فهرست مطالب

تعلیم و تربیت استثنایی - پیاپی 157 (خرداد و تیر 1398)
 • پیاپی 157 (خرداد و تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • افشین موسوی، رضوان همایی* صفحات 9-20
  زمینه و هدف

  وجود آهسته گام در کودکان، اثرات عمیقی بر کیفیت زندگی مادران می گذارد. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کنترل این استرس گامی مهم در ارتقای سلامت روانی خانواده های دارای این کودکان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه راهبردهای مقابله ای، تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی با کیفیت زندگی در مادران دارای فرزند آهسته گام در اهواز بود.
   

  روش

  این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی بود. نمونه شامل 350 نفر از مادران دارای کودک آهسته گام است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب گردید. روش برای جمع آوری داده راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر، پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان  گارنفسکی و کرایچ، پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران و پرسشنامه کیفیت زندگی  ویر و شربورن استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره صورت گرفت.

   یافته ها

   نتایج رگرسیون نشان داد که پیش بینی کیفیت زندگی مادران از روی متغیرهای راهبردهای مقابله ای (راهبرد مقابله مساله مدار، اجتناب مدار و هیجان مدار)، تنظیم شناختی هیجان (سرزنش خود، سرزنش دیگران، فاجعه آمیز کردن، پذیرش، نشخوار فکری، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت) و ذهن آگاهی (مشاهده، توصیف، عمل توام با هوشیاری، غیر قضاوتی بودن و غیرواکنشی بودن)معنی دار می باشد و متغیرهای راهبرد مقابله مسئله مدار، راهبرد مقابله هیجان مدار، ارزیابی مجدد مثبت، عمل توام با هوشیاری و غیر واکنشی بودن به ترتیب پیش بینی کننده کیفیت زندگی مادران می باشند.

   نتیجه گیری

   با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که آموزش هایی را در زمینه کاربرد راهبردهای مقابله ای، تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی برای ارتفای سطح کیفیت زندگی مادران دارای کودک آهسته گام فراهم آورد.

  کلیدواژگان: : تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی، راهبردهای مقابله ای، کیفیت زندگی، مادران دارای فرزند آهسته گام
 • امیرعباس ابراهیمی* صفحات 21-38
  زمینه و هدف

  بیشتر شنوایی شناسانی که وارد این حوزه می شوند آموزش خاصی در مشاوره نمی بینند و راهنمایی اندکی به آنها می شود تا بدانند چگونه به طور موثری با هر مراجع ارتباط برقرار کنند. امروزه رشد مشاوره به عنوان بخش جدایی ناپذیر کار بالینی در شنوایی شناسی به روندی قاعده مند و به خوبی تعریف شده آغاز شده است. آنها به عنوان مشاوران غیرحرفه ای می توانند به مراجعان خشمگین، افسرده، تندخو، یا مضطرب کمک کنند تا بدانند چگونه کم شنوایی بر زندگی فرزندشان اثر می گذارد و در موارد نگرانی های نامرتبط با کم شنوایی (مثلا، آزارهای خانگی، دارودرمانی، بیکاری اعضای خانواده،...) باید مرزهای حرفه ای خود را تشخیص داده و این مراجعان را به مراکز یا متخصصان مناسب ارجاع دهند.رویکردهای مشاوره ای بسیار متفاوتی وجود دارد، تقریبا 400 رویکرد که این تعداد رو به افزایش است. رویکردهای مشاوره ای با والدین کودک ناشنوا به چهار گروه اصلی دسته بندی می شوند.

  نتیجه گیری

   از آنجا که هیچ نظریه، راهبرد یا تکنیکی همیشه موثر نیست خردمندانه آن است که هنگام کار با گستره وسیع سنی، تاخیرها و اختلال ها، و انواع شخصیت ها خود را به یک نظریه محدود نکنیم. بنابراین، شنوایی شناسان ممکن است از چندین رویکرد درمانی برای یک مراجع یا خانواده استفاده کنند. رویکردهای مشاوره ای که بالین گر انتخاب و استفاده می کند اغلب وابسته است به جهت گیری شخصی بالین گر (انسانگرایانه، رفتارگرایانه،...)، آنچه بالین‎ گر در درمان آموخته، و آنچه در گذشته کارآیی خود را نشان داده. اگرچه در دو دهه گذشته برخی رویکردها نسبت به بقیه اعتبار بیشتری به دست آورده اند یک چهارچوب نظری یا درمانی «بی عیب ونقصی» وجود ندارد. لازم است شنوایی شناسان برای ارتباط موثر با مراجعان و خانواده های آنها مفاهیم، راهبردها و تکنیک ها را از قالب های مشاوره ای گوناگونی بگیرند. این مقاله اطلاعاتی درباره هر رویکرد به دست می دهد تا به شنوایی شناس در گزینش رویکرد مناسب مشاوره با والدین کودک کم‎ شنوا/ناشنوا کمک کند.

  کلیدواژگان: رفتاردرمانی عقلانی- هیجانی، رویکرد التقاطی، رویکرد انسان گرایانه، رویکرد رفتاری، رویکرد شناختی، کودکان ناشنوا. مشاوره
 • رمضانعلی گلچوبی فیروزجاه، غلامعلی افروز*، کامبیز کامکاری صفحات 39-48
  زمینه

  یکی از علل اصلی بروز و تکرار معلولیت در خانواده سابقه و وضعیت زیستی والدین در دوران قبل و حین بارداری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیلی ویژگی های زیستی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی به منظور تدوین برنامه مداخلات پیشگیرانه، آموزشی و حمایتی انجام شد.

  روش

  پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی و از نظر روش پس رویدادی بود. جامعه آماری شامل والدین دارای بیش از یک فرزند استثنایی خویشاوند و غیر خویشاوند استان مازندران در سال 1396 و نمونه مورد مطالعه شامل 150 خانواده دارای بیش از یک فرزند استثنایی با روش نمونه گیری، تصادفی ساده و چند مرحله ای  انتخاب گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه بررسی ویژگی زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی والدین افروز بوده که با مصاحبه با والدین تکمیل گردید.  برای پاسخ به سوال های پژوهش، از مدل آماری مجذور کای با ضریب تعیین  استفاده شده است
   

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد در ویژگی های زیستی رابطه معناداری بین سن پدر و مادر، تعداد فرزندان خانواده، ترتیب تولد پدر و مادر در خانواده، وضعیت سلامت پدر و مادر و وضعیت مادر در دوران بارداری از نظر: مبتلا  به بیماری های غدد و داخلی، دیابت، صرع، مسمومیت، سابقه ویار، در معرض اشعه X ، ضربه شدید به شکم، سابقه مصرف دارو و قرص آهن، تحرک و استراحت، سقط جنین  و طول بارداری در والدین خویشاوند و غیرخویشاوند وجود ندارد. رابطه معناداری بین سابقه ی معلولیت در خانواده پدر و مادر، وضعیت مادر در دوران بارداری از نظر: بیماری خاص، تب شدید، سابقه خون ریزی، وضعیت تغذیه  در والدین خویشاوند و غیرخویشاوند وجود دارد. 

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر متغیرهای زیستی و وضعیت بیماری مادر در دوران بارداری در پدیآیی، تکرار و تشدید معلولیت اقدامات پیشگیرانه و مشاوره زنتیک در ازدواج های فامیلی و خانواده های دارای فرزند معلول باید در الویت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فرزند استثنایی، والدین خویشاوند و غیرخویشاوند، ویژگی های زیستی
 • سیده سمیه جلیل آبکنار، محمد عاشوری* صفحات 49-58
  زمینه و هدف

  مدل سازی ویدئویی یک روش آموزشی است که در آن از ضبط ویدئویی تصاویر و نمایش آنها استفاده می شود تا یک مدل دیداری از مهارت یا رفتار هدف ارائه گردد. انواع مدل سازی ویدئویی عبارتند از مدل سازی ویدئویی مقدماتی، خودمدلی ویدئویی، مدل سازی رفتار هدف، سرنخ دهی یا رهنمود ویدئویی. مدل سازی ویدئویی بر اساس شواهد پژوهشی برای یادگیرندگان از سنین کودکی اولیه تا سال های میانی دبیرستان اثربخش گزارش شده است. این روش آموزش عملی و کاربردی برای دانش آموزان دبیرستانی هم مفید است و به کار می رود.

     نتیجه گیری

   مدل سازی ویدئویی مقدماتی شامل ضبط مهارت های فردی به عنوان مدل می شود که در کنار یادگیرنده، سرگرم انجام رفتار یا مهارت هدف است. بعدها یادگیرنده می تواند در هر زمانی این فیلم را ببیند. خودمدلی ویدئویی یعنی ضبط رفتار یا مهارت هدف در یادگیرنده که امکان بازبینی آن در فرصت های بعدی وجود دارد. مدل سازی دیدگاه موردنظر به معنی ضبط رفتار یا مهارت هدف از دیدگاه یادگیرنده است. رهنمود ویدئویی شامل خرد کردن مهارت رفتاری به گام های کوچک و ضبط و نمایش هر گام با وقفه و مکث تا یادگیرنده تلاش کند آن گام ها را قبل از این که ببیند انجام دهد. رهنمود ویدئویی را می توان با یادگیرنده یا هر فردی به عنوان مدل انجام داد. در این مقاله مبانی نظری، انواع، اثربخشی، کاربرد و گام های اجرای مدل سازی ویدئویی مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: مدل سازی ویدئویی، خودمدلی، مدل سازی دیدگاه هدف، رهنمود ویدئویی
 • مهدی عبدالله زاده رافی*، حمید علیزاده صفحات 59-74

  آزاردیدگی هیجانی، الگوی تکراری از بدرفتاری هیجانی مراقب با کودک است به شکلی که به کودک القاء می کند که فاقد ارزش، ناقص، دوست نداشتنی و ناخواسته است. آزاردیدگی هیجانی می تواند طبقات مختلفی داشته باشد از قبیل توهین، ایجاد حس بی اعتمادی به خود، تهدید، خراب کردن دوستی های فرزند، بی توجهی/غفلت هیجانی، تحقیر، بی محبتی/طرد، اجبار و آشفتگی خانواده. آزاردیدگی هیجانی پدیده ای بسیار شایع و کمتر شناخته شده است. بررسی ها نشان می دهند که تا 75 درصد کودکان و نوجوانان می توانند در سطوحی با آزاردیدگی هیجانی روبرو شده باشند. مواجهه با سطوح متوسط و زیاد آزار هیجانی می تواند پیامدهای منفی داشته باشد. آزاردیدگی هیجانی می تواند بر رشد جسمی، هیجانی و شناختی کودکان اثر بگذارد و باعث مشکلات رفتاری، هیجانی و تحصیلی شوند. همچنین، پیامدهای آن به دوره بزرگ سالی نیز کشیده می شود. برخی از عوامل مرتبط با والدین، احتمال آزار گری هیجانی را افزایش می دهند مانند سن کم والدین، تجربه آزاردیدگی در دوره کودکی، نوع سبک دلبستگی، تجربه خشونت در خانواده فعلی، مشکلات روان شناختی و اعتیاد. همچنین سن و جنسیت کودک نیز در میزان آزاردیدگی هیجانی وی نقش دارد. می توان با ارتقاء عامل های حفاظتی فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد آزاردیده هیجانی، از تبعات منفی آزاردیدگی هیجانی کاست.

  کلیدواژگان: آزاردیدگی، بدرفتاری، آزار، آزار هیجانی، بدرفتاری روان شناختی، عامل های حفاظتی
 • ابراهیم نظری، مجید امیدی خانکهدانی، فرهاد مهکی* صفحات 75-81
  همبودی آسیب های بینایی و  ناتوانی های یادگیری چالش های منحصر به فردی را ارائه می کند. معلمان باید در مورد ویژگی های این جمعیت خاص آگاهی داشته باشند و همچنین روش های آموزشی برای برآورده سازی نیازهای منحصر به فرد آنها را بشناسند. مولفان در این مقاله الگوهای عملکرد نوعی را ارائه می کنند و پیشنهادهایی برای اقدام موثر عرضه می کنند.
  کلیدواژگان: آسیب بینایی، ناتوانی یادگیری، تشخیص دوگانه، آموزش
|
 • Afshin Moosavi, Rezvan Homaei* Pages 9-20
  Background and aim

  Mental retarded in children was effect on the quality of life of mothers. Identify of effective factors on controlling this stress were important step in improving the mental health of their families. This study aimed to determine the relationship between coping strategies, cognitive emotion regulation and mindfulness with quality of life in mothers of children with intellectual disabilities.

  Methods

  Methods of this study was descriptive and correlational. The sample of these research were 350 mothers who were selected by Multistage cluster sampling method. To collect the data of the Coping Strategies Questionnaire Endler & Parker, Cognitive Emotion Regulation Strategies Questionnaire Garnfsky and Krayech, five-sided mindfulness Bauer et al and Quality of Life Questionnaire Weir and Sherborne were used. Data analysis was performed using Pearson correlation and multivariate regression analysis.

  Result

  Regression analyses showed that predictors of QOL of mothers of variables coping strategies (problem – focused coping strategies, circuit avoidance and emotion-focused), cognitive emotion regulation (self-blame, blame others, catastrophic out, acceptance, rumination, refocus positive, positive reappraisal), and mindfulness (observation, description, action, combined with vigilance, non-judgmental and non-reactive to being) is significant and strategic variable coping strategies, emotion-focused coping strategies, positive reappraisal, act with vigilance consciousness and non-reactive, respectively, were best predictors of quality of life.

  Conclusion

  According to the results of these research, it is suggested for  improve of quality of life in these mothers that presenting  training of application coping strategies, cognitive emotion regulation and mindfulness.

  Keywords: coping strategies, cognitive emotion regulation, mindfulness, quality of life, mothers of children with intellectual disabilities
 • Amir, Abbas Ebrahimi* Pages 21-38

  Most audiologists who entered the field do not receive specific training in counseling and were given little guidance on how to communicate effectively every clients. Although it is an integral part of clinical practice, counseling in audiology is only now beginning to evolve into a well-defined and systematic process. Audiologists as nonprofessional counselors can help patients who are angry, hostile, depressed, or anxious about how their hearing loss is affecting their lives. Very different approaches to counseling do exist, approximately 400 and this number has continued to rise. This approaches fall into four main categories:1) cognitive/rational, 2) behavioral, 3) affective/humanistic, and 4) eclectic. As there is no one theory or therapy approach fits all situations, and a clinician may actually apply multiple therapy approaches with any one client, patient, or family. The theoretical and therapy approaches that an individual clinician selects and uses often depends on the clinician’s personal orientation (e.g., humanistic, behavioral), what the clinician has learned in her training, and what has worked for the clinician in the past. There is no one “right” theoretical or therapeutic framework, although empirical research during the last couple of decades has provided more validation for some therapeutic approaches than for others. As audiologists working with a wide variety of hearing, speech, language, cognitive disorders of individuals of all ages, they need to be able to draw upon concepts, strategies, and techniques from a variety of counseling frameworks to communicate effectively with their clients, patients, and their families. This Article review of each of these approaches is provided to expose the audiologist to the options available when counseling deaf/hard of hearing parents.

  Keywords: Counseling, Integrative Approaches, Eclectic Approaches, Humanistic Approaches, Behavioral Approaches, Cognitive Approaches, Deaf children, Rational Emotive Behavior Therapy
 • Ramzanali Golchobi Firozja, Gholam Ali Afrooz*, Kambiz Kamkari Pages 39-48
  Background

  One of the main causes of the occurrence and recurrence of disability in the family is the background and biological status of parents in pre and post pregnancy. The present study was conducted with the aim of analyzing the biological characteristics of relatives and non-native parents with more than one exceptional child in order to develop preventive, educational and supportive interventions.

  methods

  The research was descriptive-analytic and post-event method. The statistical population consisted of parents with more than one relative and non-relative son of Mazandaran province in 1396, and a sample of 150 families with more than one extraordinary children were selected by simple random sampling and multi-stage sampling. The study tool was a questionnaire for assessing the biological, cognitive, psychological and social characteristics of Afrooz which was completed by interviewing parents.  The obtained results were calculated using Chi-square test with coefficient of determination

  Results

  The results of this study showed that there is a significant relationship between the biological characteristics of parental age, the number of children of the family, the order of birth of the parents in the family, the health status of the parents and the mother's condition during pregnancy. From: Endocrine and Domestic, diabetes, epilepsy, poisoning, history of wheezing, exposure to X-ray, severe abdominal pain, history of drug use and iron pills, mobility and rest, abortion and length of pregnancy in relatives and non-nursing parents. There is a significant relationship between the history of disability in the parents' family, the condition of the mother during pregnancy in terms of: specific disease, severe fever, history of blood transfusion, nutritional status in relatives and non-native parents.

  Conclusion

  Regarding the effects of biological variables and maternal conditions during pregnancy on pediatric, repetitive and intensified disabilities, preventive measures and Zentique

  Keywords: Exceptional child, relative, non-native parents, biological characteristics
 • Mahdi Abdollahzadeh Rafi*, Hamid Alizadeh Pages 59-74

  Emotional abuse is a repetitive pattern of child-focused caring emotional abuse that induces a child that is worthless, incomplete, unfriendly, and unwanted. Emotional abuse can have different classes, such as insulting, creating self-confidence, threatening, destroying child's friendships, emotional neglect / neglect, humiliation, neglect / exclusion, compulsion and family disturbance. Emotional abuse is a very common and less known phenomenon. Studies show that up to 75 percent of children and adolescents can be exposed to levels of emotional abuse. Exposure to moderate levels and excessive emotional abuse can have negative consequences. Emotional abuse can affect physical, emotional and cognitive development of children, causing behavioral, emotional and educational problems. Also, its implications for adulthood are also drawn. Some factors associated with parents increase the likelihood of emotional abuse, such as the younger age of parents, the experience of abusive childhood, the type of attachment style, the experience of violence in the current family, psychological problems, and addiction. The age and gender of the child also contribute to emotional abuse. By improvement the personal, familial and social protective factors of emotionally abused people, it can reduce the negative consequences of emotional abuse.

  Keywords: Abuse, maltreatment, harassment, emotional abuse, psychological abuse, protective factors
 • Abrahim Nazare Pages 75-81
  The coexistence of visual impairments and learning disabilities presents unique challenges. It is imperative that teachers be apprised of the characteristics of this population as well as instructional strategies targeted at meeting their unique needs. The authors highlight typical patterns of performance and provide suggestions for effective intervention.
  Keywords: visual impairment, learning disability, dual diagnosis, instruction