فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم نکولعل تک، زهره کشاورز*، معصومه سیمبر، علی محمد نظری، احمدرضا باغستانی صفحات 1-13
  مقدمه

  ارگاسم یک پدیده فردی است؛ که در هاله اغراق و ایده آل گرایی فیلم های جنسی بر مردم و درمانگران مشتبه شده است. این مطالعه به تبیین تجربه زنان ایرانی از رسیدن و نرسیدن به ارگاسم و پیامدهای آن بر رابطه جنسی پرداخته است.

   روش

   این مطالعه کیفی، به روش تحلیل محتوا انجام شد. مصاحبه های عمیق فردی با 20 زن متاهل به اشباع داده ها منجر شد. نمونه گیری به شیوه هدفمند در محیط دو درمانگاه عمومی در شهر تهران انجام گرفت. از شیوه تحلیل محتوای متعارف جهت آنالیز داده ها استفاده شد. صحت و استحکام داده ها از طریق معیارهای لینکلن و گوبا حاصل گردید.

  یافته ها

   نتایج حاصل از داده ها در 3 طبقه، 8 زیر طبقه و 46 کد تبیین شد. احساس کامیابی در دستیابی به ارگاسم، احساس ناکامی در عدم دستیابی به ارگاسم و همیاری همسر، 3 طبقه اصلی در این مطالعه بودند. ارگاسم در افراد منجر به احساس کامیابی می شد؛ که با حالات خوشایند رهایی، هیجان یا عشق و پیامدهای مثبتی چون آرامش، صمیمیت، شادابی و سرزندگی همراه بود. فقدان ارگاسم، احساس ناکامی همراه با علائم جسمانی و روانی شامل درد، عصبی بودن، پرخاشگری و پیامدهای منفی چون حسادت به ارگاسم شوهر و پشیمانی از ازدواج را به دنبال داشت.

  نتیجه گیری

  برای پیشگیری و درمان اختلال ارگاسم در زنان، توجه شود که دستیابی زن به ارگاسم ممکن است عمدتا با حالات خوشایند روانی همراه باشد و تغییرات جسمانی، واضح یا ملموس نباشند، درعین حال عدم دستیابی به ارگاسم می تواند سبب بروز علائم مبهم جسمی یا روانی شود. آموزش زوج ها در جهت گفتگوی جنسی و تعامل و همیاری بیشتر زن و شوهر نقش موثری در دستیابی زن به ارگاسم دارد.

  کلیدواژگان: ارگاسم، زن، رضایت جنسی، ارتباط جنسی، مطالعه کیفی
 • علی یلفانی*، مهرداد گیوکی، حسین عاشوری صفحات 14-30
  مقدمه

  زانوی پرانتزی یکی از شایع ترین ناهنجاری ها در بین نوجوانان است؛ و دستیابی به یک برنامه اصلاحی مناسب جهت کاهش این عارضه همواره مورد توجه می باشد. هدف از این مطالعه اثرگذاری روش تمرینات اصلاحی رایج؛ و تمرینات اصلاحی NASM؛ بر تغییرات ناهنجاری زانوی پرانتزی و تعادل نوجوانان فوتبالیست بود.

  روش 

  پژوهش حاضر از نوع تلفیقی کیفی - کمی با رویکرد نیمه تجربی بود. در این مطالعه برای جمع آوری دادها از مصاحبه ها و آزمون های آزمایشگاهی استفاده شد. در مطالعه حاضر 42 نوجوان با دامنه سنی 14 تا 18 سال که دارای ناهنجاری زانوی پرانتزی بودند؛ به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به 3 گروه 14 نفری شامل گروه تمرینات اصلاحی NASM، گروه تمرینات رایج و گروه کنترل تقسیم شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل چارچوبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته منجر به استخراج دو طبقه اصلی عوامل نگرشی (درد و ناتوانی، تغذیه، ژنتیک، شاخص توده بدنی و میزان اعتماد به نفس) و عوامل انگیزشی (عملکرد روزانه، فعالیت ورزشی، تناسب ظاهری، تداوم شغل و موقعیت های اجتماعی و عدم تعادل عضلانی) شد. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد؛ که دو روش تمرینات اصلاحی رایج و NASM باعث اصلاح ناهنجاری زانوی پرانتزی می شود؛ که در این میان پروتکل تمرینات اصلاحی NASM تاثیر بیشتری در اصلاح عارضه زانوی پرانتزی داشت.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج حاصل از مصاحبه و نتایج آزمایشگاهی که هر دو نتایج تحکیم کننده اثربخشی این تمرینات بر روی افراد دارای زانوی پرانتزی بود؛ استفاده از پروتکل NASM به درمانگران، متخصصین حرکات اصلاحی و مربیان به منظور اصلاح عارضه زانوی پرانتزی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: زانوی پرانتزی، تعادل، تمرینات اصلاحی رایج، تمرینات اصلاحی آکادمی ملی طب ورزش آمریکا (NASM)
 • الهه جراحی*، مهناز اخوان تفتی، مرتضی منادی صفحات 31-43
  مقدمه

  عبارت دانشجوی دارای اختلالات یادگیری، در کشور ما تقریبا هیچ گاه مورد استفاده قرار نمی گیرد. آیا این به آن معنی است که دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری در ایران به سطح دانشگاه نمی رسند؟ پژوهش حاضر باهدف بررسی چالش های پیش روی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری در ایران برای ورود به دانشگاه انجام شده است.

  روش

    با توجه به نبود مرجعی برای شناسایی و دسترسی به دانش آموزان دبیرستانی دارای ناتوانی های یادگیری، در این تحقیق روش پژوهش کیفی مورد استفاده قرار گرفت. جامعه پژوهشی متشکل از دانش آموزان دبیرستانی یا دانش آموخته هایی بود که در مقطع ابتدایی، تشخیص ناتوانی های یادگیری را دریافت کرده بودند. حجم نمونه پژوهشی عبارت بود از 8 نوجوان دارای ناتوانی های یادگیری و مادرانشان که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. همچنین از نمونه ای هدفمند مشتمل بر 2 متخصص حوزه اختلالات یادگیری در این پژوهش استفاده شد. به منظور گردآوری اطلاعات، مصاحبه های نیمه ساختاریافته به کار گرفته شد و سپس داده ها از طریق تحلیل محتوی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   نتایج بیانگر آن بود که عوامل فردی، عوامل بازدارنده محیطی وابسته به مدرسه و همچنین عوامل بازدارنده محیطی وابسته به مراکز اختلالات یادگیری، همگی برای ورود این دانش آموزان به دانشگاه نقشی محدود کننده دارند. با این حال، عوامل بازدارنده محیطی وابسته به مدرسه شاید مهم ترین چالش پیش روی دانش آموزان ایرانی جهت ورود به دانشگاه ها باشد.

  نتیجه گیری

  این پژوهش علاوه بر شناسایی این عوامل، راهکارهایی را نیز در جهت سهولت عوامل محیطی موجود بیان کرد؛ که مهم ترین آن ها تجهیز مدارس به برنامه های درمانی و ترمیمی ویژه دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری بود.

  کلیدواژگان: ناتوانی های یادگیری، اختلالات یادگیری، اختلالات یادگیری در بزرگسالان، اختلالات یادگیری ویژه، موفقیت تحصیلی
 • سید محمد حسینی، خالد اصلانی*، یوسفعلی عطاری صفحات 44-56
  مقدمه

   امروزه طبق شواهد غیررسمی، خیانت زناشویی یکی از عوامل تهدیدکننده زندگی زناشویی و سوق دهنده آن به سوی طلاق و فروپاشی است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شرایط موثر بر خیانت زناشویی مردان متاهل شهر اهواز بود.

  روش

  این پژوهش به روش کیفی و از نوع گرندد تئوری که یک روش پژوهشی اکتشافی است، انجام گرفت. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری، 15 مرد متاهل در تحقیق مشارکت داشتند. جهت جمع آوری اطلاعات، روش مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  تحلیل محتوای اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها، شرایط موثر بر خیانت زناشویی مردان متاهل را در قالب طبقات شامل شرایط علی (سطح پایین تعهد زناشویی، نارضایتی عاطفی، نارضایتی جنسی، هیجان طلبی جنسی، تلاش برای کسب عزت نفس و دل زدگی زناشویی)، شرایط زمینه ای (تاریخچه رابطه جنسی قبل از ازدواج، دخالت اطرافیان، زندگی جدا از همسر، داشتن پیشینه خیانت زناشویی در اطرافیان، ازدواج اشتباه و فقدان باورهای مذهبی) و شرایط مداخله گر (وجود همسالان خیانت کار، مسافرت کاری، مصرف نوشیدنی های غیرمجاز، نوع شغل، وضعیت مالی مناسب، اعتیاد به مواد مخدر، وسایل ارتباطی و فن آوری و نگرش مثبت به خیانت)، آشکار ساخت.

  نتیجه گیری

  خیانت زناشویی تنها به یک عامل فردی یا بین فردی وابسته نیست، بلکه مجموعه ای از عوامل در شکل گیری این پدیده نقش دارند.

  کلیدواژگان: خیانت زناشویی، مردان، گرندد تئوری
 • نازیلا جوادی پاشاکی، آذر درویش پور* صفحات 57-65
  مقدمه

   تحقیق کیفی بر پایه یکسری اصول اساسی و مفاهیمی بنیادی استوار است. از مفاهیم اصلی در طراحی و تدوین نظریه، حساسیت نظری و بازاندیشی است که در منابع فارسی به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است. لذا مطالعه حاضر به منظور روشن سازی و تبیین این مفاهیم انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر مطالعه ای مروری بود؛ که به دنبال جستجوی کتابخانه ای و منابع الکترونیکی در چند سایت و پایگاه های داده از جمله Science Direct، PubMed، Ovid، Wiley Online Library و Google Scholar و با کلمات کلیدیReflexivity ،Reflexive ، Sensitivity، Sensitive، Theoretical Sensitivity  صورت پذیرفت. معیارهای ورود شامل کلیه متون دارای کلمات مورد جستجو در عنوان، به زبان انگلیسی، با محدودیت زمانی (از سال 2010 به بعد) و قابلیت دستیابی به صورت رایگان بود. پس از حذف موارد غیر مرتبط، تکراری و غیرقابل دستیابی، تعداد 16 مقاله و 11 کتاب مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

    نتایج نشان داد که متون مختلف به موضوعاتی مانند تعاریف حساسیت نظری و بازاندیشی، منابع حساسیت نظری و روش های ارتقای آن، اهمیت بازاندیشی، حیطه ها و روش های ارتقای آن، بازاندیشی و اخلاقیات و نهایتا گزارش بازاندیشی اشاره نموده اند.

  نتیجه گیری

   حساسیت نظری به ویژگی بصیرت و مهارت محقق در معنی دار نمودن داده ها، درک و قدرت تجزیه وتحلیل عناصر مربوط از عناصر نامربوط اطلاق می شود؛ که باید در تمام روند تحقیق به عنوان یک اصل کلی رعایت شود. توجه به بازاندیشی، کیفیت فرآیندها و نتایج را ارتقاء داده و حساسیت محقق را در ارتباط با شرکت کنندگان افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: حساسیت نظری، بازاندیشی، مفاهیم، تحقیق کیفی
 • رضا خجسته مهر، مسعود فلاحی خشکناب، نسیم جعفری*، منصور سودانی صفحات 66-75
  مقدمه

  چالش های والد- نوجوان یکی از مهم ترین مشکلات خانواده های امروزی است. با توجه به خلا و شکاف پژوهشی موجود در زمینه بررسی کیفی مشکلات والد- نوجوان در کشور، پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تحلیل چالش های والد- نوجوان صورت گرفت.

  روش

    این پژوهش به روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا بود. داده ها به روش نمونه گیری هدفمند و از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته فردی، با 17 والد و نوجوان مراجعه کننده به مراکز روانشناسی و مشاوره جمع آوری شد. تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل محتوای قراردادی صورت گرفت؛ که پس از پیاده کردن مصاحبه های ضبط شده روی کاغذ و غوطه وری در تحلیل داده ها، کدهای اولیه استخراج شد. جهت تعیین طبقات اصلی، کدهای اولیه در چند مرحله بازبینی، بررسی و طبقه بندی شد.

  یافته ها

   در تحلیل داده ها 574 کد اولیه به دست آمد. این کدها که در 13 زیر مضمون و 5 مضمون شامل: شکاف نسلی، نارسایی در کیفیت رابطه، ناکارآمدی راهبردهای تربیتی، تضاد دیدگاه نو و سنتی و مشکلات درون فردی و میان فردی استخراج و به عنوان چالش های اصلی والد- نوجوان طبقه بندی شدند.

  نتیجه گیری

   یافته های این پژوهش نشان داد؛ که والدین و نوجوانان با چالش های پیچیده ای در روابط فی مابین مواجه هستند. توجه به این چالش ها می تواند خانواده ها را در ایجاد روابط بهتر با نوجوانان یاری کند.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، چالش روابط والد- نوجوان، مطالعه کیفی
 • آزاده امینی ها، کیومرث فرحبخش*، معصومه اسمعیلی صفحات 76-85
  مقدمه

  خیانت زناشویی تاثیر ویرانگری بر ازدواج و افراد دارد؛ و یک مشکل چندوجهی است که باعث مراجعه همسران به زوج درمانی می شود. همچنین درک، ارزیابی و درمان آن در دهه گذشته تغییرات چشمگیری داشته است. لذا، پژوهش حاضر باهدف شناسایی نقش عوامل میانجی بر راهبردهای همسران در جهت حفظ و ادامه زندگی پس از افشای خیانت انجام شد.

  روش 

  روش تحقیق کیفی، از نوع نظریه مبنایی بود. جامعه پژوهش شامل زوج های ساکن شهر تهران بود؛ که در زندگی زناشویی آن ها خیانت اتفاق افتاده و از زمان افشای آن حداقل 1 سال و حداکثر 6 سال گذشته باشد؛ و در حال حاضر باهم زندگی میکنند. نمونه متشکل از 21 همسر زخم خورده و پیمان شکن بود که به شیوه هدفمند و نظری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و به منظور تحلیل داده ها از کدگذاری نظری و فرایند مقایسه ای مداوم با استفاده از مقولهبندی استفاده شد.

  یافته ها

  عدم کنجکاوی درباره جزئیات رابطه فرا زناشویی، خروج فرد سوم از زندگی همسر پیمانشکن، بهره گیری از کمک تخصصی، حمایت اجتماعی مناسب، غلبه بر نقش جنسیتی و گذشت زمان به عنوان عوامل میانجی بر راهبردهای همسران در جهت حفظ و ادامه زندگی شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد، برآیند این یافته ها جهت تسهیل فرایند درمان روابط فرا زناشویی؛ ترمیم رابطه همسران و بازگشت آن ها به زندگی زناشویی پس از افشای خیانت کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: خیانت زناشویی، راهبردهای همسران، عوامل میانجی، زوج درمانی، پژوهش کیفی
 • فاطمه علیزادگانی*، مهناز اخوان تفتی، محبوبه سادات کدخدایی صفحات 86-97
  مقدمه

  یکی از ویژگی های بارز دوران نوجوانی، تمایل برای کسب تجارب جدید و آزمودن رفتارهای متنوع و گاهی پرخطر است؛ که پیامدهای سوئی برای نوجوان، خانواده و جامعه در پی دارد و لازم است، برای پیشگیری از خطرات ناشی از این رفتارها تدابیری اندیشیده شود. آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد شناسایی علل گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر است. در پژوهش حاضر علل گرایش به این نوع رفتارها به تفکیک جنسیت از دیدگاه نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت.

  روش

  در این پژوهش کیفی از روش مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده ها استفاده شد؛ به این صورت که 40 نوجوان (20 دختر و 20 پسر)، ساکن در منطقه 5 تهران؛ به صورت هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. پس از تحلیل داده ها، علل گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر به تفکیک جنسیت شناسایی شد..

  یافته ها

  از آنجایی که مجموعه ای از عوامل فردی و محیطی موجب گرایش نوجوانان به سمت رفتارهای پرخطر می شوند؛ لازم است با انجام برنامه های مداخله ای آموزشی و دادن آگاهی به نوجوانان و والدین، گرایش نوجوانان به سمت رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی ناشی از آن را کاهش داد.

  نتیجه گیری

   نتایج حاصل از این پژوهش ویژگی هایی از یک استاد بالینی خوب را از دیدگاه دانشجویان پرستاری مشخص نمود؛ که می تواند به مسئولین و متصدیان برنامه ریزی آموزشی در تدوین برنامه های آموزشی موفق تر و کارآمدتر کمک نماید.

  کلیدواژگان: رفتارهای پرخطر، نوجوانان، تفاوت جنسیتی، پژوهش کیفی
|
 • Maryam Nekoolaltak, Zohreh Keshavarz*, Masoumeh Simbar, Ali Mohammad Nazari, Ahmadreza Baghestani Pages 1-13
  Introduction

  Female orgasm is a subjective phenomenon that has been wrongly introduced to people and therapists in the halo of exaggeration and perfectionism made by sexual films. This study was conducted to explore the Iranian women's experience of achievement of or failure to achieve orgasm and its consequences in sexual relationship.

  Method

  This qualitative study was conducted using content analysis method. Individual in-depth interviews with 20 married women were continued until data saturation. Sampling was performed using purposive sampling in the environment of two public clinics in Tehran. Data were analyzed using conventional content analysis method. Trustworthiness of data was achieved through Lincoln and Guba criteria.

  Results

  The results of data analysis were categorized into 3 categories, 8 subcategories, and 46 codes. The main categories include feeling of success to achieve orgasm, feeling of failure to achieve orgasm, and husband companionship. Successful orgasm in Iranian women led to the feeling of successfulness with pleasant emotions such as relief, excitement, or love and positive outcomes such as relaxation, intimacy, freshness, and vitality. Women's descriptions of orgasm were mainly psychological and emotional. Failure to achieve orgasm led to the feeling of failure with physical and psychological symptoms such as pain, nervousness, aggressiveness, and negative consequences such as being jealous of husband’s orgasm and regret for getting married.

  Conclusion

  To prevent and treat orgasm disorders in women, it should be noted that successful female orgasm can mainly be accompanied with pleasant emotional states and physical changes may beunclear or intangible, while failure to achieve orgasm in women can lead to vague physical or psychological symptoms. Couples training for sexual talk with spouse, as well as more interaction and companionship between wife and husband have effective roles in achieving female orgasm.

  Keywords: Orgasm, Female, Sexual satisfaction, Sexual relationship, Qualitative study
 • Ali Yalfani*, Mehrdad Givaki, Hossein Ashoury Pages 14-30
  Introduction

  Genu varum is one of the most common deformities in adolescents, and it has always been considered to achieve an appropriate corrective program to reduce genu varum. The aim of this study was to compare the effects of two kinds of common and the National Academy sports Medicine (NASM) corrective exercises on the correction of genu varum deformity in adolescent soccer players.

  Method

  This is a qualitative-quantitative study with quasi experimental approach. In this study, data were collected using interviews and laboratory tests. A total of 42 adolescents aged 14 to 18 years with genu varum were selected using purposive sampling and randomly divided into 3 groups (14 in each group), including the group of corrective exercises of the NASM, the common Exercise group, and control group. Data were analyzed using the framework analysis method.

  Results

  After data analysis, 2 main categories including attitudinal factors (pain and disability, nutrition, genetic, body mass index, and self-esteem) and motivational factors (daily activity, physical activity, apparent fitness, occupational continuity and social status, and muscle imbalance) were extracted. It was revealed that two methods of common corrective exercises and NASM corrective exercises were effective in correcting genu varum deformity, while the NASM corrective exercises was more effective in the correction of this deformity.

  Conclusion

  According to the results of the interview and laboratory tests confirming the effectiveness of these exercises on people with genu varum deformity, therapists, Correctional Physicians, and trainers are recommended to use the NASM protocol in order to correct genu varum deformity.

  Keywords: Genu varum, Balance, Common corrective exercises, NASM corrective exercises
 • Elaheh Jarrahi*, Mahnaz Akhavan Tafti, Morteza Monadi Pages 31-43
  Introduction

  The term “a learning disabled university student” has been hardly ever used in Iran. It may be supposed that Iranian students with learning disabilities do not enter universities. This study aimed to investigate the challenges faced by Iranian students with learning disabilities to enter universities.

  Method

  Due to the lack of a center to identify and have access to high school students with learning disabilities, qualitative research method was used in this study. The research population included high school students or graduates whose learning disabilities were diagnosed at primary school. The sample size consisted of 8 teenagers with learning disabilities along with their mothers who were selected through purposive sampling method. In addition, 3 learning disabilities experts were included using purposive sampling method. Data were collected using semi-structured interviews and analyzed using content analysis.

  Results

  It was revealed that individual factors, school environmental inhibiting factors, and environmental inhibiting factors related to learning disabilities centers, all play a restrictive role for these students in entering universities. Nevertheless, school inhibiting environmental factors can be the main challenge for the Iranian students to enter universities.

  Conclusion

  Apart from identifying inhibiting factors, this study offers suggestions to address these environmental barriers, among which equipping schools with therapeutic programs for students with learning disabilities is of great importance.

  Keywords: Learning disabilities, Learning disorders, Adults learning disorders, Specific learning disorders, Academic success
 • Seyed Mohammad Hosseini, Khaled Aslani*, Yousef Ali Attari Pages 44-56
  Introduction

  Nowadays, based on casual evidence, marital infidelity is one of the threatening factors to marital life which can result in divorce. The present study aimed to identify the effective conditions leading to infidelity among married men in Ahvaz city.

  Method

  This qualitative study was conducted using grounded theory method as an exploratory research method. In this study, 15 married men were included using purposive sampling method and theoretical saturation criteria. Data were collected using semi-structured interview.

  Results

  After data analysis, the effective conditions leading to marital infidelity among married men were classified into the three main categories including causal conditions (low levels of marital commitment, emotional dissatisfaction, sexual dissatisfaction, sexual sensation seeking, effort to earn respect, and sexual boredom), contextual conditions (having premarital sex, peoples interference, living apart from spouse, having infidelity background in spouses relatives, having an unsuccessful marriage, and lack of religious beliefs) and intervening conditions (existence of unfaithful peers, business trip, alcohol consumption, type of job, good financial status, drug addiction, as well as addiction to communication and technology, and positive attitude towards infidelity).

  Conclusion

  Marital infidelity is not dependent merely on personal and interpersonal factors, but a set of factors are involved in this phenomenon.

  Keywords: Marital infidelity, Men, Grounded Theory Study
 • Nazila Javadi, Pashaki, Azar Darvishpour* Pages 57-65
  Introduction

  A qualitative research is based on a series of fundamental principles and basic concepts. The two main concepts in designing and theory development are theoretical sensitivity and reflexivity that have not been sufficiently addressed in Persian sources. Thus, this study was conducted to clarify and explain these concepts.

  Method

  In this review study, the libraries and electronic documents across various sites and databases including Science Direct, PubMed, Ovid, Wiley Online Library, and Google Scholar were searched for keywords of reflexivity, reflexive, sensitivity, sensitive, and theoretical sensitivity. Inclusion criteria included all open access texts contained the before-mentioned keywords in the title, written in English language and published in 2010 and later. After excluding irrelevant, duplicate, and non-accessible texts, 16 articles and 11 books were obtained.

  Results

  The results showed that literature investigated issues such as definitions of these concepts, theoretical sensitivity sources and ways to improve it, the importance of reflexivity, its scope and improvement methods, reflexivity and morality, and the report of reflexivity.

  Conclusion

  The theoretical sensitivity refers to the researcher characteristics such as insight and skills to make data meaningful, perception and analysis of relevant elements from irrelevant elements that must be followed as a matter of principle in all steps of the research. Paying attention to reflexivity increases the quality of the research processes and results, and also increases researcher's sensitivity to the participants.

  Keywords: Theoretical sensitivity, Reflexivity, Concepts, Qualitative research
 • Reza Khojasteh Mehr, Masoud Fallahi Khoshknab, Nasim Jafari*, Mansour Sodani Pages 66-75
  Introduction

  Nowadays, challenges of parent-adolescent relationship is one of the main problems of families. According to the lack and gap of qualitative study of parent-adolescent problems in the existing research in the country, this study aimed to identify and analyze challenges of parent-adolescent relationship.

  Method

  This qualitative study was performed using content analysis. Data were collected using purposive sampling and individual semi-structured in-depth interviews with 17 parents and adolescents who referred to counselling and psychology centers. Data were analyzed using conventional content analysis. After transcribing recorded interviews and data analysis, initial codes were extracted. To determine the main classes, initial cods were revised, surveyed, and classified in several steps.

  Results

  After data analysis, 574 initial codes were obtained. These codes were categorized into 13 sub-themes and 5 themes including the generation gap, insufficiency in relationship quality, educational strategies dysfunction, modern and traditional perspectives conflict, and intrapersonal and interpersonal problems as the main challenges of parent-adolescent relationship.

  Conclusion

  According to the results, parents and adolescents face complex challenges in the relationship with each other. Attention to these challenges can help families to create better relationships with adolescents.

  Keywords: Content analysis, Challenge of Parent-adolescent relationship, Qualitative study
 • Azadeh Aminiha, Kiumars Farahbakhsh*, Masumeh Smaili Pages 76-85
  Introduction

  Infidelity has a devastating effect on marriage and individuals, and is a multifaceted problem that makes couples to enter couple therapy. Understanding, assessment, and treatment of extramarital affairs has significantly changed in the last decade. Therefore, the present study was conducted to identify the role of mediators on couples strategies to keep marriage following infidelity disclosure.

  Method

  The is a qualitative study based on the grounded theory. The research population included 21 couples living in Tehran who experienced infidelity and still live together from the time of infidelity disclosure (at least 1 year and at most 6 years). Subjects were selected using purposive sampling method. Data were collected using semi-structured in-depth interviews. Data were analyzed using theoretical coding and constant comparative analysis using categorization.

  Results

  Stop the curiosity about the details of extramarital relationship, elimination of the third person from the life of person who was unfaithful, seeking professional help, effective social support, overcoming the sexuality role, and time were identified as the mediators affecting couples strategies to keep marriage after disclosure of infidelity.

  Conclusion

  According to the results, the mediators obtained in this study are effective in facilitating the couple therapy, improving the marital relationship, and helping couples keep marriage after disclosure of infidelity.

  Keywords: Infidelity, Couple strategies, Mediator factors, Couple therapy, Qualitative study
 • Fatemeh Alizadegani*, Mahnaz Akhavan Tafti, Mahbobeh Sadat Kadkhodaie Pages 86-97
  Introduction

  One of the main features of adolescence is the tendency to experience new experiences and to test various and sometimes high-risk behaviors, which have bad consequences for adolescents, families, and society, and some actions are needed to prevent these sequences. In this regard, identification of the causes of teenagers' tendency to high-risk behaviors is necessary. In the present study, the causes of teenagers' tendency to high-risk behaviors were investigated, by gender, from the teenagers' perspectives.

  Method

  In this qualitative study, data were collected using a semi-structured interview with 40 teenagers (20 female and 20 male) living in district 5 of Tehran, who were selected using purposive sampling. Then, the collected data were analyzed and the causes of teenagers' tendency to high-risk behaviors were identified by gender.

  Results

  According to the findings, the main causes of tendencies to high-risk behaviors among teenagers were categorized into two groups: individual factors (pleasure, curiosity, identity acquisition, false self-esteem, and exponential hero in male adolescents and the need to have someone to talk to, the need for love and affection, lack of self-confidence in female adolescents) and environmental factors (communication with peers, social networks, easy and inexpensive access to all kinds of drugs in male adolescents and having strict father or brother, Ignorance of family and school, and labeling in female adolescents).

  Conclusion

  Since a series of individual and environmental factors lead to the tendency to high-risk behaviors among adolescents, it is necessary to reduce teenagers' tendencies toward high-risk behaviors and social harm caused by these behaviors through conducting educational interventions and informing teenagers and parents.

  Keywords: High-risk behaviors, Teenagers, Gender differences, Qualitative research