Accounting, Marxism, Typology, Transition from Feudalism to Capitalism
 • Mansour Ghaderiazar, Ahmad Nasseri * Pages 27-58
  Purpose

  Providing a theoretical background for improving the quality of Accounting educational textbooks

  Methods

  In this research 140 titles of Accounting Principle I (Vol. 1) textbooks are recognized and reviewed. First, from the 50 titles of the published books from 1960 until 2000 (ie. First four decades), eight titles which have been of the most effective and the most printed and sold books are reviewed one by one through a case study manner; then from the 90 titles published during the decade from 2001 until 2010 a randomly selected sample of 30 books is examined through a comparatively analytical method.

  Results

  Examining the three hypotheses reveal that firstly the huge number of "Accounting Principles I" textbooks published during the second period (from 2001 to 2010) have no significant changes and improvements in comparison with their former textbooks (published from 1960 to 2000) in the sense of their contexts and subjects; secondly the writing style and the structure of these books do not show significant deferences with each other; and thirdly these books refer to a very little number of particular resources.

  Conclusions

  during a unique decade (from 2001 to 2010) a huge number of educational textbooks titles as "Accounting Principles I" were published in Iran (In Persian language) which were mainly similar to each other. This issue can be recognized as a subject of plagiarism and/or at least as a subject of wasting resources for rewriting and republishing similar educational textbooks.

  Contribution

  As the first in its realm, this research absorbs the thinkers' attention to some sort of structural and contextual fruitlessness and stasis within Accounting educational publications in Iran and hence necessitate of rethinking about.

  Keywords: Accounting Principles, Education, History of Accounting Education in Iran, textbook, Writing Style
 • SEYED ABBAS HASHEMI *, Hadi Amiri, Shahrbanoo Bajouli Pages 59-94
  Purpose

  The purpose of this study is to investtigating the concurrent impact of stock return, operating cash flow change and sales change on asymmetric timeliness of earning.

  Methods

  To test the research hypotheses, 203 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period 2008 to 2018 and using multivariate regression model of pooled or panel data.

  Results

  Earning has an asymmetric responds to positive and negative including stock return, sales change, and operating cash flow change. Furthermore, the interaction effect of stock return and operating cash flow change increases the asymmetry timeliness of earning against both variables On the other hand, the interaction effect of stock return and sales change, increases the asymmetry timeliness of earning against sales change whilst not such impact observed against stock returns.

  Conclusions

  Asymmetry timeliness of earning is created with respect to good versus bad news about future cash flows where negative news seems to have more immediate impact rather than positive news. Including indicators drivers of the asymmetric timeliness of earning are stock return, sales change, and operating cash flow change and due to the interaction effect between these indicators, the possibility of changing the amount of asymmetric timeliness of earning against each of these indicators.

  Contribution

  The impact of the interaction effect of affecting indicators on Asymmetry timeliness of earning can give more knowledge to financial information users and future researchers about the qualitative characteristics of affecting earning.

  Keywords: The Concurrent Impact of Indicators, Asymmetric Timeliness of Earning, Conservatism, Conditional Conservatism
 • Zohre Hajiha *, Adeleh Azadzadeh Pages 95-117
  Purpose

  The main objective of this study is to investigate the relationship betweenaudit committee characteristics and comparability of financial statement with the moderating role of audit firm size and corporate governance.

  Methods

  In this study, have been investigated 56 firms listed on Tehran stock exchange during the years 2013 to 2017 andTo estimate research hypothesis, is used a multivariable regression model.

  Results

  Results of the study indicate that there is a negative and significant relationship between audit committee characteristics and financial statements comparability. However, audit firm size has a negative effect on relationship between audit committee characteristics and financial statement comparability and finally, board size has a positive effect on relationship between audit committee expertise and financial statement comparability and independent board has a negative effect on relationship between audit committee size and financial statement comparability.

  Conclusions

  Reducing financial statement comparability stem from less effectiveness audit committees.

  Contribution

  Despite the effect performance of audit committees on quality characteristics of financial statements, need attention to the effectiveness of audit committees is very important.

  Keywords: Audit Committee, audit firm size, Corporate governance, financial statement comparability
 • Masih Allah Sadri, Saeid Aliahmadi * Pages 119-139
  Purpose

  Emotions are an important underlying factor that may interact with other variables to influence auditors’ judgments and decisions. The purpose of this study was to investigate the interactive role of emotional intelligence on the impact of time budget and client pressures on the auditor's judgment.

  Methods

  In order to test the research hypotheses, a scenario-based questionnaire has been used. The period of research is 2018 and the statistical sample of research includes 160 auditors which were selected by available sampling method.

  Results

  The results show that the effect of time budget pressure and client pressure on the auditor's judgment has a significant effect. However, the results showed that the interaction of emotional intelligence with the time budget pressure and client pressure does not have a significant effect on the auditor's judgment.

  Conclusions

  Overall, the results of the research showed that the pressure of the time budget and client pressure did not reduce the audit quality and the auditors in their judgments have taken into account the audit quality.

  Contributions

  This research can, while developing theoretical literature in audit judgment, determine the role of two important factors of time pressure and client pressure on auditors' judgments, taking into account the emotional intelligence in the audit market of Iran.

  Keywords: Time Budget Pressure, Client pressure, Auditor Judgment, Emotional Intelligence
 • Mohammad Khatiri *, Yousef Taghi Pirian Gilani, Reza Gholami Jamkarani, Hoseyn Jahangir Nia Pages 141-165
  Purpose

  Intrinsic features such as personality traits and acquired features such as financial intelligence of managers can undermine their behavior and type of decision in the organization and affect financial performance. In this research, the effect of personality characteristics on the performance of the company has been investigated considering the moderating effect of managers' financial intelligence.

  Methods

  The personality characteristics of managers were measured through five components: neuroticism, extraversion, Openness to experiences, agreableness and conscientiousness using the Neo standard questionnaire and the financial intelligence with the standard Kiosaki questionnaire. The research period during which the questionnaires were distributed is fiscal year 2017. The sample included 291 firms listed in Tehran Stock Exchange.

  Results

  The results of this study, using the structural equation modeling approach, indicated that the personality characteristics: neuroticism, acceptance and conscientiousness had a significant positive effect on the performance of the company, and extraversion and adaptation were not significant on company’s performance. In addition, the effect of financial intelligence adjustment on the impact of all components on the company's performance was not confirmed.

  Conclusions

  Our findings show that only some personality characteristics of managers have an impact on the firm's performance. In this regard, financial intelligence can not affect the relationship between managerial personality characteristics and corporate performance.

  Contribution

  For the first time, this research has examined the effect of managers' personality characteristics on firms’ performance. Our findings contribute to the development of the literature on behavioral finance and related theories.

  Keywords: Managerial personality characteristics, financial intelligence, Corporate performance
 • Mohsen Rashidi Baqhi * Pages 167-187
  Purpose

  Investors seek private information in order to cover the risks of lack of transparency of information. The purpose of this paper is to examine the role of audit quality in adjusting the distribution of information and limiting the availability of latent information.

  Methods

  The subject of the study was based on the regression model of the combined data. During the period of 2009 to 2018, the data of the companies accepted in the Tehran Stock Exchange were collected and used to test the research hypotheses.

  Results

  The results of the research indicate confirmation of the first and fourth hypotheses of the research. In other words, the research results indicate that the quality of accounting information leads to a change in the pricing of information asymmetry, but audit quality does not change the price of information asymmetry. The third hypothesis of the research also suggests the ineffectiveness of audit quality on the fluctuation of the returns from private information. Also, the results of the fourth hypothesis indicate that, when changing the level of information quality of accounting information, the fluctuation in the return on private information is also changed so that with the change in the quality of accruals, the return on the investor also fluctuates and changes.

  Conclusions

  According to the results of the research, it can be stated that even in the presence of high information asymmetry, information quality can be an effective measure to reduce the costs of information asymmetry. In other words, increasing the quality of information leads to more optimal pricing and lower cost of capital.

  Contribution

  Changes in the value of information asymmetry lead to a recognition of the risks and opportunities associated with changes in the behavioral factors of the investors and the opportunity to improve performance, reduce risk or delay the negative outcomes of investment (due to weaknesses in the information quality).

  Keywords: Accounting Information Quality, audit quality, Information Asymmetry, Return Fluctuation
 • Mohammad Firouzian Nezhad *, Mohammad Ramezan Ahmadi, Alireza Jorjorzadeh, Ahmad Kaab Omeir Pages 189-213
  Purpose

  Earnings and its measurement methods are among the most important determinants of the stock market value and the measures of calculating the corporate risk. As a result, increasing the modifications in the future earnings heightens the risk, affecting the investors’ decisions. Therefore, analyzing the moderating role of systematic risks in using the earning management approaches for influencing the stock market value was the overarching purpose of this is to research.

  Methods

  Data collected on 131 listed companies from 2008 to 2017 was tested using the panel data method and the fixed effects method to test the research hypotheses. To this end, two hypotheses were formulated and the McNichols was used to measure the accrued earnings. The Roychowdhury method was used to measure the real earnings.

  Results

  The findings from this research showed the positive and significant relationship between the accrued and real earning management approaches and the stock market value. Besides, companies use the optional accrued and real earnings approach to positively affect the stock market value, which is not associated with the corporate risk.

  Conclusions

  Based on the present research results, the variable effect of the systematic risk reduces the variable coefficient of the accrued and real earning management in relation to the stock market value. In other words, the corporate systematic risk does not have a moderating effect on the relationship between the earning management approaches and the stock market value. The capital market inefficiency and investors’ failure to correctly analyze and interpret the information in financial statements and corporate risks, as well as managers’ ability and opportunistic attempts to change the earning data and the investors’ expectations, have suppressed the effect of systematic risks on the selection of the earning management approaches.

  Contribution

  In this research, the role of the systematic risk in the selection of the earning management approaches for influencing the stock market value and performance is researched for the first time. Furthermore, the findings from the present research may explain the reasons for the company managers and investors’ negligence in taking systematic risk into account.

  Keywords: Accrual Earning Management, Real Earning Management, Systematic risk, Stock Market Value
 • Hossein Jafarijam *, Faeze Aliasgari, Hamid Zarei Pages 215-242
  Purpose

  Nowadays sustainability represents a crucial issue for huge firms worldwide, and current paper is typically a pioneering study which provides empirical evidence of the impact of sustainability information disclosure on financial performance and corporate value. Based on resource-based View (RBV) and stakeholder theories, there is a positive relationship between sustainability information disclosures with financial performance and corporate value. Indeed, in stakeholder's theory, satisfying the requirements of stakeholders (environmental and social) may improve the firm's financial performance and value.

  Methods

  The paper has been carried out in the Iranian contex, thus sustainability information disclosures are evaluated through content analysis of the board of directors' reports employing direct observation method.

  Results

  Following examining the information of 140 firms during the period 2010-2016 (840 observations), the desired findings scientifically show that according to the theoretical foundations in this academic field, the disclosures of sustainability information naturally has a significant and direct relationship with the financial performance and corporate value.

  Conclusions

  Progressively increasing the proper disclosure of corporate sustainability information leads to improved financial performance and value.

  Contribution

  The study may encourage managers to develop effective corporate policies reasonably related to the disclosure of sustainability information to improve financial performance and corporate value.

  Keywords: Corporate Value, Financial Performance, Sustainability Information Disclosure