فهرست مطالب

پژوهش در طب ورزشی و فناوری - پیاپی 17 (بهار و تابستان 1398)
 • پیاپی 17 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدحسین نوری*، حیدر صادقی صفحات 1-10

  به کارگیری ابزار مناسب و روش های علمی و سیستماتیک استعدادیابی می تواند فرآیند شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی را برای رسیدن به سطح قهرمانی سرعت بخشیده و شرایطی فراهم آورد که ورزشکاران مستعد هر چه سریع تر به بالاترین سطح عملکردی خود دست پیدا کنند. هدف از انجام این پژوهش طراحی، پایایی سنجی و اعتباریابی نرم افزار استعدادیابی بر پایه منطق فازی در رشته فوتبال بود. در این پژوهش با انتخاب مهم ترین شاخص های استعدادیابی فوتبال در حوزه های فیزیولوژیکی، قابلیت های حرکتی، مهارتی و روان شناختی و بر اساس نورم فوتبالیست های پسر (16-14 سال) رده نوجوانان نخبه و ملی پوش فوتبال ایران، الگوریتمی بر پایه منطق فازی (به وسیله بسته ابزار منطق فازی در نرم افزار MATLAB) طراحی شده است. نرم افزار رکورد فوتبالیست های نوجوان در شاخص های استعدادیابی مذکور را به مثابه ورودی دریافت کرده و با مقایسه با هنجار همتایان نخبه و ملی پوش، آنان را در وضعیت های نامتناسب، نیمه متناسب، متناسب، استعداد درخشان یا نادر طبقه بندی می کند. برای تعیین پایایی و روایی الگوریتم طراحی شده، رکورد فوتبالیست های نخبه رده نوجوانان دو کشور برزیل و پرتقال در شاخص های استعدادیابی در ورودی نرم افزار اعمال شد و نتایج حاصل از خروجی با نتایج حاصل از هنجار نوجوانان فوتبالیست ملی پوش ایرانی مقایسه گردید.

  کلیدواژگان: استعدادیابی، نرم افزار، منطق فازی، فوتبال، اعتباریابی
 • مهدی سلطانی ایچی*، پژمان معتمدی، حمید رجبی صفحات 11-22

  هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر حاد تمرین پلایومتریک به همراه تغییر ارتفاع فرود برفعالیت الکترومایوگرافی مرحله پیش آماده سازی درحرکت فرود-پرش بود. 10 دانشجوی تربیت بدنی و علوم ورزشی (سن1/286±21/10سال ، قد6/467±173سانتی متر، وزن 7/42±68/2کیلوگرم) در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها در چهار روز متفاوت یکی از پروتکل های تمرین پلایومتریک و حرکت فرود-پرش از ارتفاع 40 و 60 سانتی متر را تک پا انجام دادند. فعالیت الکترومایوگرافی مرحله پیش آماده سازی گروه عضلانی چهارسر و همسترینگ 150 میلی ثانیه پیش از تماس پا با زمین ثبت شد. از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد فعالیت عضلات راست رانی، پهن خارجی و دو سر رانی در مرحله پیش آماده سازی پس از تغییر ارتفاع فرود افزایش معنی داری به ترتیب (0/002=p=0/001  ،p=0/001،p) داشته است. فعالیت عضلات (راست رانی، پهن خارجی، دو سر رانی) پس از اجرای پلایومتریک و تغییر ارتفاع فرود در مرحله پیش آماده سازی افزایش معنی داری به ترتیب (0/039=p، 0/001=p) (0/006=p، 0/000=p) (0/001=p، 0/014=p) داشته است. نتایج این مطالعه نشان داد اجرای تمرین پلایومتریک به شکل حاد با تغییر در ارتفاع فرود موجب افزایش در فعالیت الکتریکی عضلات در فاز پیش آماده سازی و در نهایت افزایش در میزان ارتفاع پرش می شود.

  کلیدواژگان: تمرین پلایومتریک، فاز پیش آماده سازی، فعالیت الکترومایوگرافی، حداکثر پرش عمودی
 • حامد اراززاده*، علی اصغر نورسته صفحات 23-35

  اگر چه برای بهبود تعادل و درک حس عمقی، ورزش های تعادلی توصیه می شوند، اما سازوکار روشنی برای اثربخشی تمرین تعادلی روی افراد سالم ارایه نشده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تعادلی اختصاصی مچ پا بر تعادل و حس عمقی زانو و مچ پای والیبالیست های نوجوان است. نمونه آماری این تحقیق را 30 نفر از بازیکنان والیبالیست نوجوان در لیگ استان گلستان که به طور در دسترس انتخاب و تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار داده شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته به مدت 40 دقیقه تمرین تعادلی اختصاصی مچ پای والیبالست ها را انجام دادند. نتایج نشان داد که میانگین تعادل و میزان خطا در بازسازی زوایای مفصلی زانو و مچ پا پس از تمرین در گروه تجربی تفاوت معنی داری داشت، درحالی که در گروه کنترل معنی دار نبود. براساس نتایج تحقیق،می توان گفت که تمرین های تعادلی می تواند سبب بهبود زمان تعادل و همچنین حس عمقی در مفاصل زانو و مچ پا شود.

  کلیدواژگان: تمرینات تعادل، حس عمقی، والیبالیست ها، نوجوان
 • ندا بروشک*، حسن خوشنودی، حسن دانشمندی، منصور اسلامی صفحات 37-46

  تاکنون استاندارد مشخص و موثری برای بررسی کلاه ها در ورزش های رزمی تعیین نشده است و این موجب بروز آسیب های مغزی بسیاری گردیده است. هدف این مطالعه، طراحی و نمونه سازی دستگاه ارزیابی کلاه در ورزش های رزمی بر اساس پارامترها و معیارهای دینامیکی بود. جهت طراحی این دستگاه از نرم افزارهای SolidWorks، Adams و Catia استفاده شد؛ همچنین، به منظور ساخت این دستگاه از یک سر مصنوعی مجهز به حسگرهای نیرو و شتاب و یک بازوی مکانیکی جهت اعمال ضربه به سر بهره گرفته شد. روایی دستگاه با مقایسه نتایج حاصل از آن (نیروی ضربه، شتاب خطی و شتاب چرخشی) با نتایج حاصل از مدل شبیه سازی شده در کامپیوتر انجام گردید. ضریب همبستگی پیرسون 0/9 بدست آمده از این مقایسه، حاکی از درستی نتایج دستگاه می باشد. جهت پایایی نتایج دستگاه نیز، از ضریب درون همبستگی استفاده شد که نتایج، مقادیر 0/7 و بزرگ تر از آن را نشان داده و تکرارپذیری مناسب دستگاه را تایید نمود. با توجه به نتایج تحقیق، دستگاه حاضر با در نظر گرفتن پارامترهای مهم شتاب های چرخشی و خطی و نیروی ضربه در ارزیابی کلاه ها و بررسی مکانیسم آسیب سر در شرایط نزدیک به مسابقه، می تواند ابزار مناسبی جهت سنجش دقیق تر کلاه ها در ورزش های رزمی باشد.

  کلیدواژگان: شتاب چرخشی، پارامترهای دینامیکی، آسیب سر
 • شهرام لنجان نژادیان، جلیل رئیسی* صفحات 47-60

  تعادل مفهومی پیچیده است به ویژه هنگامی که یک فرد بخواهد مهارت حرکتی پیچیده ای را انجام دهد؛ بنابراین، تعادل در هنگام فعالیت به لحاظ عملکردی نسبت به تعادل ایستا و پویا، که بدون اجرای مهارت انجام می شود، از اهمیت بیش تری برخوردار است. هدف از این پژوهش ارایه شاخص جدید تعادل هنگام فعالیت در بازیکنان فوتبال حرفه ای بود. 27 نفر از نوجوانان (12-14سال) حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران در این پژوهش شرکت نمودند. به منظور سنجش تعادل، فعالیت و مهارت بازیکنان از آزمون های تعادل ایستا، دینامیک، دویدن و دریبل زدن استفاده شد. در مدت انجام این آزمون ها علاوه بر امتیاز متناسب با هر آزمون، شتاب مرکز بدن با استفاده از شتاب سنج ثبت و با تحلیل آن شاخص تعادل هنگام فعالیت محاسبه شد. نتایج، ضریب همبستگی مثبت و معنی داری را میان شاخص تعادل با امتیاز تعادل ایستا و پویا نشان داد (0/002p=، 0/6r=)؛ همچنین، میان نمره شاخص تعادل با امتیاز مهارت دریبل زدن همبستگی منفی و معنی دار مشاهده گردید (0/026p=، 0/45r=-) که می توان آن را به لزوم چابکی بازیکن تفسیر کرد. از نتایج این پژوهش چنین استنباط می شود که شاخص معرفی شده نه فقط برای تعادل بلکه برای بررسی مهارت بازیکن نیز موفق بود.

  کلیدواژگان: شاخص تعادل هنگام فعالیت، فوتبال، شتاب سنج
 • مرتضی نقیبی* صفحات 61-72

  پوکی استخوان با کاهش موادمعدنی استخوان ها مشخص شده و موجب شکنندگی استخوان ها می شود. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر 8 هفته تمرین هوازی با محدودیت جریان خون و مکمل گیری ویتامینD بر بعضی از نشانگرهای متابولیسم استخوانی زنان میانسال بود. در این پژوهش 30 زن با سن 7.44±42.76سال، قد 5.74±157.90سانتی متر، وزن 9.68±70.55کیلوگرم و توده بدنی 3.87±28.33 کیلوگرم بر متر مربع که برای تندرستی تمرین می کردند، در سه گروه 10 نفری شامل دوگروه تمرین هوازی با و بدون محدودیت جریان خون که هر دو مکمل ویتامینD مصرف می کردند و یک گروه کنترل بدون فعالیت با مصرف شبه دارو تقسیم شدند. گروه های تجربی به مدت 8 هفته، هفته ای 3 روز و روزی یک ساعت همراه با مصرف 400 واحد ویتامینD تمرین کردند. غلظت نشانگرهای کلسیم و فسفر به روش فتومتریک و آلکالین فسفات به روش DGKc (استاندارد انجمن بیوشیمی آلمان) پیش و پس از تمرینات با آزمایش سرم خون اندازه گیری شدند. جهت بررسی توزیع داده ها، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف  و برای بررسی میزان تاثیر گذاری تمرینات و تفاوت میان گروه ها از تحلیل واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد. تاثیر تمرینات هوازی با محدودیت جریان خون و مصرف ویتامینD بر آلکالین فسفاتاز و فسفر، با وجود تاثیرات خوب، معنی دار نبوده، اما بر کلسیم معنی دار بوده است. همچنین مقایسه میان گروهی نشان داد تفاوت میان آلکالین فسفات و فسفر گروه ها غیرمعنی دار، اما در کلسیم به نفع گروه محدودیت جریان خون معنی دار بوده است. هر دو روش تمرین هوازی با و بدون محدودیت جریان خون با مکمل گیری ویتامینD تاثیرات مفیدی بر املاح استخوانی داشته و از روند پوکی استخوان در بانوان جلوگیری نموده اما، روش با محدودیت جریان خون تاثیر بیش تری دارد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، محدودیت جریان خون، نشانگرهای متابولیسم استخوان، ویتامینD
 • سعید ایل بیگی*، محمدرضا پوربهرام، مرضیه ثاقب جو صفحات 73-82

  هدف از این پژوهش، بررسی اثر کوفتگی حاصل از تمرینات پلایومتریک بر الگوی فعالیت الکترومایوگرافی (آمپلی تود) عضله دوقلوی ساق پای افراد تمرین نکرده پس از انقباض های ایزومتریک بود. 20 دانشجوی مرد تمرین نکرده (حداقل مدت 6 ماه دور از تمرین)، تصادفی در دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر)، تقسیم شدند. ابتدا در مرحله پیش آزمون فعالیت الکترومایوگرافی (آمپلی تود) عضله دوقلو آزمودنی ها با استفاده از دستگاه Biovision 18 کاناله در دو انقباض ایزومتریک در دو حرکت (اسکات/ پلانتار فلکشن مچ پا)، و حرکت (سیم کش/ دورسی فلکشن مچ پا)، ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار Dasylab و Matlab  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمون آنوا با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی نیز در سطح معنی داری 0/05P≤ برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد. به منظور ایجاد کوفتگی عضلانی، آزمودنی های گروه تجربی برای مدت 10 دقیقه به تمرین پلایومتریک منتخب پرداخته اند و پس آزمون بلافاصله و 48 ساعت پس از تمرین، انجام شد. نتایج نشان داد که کوفتگی حاصل از تمرینات پلایومتریک، فعالیت آمپلی تود عضله دوقلو را بلافاصله و 48 ساعت پس از تمرین، در هنگام حرکت دورسی فلکشن به طور معنی داری کاهش می دهد (001/0=P)، در حالی که در هنگام حرکت پلانتار فلکشن تاثیر معنی داری در کاهش و یا افزایش فعالیت الکتریکی (آمپلی تود) این عضله، مشاهده نشد. با توجه به نتایج، ریسک پذیری بالای حرکات دورسی فلکشن و مشابه آن در مدت انقباض ایزومتریک نسبت به حرکات پلانتار فلکشن و مشابه آن در شرایط کوفتگی در میان افراد تمرین نکرده اشاره می گردد.

  کلیدواژگان: کوفتگی عضلانی، تمرینات پلایومتریک، الکترومایوگرافی، آمپلی تود عضلانی، انقباض ایزومتریک
 • لیلا قنبری، محمدحسین علیزاده*، هومن مینونژاد، سیدحسین حسینی صفحات 83-92

  با توجه به نقش مهمی که کتف در حرکات مفصل شانه بر عهده دارد، موقعیت قرارگیری آن روی قفسه سینه می تواند بر عملکرد این مفصل اثرگذار باشد؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه پیش بین قدرت و دامنه حرکتی چرخش مفصل شانه با اختلال حرکت کتف در ورزشکاران زن با الگوی پرتاب از بالای سر است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی-همبستگی است که روی 60 نفر از بازیکنان زن والیبال، هندبال، بسکتبال و بدمینتون انجام شد. اختلال حرکت کتف از طریق آزمون لغزش جانبی کتف، اندازه گیری شد. برای اندازه گیری دامنه حرکتی و قدرت چرخش مفصل شانه به ترتیب از گونیامتر و قدرت سنج دستی استفاده گردید. داده ها با آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه آنالیز شدند. ضرایب همبستگی میان دامنه حرکتی چرخش داخلی شانه (0/734- r =؛ 0/000P=)، دامنه حرکتی چرخش خارجی شانه (0/693r =؛ 0/001P=)، قدرت چرخش داخلی شانه (0/674r=؛ 0/005P=) و قدرت چرخش خارجی شانه (0/719- r =؛ 0/001P=) با اختلال حرکت کتف معنی دار بود. تحلیل مدل پژوهش نشان داد که حدود یک سوم (30/1 درصد) از کل تغییرات در اختلال حرکت کتف، وابسته به متغیرهای مستقل ذکرشده در این مدل رگرسیونی می باشد؛ بنابراین، باید به غربالگری ورزشکاران با الگوی پرتاب از بالای سر، جهت تشخیص اختلال حرکت کتف و شرکت در تمرینات اصلاحی با هدف افزایش دامنه حرکتی چرخش داخلی شانه و قدرت عضلات چرخش دهنده خارجی شانه توجه کرد.

  کلیدواژگان: دامنه حرکتی، قدرت، مفصل گلنوهومرال، اختلال حرکت کتف، ورزشکاران
|
 • Mohammadhossein Noori*, Heydar Sadeghi Pages 1-10

  Using appropriate devices and scientific methods can accelerate the process of sport talent identification and development to achieve championship level, and could also provide condition in which capable and talented athletes obtain highest level performance rapidly, so they will have long life championship. Former researches in scope of sport talent identification usually have been done in order to determine or normalize effective parameters. The purpose of this study was to design football talent identification algorithm based on fuzzy logic which classifies the football athletes. Due to expert opinion, essential parameters of football talent identification which also used in this software are; Cardio respiratory capacity (Physiology), Agility (Ability of motion), Dribble (technical skill) and Motivation (psychology). Norms of elite football player teenagers (14-16 yrs) are also used as index. Then with considering parameters and index, a fuzzy algorithm is designed which classifies football players in Unmatched, Semi-matched, Matched, Brilliant and Rare class. These results can help trainers and coaches in order to select talented and capable football players. In validation and reliability, records of elite junior Brazilian and Portuguese soccer have compared with norms of Iranian elite soccer.

  Keywords: Talent Identification, Software, Fuzzy Logic, Football, Validation
 • Mehdi Soltani Ichi*, Pezhman Motamedi, Hamid Rajabi Pages 11-22

  The purpose of this research was to determine the acute effects of plyometric training with changing of height landing on the electromyographic activity during preparatory phase land-jump in male students. The population of this research were 10 physical education male students of Kharazmi University, which selected as sample. (21/10±1/286yrs, 173±6/467 height, 68/2±7/42 weight). In four different days subjects Performed as single leg one of four protocols plyometric training and land - jump from a height of 40 and 60 cm. EMG activity of the quadriceps and hamstring muscle group 150 milliseconds before foot contact with the ground was recorded. Analysis of variance with repeated measures and Bonferroni post hoc test was used. The results of this study showed that muscle activity after changing of height landing in preparatory phase (from 40 to 60 cm) has increased significantly (P=0/002, P=0/001, P=0/001) respectively. Activity of muscles (rectus femoris, vastus lateralis, biceps femoris) during landing after performing plyometric and changing of height landing in preparatory phase has increased significantly (P=0/039, P=0/001) (P=0/006, P=0/000) (P=0/001, P=0/014) respectively. Jump height has increased significantly (P=0/007, P=0/002) respectively. The results showed that acute perform plyometric training with changing of height landing result in significant changes in the electrical activity of muscles and also the height of the jump in the preparatory phase.

  Keywords: Plyometric Training, Preparatory Phase, Electromyography Activity, Maximal Vertical Jump
 • Hamed Arazzadeh*, Ali Asghar Norasteh Pages 23-35

  Although to improve balance and grasp the proprioception, recommended balance exercises, but there is not clear mechanism for the effectiveness of equilibrium training on healthy subjects. Suitable interaction of varios system of body and environment are necessary to maintain of the balance. Balance exercise is prescribed to improve balance and proprioception. There is not clear mechanism about the effectiveness of these exercise on healthy subjects. So The purpose of this study was to the Effect of 8 weeks of ankle-specific balance training on the balance and knee and ankle proprioception of adolescent volleyball players. the statistical sample of this study was 30 adolescent volleyball players in the league Golestan Which were selected as accessible and were randomly assigned into experimental and control groups. The experimental group performed 8 weeks and 3 sessions per week of ankle-specific balance. The results showed that there was a significant difference in the mean of balance and errors in reconstructing the angles of knee and ankle after exercise in the experimental group, while in the control group it was not significant. Results of this study showed that Balance Training can improve balance and proprioception in the knee and the ankle.

  Keywords: Balance Training, Proprioception, Volleyball Player, Adolescent
 • Neda Boroushak*, Hasan Khoshnoodi, Hasan Daneshmandy, Mansour Eslami Pages 37-46

  Nowadays there is no specific and effective standard for evaluating the helmets in martial arts which it has caused a lot of brain damages. The purpose of this study was designing and modeling a helmet assessment machine in martial arts, based on dynamic’s parameters and criteria. SolidWorks, Adams and Catia softwares were used for designing this machine. Also, In order to build this machine, an artificial head that equipped with force and acceleration sensors and a mechanical arm for applying impact to the head were used. The validation of the machine was done by comparing its results (impact force, linear acceleration and rotational acceleration) with the results obtained from the simulated model in the computer. The Pearson correlation coefficient of 0.9 that obtained from this comparison indicates that the results of this machine are correct. To confirm the reliability of the machine, an Intraclass Correlations was used, the results showed values of 0.7 and greater than that and it also confirmed the appropriate repeatability of the machine. According to the results of this study, due to the considering the important parameters of linear and rotational acceleration and the impact force in evaluating helmets and investigating the mechanism of head injury in the conditions close to competition ones, the device can be an appropriate equipment for more accurate measurement of helmets in martial arts.

  Keywords: Rotational Acceleration, Dynamic’s Parameters, Head Injury
 • Shahram Lenjannejadian, Jalil Reisi* Pages 47-60

  Balance is a complex concept, especially when one wants to do complex motor skills. Therefore, the balance during activity is more important than the static and dynamic balance that is performed without the skill. The aim of this study was to introduce a new activity-based balance index of elite soccer players. 27 young soccer players (12-14 years) whom participated in Iranian premier league were selected. To assess their balance, activity and skill, four functional tests consisting one leg stance, dynamic Y balance, running and dribbling tests were administered. During these tests, besides their relative scores, the acceleration of body center was also recorded using an accelerometer and a new activity-based balance index (ABI) were calculated from these available data. The Results showed a significant positive correlation between ABI and both static and dynamic balance scores(r=0.6, p=0.002). Also, a significant negative correlation was found between ABI and dribbling scores(r=-0.45, p=0.026), which could be interpreted as the necessity of agility of the players. It could be concluded that this new activity-based balance index was found to be successful for evaluating both the balance and the skill level of soccer players.

  Keywords: Activity-Based Balance Index, Soccer, Accelerometer
 • Morteza Naghibi* Pages 61-72

  Osteoporosis is characterized by low bone mineral density resulting into an increased risk of fracture (9). The aim of the study is determine the effect of aerobic exercise with blood flow restriction (BFR) and vitamin D supplementation on ostosis metabolic markers (OMM) among middle aged females. In this study 30 females with age of 42.76±7.44, height of 157.90±5.74, weight of 70.55±9.68 and BMI of 28.33±3.87, divided in three groups of 10 subjects, randomly. Two empirical Groups with and without BFR, both with vitamin D supplementation, one hour before training, performed aerobic exercise during eight weeks, three days a week, one hour a day, with 50 - 70% intensity of maximal heart rate. Density of OMM, calcium, phosphorous and alkaline phosphate examined in lab, 48 hours before and after training period in saving status before breakfast. Aerobic power of empirical groups determined with 12 minutes run/ walking cooper test. For data analysis used descriptive statistics, ANOVA and analysis variance with repeated measures. Results showed that eight weeks exercise with BFR and vitamin D supplementation, the density of calcium and phosphorous increased significantly. The density of Alkaline - phosphate did not show variation significantly. In the other hand, only the rate of calcium showed variation significantly, which increased in without BFR more than others. In conclusion, aerobic exercise with and without BFR and vitamin D supplementation can increase the density of OMM, calcium, phosphorous and alkaline- phosphate. But only the density of calcium showed increasing significantly.

  Keywords: Aerobic Exercise, Blood Flow Restriction, Ostosis Metabolic Markers, Vitamin D
 • Said Ilbeigi*, Mohammadreza Poorbahram, Marzieh Saghebjoo Pages 73-82
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the effect of muscle soreness due to the plyometric exercises on leg muscle EMG activity after concentric and eccentric contractions in untrained people. 20 students from untrained male students (at least 6 months out of practice), were randomly assigned to experimental (n=10) and control (n=10) groups. At  pre-test, surface electromyographic activity of gastrocnemius muscle were recorded using by the Biovision 18 channel device during the both concentric (squat / plantar flexion of the ankle) and eccentric (wirepuller / ankle dorsiflexion) contractions. Then, in order to build muscle soreness, experimental group exerted 10 minutes selected plyometric exercises, while the control group did not have any training. Finally, immediately after protocol training and also after 48 hours the same record was done. Data were analyzed by Dasylab and Matlab software, and the ANOVA Repeated Measure and Bonferroni post hoc also were used for statistical analysis at a significance level of P≤0/05. The results showed that fatigue resulting from plyometric exercises, could have significant reduction in activity of gastrocnemius muscle immediately and 48 hours after exercise during eccentric contraction (P=0/001), while it was not true for concentric. According to the results, the risk of eccentric contraction could be considered for untrained people during training.

  Keywords: Muscle Soreness, Plyometric Exercises, Electromyography, Concentric Contraction, Eccentric Contraction
 • Leila Ghanbari, Mohammad Hossein Alizadeh*, Homan Minoonejad, Seyed Hossein Hosseini Pages 83-92

  Considering the important role of the scapula in the glenohumeral joint movements, its position on the thorax can affect the function of the joint. Therefore, the purpose of this study was to investigate the predictive relationship of the strength and glenohumeral rotation range of motion (ROM) with scapular dyskinesis (SD) in female athletes with overhead-throwing pattern. The present study was a descriptive-correlational research on 60 athletic female in volleyball, handball, basketball and badminton. The Lateral scapular slide test was used to examine SD. the dynamometer and goniometer were used to measure the strength and glenohumeral rotation ROM respectively. Data were analyzed using Spearman correlation and multiple regression tests. The correlation coefficients between SD and the glenohumeral internal rotation ROM (r=-0.734; p=0.000), the glenohumeral external rotation ROM (r=0.693; p=0.001), the glenohumeral internal rotation strength (r=0.674; p=0.005) and the glenohumeral external rotation strength (r=-0.719; p=0.001) were significant. Analysis of the research model showed that about one-third (30.1%) of total changes in SD were dependent on the independent variables mentioned in this regression model. therefore, screening of  athletes with overhead-throwing pattern must be taken into consideration in order to recognize SD, and participate in corrective exercises to increase the glenohumeral internal rotation ROM and the glenohumeral external rotator muscles strength.

  Keywords: Range of Motion, Strength, Glenohumeral Joint, Scapular Dyskinesis, Athletes