فهرست مطالب

English Language Teaching and Learning - Volume:11 Issue: 24, 2019
 • Volume:11 Issue: 24, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • آزاده علیزاده طبقی*، باقر یعقوبی، شیرین آبادی خواه صفحات 1-28

  منظورشناسی بین زبانی اخیرا از توجه بسیار زیادی برخوردار شده است. یکی از شاخه های تحقیقاتی منظورشناسی بین زبانی مقایسه اموزش مستقیم و غیر مستقیم بر رشد منظورشناسی زبان میباشد. بسیاری از این مطالعات نشان دادند که آموزش مستقیم تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. اما تعداد اندکی به دنبال راه هایی برای بهبود آموزش غیر مستقیم گشتند. تحقیق حاضر به دنبال کشف تاثیر کار گروهی بر آموزش غیر مستقیم کنش گفتار درخواست می باشد. بدین منظور28 شرکت کننده به دوگروه تقسیم شدند. گروه آزمایشی (14 نفر) فعالیت را به صورت گروهی انجام داد و گروه کنترل (14نفر) آموزشی نیافت. آموزش شامل چهار جلسه ی آموزش درخواست درشرایطی با پارامترهای مختلف اجتماعی بود. کلاسها ضبط صدا شدند و ازامتحانات پیشین و پسین به شکل فعالیت تکمیل گفتار(DCT) استفاده شد. برای آنالیز داده متغیر های وابسته نمره گذاری و صداهای ضبط شده نوشته شدند و جزئیات یادگیری در طول دوره مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها نشان داد که گروه آزمایشی عملکرد بهتری در تولید head act و preparator داشت و شواهدی از توجه به فرم ظاهری منظورشناسی به چشم میخورد. این شواهد شامل "توجه به فرم های نادیده گرفته شده" ، " توجه به رخنه ی دانشی" و " بحث و گفتمان راجع به فرم ظاهری" می باشد. تحقیق حاضر به معلمین پیشنهاد می کند که به منظور بهبود دانش منظورشناسی دانش آموزان درکنار فعالیت داده تقویت شده، برای آنها فرصت هایی برای کار گروهی نیزفراهم آورند.

  کلیدواژگان: منظورشناسی بین زبانی، آموزش مستقیم، آموزش غیر مستقیم، کار گروهی، فعالیت داده تقویت شده
 • حمید علامی *، محسن رمضانیان صفحات 29-53

  هدف از این تحقیق بررسی تفاوت‌های احتمالی بین روش‌های نقل داستان توسط فراپیران زبان انگلیسی در دو سطح متفاوت بسندگی زبان است. این تحقیق بر آن است تا دریابد اجزای داستان(آغاز، زمینه، اتفاق اصلی، نتیجه و انتها) چپونه توسط زبان آموزان در دو سطح زبانی به کار برده می‌شود. بدین منظور 250 روایت شفاهی از طریق بحث و گفتگو در کلاس ثبت شد. از 200 شرکت کننده خواسته شد تا یک داستان را در کلاس روایت کنند و با 50 نفر دیگر مصاحبه به عمل آمد، در این تحقیق بر ساختار داستان تاکید شد و اینکه چگونه سطح بسندگی زبان سواد در انگلیسی می‌تواند در بازسازی روایت انگلیسی نقش داشته باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که زبان‌آموزان سطح متوسط به بالا داستان های سازمان یافته تر، مرتب تر، منطقی تر و منسجم تر نسبت به زبان آموزان سطح متوسط به پایین روایت کردند. تفاوت بین این دو گروه بیشتر در قسمت های زمینه، اتفاق اصلی و نتیجه بود. هیچ یک از زبان آموزان بخش های آغاز و انتها را به کار نبردند.

  کلیدواژگان: ساختار روایی، آغاز، زمینه، اتفاق اصلی، نتیجه، انتها
 • عصمت بابایی*، محمودرضا عطایی، عباس پارسازاده صفحات 55-78

  این مقاله در پی آن است که مسایل فرهنگی مرتبط با تصاویر سلبریتی ها را در کتاب های پرمخاطب زبان انگلیسی بررسی کند. در واقع در حالی که تحلیل بصری جایگاه خود را در حیطه تدریس زبان انگلیسی مستحکم کرده است (برای مثال هرست، 2014 ؛میتسیکوپولو، 2015 ؛رمنی ، 2012 ؛تیلر-مندز، 2009) و باعث شده که توجه از مولفه های دستوری یا متنی به سوی مولفه بصری تغییر جهت بدهد (گیاچی، 2000)، پژوهش بر روی سلبریتی ها بعنوان نماینده های فرهنگی تقریبا اصلا مورد بررسی قرار نگرفته است. به منظور پرداختن به این خلاء پژوهشی، پژوهشگران این مطالعه با استفاده از مدل کلاسیک استفاده از زبان انگلیسی در سراسر جهان توسط کچرو(1985)، تصاویر سلبریتی ها را در چهار سری کتاب پرمخاطب بررسی کردند. در همین ضمن، از اصطلاحات ذکر و تصویرسازی (تپرک و آکسیالپ، 2014) بعنوان معیاری برای تعیین نوع رابطه متن با تصویر بهره گرفته شد. سپس تصاویر از لحاظ مضمون کلی نیز تجزیه و تحلیل شدند. این تجزیه و تحلیل نشان داد که مضمون مرتبط با رسانه پربسامدترین مضمون در میان کتاب های مذکور بود. در انتها، مشخص شد که در حالی که حلقه درونی بیشترین تصاویر را نسبت به دیگر حلقه ها به خود اختصاص داده بود، بطور عجیبی تصاویر مربوط به حلقه در حال گسترش بیشتر از تصاویر حلقه خارجی بود. این نتیجه میتواند به وجود نوعی معضل بنام اسکیزوفرنی زبانی (کچرو، 1992) دلالت داشته باشد.

  کلیدواژگان: سلبریتی ها، حلقه های زبان انگلیسی بعنوان زبان بین المللی، فرهنگ، اسکیزوفرنی زبانی، تصاویر همراه با متن
 • ساسان بالغی زاده *، سمانه شفیعی صفحات 79-114

  شیوایی بیان به طور فزاینده ای عاملی حیاتی در مهارت گفتاری ذکر می گردد. توالی های فرمول واره ای هم در زبان اول و هم در زبان دوم جزء عوامل شناخته شده و مورد بحث موثر بر شیوایی بیان می باشند. پژوهش حاضر قصد دارد تاثیر آموزش 140 توالی فرمول واره ای را بر شیوایی بیان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی را بررسی کرده و تاثیر تمرینات بازیابی فاصله دار را در افزودن این توالی های فرمول واره ای به گنجینه ی زبان فراگیران مورد مطالعه قرار دهد. همچنین رابطه ی بین استفاده از توالی فرمول واره ای و شیوایی بیان فراگیران بررسی شده است. چهل و هشت فراگیر زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در این پژوهش شرکت کردند. مشارکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. یک گروه آزمایش تحت آموزش توالی های فرمول واره ای با تمرینات بازیابی فاصله دار و دیگر گروه آزمایش نیز تحت آموزش توالی های فرمول واره ای اما با تمرینات متوالی و غیر فاصله دار قرار گرفت. گروه کنترل تحت آموزشی هیچ یک از توالی های فرمول واره ای مورد بررسی در این پژوهش قرار نگرفت. پس آزمون یک هفته بعد از پایان آموزش اجرا گردید. تحلیل واریانس چند متغییره (MANOVA) و دیگر روش های آماری جهت بررسی داده ها در سطح معناداری 0.05 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که آموزش صریح و کلی توالی های فرمول واره ای همراه با تمرینات بازیابی فاصله دار به فراگیران کمک می کند تا فرمول واره ها را به حافظه بلند مدت خود وارد کرده طوری که قادر به استفاده از بیش از 40 درصد فرمول واره های آموزش داده شده در صحبت های خود شدند، که این به نوبه خود به فراگیران کمک کرد به طور متوسط عبارت های طولانی تری استفاده کنند. یافته های حاضر کاربردهای مهمی برای حل مسائل دانش آموزان در مهارت گفتاری زبان دوم زبان دارد. بنابراین اهمیت تمرینات بازیابی فاصله دار توالی های فرمول واره ای در آموزش و یادگیری زبان دوم نباید نادیده گرفته شود.

  کلیدواژگان: تمرینات بازیابی فاصله دار، توالی های فرمول واره ای، شیوایی بیان
 • علیرضا جلیلی فر*، محمد پرویز، الکسان دان صفحات 115-153

  بررسی ویژه گی های عبارات پیچیده در نوشته های توصیفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مقالات علمی-پژوهشی ¹علیرضا جلیلی فر، ¹محمد پرویز ، ²الکسان دان ¹دانشگاه شهید چمران اهواز ²دانشگاه نیو ساوث ویلز چکیده مطالعه حاضر به بررسی ویژه گی های عبارات پیچیده در نوشته های توصیفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مقالات علمی-پژوهشی پرداخت. به همین منظور، بخش یافته های تحقیق 25 مقاله علمی- پژوهشی در حوزه زبان شناسی کاربردی که توسط متخصصان رشته زبان شناسی نگاشته شده بود به همراه 158 متن توصیفی که توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته آموزش زبان انگلیسی تولید شده بود به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که دانشجویان و متخصصان از لحاظ تولید دو عنصر زبانی به نام اسم سازی و ساختار اسم+اسم عملکردی مشابه دارند. با این وجود، دانشجویان از نظر تولید چهار عنصر زبانی دیگر به نام صفات اسنادی، ساختار عطف بیان(بدل)، ساختار مضاف الیه(ملکی)، و ساختار حروف اضافه معرف گر به طور معناداری اختلاف دارند. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد که بخش یافته های تحقیق مقالات علمی-پژوهشی که متخصصان زبان شناسی کاربردی تولید نموده اند از کاربرد گسترده و متنوعی از پیش معرف های بسیار پیچیده، پیش معرف های سه تایی، چهارتایی، پنج تایی، ترکیبی نو از ساختارهای عطف بیان، و صفات اسنادی چندتایی تشکیل شده است. از طرف دیگر، شیوه بیان دانشجویان را می توان به صورت کمتر متنوع، دارای پیش معرف های تکی و دوتایی، استفاده کمتر از ترکیبات اسمی پیش معرف گر، ساختارهای معرف گر محدود، و الگوهای محدود ساختار اسم+اسم توصیف کرد. در مجموع، یافته های حاصل از این تحقیق می تواند به نیاز و بینش دانشجویان در خصوص نگارش یک متن علمی کمک کند.

  کلیدواژگان: معرف های مبتنی بر گروه واژه پیچیده، پیش پس معرف ها، متن توصیفی، مقاله علمی، نگارش دانشگاهی
 • رضا خانی، محمود سماعی، علی خدیور* صفحات 155-176
 • علی اکبر خمیجانی فراهانی، شیوا کیوان پناه، زینب سادات ناصری* صفحات 177-200

  اهمیت توانایی ارتباط به زبان دوم در محیط کلاسی باعث افزایش سطح علاقه به تعامل در میان فراگیران زبان خارجه شده است. کیفیت مذاکرات تخت تاثیر عوامل زیادی قراردارد که به منظور تسهیل فرایند یادگیری زبان دوم باید مورد مطالعه قرار گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نوع فعالیت کلاسی بر مذاکرات تعاملی فراگیران خودمختار زبان انگلیسی در محیط ارتباط همزمان رایانه - متن محور انجام شده است. تعداد 60 فراگیر زبان انگلیسی در سطح پیش-متوسط از میان زبان آموزان کانون زبان ایران در شهر بیرجند بر اساس عملکردشان در پرسشنامه خودمختاری یادگیری زبان، طراحی شده توسط ژانگ و لی(2004)، انتخاب شدند. فراگیران در سه نوع فعالیت کلاسی، تصمیم گیری، پازل و تبادل نظر از طریق نرم افزار پیام رسان شرکت کردند. تاریخچه گفت و گوی این فراگیران زبان خارجه بر اساس مدل تعاملی تسوآی (1994) مورد تحلیل قرار گرفت. در این مدل تحلیل تعاملی، سه عملکرد اصلی آغازگر، پاسخ و پیگیری(فالو آپ) وجود دارد. نتایج حاکی از آن بود که فراگیران زبان خارجی در جهت تحقق هدف اصلی فعالیت ها،از عملکرد هایی متناسب با انواع فعالیت های کلاسی استفاده کردند. یافته های این پژوهش منجر به طراحی مدل تعاملی جدیدی شده است که از آن به عنوان الگویی برای طراحی فعالیت های کلاسی مناسب در فرآیند ارتباطی رایانه محور میتوان بهره برد.

  کلیدواژگان: توانایی ارتباطی، خودمختاری، نوع فعالیت کلاسی، مذاکره تعاملی
 • آزاده لباف*، احمد معین زاده، عزیزاله دباغی صفحات 201-225

  در این مقاله یافته های یک مطالعه با هدف بررسی هویت حرفه ای(PI) معلم زبان خارجی (EFL) در ایران انجام شده است. این تحقیق همچنین بررسی کرده است که تا چه میزان عوامل شناسایی شده بر کیفیت آموزشی آنها تاثیر می گذارد. از آنجا که طبقه بندی قبلی عوامل مختلف هویت حرفه ای معلمان زبان انگلیسی به صورت دلخواه و به طور کلی تعریف شده است ، گروه بندی احتمالی این عوامل نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود چه خوشه ای از عوامل دارای اهمیت نسبی در هویت حرفه ای معلم زبان انگلیسی دارد و چگونه این خوشه ها می توانند در کیفیت تدریس موثر باشند. شرکت کنندگان نمونه در مصاحبه های نیمه ساختار یافته مشارکت داشتند و متعاقبا بر اساس آنالیز موضوعی مصاحبه ها ، یک پرسشنامه تهیه شد که توسط 143 مدرس و دانجوی زبان انگلیسی EFL تکمیل شد. تجزیه و تحلیل عاملی داده ها چهار خوشه مجزا را برای کل نوزده متغیر هویت حرفه ای PI معلم زبان شناسایی کرد و ویژگی های شخصی (PC) به عنوان مهمترین شناسایی شد. در مرحله بعدی ، پنج خوشه مشخص شد که تاثیر قابل توجهی در کیفیت تدریس دارند ، دانش تربیتی (PK) تاثیرگذارترین خوشه است. این یافته ها ممکن است به عنوان راهنمایی ارزشمند آموزشی برای برنامه های آموزش و توسعه معلمان زبان ، با هدف بهبود کیفیت تدریس ، فرآیندهای آموزشی و طراحی برنامه درسی استفاده شود.

  کلیدواژگان: هویت، هویت حرفه ای، هویت معلم زبان انگلیسی، کیفیت اموزش
 • سیده فهیمه پارساییان صفحات 227-259

  علیرغم ظهور نسبتا" پر قدمت رویکردهای انتقادی در آموزش زبان، تحقیقات معلم-پژوهنده که در آن معلمان به نقل تجربیات خود در افزایش آگاهی انتقادی زبان فراگیران در محیطهای آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بپردازند، همچنان اندک است. با درک این کمبود، پژوهش پیش رو به نقل اقدامات صورت گرفته توسط یک مدرس زبان انگلیسی در ترغیب فراگیران برای تحلیل انتقادی و بررسی کاربست زبان در دنیای پیرامون خود می پردازد. شرکت کنندگان این پژوهش که به مدت یک ترم تحصیلی به طول انجامید بیست دانشجوی دختر در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در یک دانشگاه سراسری در تهران بودند. دانشجویان از طریق فعالیت های متعددی همچون خوانش نقادانه تبلیغات تلویزیونی، تحلیل متون ادبی ، اخبار و متون خبری و غیره به تمرین خوانش نقادانه پرداختند. بررسی کیفی گفتگوهای کلاسی و متن های درون-نگرانه و تعمقی نوشته شده توسط دانشجویان حاکی از آن بود که فراگیران با مقاومت در برابر متن، پرسش گری در خصوص ایده های جانبدارانه ، و نمایش موضع گیری شخصی، جنبه های از آگاهی انتقادی زبان را کسب و به نمایش گذاشتند.

 • عبدالله سارانی*، علی مالمیر صفحات 261-288

  روش تدریس Dogme حرکت و روش تدریس مبتکرانه و زبان-آموز محوری برای تدریس انگلیسی به عنوان زبان خارجه پرمخاطب است که تاکید خاصی بر مکالمات و تعاملات چهره به چهره بین معلم و زبان آموزان و یا بین خود زبان آموزان بدون استفاده از هر گونه مواد آموزشی از پیش طراحی شده، طرح درس، و نیز فعالیت های آموزشی از قبل تعیین شده دارد (ثورنبری، 2009). علی رغم ادعاهای طرفداران این روش تدریس، ادله تحقیقاتی درباره کارآمدی آن محدود است، بنابراین مطالعه ترکیبی تبیینی-مرحله ای حاضر انجام شد تا تاثیر روش تدریس Dogme بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی و تمایل آنها به تعامل در زبان انگلیسی درسطوح زبانی متفاوت را در یک موسسه خصوصی زبان انگیسی بسنجد. مشارکت کنندگان شامل 14 نفر سطح متوسط، 12 نفر سطح متوسط به بالا، و 12 نفر در سطح پیشرفته زبا انگلیسی شامل زبان آموزان مذکر و مونث در سه گروه آزمایشی بودند. گروه های گواه نیز دربرگیرنده سه کلاس سطح متوسط(13 نفر)، سطح متوسط بالا (13 نفر)، و سطح پیشرفته (11 نفر) بودند که در آنها روش تدریس تعاملی استفاده می شد. روش تدریس های مورد مطالعه در طول دو ترم شامل سی جلسه یک ساعت و نیمه اعمال شدند. تحلیل آماری کمی با استفاده از تحلیل واریانس دو طرفه آنکوا نشان داد که روش تدریس Dogme نسبت روش تدریس تعاملی فقط تاثیر معناداری بر مهارت گفتاری و میل به تعامل زبان آموزان سطح پیشرفته داشت. تحلیل آمار کیفی نیز آشکار ساخت که عمده مشارکت کندگان سطح پیشرفته و تنها بخشی از مشارکت کنندگان سطح متوسطه بالا دیدگاه های مثبتی نسبت به کارآمدی روش تدریس Dogme داشتند نه سایر مشارکت کنندگان. نتایج این تحقیق بیان می کند که در استفاده از روش تدریس Dogme برای ارتقا مهارت گفتاری و تمایل به تعامل در زبان انگلیسی باید دقت و احتیاط بیشتری شود.

  کلیدواژگان: روش تدریسDogme، روش تدریس تعاملی، مهارت گفتاری زبان دوم، سطح زبانی، تمایل به تعامل
 • مرضیه سوزنده فر، سید محمد علی سوزنده فر * صفحات 289-302

  در تاریخچه ی آزمونسازی زبان دوم، مساله ی واقعیت گرایی همواره مورد توجه طراحان آزمون بوده است. مطالعه ی حاضر کوششی در جهت بررسی ایده ی بدیع محققان این مطالعه، "شهرک زبان"، به عنوان روشی برای ارزیابی توانایی صحبت کردن زبان آموزان می باشد. از اینرو یک شهرک شبیه سازی شده مانند یک شهرک واقعی در یک فضای باز به وسعت 400 متر مربع طراحی گردید. 31 دانشجوی کارشناسی رشته مطالعات ترجمه دانشگاه جهرم که درس 4 واحدی گفت و شنود 2 را اخذ کرده بودند، در این مطالعه شرکت کردند. ابتدا توانایی صحبت کردن دانشجویان توسط آزمون آیلتس مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس هر یک از دانشجویان به شهرک زبان فرستاده شدند در حالیکه ماموریتهایی مانند سفارش غذا در رستوران، واریز و برداشت پول از بانک و غیره به آنها محول شده بود. با استفاده از توصیف کننده های باند آیلتس، توانایی صحبت کردن هر کدام از دانشجویان توسط دو مصحح در هر دو آزمون اندازه گیری شد. سپس میزان همگرایی بین هر دو سری نمره ی بدست آمده از آزمون آیلتس و شهرک زبان محاسبه گردید. همچنین طی یک نظرسنجی و با استفاده از سوالات شفاهی و تشریحی، نظر دانشجویان در مورد شهرک زبان پرسیده شد. نتایج آنالیزهای آماری همگرایی ضعیفی (0.36) بین دو سری نمره نشان داد. همچنین نظرسنجی ها نشان داد که تقریبا تمام دانشجویان نسبت به شهرک زبان، به عنوان یک روش واقعیت گرایانه ی ارزشیابی، دیدگاه مثبتی داشتند. یک شهرک زبان مجازی می تواند راه حلی برای مشکلات کاربردی شهرک زبان باشد.

  کلیدواژگان: شهرک زبان، ارزشیابی واقعیت گرایانه، توانایی صحبت کردن
 • امیررضا وکیلی فرد صفحات 303-322

  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه‌ی سبک‌های غالب یادگیری ادراکی زبان‌آموزان در محیط یادگیری زبان دوم با سبک‌های زبان‌آموزان در محیط زبان خارجی برای نخستین بار است. بدین منظور، 131 نفر از زبان‌آموزان غیرایرانی از 17 ملیت که زبان فارسی را مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در ایران می‌آموزند، و نیز 97 زبان‌آموز که زبان فارسی را در دانشگاه-های 28 کشور دیگر به عنوان زبان خارجی یادمی‌گیرند، در این پژوهش شرکت کرده‌اند. سبک-های غالب یادگیری ادراکی زبان‌آموزان و متغیرهای جمعیت‌شناختی شامل سن، جنسیت و سطح تحصیلات دانشگاهی، به کمک پرسشنامه سبک های غالب یادگیری ادراکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که به ترتیب، سبک‌های یادگیری بساوشی، جنبشی و شنوایی اولویت نخست فارسی‌آموزان به عنوان زبان دوم است، اما یادگیرندگان فارسی عنوان زبان خارجی، به ترتیب، سبک‌های یادگیری جنبشی، بساوشی و شنیداری را ترجیح می دهند. واکاوی داده‌ها نشان داد که میان نمره‌ی سبک‌های یادگیری (دیداری، بساوشی، شنیداری، گروهی، جنبشی و انفرادی) دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می‌دهد که میان فارسی‌آموزان به عنوان زبان خارجی و زبان فارسی به عنان زبان دوم برای استفاده از سبک یادگیری گروهی تفاوت معناداری وجود دارد. یادگیرندگان فارسی به عنوان زبان خارجی اولویت بالایی به سبک یادگیری گروهی می‌دهند. علاوه بر این، همبستگی منطقه‌ی جغرافیایی (آسیایی بودن یا نبودن) و سبکهای مختلف یادگیری معنادار است.

 • نعمت زمانی، منیژه یوحنایی*، حسین براتی صفحات 323-350

  این مطالعه تاثیر دو روش پیش آیند و پس آیند آموزش متمرکز بر فرم (هر دو زیر مجموعه رویکرد آموزش تفکیکی متمرکز بر فرم) را بر یادگیری سه ساختار دستوری زبان انگلیسی با پیچیدگی متفاوت توسط تک زبانه ها و دو زبانه ها مورد مطالعه قرار می دهد. شش گروه دست نخورده از گویشوران دو زبانه (گیلکی- فارسی) که در حال فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان سوم بودند و همچنین شش گروه دست نخورده از فارسی زبان که انگلیسی را به عنوان زبان دوم فرا می گرفتند در این مطالعه شرکت کردند. همه شرکت کنندگان در سطح مقدماتی زبان انگلیسی در مدارس عمومی پسرانه در دوره دبیرستان (متوسطه اول) در حال تحصیل بودند. رویکرد پیش آزمون – آموزش- پس آزمون برای همه گروها اجرا شد. ساختار دستوری ساده به به چهار گروه (مقطع هفتم) تدریس شد. ساختار دستوری نسبتا پیچیده به چهار گروه (مقطع هشتم) آموزش داده شد و ساختار دستوری با پیچیدگی زیاد به چهار گروه (مقطع نهم) ارایه شد. در هر مقطع تحصیلی یک گروه از دو زبانه ها و یک گروه از یک زبانه ها با روش پیش آیند مورد آموزش قرار گرفتند در حالیکه گروه همتای زبان مادری آنان از رویکرد آموزش متمرکز بر فرم پس آیند بهره مند شدند. نتایج نشان داد که تمام روش های آموزش متمرکز بر فرم مفید هستند. به طور کلی، وقتی که روش تدریس یکسان بود دو زبانه ها، با هر پیچیدگی ساختاری، از یک زبانه ها عملکرد بهتری داشتند. گروهایی که ساختار دستوری ساده را از طریق آموزش پیش آیند دریافت نموده بودند از همتاهای بومی زبان خود که با روش آموزش پس آیند آموزش دیده بودند عملکرد بهتری هم در پس آزمون فوری و هم در پس آزمون تاخیری از خود نشان دادند. اگرچه تفاوت معنی دار فقط در پس آزمون تاخیری مشاهده گردید. بر عکس، گروهایی که ساختارهای دستوری نسبتا پیچیده و پیچیده را با روش آموزش پس آیند دریافت نموده بودند ازهم گروهای بومی زبان خود که با روش پس آیند تعلیم یافته بودند عملکرد بهتری هم در پس آزمون فوری و هم در پس آزمون تاخیری داشتند. تحلیل بیشتر داده ها نشان داد که بدون در نظر گرفتن سبقه زبانی فراگیران، رویکرد آموزش پس آیند تاثیر بسزایی در ماندگاری ساختارهای پیچیده تر دارد. در انتها چگونگی استفاده و کاربرد این یافته ها برای مدرسان زبان خارجه در محیط های چند زبانه مورد بحث قرار میگیرد.

  کلیدواژگان: آموزش متمرکز بر فرم تفکیکی، آموزش متمرکز بر فرم پیش آیند پس آیند پیچیدگی ساختاری، تک زبانه ها، دو زبانه ها
|
 • Azadeh Alizadeh Tabaghi *, Baqer Yaqubi, Shirin Abadikhah Pages 1-28

  Interlanguage pragmatics has attracted considerable attention in recent years. One strand of interlanguage pragmatics research includes studies comparing the effectiveness of implicit versus explicit teaching on the development of pragmatics. Many studies, although inconclusively, have shown the superior effect of explicit teaching of pragmatics, but few have focused on finding ways to improve the implicit teaching of pragmatics. The present study attempted to unfold the effect of collaborative dialogue on the quality of implicit teaching of request (head act and preparator).  To this end, 28 participants (19 to 33 years old, intermediate) majoring in English (freshman and junior) were divided into two groups. The experimental group (n=14) had the opportunity to complete the tasks collaboratively and the control group (n=14) were not provided with any specific pragmatic instruction. The instructional procedure included four successive sessions of teaching request in situations where the sociological parameters were systematically varied. For the purpose of data collection, the classes were audio-recorded and a pretest-posttest design for discourse completion task (DCT) was adopted. For the purpose of data analysis, target request head acts and preparators were scored and also the audio recordings of classes were transcribed and the process of learning during treatment was checked in detail. The findings indicated that the experimental group outperformed the control group in producing target preparators and head acts. And evidence of noticing the pragmatic forms namely noticing unnoticed forms, noticing the gap, and negotiation of form was observed during the collaborative task. This study suggests that teachers may need to provide learners with the opportunities for collaborative tasks along with input enhancement tasks in order to improve the pragmatic knowledge of the learners.

  Keywords: interlanguage pragmatics, explicit teaching, implicit teaching, collaborative task, input enhancement task
 • Hamid Allami *, Mohsen Ramezanian Pages 29-53

  The present study was an attempt to investigate the probable differences between narratives as rehearsed by EFL language learners of two different English proficiencies. It aimed to find out how narrative elements (abstract, orientation, main action, results, and coda) are recounted differently by EFL language learners of different English proficiencies. To this end, 250 personal oral narratives were recorded through classroom discussions and interviews. Two hundred participants were asked to narrate a personal story in the classroom, and the other 50 were interviewed. The analysis focused on narratives structure to discover how knowledge of target language might affect the way language learners construct English narratives. The collected data were interpreted according to Labov and Waletzky’s (1967) and Labov’s (1972) analytical models. The results revealed that upper-intermediate language learners reported more organized, chronological, logical, and to the point stories than pre-intermediate ones. The difference was in orientation, main action, and result parts. Neither group of language learners expressed the abstract and coda sections.

  Keywords: Narratives Structure, Abstract, orientation, Main action, Results, Coda
 • Esmat Babaii, Mahmood Reza Atai, Abbas Parsazadeh * Pages 55-78

  This paper seeks to probe cultural agendas pertaining to the images of celebrities in the widely-used English language textbooks. In fact, while visual analysis has solidified its position in ELT (e.g. Hurst, 2014; Mitsikopoulou, 2015; Romney, 2012; Taylor-Mendes, 2009) and caused the pendulum to swing away from the grammatical or textual content to the visual presentation (Giaschi, 2000), research into celebrities as the cultural representatives has been a barely touched issue. To address this gap, the researchers, drawing on Kachru’s (1985) orthodox model of the usage of English across the globe, examined the images of celebrities in four widely-used English language textbook series. In so doing, the terms depiction and mention (Toprak & Aksoyalp, 2014) were taken as a yardstick to pinpoint the type of intersection between the text and the image.  Further, the images were thematically explored, which notably indicated the images relating to the field of media were the far most common theme in the English language textbooks. Lastly, it was revealed that whereas the images of the inner-circle outnumbered all, the images of the expanding circle surprisingly outnumbered those of the outer circle, an outcome which could point to linguistic schizophrenia (Kachru, 1992) as the main reason.

  Keywords: Celebrities, circles of EIL, culture, linguistic schizophrenia, text-accompanied images
 • Sasan Baleghizadeh *, Samaneh Shafeie Pages 79-114

  Formulaic sequences (FSs) are among the most commonly discussed and well-documented effective factors in oral fluency both in L1 and L2. The present study aims to investigate the effect of teaching a set of 140 FSs on Iranian EFL learners' oral fluency. The relationship between the use of FSs and different measures of oral fluency is also studied empirically. Forty-eight intermediate EFL learners took part in the study. The participants were randomly assigned into two experimental groups and one control group. One of the experimental groups was taught the FSs with spaced retrievals. The other experimental group was also taught the FSs but with non-spaced retrievals. The control group was taught no FSs. The posttest was conducted one week after the treatment. Multivariate analysis of variance (MANOVA) and other statistical procedures were used for analyzing the data. The results indicated that spaced productive retrieval of the FSs after their explicit and holistic teaching, helped the learners to have longer mean length of runs. The present findings have important implications for solving students' problems in speaking the second language. Therefore, the significance of spaced retrieval of FSs in language teaching and learning should not be neglected.

  Keywords: Spaced retrieval, non-spaced retrieval, formulaic sequence, fluency, EFL
 • Alireza Jalilifar *, Mohammad Parviz, Alexanne Don Pages 115-153

  The present study aimed at exploring phrasal complexity features in data commentaries produced by graduate students and in research articles written by expert writers. To this end, 25 empirical RAs in the field of Applied Linguistics and 158 data commentaries generated by graduate students of English Language Teaching were comparatively examined. The results revealed that students approximated expert writers in terms of producing two linguistic features (i.e., N+N structures and nominalizations). However, they differed significantly from expert writers in generating four linguistic elements (i.e., attributive adjectives, appositive structures, of-genitives, and PPs as noun post-modifiers). The results also revealed that expert writers’ texts comprise varied presence of exceedingly complex patterns of pre-modification, triple/quadruple/quintuple (pre)modification, a hybrid of novel appositive structures, and multiword hyphenated adjectives. Conversely, graduate students’ language could be characterized by less variety, single/dual (pre)modification, a far less extensive range of noun-participle compounds functioning as nominal pre-modifiers, linguistically limited complex modifications, and minimally multifarious patterns of use associated with N+N formulations. Overall, the findings can give fresh insights into the needs of the L2 student writers in developing an academic text.

  Keywords: Phrasal Complexity Features, (Pre, post) modifiers, Data commentary, Research Article, academic writing
 • Reza Khani, Mahmood Samaie, Ali Khadivar * Pages 155-176

  Despite appealing notion of research based language teaching, we argue that scientific way of conducting research on English language teaching (ELT) is problematic since it ignores language learners’ subjectivity, instructors’ professionalism, practitioners’ culture and learning particularity. Positivists pedagogical arguments neglect the social nature of meaning making instructional practices and emphasize objectivity and measurability criteria which lead to instrumental rationality. A critical discourse analysis of practical arguments proposed in pedagogical implications section of empiricist research articles revealed that positivists assumptions manifest themselves as the rules and regulations of carrying out scientific research. These yardsticks give power to the neoliberal tendencies to present reasons as premises of arguments to restrict and control the agency of ELT teachers as well as to deprofessionalize them. Since there is a close affinity between this paradigm world views and neoliberal policies, positivists research articles lead to the domination of neoliberalism on TEFL discourse. This indicates the ideological function of the article genre and awareness of that is crucial for the sake of democratic and fair education.

  Keywords: research articles, Critique, practical argument, Ideology, positivist, implications, normative
 • Ali Akbar Khomeijani Farahani, Shiva Kaivanpanah, Zainab Naseri * Pages 177-200

  The importance of communicative ability in second language classroom context has increased the interest in interaction among foreign language learners. The quality of negotiations is influenced by so many factors that should be investigated in order to facilitate the process of second language acquisition. This study seeks to investigate the effect of task type on autonomous EFL learners’ interactive negotiation in synchronous computer-mediated communication context. Total number of 60 pre- intermediate EFL learners were chosen from Iran Language Institute of Birjand based on their performance on the language learning autonomy questionnaire designed by Zhang and Li (2004). They participated in three types of tasks, including Decision making, Jigsaw, and Opinion gap tasks via Telegram Desktop. The chat history of EFL learners was analyzed in terms of the model of interaction proposed by Tsui (1994). Three main moves of Initiating, Responding, and Follow-up were included in her taxonomy of interaction analysis. The results suggested that the learners tried to utilize different frequencies of appropriate moves to achieve the goals of the specific task. Practically, this study presented a revised model that can be used as a frame work for designing suitable task types in the process of computer-mediated communication.

  Keywords: communicative ability, Autonomy, task type, interactive negotiation
 • Azade Labbaf *, Ahmad Moinzadeh, Azizollah Dabaghi Pages 201-225

  This paper reports on the findings of a research aimed at exploring the professional identity (PI) of English as Foreign Language (EFL) teacher in Iran. The research further examined the extent to which the identified PI factors affect their teaching quality. The authors argue that earlier classification of different factors of professional identity of EFL teachers is arbitrary and may only be valid by definition. The possible grouping of these factors is also examined to identify what clusters of factors have relative importance in EFL teacher's professional identity and how these clusters may contribute to the quality of teaching. Sample participants contributed in semi-structured interviews and subsequently based on the thematic analysis of the interviews a questionnaire was developed and completed by a total of 143 EFL instructors and students. Factor Analysis of data identified four distinct clusters accounted for a total of nineteen variables presenting the PI profile of EFL teacher in which Personal Characteristics (PC) emerged as the most important cluster. Consequently, five clusters identified to have a considerable effect on teaching quality, Pedagogical knowledge (PK) found to be the most influential cluster. These findings may well serve as a valuable pedagogical resource for EFL teachers and policy makers to help improve teaching quality, educational processes, and curriculum design.

  Keywords: Identity, Professional Identity, EFL teacher identity, Quality of teaching
 • Seyyedeh Fahimeh Parsaiyan * Pages 227-259

  Despite a fairly long emergence of critical approaches to language teaching, there still seems to be a dearth of practitioner inquiries narrating experiences of implementing Critical Language Awareness (CLA) in English as Foreign Language (EFL) contexts. Prompted, the present study narrates the measures taken by an Iranian language teacher for encouraging learners to analyze and examine language deployment in the world around them. The participants of this semester-long study were a community of twenty young female students studying English Literature at a state university in Tehran, Iran who were engaged in a series of reading events including reflective reading of advertisements and TV commercials, and critical analysis of literary works, news and journalistic writings, inter alia. The analysis of classroom records plus reflective journals written by the students display the ways through which the students practiced standing back from texts, questioning the biased ideas, developing reasoned position, and responding in their own voices.

  Keywords: Critical language awareness (CLA), English as foreign language (EFL), practitioner inquiry (PI), reflective reading
 • Abdullah Sarani *, Ali Malmir Pages 261-288

  Dogme Language Teaching (Dogme ELT) is an innovative learner-centered methodology and a movement for teaching English (or any other L2) that primarily focuses on face-to-face interaction between teacher and learners and among the learners themselves (Thornbury, 2009) without using any preplanned and established instructional materials, syllabuses, or preset activities. Despite many claims by the proponents, research evidence for Dogme ELT is very limited; accordingly, this sequential explanatory mixed-method study sought to examine the effect of Dogme ELT on L2 speaking andwillingness to communicate (WTC)across different proficiency levels among Iranian EFL learners at a private language institute. Participants included 14 intermediate, 12 upper-intermediate, and 12 advanced level learners from both genders in three intact classes as the experimental groups. Three other intact classes comprising 13 intermediate, 13 upper-intermediate, and 11 advanced level learners, respectively were selected as control groups who received the mainstream communicative language teaching (CLT) for their L2 instruction. The treatments continued for two subsequent semesters including thirty 1.5-hour sessions. Quantitative data analysis using two-way ANCOVA revealed that Dogme ELT was more effective than CLT only for the advanced but not for the intermediate and upper-intermediate learners’ speaking and WTC. Qualitative data analysis revealed that most advanced and only some upper-intermediate learners had positive attitudes about Dogme ELT.  The findings of the current investigation suggest that Dogme ELT should be used for advanced EFL levels and its application should be done with more caution.

  Keywords: Dogme ELT, CLT, L2 speaking, language proficiency, willingness to communicate (WTC)
 • Marzieh Souzandehfar, Seyyed Mohammad Ali Soozandehfar * Pages 289-302

  Authenticity has always been the concern of test developers in the history of second language assessment. This study was an attempt to investigate the authenticity of the present researchers' innovative idea of “Language Town” as a method for assessing learners’ speaking ability. To this end, a simulated town was designed like a real town in an outdoor space of about 400 square meters. The participants in this study were 31 undergraduate students of Translation Studies at Jahrom University who were taking the 4-credit course of Conversation 2. First, the students’ speaking ability was measured based on the IELTS testing system. Then each student was sent to the Language Town with a few definite missions determined in advance by the teacher; e.g. ordering food in the restaurant, depositing/withdrawing money in a bank, etc. Using IELTS band descriptors, each student’s speaking ability was measured by two raters in both tests. Then the correlation between the two sets of scores obtained from the IELTS test and the one in the Language Town were calculated. Using open-ended questions, a survey was also conducted to extract the students’ attitudes towards the Language Town. The results of the statistical analyses showed a weak correlation (0.36) between the two sets of scores. The survey also revealed that almost all the students were interested in and had positive views towards Language Town as an authentic method of assessment. A Virtual Language Town (VLT) could be a solution to the practicality problems of the Language Town.

  Keywords: Language Town, Authentic Assessment, Speaking Ability
 • Amirreza Vakilifard * Pages 303-322

  The purpose of the present research is to investigate the perceptual learning style preferences of 131 learners who studied Persian as a second language (from 17 nationalities) in Iran and 97 learners of Persian as a foreign Language in 28 other countries, taking into account predominant perceptual learning style preferences and demographic variables including age, gender, etc. for the first time. The Perceptual Learning Style Preference Questionnaire (PLSPQ) was administered. The descriptive statistics of the learning styles preferences showed that tactile, kinesthetic and auditory are respectively the first three learning style preferences among the learners of Persian as a second language, while the other learners of Persian as a foreign language preferred kinesthetic, tactile and auditory learning styles. The data analysis showed that there were no significant differences between the style scores of the two groups. Also, the findings revealed a significant difference in preference between foreign and second language learners of Persian using group styles. Foreign Persian language learners exhibited a high preference for the group learning style. In addition, the correlation was significant between geographic region (to be or not to be Asian) and different learning styles.

  Keywords: Perceptual Learning Styles, Language Learner, Second Language, foreign language
 • Nemat Zamani, Manijeh Youhanaee *, Hossein Barati Pages 323-350

  The study compared the pedagogical effects of early versus delayed Form Focused Instruction (EFFI vs. DFFI), both subsumed under Isolated Form Focused Instruction (IFFI), on the achievement of three target structures with relative degrees of complexity by monolinguals and bilinguals. Six intact Gilaki-Persian learners of English as L3 and six groups of Persian learners of English as L2 participated in the study. They were all male beginning learners of English in Iranian public high schools who followed a pretest-treatment-posttest procedure. Four groups (grade 7) received instruction for the simple structure; four other groups (grade 8) were taught the moderately complex structure and four groups (grade 9) were exposed to the highly complex structure instruction. Within each grade, one group of Gilaki and one group of Persian natives received EFFI while their native counterparts benefited DFFI. The overall results revealed that when the method of instruction was the same, Gilaki natives outperformed Persian natives both in the post and delayed tests regardless of complexity. The groups that received the simple structure via EFFI did better than their native counterparts instructed via DFFI in both the post and delayed tests though a significant difference was only observed in the latter test. In contrast, DFFI groups outperformed their native counterparts taught via EFFI on the fairly and highly complex structures in the post and delayed posttests. Further analysis of the data demonstrated that DFFI contributes better to the durability of gain effects for more complex structures regardless of linguistic background of the learners.

  Keywords: Isolated Form-focused Instruction, Early, Delayed Form-Focused Instruction, Structural Complexity, monolinguals, bilinguals