فهرست مطالب

حرفه: هنرمند - پیاپی 74 (زمستان 1398)
 • پیاپی 74 (زمستان 1398)
 • 176 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1398/11/10
 • تعداد عناوین: 27
|
 • ایده ی فصل
 • زبان و تصویر
  صفحه 1
 • درآمدی بر: شمایل شناسی: تصویر، متن، ایدئولوژی
  ویلیام جی میچل، صالح نجفی صفحه 3
 • تصویر در مقابل متن: مجازهای تفاوت
  ویلیام جی تی میچل، صالح نجفی صفحه 5
 • زمان و فضا: لائوکون لسینگ و سیاست ژانر
  ویلیام جی تی میچل، کتایون یوسفی صفحه 9
 • نظریه ی تصویر
  ویلیام جی تی میچل، صالح نجفی صفحه 25
 • فراتر از تطبیق: تصویر، متن و روش
  ویلیام جی تی میچل، مهدی حبیب زاده صفحه 30
 • پیشگفتار: تصویرها چه می خواهند؟
  ویلیام جی تی میچل، صالح نجفی صفحه 47
 • هم مرزی قلمروهای نقاشی و شعر
  رویین پاکباز صفحه 50
 • کلمه ی عکس
  مهران مهاجر صفحه 56
 • نقش عنوان در تولید معنای عکس
  الهه عبداله آبادی صفحه 66
 • ناممکن
  محمدرضا میرزایی صفحه 74
 • چهره ی فصل
 • واکراونز
  صفحه 79
 • واکراون و هم قطاران
  پیتر گلسی، الهام آقاباباگلی صفحه 80
 • چشم شیشه ای دوربین
  کلمنت گرین برگ صفحه 104
 • کلمنت گرین و واکراونر: شفافیت و تعالی
  مایک ویور، پیمان چهرازی صفحه 107
 • درس گفتار
 • دیباچه ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران / گفتار ششم: تکوین اندیشه و فرهنگ ایراشهری- زمینه های مکتب پارسی
  آریاسپ دادبه صفحه 111
 • نقد فصل
 • خط و متن
  خیزران اسماعیل زاده صفحه 130
 • راوی نقش پرداز یک سرزمین
  مهدی قادرنژاد حمامیان صفحه 134
 • «مرگ بر امریکا» به رویت یک شاهد آمریکایی
  صیاد نبوی صفحه 139
 • سرگشتگی ایده ها در غیاب فرم
  پویا کریم صفحه 146
 • رپورتاژ
 • خانه پدری؛ خانه ی فاموری
  مریم صادقیان صفحه 151
 • شهر
  صفحه 155
 • دو رویداد و یک معنا
  مانی اسدزاده صفحه 156
 • رپورتاژ: شهر
 • نگاهی به تعامل جریان سمپوزیوم مجسمه سازی تهران با هنرمند، مخاطب و اثرهنری
  شایان خالصی، محمد مروستی صفحه 162
 • رپورتاژ
 • چهارگانی
  خشایار فهیمی صفحه 167
 • ایونت؛ هم نشینی
  صفحه 170
 • خاطرات کردستان
  آزاده یاسمن نبی زاده، علی خطیب شهیدی صفحه 172