فهرست مطالب

تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران - سال سی و چهارم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال سی و چهارم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا حاجی حسنی*، فرداد گلبابائی، سیده معصومه زمانی صفحات 435-447
  Dor:98.1000/1735-0913.1398.34.435.69.4.1578.1603 هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تیمار شیمیایی الیاف صنوبر (Populous deltoides) بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب- پلاستیک تولید شده به روش تزریق قالبی بود. نمونه های چوب- پلاستیک با استفاده از پلی پروپیلن و با در نظر گرفتن 3 سطح مختلف شدت استیلاسیون (صفر، 7/14 و 5/19 درصد)، 2 سطح مقدار الیاف (30 و 40 درصد) و دو سطح کاربرد مالئیک انیدرید پروپیلنی (MAPP) بعنوان جفت کننده (صفر و 3 درصد) ساخته شدند و آزمون های فیزیکی و مکانیکی بر روی آنها صورت گرفت. سپس نتایج در قالب طرح آماری کاملا تصادفی متعادل تحت آزمایش فاکتوریل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون ها نشان دادند که تیمار شیمیایی استیلاسیون می تواند سبب کاهش میزان جذب آب بلند مدت و واکشیدگی ضخامت بلند مدت چندسازه گردد. بعلاوه این تیمار سبب بهبود برخی از خواص مکانیکی چندسازه چوب پلاستیک گردید. همچنین در این بررسی نتایج بیانگر آن بود که مصرف مالئیک انیدریر پروپیلنی می تواند بر روی کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه اثر مثبت داشته باشد. افزایش مصرف الیاف در ساخت چندسازه سبب افزایش میزان جذب آب، واکشیدگی ضخامتی و نیز بهبود برخی ویژگی های مکانیکی از جمله مقاومت کششی، مدول کششی و مدول خمشی گردید. همچنین با افزایش مصرف الیاف ویژگی های مقاومت خمشی و مقاومت به ضربه چندسازه چوب- پلاستیک کاهش یافت.
  کلیدواژگان: چندسازه چوب-پلاستیک، اصلاح پرکننده، پلی پروپیلن، ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی
 • پردیس یوسفی، سپیده حامدی*، اسماعیل رسولی گرمارودی، مجتبی کوشا صفحات 448-460
  Dor:98.1000/1735-0913.1398.34.448.69.4.1575.32 پالایش زیستی شامل فناوریهایی است که قادر به تبدیل منابع زیستتوده به محصولات با ارزش افزوده بالاتر می باشند. در این تحقیق، ابتدا همی سلولزهای غنی از زایلان از مغز باگاس نیشکر استخراج شده و سپس تحت فرایند کربوکسی متیلاسیون قرار گرفتند. درجه استخلاف زایلان کربوکسی متیل دار شده توسط دستگاه (ICP-OES)، 68/0 گزارش شد. ظهور باندهای جذب در 1-cm 1580 و 1311 در طیف FTIR همی سلولز اصلاح شده، مربوط به ارتعاش کششی پیوند C-O گروه های کربوکسی متیل است. فیلم های زایلان کربوکسی متیل دار شده/کیتوسان با روش قالب ریزی و تبخیر حلال تهیه شدند. کاهش شدت پیک مشخصه کیتوسان پس از اختلاط با همی سلولز کربوکسیله شده در طیف XRD نشان داد که بلورینگی آن کاهش یافته است. آنالیز SEM نشان داد که سطح فیلم یکنواخت است. پیک اگزوترمیک دیده شده در نمودارهای حاصل از آنالیز DSC نشان داد که تخریب فیلم ها در دمای بیشتر از 200 درجه سلسیوس رخ می دهد. نتایج آزمون نفوذپذیری فیلم ها نسبت به بخار آب نشان داد که نفوذپذیری فیلم همی سلولز کربوکسی متیل دار شده/کیتوسان g. mm/m2 h kPa]] 1/0 ± 84/0می باشد. نتایج رنگ سنجی نشان داد، شاخص های سفیدی و زردی در فیلم کربوکسی متیل زایلان/کیتوسان در مقایسه با زایلان/کیتوسان به ترتیب افزایش و کاهش یافته است. تورم فیلم های زایلان/کیتوسان و کربوکسی متیل زایلان/کیتوسان به ترتیب 71/95 و 42/130 گزارش شد. فیلم کربوکسی متیل همی سلولز/ کیتوسان نسبت به همی سلولز /کیتوسان دارای استحکام بیشتری است که ناشی از ایجاد اتصال بین گروه های آمین کیتوسان و گروه های کربوکسیل همی سلولز باشد. خاصیت ضدباکتریایی فیلم تهیه شده در برابر باکتری اشریشیاکلی در مقایسه با باکتری استافیلوکوکوس اورئوس قوی تر است.
  کلیدواژگان: مغز باگاس، استخراج قلیایی زایلان، کربوکسی متیل زایلان، فیلم زایلان، کیتوسان، فیلم کربوکسی متیل زایلان، کیتوسان، فعالیت ضدباکتریایی
 • ابوالفضل کارگرفرد*، رضا حاجی حسنی صفحات 461-474
  Dor:98.1000/1735-0913.1398.34.461.69.4.1602.1576 هدف از این بررسی استفاده از چوب (گرز) ذرت دانه ای در تولید تخته خرده چوب بوده است. بنابر این با استفاده از 2 دمای پرس 170 و 180 درجه سانتیگراد، و همچنین کاربرد 4 سطح نسبت مصرف چوب ذرت به خرده چوب صنوبر (100 به صفر، 75 به 25، 50 به 50 و 25 به 75 درصد) در لایه میانی کیک خرده چوب به عنوان عوامل متغیر اقدام به ساخت تخته خرده چوب گردید. نتایج حاصل از اندازه گیری خواص مکانیکی و فیزیکی تخته های ساخته شده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن گروه بندی گردیدند. نتایج نشان داد که دمای پرس بر مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها اثر معنی دار داشته است و تخته های ساخته شده با دمای پرس 170 درجه سانتیگراد از مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته بالاتری برخوردار بودند. نتایج نشان داد که با افزایش ذرات چوب ذرت در لایه میانی، مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی با کاهش روبرو گردید و بیشترین مقدار این ویزگی ها در شرایط استفاده از 50 درصد ذرات چوب ذرت در لایه میانی تخته ها حاصل شده است. همچنین با افزایش دمای پرس واکشیدگی ضخامت تخته ها افزایش یافته است همچنین کلیه خواص فیزیکی تخته ها با کاهش مصرف ذرات چوب ذرت در لایه میانی بهبود یافته است. نتایج این تحقیق نشان داد که علیرغم اینکه تخته خرده چوب های دارای ذرات چوب ذرت نسبت به تخته های شاهد (صنوبر) از خواص فیزیکی مناسب و قابل رقابت برخوردار نمی باشد با این حال می توان با کاربرد ذرات چوب ذرت در لایه میانی تخته تا میزان 50 درصد و همچنین دمای پرس 170 درجه سانتیگراد ، تخته هائی با ویژگی های مکانیکی بالاتر از سطح استاندارد EN اروپا تولید نمود.
  کلیدواژگان: چوب ذرت، تخته خرده چوب، مقاومت خمشی، چسبندگی داخلی، خواص فیزیکی
 • زهرا غلامی، محمد آزادفلاح*، سهیلا ایزدیار، مهدی روحانی صفحات 475-487
  Dor:98.1000/1735-0913.1398.34.475.69.4.1575.1586 در این پژوهش خمیرکاغذ جوهرزدایی شده(DIP) از طریق وارد کردن گروه های باردار در سطح الیاف توسط کربوکسی متیل سلولز(CMC) به منظور تولید خمیر کاغذی مقاوم تر اصلاح شد. تیمارهای اصلاحی خمیر کاغذ در دمای 85، 95 و120 درجه سانتی-گراد، مدت زمان واکنش 60، 90 و 120 دقیقه و در حضور الکترولیت کلرید کلسیم انجام شد. سپس زمان آب گیری، قابلیت نگهداری آب(WRV)، مقاومت به کشش، مقاومت به ترکیدن، ماتی و روشنی خمیرکاغذهای اصلاح شده با CMC اندازه گیری و با مقادیر متناظرخمیر کاغذهای تیمار شده با کربوکسی متیل سلولز به صورت افزودنی مرسوم و خمیرکاغذ اصلاح نشده مقایسه شد. نتایج نشان دادند که مقاومت به کشش و مقاومت به ترکیدن خمیرکاغذ اصلاح شده با کربوکسی متیل سلولز در مقایسه با خمیرکاغذ اصلاح نشده و تیمار شده با کربوکسی متیل سلولز به صورت افزودنی بهبود یافتند. در حالی که خواص نوری و سرعت آب گیری در اثر اصلاح تحت تاثیر قرار نگرفتند. بر خلاف انتظار قابلیت نگه داری آب توسط خمیر کاغذ اصلاح شده در مواردی کاهش یافت.
  کلیدواژگان: خمیرکاغذ جوهرزدایی شده، کربوکسی متیل سلولز، زمان زهکشی، ماندگاری آب، مقاومت به کشش، مقاومت به ترکیدن
 • مصطفی ملکی گلندوز*، آژنگ تاج دینی صفحات 488-506
  DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.488.69.4.1576.1610 در حال حاضر تغییر و تحولات به قدری شتابان ،سریع و در حال وقوع است که تولید کننده گان محصولات چوبی امروزی را وا داشته است با عرضه و خدمات نو آورانه بقای خود را تضمین کنند.این امر مستلزم توجه جدی و عملی به تولید کار آفرینانه است. زمانی که کار آفرینی به عنوان شیوه زندگی توسط افراد یک جامعه پذیرفته شود ،آن جامعه بسیار سریع توسعه می یابد. فعالیت های کار آفرینانه مبلمان چوبی همواره به دنبال تغییرات است و به آن پاسخ می دهد فرصت را شناسایی و ارزشهای با مخاطره پذیری این صنعت را دچار تحول و ماهیت صنعت چوب را آشکار می سازد. پژوهش حاضر کوشیده است تا شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تولید کارآفرینانه محصولات صنعت مبلمان چوبی را بررسی کند، چرا که امنیت اقتصادی آینده صنعت چوب تا حدی زیادی بر کیفیت کار آفرینان متکی است. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه تحقیق صاحب نظران،تولید کنندگان،کارآفرینان صنعت چوب هستند،که از طریق پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه به تحقیق یاری رسانند. داده ها با استفاده الگوریتم تصمیم گیری چند معیاره(آنتروپی و تاپسیس)مورد تحلیل و رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد در شاخص عوامل انسانی،اقتصادی، قانون و مقررات،ساختار و نشاط صنعت مبلمان و فنی، زیر شاخص های ظرفیت کارآفرینی فردی،نیروی کار ماهر،کنترل قیمت های تولیدی محصولات مبلمان،ضمانت واقعی محصول پس از فروش و طراحی و ایده سازی به ترتیب رتبه های نخست پژوهش را کسب کردند.
  کلیدواژگان: محصولات مبلمان چوبی، قصدکارآفرینانه، تصمیم گیری چند معیاره، آنتروپی، تاپسیس
 • علی قاسمیان، خدیجه آرمند*، الیاس افرا، احمد رضا سرائیان، مینا سالاری صفحات 507-519
  DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.507.69.4.1575.1606 هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پوشش دهی کاغذ بسته بندی با کمپلکس پلی لاکتیک اسید-کیتوزان و پلی لاکتیک-اسید- نانو کیتوزان به دو روش لایه به لایه و کامپوزیت بوده است. بدین منظور از کاغذ دست ساز 80 گرمی الیاف بلند تهیه شده از کارخانه چوب و کاغذ مازندران استفاده شد. برای تهیه مواد پوشش دهی، پلی لاکتیک اسید 1 درصد در کلرفرم و کیتوزان ونانوکیتوزان 1 درصد در اسید استیک تهیه گردید. در هر دو روش، نهایتا تا سه لایه پوشش انجام شد و در هر یک از تیمارها لایه نهایی، پلی لاکتیک اسید بود. سپس نمونه های کاغذ در آون با دمای حدود 100 درجه سانتی گراد خشک شدند. در روش کامپوزیت هریک از مواد (کیتوزان و نانو کیتوزان) به طور مستقل با پلی لاکتیک اسید روی همزن مغناطیسی مخلوط و سپس روی کاغذ پایه نشانده شدند. در نهایت تمامی کاغذ ها برای انجام تست های ممانعتی شامل اندازه گیری زاویه تماس، آزمون جذب آب (Cobb) و سرعت انتقال بخار آب (WVTR) و تست های مقاومتی شامل مقاومت به ترکیدن و مقاومت به نفوذ هوا انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده ویژگی های ممانعتی در نمونه های پوشش داده شده در هر دو روش (لایه به لایه و کامپوزیت) نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت. همچنین نتایج حاصل از بررسی روش های کامپوزیت و لایه به لایه ، نشان داد که روش لایه به لایه سبب ایجاد ممانعت بیشتر در کاغذ می شود و با افزایش تعداد لایه های پوشش، ممانعت ایجاد شده افزایش می یابد. البته شایان ذکر است که در بین لایه دوم و سوم پوشش، تغییرات با شدت کمتری دیده شد. این تغییرات هم در روش لایه به لایه و هم در روش کامپوزیت مشاهده شد. مقاومت به نفوذ هوا نیز در نمونه های پوشش داده شده افزایش یافت.
  کلیدواژگان: پوشش دهی، پلی لاکتیک اسید، کاغذ بسته بندی، کیتوزان، نانوکیتوزان
 • داور سنائی، اکبر میرزا پور باباجان*، بیت الله اکبری مقدم، مجید فشاری صفحات 520-534
  DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.520.69.4.1578.41 بخش صنعت یکی از بخش های مهم و اساسی اقتصاد کشور محسوب شده و به دلیل ارتباط با بخش های دیگر نقش مهمی در افزایش تولید و بهره وری آن ها دارد. از سوی دیگر، سیاست های پولی نیز با تحریک طرف تقاضای اقتصاد بر رشد تولید و اشتغال و سطح قیمت ها تاثیر بسزایی دارد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده زیربخش صنایع چوب و محصولات چوبی با بهره گیری از رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت طی سال های 1395-1369 می باشد. در این روش، داده های شرایط موجود بازسازی شده و تصمیم گیرنده و تولیدکننده محدودیت ها را در شرایط واقعی لحاظ می کنند و این مدل بهینه سازی برای تحلیل سیاست ها در شرایط موجود مفید می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد سیاست های کاهشی و افزایشی متغیرهای پولی (نقدینگی ونرخ سود تسهیلات) در سناریوهای مختلف بر ارزش افزوده بهینه آن زیربخش تاثیر دارد. همچنین شاخصه مهم این روش محاسبه مقدار بهینه ارزش افزوده هر زیربخش در سال پایه وامکان هدف گذاری آن در سناریوهای مختلف است. به عنوان مثال در سناریو اول، در صورت کاهش 5، 10 و 20 درصد میزان نقدینگی، ارزش افزوده زیر بخش صنایع تولید چوب و صنایع چوبی به میزان 4، 8 و 18 درصد افزایش می یابد. علاوه بر این، در این سناریو کاهش متغیر سیاست نرخ سود به همان نسبت موجب افزایش 5، 8 و 16 درصدی در میزان ارزش افزوده خواهد شد.
  کلیدواژگان: سیاست پولی، ارزش افزوده، زیربخش صنایع تولید چوب و محصولات چوبی، رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت(PMP)
 • نرگس رمضانی، امیر خسروانی*، حمیدرضا رودی صفحات 535-546
  DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.535.69.4.1578.1610 کایتوزان یکی از بیوپلیمرهایی است که دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشد و اخیرا در کاربردهایی نظیر کاغذسازی مورد توجه قرار گرفته است. این پلیمر در شرایط اسیدی محلول بوده و قابلیت اثرگذاری به عنوان یک پلی الکترولیت در شرایط کلوییدی خمیرکاغذ را داراست. در حالی که بر اساس مطالعات انجام شده، کارایی این پلی الکترولیت در بهبود قابلیت آبگیری، ماندگاری و حتی ویژگی های مقاومتی در شرایط قلیایی بهتر بوده است. لذا در این تحقیق، عملکرد کایتوزان در شرایط مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و سعی شد نتایج حاصله با استفاده از مدل ویفر سیلیکونی، تکنیک الیپسومتری و برپایه تفسیر فرآیند جذب سطحی و نحوه ی قرارگیری کایتوزان مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور، الیاف کرافت سفیدشده سوزنی برگان تا درجه روانی کانادایی 300 میلی لیتر پالایش گردید و پس از افزودن کایتوزان و نیز نانوسیلیکا در pH مختلف، فاکتورهای درجه روانی و ماندگاری مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج این تحقیق تایید نمود که پلی الکترولیت کایتوزان به تنهایی و نیز همراه نانوسیلیکا در pH قلیایی عملکرد مناسبی را در افزایش آبگیری و ماندگاری نسبت به سایر سطوح pH از خود نشان داد. اما در آزمون درجه ی روانی در pH اسیدی، افزودن کایتوزان به همراه نانوسیلیکا موجب کاهش آبگیری گردید و در آزمون ماندگاری نرمه در pHهای خنثی و اسیدی اثر قابل ملاحظه ای مشاهده نشد. در ادامه به منظور تفسیر این مشاهدات و توجیه چگونگی رفتار پلی الکترولیت کایتوزان، داده های حاصل از تکنیک الیپسومتری برای بررسی نحوه قرارگیری و ضخامت لایه جذب شده کایتوزان مورد بررسی قرار گرفت که نشان دهنده ضخامت بیشتر لایه پلیمری جذب شده در شرایط قلیایی و بنابراین امکان تشکیل دم و مارپیچ گسترده تر در محیط و قابلیت تاثیرگذاری بیشتر فراتر از لایه دوگانه الکتریکی بوده است.
  کلیدواژگان: الیپسومتری، پلی الکترولیت، کایتوزان، کلویید، جذب سطحی
 • محمد مهدی مهراندیش*، آیسونا طلائی، محمد هادی رضوانی صفحات 547-562
  DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.547.69.4.1576.1601 اشتعال پذیری یکی از مهم ترین پارامترهایی است که دامنه کاربرد چوب را دچار محدودیت می سازد. بنابراین، بهبود خواص کندسوزکنندگی چوب از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر اصلاح با اسید سیتریک و مقایسه آن با بوراکس و کلرید آمونیوم بر روی اشتعال پذیری چوب پالونیا انجام شد. نمونه های آزمونی تهیه گردیدند و در سیلندر آزمایشگاهی با محلول های شیمیایی در غلظت 10 درصد به روش سلول تهی اشباع شدند. براساس شرایط پیش تیمار، واکنش اصلاح به روش گرمادهی با آون در سطوح دمایی و زمانی مختلف صورت گرفت. عملکرد آتش گیری نمونه ها با اندازه گیری شاخص های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر مواد کندسوزکننده مختلف بر روی جذب آب و واکشیدگی حجمی کوتاه مدت نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون آتش نشان داد که با تیمار نمونه ها با اسید سیتریک و مواد کندسوزکننده، مقدار کاهش جرم کمتر و مدت زمان شعله وری و مدت زمان افروختگی بیشتری به دست آمده است. این یافته ها به شکل گیری لایه ذغالی محافظتی به وسیله اسید سیتریک و مواد کندسوزکننده نسبت داده شد. خواص آتش گیری تیمار با بوراکس در مقایسه با نمونه هایی که از اسید سیتریک و کلرید آمونیوم بهره می بردند، نتایج بهتری را حاصل کرد. به علاوه، در اثر حضور اسید سیتریک و مواد کندسوزکننده مقاومت به جذب آب و ثبات ابعاد بهبود یافت. نتایج طیف FTIR نشان داد که گروه های کربوکسیل اسید سیتریک با گروه های هیدروکسیل چوب واکنش داده و باعث افزایش وزن نمونه ها شده است. تغییر در شاخص های بلورینگی سلولز، کربونیل و هیدروکسیل نیز از طیف FTIR منتج گردید.
  کلیدواژگان: اشتعال پذیری، اصلاح شیمیایی، اسید سیتریک، مقاومت به آتش، FTIR، ثبات ابعاد
 • علی خاکی*، علی اکبر یزدی میمند، سید مجتبی میرحسینی طباء، سید صالح گوهری اصل صفحات 563-571
  DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.563.69.4.1578.32 افزایش روزافزون تقاضای استفاه از مواد اولیه مقاوم و سبک وزن در ساخت مبلمان منزل و اداری، ضرورت بررسی و بهینه سازی خواص آن ها را آشکار می سازد. در این پژوهش اثر نوع پوسته، نحوه ی چیدمان و ضخامت مغزی بر مقاومت های مکانیکی پانل ساندویچی سبک وزن مورد بررسی قرار گرفت. برای ساخت پانل های ساندویچی از دو نوع پوسته شامل تخته فیبر با دانسیته متوسط و تخته خرده چوب با ضخامت 8 میلی متر و مغزی از جنس لوله (بوبین) های مقوایی با ارتفاع های 30 و 50 میلی متر، در سه نوع چیدمان استفاده شد. چسب مصرفی اوره فرمالدهید انتخاب شد. در ادامه مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته براساس استاندارد ASTM C 393 و مقاومت به ضربه مطابق استاندارد DIN 5218 1992 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ضخامت مغزی ها تاثیر معنی داری بر ویژگی های مکانیکی داشته است، بطوری که با افزایش ضخامت مغزی ها، مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته کاهش اما مقاومت به ضربه افزایش یافت. بهترین نتایج مربوط به نمونه های ساخته شده با پوسته تخته فیبر نیمه سنگین و مغزی با ضخامت 30 میلی متر در چیدمان نوعA می باشد.
  کلیدواژگان: بوبین، پانل ساندویچی، پوسته، لوله مقوایی، مقاومت مکانیکی، مغزی
|
 • Reza Hajihassani *, Fardad Golbabaei, Seyedeh Masoomeh Pages 435-447
  The aim of current research was to investigate effect of chemical treatment of poplar fibers on physical and mechanical properties of wood plastic composite. The samples were made from acetylated poplar fibers with different weight percent gains (WPGs of 0, 14.7 and 19.5%), two levels of fiber consumption (30 and 40%) as well as two levels of MAPP (0 and 3%). The samples were physically and mechanically tested. Afterward, the results were analyzed based on a complete randomized design (CRD) under a factorial experiment. Results revealed that the acetylation causes reduction of water absorption and thickness swelling and also improvement of some mechanical properties. Moreover, the results showed that the utilization of MAPP increases physical and mechanical properties of wood plastic composite. The research results showed that increasing of fiber consumption from 30 to 40% enhances water absorption, thickness swelling, tensile strength, tensile modulus as well as bending modulus, and also causes reduction of bending strength and impact resistance.
  Keywords: Wood Plastic Composite, Filler Modification, poly propylene, PHYSICAL, MECHANICAL PROPERTIES
 • Pardis Yousefi, Sepideh Hamedi *, Esmaeil Rasooly Garmaroody, Mojtaba Koosha Pages 448-460
  Bio-refinery includes technologies which can convert biomass resources to valuable products. In this study, carboxymethylation of the xylan-rich hemicelluloses extracted from sugarcane bagasse pith was performed. DS of the carboxymethyl xylan (CMX) was determined 0.68 using ICP-OES analysis. The presence of absorption bands at 1580 and 1311 cm-1 in the FTIR spectrum of the modified xylan are associated to the stretching vibration of C-O bonds of carboxymethyl groups. The carboxymethyl xylan/chitosan (CMX/CS) films were then prepared by casting method. XRD pattern showed that the intensity of the characteristic peaks of the chitosan reduced after film preparation which may be due to decreasing the crystalline nature of the film. SEM images showed that the surface of the film is uniform. The observed exothermic peak in DSC thermograms showed that the films degraded at higher than 200oC. Water vapor permeability (WVP) of the carboxymethyl xylan/chitosan film was measured 0.84± 0.1 g mm/m2 h kPa. Colorimetric analysis proved that the white index (WI) of the CMX/CS film increased as compared with xylan/chitosan film. In contrary, the yellow index (YI) of the CMX/CS film decreased. Swelling ratios of the CMX/CS and xylan/CS films were measured as 130.42 and 95.71 respectively. The prepared CMX/CS films exhibited higher tensile strength in compared to xylan/chitosan film. This may be resulted from the interactions between amine groups of chitosan and carboxyl groups of CMX. CMX/CS film exhibited the higher antibacterial activity against E. coli that S. aureus.
  Keywords: Bagasse pith, alkaline extraction of xylan, carboxymethyl xylan, xylan, chitosan film, carboxymethyl xylan, chitosan film, Antibacterial activity
 • Abolfazl Kargarfard *, Reza Haji Hassani Pages 461-474
  The aim of this investigation was concentrated on the possibilty of untilizing corn cops residues in the production of particleboard. Two press temperatures of 170 and 180 oC, and four ratios of corn cop/poplar wood particles (100/0, 75/25, 50/50 and 25/75) in the corn layer of the boards and 100% poplar wood particles in the surface layer were used. A combination of 16 treatments were reached and three laboratory boards for each treatment were made. Physical and mechanical properties of the boards were measured and statistically analyzed. The grouping of the averages were based on duncan multiple range test. The results indicated that the influence of the press temperature on both modulus of rupture and modulus of elasticity was statistically significante and boards produced applying 170 oC reached higher values. As the ratio of the corn cop particles in the particle mixture in core layer increased, both modulus of rupture and internal bonding deteriorated and the highest value were measured at 50/50 ratio of the particle in the core layer. The Boards which produced applying higher press temperature exhibited hgiher rate of thickness swelling . Lower ratios of the corn cop particle in the mixture of particles in the core layer improved the properties of the boards. So that the ratio of 50/50/ and 25/75 produced lower thickness swelling. The results of this research revealed that eventhough boards produced using corn cop particles did not produce comparable properties to the boards based on poplar particles, but it can be concluded that if 50/50 ratio of particles, press temperature of 170 oC is used for board making, the mechanical properties of the produced boards will meet the requirement of DIN specifications.
  Keywords: Corn cop residues, Particleboard, Bending strength, Internal bonding, physical properties
 • Zahra Gholami, Mohammad Azadfallah *, Soheila Izadyar, Mehdi Roohani Pages 475-487
  In this research, deinked pulp (DIP) was modified with carboxymethyl cellulose (CMC) in order to introduce more charged groups on the surfaces of fibers which leads to improve strength properties. Modification of the pulp was conducted at mild reaction temperature conditions of 85, 95°C and 120°C at 60 and 90 minutes, and under sever conditions of 120°C for 120 minutes in the presence of calcium chloride as electrolyte. The drainage time, water retention value (WRV), tensile strength, burst strength, brightness and opacity of CMC-modified pulps were measured and compared with corresponding values of blank (untreated) pulp and CMC-treated pulps as conventional treatment. The results indicated that tensile strength and burst strength of CMC-modified pulps were improved in comparison with unmodified pulps. The behavior of pulps was different in terms of optimum reaction condition. However, no significant changes were observed for optical properties of CMC-modified pulps. Water retention value of CMC-modified pulps decreased unexpectedly in some conditions.
  Keywords: Carboxymethyl cellulose, deinked pulp (DIP), water retention, drainage time, tensile strength, Burst Strength
 • Mostafa Malekygalandooz *, Ajang Tajdini Pages 488-506
  Algorithm implementation )TOPSIS( Prioritize Factors Affecting the Entrepreneurial Intent of Wooden Furniture Products Abstract At present, the changes are so quick, that the producers of today's wooden products have to ensure their innovative survival, supply and services, which requires serious and practical attention to productive entrepreneurship. When entrepreneurship is accepted as a lifestyle by individuals in a community, that society is developing very rapidly.The work of the furniture business is always looking for change, and it responds to the opportunity to identify and values the viability of the industry,which is evolving and evolving the nature of the wood industry. The present research has tried to investigate the identification and ranking of factors affecting the entrepreneurial production of wooden furniture products, Because the future economic security of the wood industry relies heavily on the quality of entrepreneurship. In this research,descriptive-survey analytical method has been used Research community is the experts, manufacturers, and wood industry entrepreneurs who can help with research by answering questions from the questionnaire. Data were analyzed and ranked using multi-criteria decision-making algorithm (entropy and topsis). The research showed that in the human, economic, law and regulation index, the structure and vitality of the furniture and technical industry, under the indicators of individual entrepreneurial capacity, skilled labor, control over the prices of furniture products, the actual guarantee of the product after sale and design, and Ideas ranked first in the research. key words Wooden furniture products, Entrepreneurial intention, multi-criteria decision, entropy, topsis
  Keywords: key words Wooden furniture products, entrepreneurial intention, Multi-criteria decision, entropy, TOPSIS
 • Ali Ghasemiyan, Khadijeh Armand *, Elyas Afra, Ahmad Reza Saraeian, Mina Salary Pages 507-519
  The aim of this study was to investigate the effect of coating packing paper with polylactic acid-chitosan and polylactic acid-nano-chitosan complexes in two layer by layer and composite methods. For this purpose, was used of 80 grams long fiber handsheet paper Prepared from Mazandaran wood and paper factory. For the preparation of coating material, 1% poly lactic acid in chloroform and 1% chitosan and nano chitosan in acetic acid were prepared. In both methods, up to three layers of coating were finally applied and the final layer in each treatment was poly lactic acid. The paper samples were then dried in an oven at a temperature of about 100 ° C. In the composite method, each material (chitosan and nano-chitosan) was mixed independently with poly lactic acid on a magnetic stirrer and then seating on a base paper. Finally, all papers were performed for barrier tests including contact angle measurement, water absorption (Cobb) and water vapor transmission rate (WVTR) and resistance tests including burst resistance and air penetration resistance. Based on the results, the barrier properties of the coated Samples in both methods (layer by layer and composite) were increased compared to the control sample. Also, the results of the study of composite and layer by layer methods showed that the LBL method causes more prohibition in the paper and increases the amount of prohibition with increasing the number of coating layers. It is worth noting, however, that between the second and third layers of coating, changes were less pronounced. These changes were observed in both the LBL and composite methods. Air Resistance was also increased in the coated samples.
  Keywords: chitosan, Coating, nano chitosan, packing paper, polylactic acid
 • Davar Sanaee, Akbar Mirzapour Babajan *, Beitollah Akbari Moghadam, Majid Feshari Pages 520-534
  The industry sector is considered as one of the important and vital parts of the economy. On the other hand, monetary policy is also stimulating the demand side of the economy for growth of production and labor and the level of prices. In connection with other sectors, this one has proven to play a significant role in production and productivity. The purpose of this study was to investigate the effect of monetary policy on the value added in the wood products sector is based on the use of positive mathematical programming during the periode of 1990 - 2016. In the PMP method, the data of the existing conditions are reconstructed, the constraints of decision makers' truth and the manufacturer are considered in real terms, and this optimization model is very useful for analyzing policies in the present situation. The results of this paper showed that the decreasing and incremental policies of monetary variables (liquidity and bank interest rate) in different scenarios have an effect on the added value of optimizing that subsection. Also, an important indicator of this method is to calculate the optimal value added of each sub-section in its base year and its targeting capability in some other scenarios. For example, in the first scenario, in the case of a 5, 10, and 20 percent reduction in liquidity, value added will increase by 4, 8 and 18 percent in the wood and wood products industry. In this scenario, the drop in the policy variable will also increase the bank interest rate by as much as 5, 8 and 16 percent in the added value.
  Keywords: Monetary policy, Value Added, Wood Industry Sub- Sector, Positive Mathematical
 • Narges Ramezani, Amir Khosravani *, Hamidreza Rudi Pages 535-546
  Chitosan is one of the biopolymers which possesses unique properties and has been recently considered in various applications such as paper-making. This polymer is soluble in acidic conditions and has the potential to act as a polyelectrolyte under the colloidal condition in the pulp. However, according to the studies, the capability of this polyelectrolyte was better in alkaline condition, in improving the drainage, retention and even strength properties of paper. Therefore, in this study, the performance of chitosan was studied in different conditions and the results were investigated based on the interpretation of the adsorption process and chitosan configuration using silicon wafer model and ellipsometry technique. For this purpose, bleached kraft softwood fibers were refined to a Canadian standard freeness of 300 ml and after addition of chitosan and nano-silica at different pH levels, freeness and fines retention parameters were evaluated. The results of this study confirmed that chitosan polyelectrolyte showed a good performance in increasing drainage and retention at alkaline pH, compared to the other pH levels, lonely and with the addition of nano silica. However in freenes test at acidic pH, the addition of chitosan along with nanosilica reduced the drainage, and no significant effect was observed at neutral and acidic pHs in the case of fine retentions. In order to interpret these observations and to ratiocinate the behavior of chitosan polyelectrolyte, the data obtained from the ellipsometry technique was investigated to determine the configuration and the thickness of the adsorbed chitosan layer which showed a higher thickness of the polymeric adsorbed layer at alkaline pH, and thus, the possibility of the longer tail and loops configurations in the environment and more effective interractions beyond the electrical double layer.
  Keywords: Ellipsometry, polyelectrolyte, chitosan, Colloid, Adsorption
 • Mohammad Mahdi Mehrandish *, Aisona Talaei, Mohammad Hadi Rezvani Pages 547-562
  Flammability is one of the most important parameters that limits the range of wood use. Therefore, it is important to improve the fire retardancy properties of wood. The aim of this study was to evaluate the effect of modification with citric acid and its comparison with borax and ammonium chloride on the flammability of paulownia wood. Test specimens were prepared and in vitro cylinders were saturated with chemical solutions at 10% depletion. Based on pre-treatment conditions, the modification was performed by heating with oven at different temperature and time levels. The fire performance of the samples was evaluated by measuring different parameters. The effect of different fire retardants on water absorption and short-term swelling of the specimens was also studied. The fire test showed that by treating the samples with citric acid and fire retardant materials, less mass reduction, flame retardation time and longer ignition time were obtained. These findings were attributed to the formation of a protective carbon layer by citric acid and fire retardant materials. The flame retardant properties of borax treatment yielded better results than those using citric acid and ammonium chloride. In addition, water absorption and dimensional stability were improved by the presence of citric acid and fire retardant agents. The results of FTIR spectra showed that the carboxylic acid groups reacted with the hydroxyl groups of the wood and increased the weight of the samples. Changes in the crystallinity indices of cellulose, carbonyl and hydroxyl were also obtained from FTIR spectra.
  Keywords: Flammability, chemical modification, Citric acid, fire resistance, FTIR, Dimensional stability
 • Ali Khaki *, Ali Akbar Yazdi Mymand, Mjtaba Mirhoseini Taba, Saleh Gohari Pages 563-571
  The increasing demand for durable and lightweight raw materials in home and office furniture makes it necessary to investigate and optimize their properties. In this study, the effect of the sheet type, layout, and thickness were investigated on the mechanical properties of lightweight sandwich panels. Two types of sheets were used for making sandwich panels; medium density fiberboards and particle boards with a thickness of 8 mm and cores made of tube (bobbins) cardboard with heights of 30 and 50 mm, in three types of layouts. Urea formaldehyde glue was selected. The bending stiffness and modulus of elasticity were evaluated according to ASTM C 393 and impact strength according to DIN 5218 1992. The results showed that the thickness of the core had a significant effect on the mechanical properties, so that with increasing the thickness of the core, bending stiffness and modulus of elasticity decrease, but impact strength increases. The best results came from specimens made with a 30mm thick, medium density fiberboard core and a Type A layout.
  Keywords: bobbin, sandwich panel, Sheet, cardboard tube, MECHANICAL PROPERTIES, core