فهرست مطالب

 • شماره 0 (پیاپی 28)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسعود سیرتی، سجاد شکوهیار*، علی رضاییان صفحات 1-20

  هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدل هوشمندی کسب وکار بر اساس رویکرد دوسوتوانی است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری به روش کمترین مجذورات جزئی است. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، مدیران خانه های سرای محله شهر تهران بودند. در این تحقیق تعداد اعضای جامعه آماری را 600 نفر از مدیران خانه های سرای محله شهر تهران تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران، 234 نفر از مدیران خانه های سرای محله شهر تهران به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. در تحقیق حاضر، از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق‎ساخته 24 سوالی که از مبانی نظری و پرسشنامه های موجود تهیه و تنظیم شده بود، استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن هستند که مدیریت کاوشگر و فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر گرایش کارآفرینی دارند. همچنین مدیریت کاوشگر و فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر انعطاف پذیری دارد. همچنین تاثیر گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی اکتشافی تاثیر معنی دار دارد. تاثیر گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی بهره بردارانه تاثیر معنی دار دارد همچنین نقش تعدیل کننده ظرفیت جذب فناوری در ارتباط گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی اکتشافی و هوشمندی بهره بردارانه معنادار است.

  کلیدواژگان: هوشمندی، کسب وکار، رویکرد دوسوتوانی، سراهای محله، شهر تهران
 • محمد رضایی*، احمد قربان پور صفحات 21-40

  انرژی، یکی از زیرساخت‎های حیاتی جهت توسعه پایدار شهری است که نگاه راهبردی به آن می‎تواند باعث افزایش تاب‎آوری جوامع در دوران عدم قطعیت‎هایی همچون روند تغییرات اقلیمی جهانی و فاجعه‎های طبیعی غیرقابل پیش بینی شود. با وجود اهمیت انرژی برای عملکرد بهینه شهرها، ملاحظه شده است که هنگام برنامه ریزی شهری، چندان به مقوله تاب‎آوری انرژی و ایجاد بستری برای پایداری شهرها، توجه نشده است. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی، ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه‎های تاب‎آوری انرژی شهری در شهر بوشهر انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش گردآوری داده‎ها، پرسشنامه محقق‎ساخته است. جامعه آماری این مطالعه شامل کارشناسان، معاونان و مدیران دستگاه‎های اجرایی فعال در شرکت‎های توزیع نیروی برق، گاز و آب منطقه‎ای استان بوشهر است که 56 نفر از آن‎ها با روش نمونه‎گیری هدفمند انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده‎ها، از روش مدل‎سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج نشان دادند معیارهای حکمرانی شهری، زیرساخت و منابع به ترتیب به دلیل داشتن بار عاملی بیشتر، نقش برجسته‎تری را در تاب‎آوری انرژی شهر بوشهر دارند؛ از این رو ضروری است مدیران و تصمیم‎گیرندگان، تاکید و توجه بیش‎تری را بر این ابعاد و مولفه‎ها داشته باشند.

  کلیدواژگان: تا‎بآوری، تاب‎آوری انرژی، پایداری شهری، روش مدل‎سازی معادلات ساختاری، شهر بوشهر
 • محمد شریف کریمی*، حسین قراملکی، مریم حیدریان صفحات 41-60

  بازار مسکن، متاثر از شرایط اقتصاد کلان است و بسته به ساختار عرضه و تقاضا در کشورهای مختلف، شرایط متفاوتی دارد. در ایران با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد در دهه‎های اخیر و همچنین وجود برخی از نقیصه‎ها، بازار مسکن همواره با نوسانات شدید قیمتی و به تبع آن، دوره‏های رونق و رکود شدید در سرمایه‎گذاری، همراه بوده است. در این مطالعه تلاش شده است از دیدگاهی متفاوت و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه‎های توزیعی غیرخطی، به اثرات رفتار نامتقارن رشد اقتصادی و سایر شاخص‎های اقتصادی بر قیمت مسکن در ایران پرداخته شود. داده‎ها برای این مطالعه، به صورت فصلی از سال 1371 تا 1395 محاسبه شده‎اند. در این مطالعه با برآورد مدل‎های خطی و غیرخطی در کوتاه‎مدت و بلندمدت، تلاش شد مدل بهینه و سازگار با بازار مسکن ایران، انتخاب شود. مقایسه مدل‎های مختلف نشان داد بازار مسکن در ایران، تحت‎تاثیر مدل‎های خطی در بلندمدت و غیرخطی در کوتاه‎مدت است. نتایج برآورد این مدل نشان می‎دهد، در کوتاه‎مدت، افزایش اشتغال، باعث افزایش تقاضا برای مسکن می شود ولی در بلندمدت، با کاهش اشتغال، سرمایه‎گذاری‎ها به سمت بازار مسکن، سوق می‎یابند. با بهبود رشد اقتصادی در کشور نیز عملا تمایل سرمایه‎گذاران به سمت سرمایه‎گذاری در بازارهای پرسود؛ همچون بازار سهام، جلب می‎شود؛ در حالی‎که کاهش رشد اقتصادی می‎تواند باعث سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار مسکن شود. با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، می‏توان استدلال کرد که بازار مسکن در ایران، به مثابه بازاری مطمئن است و سرمایه گذاران، برای فرار از تاثیرات مخرب رکود اقتصادی در سایر بازارها، به آن توجه دارند.

  کلیدواژگان: قیمت مسکن، اثرات نامتقارن، روش خودرگرسیون با وقفه‎های توزیعی غیرخطی، ایران، رشد اقتصادی
 • مونا صادقیان، کامبیز حیدرزاده*، یزدان منصوریان، محسن خون سیاوش صفحات 61-80

  از معضلات عمده مدیران سازمان ها و سرمایه گذاران در صنعت ساخت وساز مراکز خرید چندمنظوره، افزایش سودآوری خود و برندهای بین‎المللی موجود در مراکز خرید است. هدف از این تحقیق، شناسایی و بررسی عوامل موثر بر افزایش سودآوری سرمایه گذاری سازمان ها و برندهای خرده فروشی و تمایل مشتریان به بازدید مجدد مشتریان و ارائه مقیاس سنجش متغیر بازدید مجدد، از مراکز خرید چندمنظوره است. با اجرای روش پژوهش ترکیبی که در مطالعه اول با رویکرد پدیدارشناسی به کشف تجربه زیسته مشتریان دارای بازدیدهای زیاد از مراکز خرید چندمنظوره صورت گرفت که مشارکت کنندگان شامل 18 مشتری و با ابزار مصاحبه عمیق و با بهره گیری از پروتکل و بر اساس روش نمونه گیری هدفمند چندگانه به صورت گلوله برفی، مصاحبه شدند و در مطالعه دوم با روش کمی- توصیفی به تولید و ارائه مدل سنجش بازدید مجدد از مراکز خرید چندمنظوره اقدام شد. یافته ها نشان می دهند که کاهش مالیات بر ارزش‎افزوده در فروشگاه های مراکز خرید، از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر بازدیدهای مجدد مشتریان از مراکزخرید چندمنظوره ایرانی است که بر کاهش قیمت ها موثر است و نهایتا کاهش قیمت ها، افزایش بازدیدهای بازدیدکنندگان و قدرت خرید مشتریان را به همراه دارد و بر افزایش سودآوری سرمایه گذاران سازمانی، از طریق افزایش بازدید مجدد مشتریان، موثر است. همچنین در مطالعه، دوم مشخص شد بالاترین رابطه با بازدید مجدد از مراکز خرید چندمنظوره را مولفه های ویژگی‎ها، تصویر ذهنی و ارزش ادراک شده مراکز خرید چندمنظوره درون شهری دارند.

  کلیدواژگان: تخفیفات مالیات بر ارزش‎افزوده، سرمایه گذاری سازمانی، تمایل به بازدید مجدد، مراکز خرید چندمنظوره، ارزش ادراک‎شده
 • مصطفی هدایت نژاد کاشی، زهره هادیانی*، علی حاجی نژاد، علی عسگری صفحات 81-100

  امروزه سرزندگی شهری به عنوان فاکتور غیرعینی در راستای افزایش بهره‎وری و ارتقای سلامت در سیستم‎های شهری از طریق تعاملات بین عناصر در سطوح مختلف فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست‎محیطی و...، تجلی می‎یابد. در این میان نقش عناصر کالبدی به عنوان پیش‎شرط و تسهیل در ایجاد فرصت‎ها و حمایت از پویایی‎های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی، مهم تلقی می‎شوند. از این رو مقاله حاضر با هدف ارزیابی کیفیت محیط جهت سرزندگی، به بررسی شعاع عملکردی و پراکنش کاربری ها و همچنین توزیع تراکم جمعیت در سطح ناحیه 3 از منطقه 16 شهر تهران می پردازد. روش شناسی نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و از روش های توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در این تحلیل به منظور تشخیص نحوه توزیع کاربری ها از الگوی میانگین نزدیکترین همسایگی، الگوی خودهمبستگی موران و همچنین برای تعیین خوشه بندی یا پراکندگی پدیده ها در فواصل مختلف، از الگوی تحلیل خوشه ای فضایی چندفاصله ای استفاده شده است. نتایج الگوی خودهمبستگی موران بیانگر خوشه ای بودن تراکم جمعیت می باشد و نتایج نحوه توزیع کاربری ها با استفاده از میانگین نزدیکترین همسایگی و چند فاصله ای بر خوشه ای و تصادفی بودن کاربری ها تاکید دارند که منجر به شکل گیری قسمت هایی متفاوت از نوع برخورداری گشته و به دنبال آن کاهش میزان دسترسی و افت کیفیت محیط در فضاهای محلات ناحیه 3 را سبب گردیده اند. لذا پیامدهای بیان شده به عنوان عوامل افزایش دهنده هزینه های زندگی شهروندی و تضعیف‏کننده تعاملات اجتماعی، میزان رضایت مندی، آسایش، نفوذپذیری و عدالت توزیعی عمل کرده و در نهایت افت سرزندگی فضای محلات را موجب شده اند. از این رو پالایش مکانی- فضایی در نوع کاربری ها جهت مطلوبیت کیفیت محیط و افزایش فعالیت های انتخابی و داوطلبانه را در راستای سرزندگی فضاهای شهری، پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: کاربرد شهری، الگوی پراکنش، سرزندگی، عدالت توزیعی، فضای شهری، شهر تهران
 • سمانه عابدی، آرین دانشمند، زهرا معدنی پور* صفحات 101-120

  پسماند یکی از مهم ترین معضلات محیط‎زیستی است که منجر به تحمیل خسارات و هزینه های محیط زیستی و اجتماعی هنگفتی به جامعه می شود. مدیریت و برنامه ریزی جهت بازیافت پسماند در مناطق گردشگری بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا در صورت ‎عدم‎مدیریت مطلوب پسماند، چهره مقاصد گردشگری تخریب شده و دفع گردشگر را به همراه خواهد داشت. لذا با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان تولید پسماند جامد شهری و تولید (درآمد) ناخالص داخلی ایران در قطب های گردشگری ایران انجام شده است. بدین منظور از اطلاعات 14 استان ایران طی حداکثر بازه زمانی 1393-1380 بهره گرفته شده است. در مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه میان درآمد ناخالص داخلی و پسماند جامد شهری، از آزمون علیت گرنجر استفاده شد که نتایج حاکی از وجود رابطه علیت یک طرفه از درآمد ناخالص داخلی به پسماند جامد شهری می‎باشد. همچنین برای بررسی چگونگی اثرگذاری درآمد ناخالص داخلی بر تولید پسماند جامد شهری، از الگو IPAT و رویکرد PCSEs بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که با 10 درصد افزایش در درآمد ناخالص داخلی سرانه میزان تولید پسماند جامد شهری به میزان 8/4 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به جمعیت کم کشش بوده (به ازای 10 درصد افزایش در جمعیت تولید پسماند جامد شهری 5/7 درصد افزایش می یابد) و کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به سهم ارزش افزوده بخش خدمات برابر با 03/1 است. علاوه بر آن نتایج حاکی از آن است که با لحاظ اثر متغیر گردشگری، کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به درآمد ناخالص داخلی به میزان 053/0 درصد کاهش می یابد. بر این اساس، گردشگری می تواند به عنوان عاملی جهت کاهش تولید پسماند جامد شهری در مناطق توریستی به شمار آید.

  کلیدواژگان: پسماند جامد شهری، درآمد (تولید) ناخالص داخلی، گردشگری، قطب های گردشگری
 • بهاره معینیان، اسداله مهرآرا*، محمدرضا باقرزاده، یوسف قلی پور کنعانی صفحات 121-140

  هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی مولفه ها، پیشایندها و پسایندهای مدیریت سبز در شهرداری تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق؛ شامل خبرگان و متخصصان می‎باشد که به روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 10 نفر پس از اشباع نظری به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. روش تحقیق مورد استفاده، مبتنی بر رویکرد داده ‎بنیاد بود که به شناسایی عوامل علی، بسترساز، مداخله گر، استراتژی و پیامدها می پردازد. یافته های تحقیق نشان می‎دهند که بر اساس رویکرد داده‎ بنیاد، رشد و توسعه فناوری و اخلاقیات سبز، طراحی و توسعه فرایندهای سبز، اعتلای فرهنگ سبز، مشارکت های زیست محیطی، توسعه و ارتقای آموزشی، ناهمگونی بین نیروهای موجود در سازمان، عدم فرهنگ سازی مناسب نسبت به نگرش سبز و فقدان استانداردهای کاری سبز، توسعه شبکه ارتباطات با مشتری، تعاملات سازنده با محیط، تقویت معیارهای استخدامی سبز، بازنگری در شاخص‎های ارزیابی عملکرد سبز، کاهش کلی هزینه‎ها، توسعه اقتصادی سبز، بهبود کیفیت زندگی روانی جامعه و کارکنان، کاهش متغیرهای مخرب زیست‎محیطی، مزیت رقابتی سبز به عنوان مولفه‎ها، پیشایندها و پسایندهای مدیریت سبز در شهرداری شهر تهران هستند.

  کلیدواژگان: مدیریت سبز، رویکرد داده بنیاد، توسعه اقتصادی سبز، شهرداری تهران، مدل EFQM، طبقه بندی JEL:L32، Q57، O15، O32
 • زهرا السادات اردستانی*، حسین حسینی لواسانی، محراب پورنصیر صفحات 141-160

  امروزه، زندگی شهری بدون زیرساخت‏های شهری، امکان‏پذیر نیست و بدون شک، شهرهای مطلوب باید زیرساخت‏های شهری مناسب و کافی داشته باشند؛ لذا طراحی و گسترش این زیرساخت‎ها باید براساس سازوکاری علمی و با برنامه‏ریزی دقیق و آگاهانه صورت پذیرد تا از تاثیر نامطلوب آن بر شکل شهر، زندگی شهری و شهروندان، پیشگیری شود. روش مدیریت ارزش می تواند به یافتن راه هایی برای توجه به عوامل موثر در اقتصاد پایدار، کمک کند و راه حل های مناسبی در زمینه نحوه ایجاد توازن بین هزینه، برنامه و زمان و عناصر توسعه پایدار؛ از قبیل عوامل زیست‎محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی از طریق ایجاد جایگزین های نوآورانه را ارائه کند. در فاز نخست این پژوهش، براساس مطالعات کتابخانه‎ای مبانی نظری و ادبیات موضوع، مدیریت ارزش در پروژه های بزرگراهی و طراحی و ساخت تقاطع‎های غیرهم سطح با رویکرد اقتصاد پایدار بررسی شد. سپس در فاز دوم، با برگزاری یک جلسه آموزشی مبانی مدیریت ارزش به خبرگان حوزه مدیریت شهری توضیح داده شد و بازخوردهای آنها براساس مدل دلفی، تحلیل گردید. در فاز سوم، از طریق مطالعات میدانی در یک تقاطع غیرهم سطح شهری در شهر کرج به عنوان نمونه موردی و تهیه پرسش‏نامه از شهروندان، مزایا و اثربخشی روش مدیریت ارزش را همراه با توصیه هایی برای ساخت و بهره‎برداری این تقاطع، ارزیابی شدند. نتایج، حاکی از این هستند که استفاده از مدیریت ارزش، نقش بسزایی در کاهش هزینه‎های پروژه‎های شهری، رضایت بیشتر استفاده کنندگان، صرفه جویی در وقت و هزینه و جلوگیری از اتلاف انرژی، ایفا می‎کند. همچنین استفاده از رویکرد اقتصاد پایدار در مدیریت ارزش، باعث کارایی بیشتر این مدل خواهد شد. در این مقاله، میزان هزینه و صرفه جویی در محاسبات مرتبط با عوامل اقتصادی و زیست‎محیطی میزان هزینه ها در گزینه های مختلف حمل ونقل و ترافیک تقاطع در خصوص تملک، احداث، تعریض و تقاطع ها در سناریوهای طرح تفصیلی، مشترک، مستقل و ترکیبی به ترتیب در حدود 21، 16، 24 و 20 میلیارد ریال برآورد شد. همچنین میزان سوخت مصرفی در اختلاف دو طرح غیرهم سطح و هم سطح در حدود 700 لیتر بر ساعت در افق 1415 پیش بینی شد.

  کلیدواژگان: تقاطع غیرهم سطح، اقتصاد پایدار، مدیریت ارزش، زیرساخت شهری، شهر کرج