فهرست مطالب

پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار - سال دوم شماره 4 (پاییز 1398)
 • سال دوم شماره 4 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علیرضا بیدخوری، عزت الله مافی، جلیل موحدی رضاآباد صفحات 1-10

  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر گردشگری حلال در راستای توسعه پایدار نمونه موردی شهر مشهد است. بنابراین تحقیق حاضر به عنوان تحقیق کاربردی از نوع توصیفی و پیمایشی میباشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل ساکنان نفر به عنوان حجم نمونه بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. برای جمع آوری 80 شهر مشهد میباشد که تعداد داده های لازم از پرسشنامه استاندارد محقق ساخته توسعه پایدار گردشگری استفاده گردید. و روایی پرسشنامه از نوع برای پرسشنامه 4/281 محتوایی بوده که مورد تایید استاد راهنما و مشاور قرار گرفت. با بررسی پایایی کل سوالات مقدار توسعه پایدار گردشگری حلال بدست آمده که از پایایی بالایی برخوردار است. جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار استفاده گردید. و روش تجزیه و تحلیل داده ها براساس همبستگی و رگرسیون خطی Excel و 12 نسخه SPSS میباشد. نتایج نشان داد که بین گردشگری حلال و مولفه های توسعه پایدار رابطه معناداری وجود دارد. گرشگری حلال میتواند دستاوردهای فرهنگی،زیست محیطی،اجتماعی و اقتصادی مثبتی را برای شهر مشهد به همراه داشته باشد. و گردشگری حلال در بین شاخص ها بیشترین تاثیر بر توسعه شاخص اقتصادی پایدار شهر مشهد دارد.

  کلیدواژگان: فرهنگی اجتماعی، ابعاد زیست محیطی، گردشگر، گردشگری حلال، توسعه پایدار، زائران خارجی اقتصادی و شهر مشهد
 • فهیمه جناقی باف، مونا وکیل باشی، حسین عابدی صفحات 11-26

  در این مقاله به بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری در گردشگران استان قزوین پرداخته شد. روش تحقیق در این مقاله کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق گردشگران 693 مراجعه کننده به قزوین بودهاند که تعداد آنها نامحدود بوده و با استفاده از فرمول کوکران در جامعه نامحدود، تعداد برابر تعداد گویه ها) نیز مورد قبول 50 و 0 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که با توجه تکنیک معادلات ساختاری بین است. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوا و سازه مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و پایایی نیز مورد تایید قرار گرفت. داده های بدست آمده با استفاده از آمار و برای سنجش SPSS توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای سنجش آمار توصیفی از نرم افزار استفاده شد. نتایج حاصل تجزیه و تحلیل داده ها Smart PLS آمار استنباطی تکنیک معادلات ساختاری) از نرم افزار) بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری تاثیرگذار است. 50053 نشان داد .هوش فرهنگی گردشگران با ضریب مسیر بر کیفیت برند، 5006 بر وفاداری برند، با ضریب مسیر 500.8 همچنین هوش فرهنگی گردشگران با ضریب مسیر بر ارزش برند 50605 بر تصویر برند و با ضریب مسیر 5068 بر آگاهی برند، با ضریب مسیر 5036 با ضریب مسیر تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، آگاهی برند، تصویر برند، وفاداری برند، کیفیت برند، هوش فرهنگی
 • وحید مقیمی*، کیانا کیانی برازجانی، فاطمه امیرزاده، دریا بحرینی، سمیرا قنواتی صفحات 27-36

  طارمه در معماری بوشهر از جهت ایجاد کوران و تهویه، اهمیت بالایی دارد. باد در معماری بوشهر مهمترین عامل اقلیمی که اغلب عناصر معماری در این بافت ارزشمند، در خدمت باد هستند ولی در ، به شمار میرود و چنان به نظر میرسد معماری امروزی به ندرت به این پتانسیل بالقوه توجه میشود و در نتیجه طارمه نیز که عنصری مهم در راه یافتن باد به درون بناهاست به بهانه هایی از قبیل کمبود فضا، نقش خود را از دست داده و به عنصری بیجان و مرده بدل شده که تا حد یک عنصر تزیینی و بلااستفاده تنزل یافته است. هدف از این پژوهش، بررسی جهت گیری بهینه طارمه به منظور استفاده حداکثری از باد میباشد. برای بررسی دقیق تر نحوه حصول این هدف در معماری سنتی بوشهر، به بررسی دو نمونه موردی موجود در بافت سنتی بوشهر پرداخته شده است. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و برداشت میدانی میباشد . نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان دهنده این مدعاست که جهت گیری درست و بهینه طارمه یا همان تراس های امروزی در برگرداندن نقش فراموش شده طارمه بسیار موثر و کاربردیست .

  کلیدواژگان: طارمه، معماری بوشهر، باد، اقلیم گرم و مرطوب
 • مرتضی رحمتی کچومثقالی*، رسول ثانوی فرد صفحات 37-44

  امروزه گردشگری به یکی از صنایع درآمد زا برای بیشتر کشورها تبدیل شده و کشورهایی که توان بالقوهای در این صنعت دارند، در تلاش برای رشد هرچه بیشتر در این زمینه میباشند. مقاصد گردشگری مولفه اصلی در توسعه صنعت گردشگری بحساب می آیند. هرچه مقاصد گردشگری برای گردشگران جذابتر باشند، امکان جذب گردشگران برای آن کشور بیشتر خواهد بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیماشی می باشد. جامعه آماری آنرا مدیران و کارشناسان آژانس های مسافرتی و هتل های تهران(مرکز تهران) و خبرگان صنعت گردشگری تشکیل دادند که به ترتیب نفر بود. جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته براساس متغیرهای تحقیق استفاده شد 75 و 959 ،99تعدادشان و برای سنجش معناداری روابط نیز Smart PLS و SPSS جهت تحلیل فرضیه ها و داده های گردآوری شده از نرم افزار مردم و سازمانها بر برندسازی ، با تکنیک بوت استراپینگ استفاده شد. نتایج حاصله به شرح زیر است؛ تکنولوژی tآماره واقعیت افزوده و برنامه های تلفن همراه بر برندسازی مقاصد گردشگری ، مقاصد گردشگری تاثیر دارند. واقعیت مجازی راهنمایان تور و افراد مشهور بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارند. آژانسها، هتلها و ، تاثیر دارند. مردم محلی سازمان میراث فرهنگی بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارند

  کلیدواژگان: برندسازی، مقاصد گردشگری و هتلها و آژانسهای مسافرتی، سازمانها، مردم، تکنولوژی
 • فضل الله کریمی قطب آبادی*، محمد امیر ملکی، فرحناز ابولحسنی صفحات 45-55

  امروزه صنعت گردشگری به عنوان مهمترین صنعت جهان، رشد سریعی در توسعه اقتصادی جهان داشته است و تمامی کشورهای جهان در پی استفاده از فرصت ها و مزایای فراوان حاصل از آن هستند تا بتوانند رفاه نسبی را برای خود رقم در جذب گردشگران به سمت مکان های مستعد بزنند. در این بین، توزیع فضایی زیرساخت ها و خدمات بخش گردشگری شهرستان استان خراسان جنوبی را با گردشگری نیز بسیار تعیین کننده است. هدف از انجام این پژوهش آن است که در سه سطح توسعه یافته، درحال توسعه و VIKOR عامل مهم گردشگری و با به کارگیری تکنیک استفاده از تحلیلی میباشد و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای توسعه نیافته سطح بندی نماییم. روش پژوهش توصیفی و 5/0 شهرستان بیرجند و طبس به ترتیب 6 گردآوری شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که در این استان، شهرستان دیگر در سطح توسعه نیافته قراردارند. بنابراین با انجام اقدامات در رتبه های اول و دوم می باشند و 5/030 زیربنایی در سطح این استان، باید سطح اختلاف شهرستانها در سطح این استان را به حداقل رساند و زمینه توسعه متوازن زیر ساخت های گردشگری در سطح های این استان را فراهم نمود.

  کلیدواژگان: VIKOR مدل، خدمات گردشگری، زیرساخت گردشگری، استان خراسان جنوبی، سطح بندی
 • مجید داداش پور مقدم، علی پناهی * صفحات 57-69

  هر منطقه ای با بهره برداری از توانها و قابلیتهای گردشگری میتواند زمینهای پویا و فعال برای توسعه منطقه فراهم نماید،به همین دلیل تحلیل توانها و قابلیتی مزبور به گونهای جغرافیایی، ضرورتی ویژه پیداکرده است. امروزه اکثر شهرها به خصوص کلان شهرها در چهارچوب یک برنامه عملیاتی به آن پرداختهاند بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، این 2 پژوهش به ارزیابی توان گردشگری کلانشهر تبریز در ایجاد شهر خلاق میپردازد. توان گردشگری شهر تبریز در قالب طبیعی و مسائل زیرساختی مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار گردآوری ، تاریخی و معماری ، مولفه اجتماعی و فرهنگی نفر که براساس رویکرد 01 اطلاعات مصاحبه بود. جامعه آماری پژوهش نخبگان شهری بودهاند .حجم نمونه پژوهش اشباع نظری انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد شهر تبریز دارای توان، ظرفیت و پتانسیل گردشگری بینظیری است. بررسی توان گردشگری شهر بیانگر آن است که توان گردشگری شهر تبریز در حوزه ها و مولفه های فرهنگی و 52 درصد بیشتر از دیگر حوزه هاست. حوزه زیرساختی با 00 درصد و مولفه های تاریخی و معماری با 90 آدابورسوم با ضعیف ترین مخلفه شهر تبریز به لحاظ گردشگری محسوب میشود. این امر بیانگر آن است که ، درصد توان گردشگری آداب ورسوم و مولفه های ، مسئولین شهر تبریز برای ایجاد شهر خلاق گردشگری روی پتانسیلهای اجتماعی و فرهنگی اجتماعی و فرهنگی ، تاریخی و معماری توجه ویژهای داشته باشند. همچنین نتایج حاکی از آن است که ساختار اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، گردشگران شهر تبریز از یک طرف در تعامل با عوامل محیط گردشگری شهر اعم از محیط اقتصادی ملی و بین المللی گردشگری  و از طرف دیگر متاثر از ساختار و عوامل داخلی سیستم ، سیاسی ، معماری و تاریخی فرهنگی محلی و ساختار جاذبه  شکلگرفته است. بنابراین مسئولین ، اجتماعی ، گردشگری شهر اعم از ساختار اقتصادی شهری تبریز باید برای توسعه زمینه های خلاق گردشگری شهر این ساختار را موردتوجه قرار دهند.

  کلیدواژگان: شهر خلاق، کلانشهر تبریز، توان گردشگری، گردشگری
 • محمدرضا زرگر * صفحات 71-80

  امروزه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی تمامی جنبه های زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. تحقیق حاضر نیز از نوع تحقیقات کاربردی است که هدف از انجام آن شناخت کارکردهای شبکه های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام و فیس بوک در رونق صنعت گردشگری ایران است. در این تحقیق که اطلاعات و داده ها به روش کتابخانه ای و از طریق مطالعه منابع مختلف جمع آوری شده اند در مطالعه حوزه گردشگری و شبکه های اجتماعی،به دو بخش روزنامه نگاری گردشگری و بازاریابی گردشگری اشاره شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که شبکه های اجتماعی مورد مطالعه با توجه به امکانات و ویژگی های خود، در ارائه دادن تصویر مطلوب و واقعی از ایران به منظور جذب گردشگر و همچنین بازاریابی و معرفی خدمات گردشگری نقش مهمی را ایفا می کنند. در پایان نیز به منظور بهره گیری مناسب از این شبکه ها برای رونق  صنعت گردشگری ,پیشنهادهایی ارائه شده است.

  کلیدواژگان: بازاریابی گردشگری، شبکه های اجتماعی، روزنامه نگاری گردشگری، گردشگری