فهرست مطالب

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - پیاپی 8 (پاییز 1398)
 • پیاپی 8 (پاییز 1398)
 • جلد اول
 • تاریخ انتشار: 1398/09/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سخن نخست
 • فرزین رضایی، زینب خاتمی* صفحات 1-14

  کاهش هزینه حقوق مالکانه از اهداف مهم مدیران در بنگاه های اقتصادی میباشد. دستیابی به این هدف با دو رویکرد درونسازمانی و برونسازمانی امکانپذیر میباشد. این پژوهش به دنبال کاهش هزینه حقوق مالکانه با رویکرد برونسازمانی میباشد و معیار مورد استفاده در این رویکرد، ارتباط ارزشی سود است. ارتباط ارزشی اطلاعات سود با افزایش قدرت توضیحدهندگی سود، ریسک اطلاعات ناشی از کیفیت پایین اقلام تعهدی را کاهش میدهد. در نتیجه با شرکت تولیدی 67 کاهش ریسک اطلاعات سهامداران نرخ بازده پایینتری را طلب میکنند. بدین منظور داده های مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. نتایج آزمون 4087 تا 4091 پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران طی سالهای فرضیه های پژوهش، با استفاده از مدلهای رگرسیون بر مبنای پانل نشان میدهد که ارتباط ارزشی اطلاعات سود رابطه مثبت بین ریسک اطلاعات و هزینه حقوق مالکانه را کاهش میدهد. اما ارتباط ارزشی اطلاعات سود بر رابطه مثبت بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و هزینه حقوق مالکانه تاثیر معناداری ندارد. به علاوه نتایج نشان میدهد که ارتباط ارزشی اطلاعات سود رابطه مثبت بین کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری و هزینه حقوق مالکانه را کاهش نمیدهد.

  کلیدواژگان: ارتباط ارزشی اطلاعات سود، ریسک اطلاعات، کیفیت اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت اقلام تعهدی غیر اختیاری، هزینه حقوق مالکانه
 • حمید محمود آبادی، ناصح حیدریان* صفحات 15-20

  تحول در نظام مالیاتی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین مولفه های طرح تحول اقتصادی ایران میباشد که دارای سه محور مالیات بر ارزش افزوده، اجرای طرح جامع مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی میباشد. با توجه به اینکه اجرای مالیات از مهر ماه همان سال در 6690 بر ارزش افزوده . مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب قانون مربوطه در خرداد ماه چارچوب مراحل استقرار در حال تسری و گسترش به زنجیره نهایی است، نتایج آن از طریق بررسی سوابق مهر و مومهای اخیر قابل رسد است بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارزیابی طرح جامع مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی از دیدگاه مودیان مالیاتی میباشد. داده های پژوهش با ابزار پرسشنامه گردآوری شده و جامعه آماری پژوهش مودیان مالیاتی اداره امور جزوه پرونده مهم قرار گرفته است. نتایج 6681 مالیاتی مودیان بزرگ تهران است که پرونده عملکرد مالیاتی آنها در سال پژوهش نشان داد که از دیدگاه مودیان مالیاتی طرح جامع مالیاتی به ترتیب موجب کاهش هزینه های اجرای عملیات گسترش عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی به ترتیب موجب گسترش ،عدالت مالیاتی, کاهش هزینه های اجرای عملیات مالیات ستانی و افزایش درآمدهای مالیاتی میشود ،

  کلیدواژگان: تحول در نظام مالیاتی، طرح جامع مالیاتی، اصلاح قوانین مالیاتی
 • محبوبه پور اعتمادی، پرویز سعیدی* صفحات 21-30

  علاقه مندی زیادی در زمینه "اقتصاد رفتاری" وجود دارد که تلاش میکند با دیدگاه های دیگر علوم اجتماعی ,به ویژه روانشناسی به منظور غنیسازی مدل اقتصادی استاندارد، ترکیب شود. این علاقه به روانشناسی اساسی رفتار انسان، اعتمادبهنفس ، اقتصاد را به اولین پایه هایش بازمیگرداند .محققین مانند آدام اسمیت در مورد مفاهیم کلیدی مانند بیمیلی معرفی شد که برخی از 3893 و خود کنترلی صحبت کردند. با این وجود، نسخه جدیدی از اقتصاد رفتاری در دهه اقتصاددانان با آن مخالفت کردند و ترجیح دادند که مدل استاندارد نئوکلاسیک را حفظ کنند. آنان استدلالهای زیادی را بیان کردند که چرا روانشناسی به راحتی میتواند نادیده گرفته شود. در این مقاله نشان داده میشود که این استدلالها، از لحاظ نظری و تجربی رد شدهاند. رویکرد جدید به اقتصاد باید شامل دو نوع نظریه باشد: مدلهای هنجاری که راهحل بهینه برای مشکلات خاص را مشخص میکنند و مدلهایی که نشان میدهند انسانها چگونه رفتار میکنند. نظریه دوم ترکیب خواهند کرد. با اضافه کردن عواملی مانند ساخت یا ، برخی از متغیرهایی را که بهطور موثری نامعقول مینامیم وسوسه میتوان قدرت توضیحی مدلهای اقتصادی را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: پیش بینی، بازارهای مالی، واژه اقتصاد رفتاری
 • ارسلان ایرجی راد، علی بصیری قائمی پسند*، سیما قشقاوی صفحات 31-46

  در زمینه تاثیر مثبت مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت بر ارزش آن نمیتوان به قطعیت سخن گفت. به واقع، در حوزه تاثیر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت بر ارزش آن، نتایج گوناگونی بهدستآمده است. این مسئله وقتی پیچیدهتر میشود که شرکت درگیر بحران مالی باشد. این پژوهش باهدف بررسی رابطه میان مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر بحران مالی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق حاضر کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی با استفاده از رویکرد پس رویدادی بوده است . 2080 تا 2082 قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن از سال شرکت است. آزمون فرضیه ها از روش 222 بوده است همچنین، تعداد نمونه که به روش حذف سیتماتیک برگزیده شدهاند انجام است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش 9 داده های تابلویی و با نرم افزار ایویوز شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درعینحال بحران مالی اثر تعدیل گر کاهنده بر این رابطه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: ارزش شرکت، بحران مالی، مسئولیت پذیری اجتماعی
 • محمدصادق زارع، نظامعلی وفایی* صفحات 47-58

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر نسبت نقدینگی بانک بر افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری میباشد. جامعه و بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی شش ساله از سال 11 نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر یک مطالعه کتابخانهای و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) میباشد؛ و از ، است. این پژوهش 1671 تا 1671 نظر هدف پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از جنبه روش استنتاج توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی میباشد و به 71 منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده با اطمینان درصد میتوان گفت نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تاثیر معناداری وجود دارد. مثبت) حاکی از وجود تاثیر مستقیم نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت 1/1171(بودن ضریب این متغیر واحدی نسبت نقدینگی مورد نیاز، ریسک بحران مالی صنعت بانکداری نیز به 1 بانکداری میباشد بهطوری که با افزایش واحد افزایش می یابد؛ بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه 1/1171 میزان پژوهش میتوان نتیجه گرفت که نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: صنعت بانکداری، نسبت نقدینگی، ریسک بحران مالی
 • محمدرضا برگ زاده* صفحات 59-66

  در این مقاله رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد موردبررسی قرار گرفته است. محافظه کاری در حسابداری معمولا به عنوان یک انتخاب از میان رویه های حسابداری تلقی میشود که به کم نمایی ارزش دارایی ها و سود منجر میشود. شیوهی محافظه کاری حسابداری بر اساس تشخیص به موقع زیان نسبت به سود میباشد که به دلیل عوامل متعددی مانند توافقنامه های قراردادی، پرونده های قضایی و الزامات مالیاتی مورداستفاده قرار میگیرد. متغیر محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد به عنوان متغیرهای اصلی استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش از مدل رگرسیون ، نمونه آماری 19 الی 19 شرکت، در طی سالهای 923 خطی و با استفاده از داده های ترکیبی انجام شده است. تعداد پژوهش را تشکیل دادهاند که از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردیده اند. نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط معنادار بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقدی میباشد.

  کلیدواژگان: محافظه کاری حسابداری، ارزش وجه نقد، بورس اوراق بهادار تهران
 • آرش عینی* صفحات 67-79

  سرمایه و نحوه تامین آن یکی از مباحث مهم اقتصاد مالی است و یکی از راه های تامین مالی تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها است و یکی از ابزارهای مهم این کار استفاده از اوراق قرضه میباشد. اوراق قرضه در ایران به دلایل شرعی و بنابراین باید جایگزینهایی برای آن یافت. تسهیلات اعطایی که در بانکداری ، قانونی نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد اسلامی وجود دارد عبارتاند از: مضاربه، فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، فروش اقساطی وسایل تولید فروش اقساطی مسکن، سلف، جعاله، قرض الحسنه، خرید دین، اجاره به شرط تملیک، مزارعه و ، ماشینآلات و تاسیسات مساقات و اوراق مشارکت. یکی از این جایگزینهای مورد استفاده اوراق مشارکت است که از نقایص و پوش نوارهای آن، یکی اینکه اوراق مشارکت در هر زمان قابل بازخرید است. صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است درحالیکه اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند صکوک، علاوه بر دارا بودن شرایط بانکداری بدون ربا از ویژگی هایی مثل قابلیت نقد شوندگی در بازار ثانویه، قابلیت افزایش اعتبار و تنوع در طراحی و عرضه که از خصوصیات اوراق قرضه میباشد هم برای شرکتهای دولتی و ، و به این نتیجه میرسیم که صکوک، ابزاری جدید، آزمون شده و مناسب برای تامین مالی است. کاربردهای متعدد سیاستی مربوط به ساختار سرمایهگذاری در طرح اسلامی و ، هم برای شرکتهای غیردولتی مشارکت دولت و واسطه های چندجانبه عمومی از قبیل بانک توسعه اسلامی را مطرح کردیم و نسبتهای تسهیم سود در قراردادهای تجدیدنظر شده با (قراردادهای منعقده بین دو طرف) را مورد بررسی قرار میدهیم.

  کلیدواژگان: ابزارهای مالی، بهره، صکوک، بانکداری اسلامی، ایران