فهرست مطالب

 • Volume:6 Issue: 4, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/01/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیداحمدرضا هاشمی*، جواد قاسم زاده صفحات 244-253

  در این مطالعه تغییرات میانگین سطح تروفیک MTL و شاخص تعادل صیادی FIB آبزیان صید شده در خلیج فارس و دریای عمان در دوره زمانی 1997 تا 2016 میالدی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص MTL ابتدا افزایش معنی داری یافت و سپس برای دو دهه کاهش مداوم و پیوسته ای نشان داد 05/0>P ،45/0=R . شاخص MTL روند کاهشی را نشان داد که این موضوع ممکن است مربوط به بهره برداری بیش از حد ذخائر آبزیان باشد. شاخص FiB نیز فرآیند متناوب با مقادیر مثبتی را از سال 1998 تا 2016 نشان داد که دلیل آن میتواند مربوط به وجود شرایط نامتعادل در این اکوسیستم باشد 05/0>P ،45/0=R .تحلیل روند تغییرات شاخص- های MTL و FiB پیشنهاد مینماید که ذخایر ماهی در آبهای منطقه ای ایران در خلیج فارس و دریای عمان بیش از حد مجاز بهره برداری شده اند و این موضوع میتواند به دلیل فعالیت های صیادی کاهنده در این ناحیه یاشد. نتایج نشان داد که راهبردهای مدیریت صیادی اعمال شده در این مدت مناسب نبوده و می بایست با سیاست ها و مقررات جدید که براساس ارزیابی ذخائر، تالش صیادی و سایر عوامل موثرتعیین میشوند جایگزین گردد.

  کلیدواژگان: میانگین سطح تروفیکی، خلیج فارس، بهره برداری بیش از حد، شاخص تعادل صیادی
 • ارسلان بهلکه، عبدالصالح قرنجیکی، رحمان پاتیمار* صفحات 254-263

  ترسک ستارهای دریای خزر بومزاد حوضه دریای خزر میباشد. در آبهای ایرانی دریای خزر اطالعات محدودی در مورد خصوصیات زیستی این گونه وجود دارد. جهت بررسی تاریخچه زیستی این گونه، 256 نمونه  از سواحل جنوب شرق دریای خزر واقع در بخش های شمالی پناهگاه حیات وحش میانکاله صید گردید. حداکثر + سن جمعیت مورد مطالعه 0088T/0=TL ،برای ماده ها 289/W3 2 سال بود. نسبت جنسی نر به ماده، 70.1:1 به دست آمد. رابطه طول-وزن برای نرها W3/191 جمعیت برای و TL=0/0099T W3/270 .بود متغیر میلیمتر 1/8 تا 0/8 از که آمد به دست میلیمتر± (0/5) 1/259 تخمک ها قطر میانگین. بود TL=0/0086T میانگین هم آوری مطلق و نسبی به ترتیب 1234 ±2117 و 77 ±130 محاسبه گردید. هم آوری مطلق و قطر تخمک همبستگی مستقیم و معنی داری را با اندازه ماهی نشان داد، در حالیکه هم آوری نسبی به طور معنی داری با افزایش اندازه ماهی کاهش داشت.

  کلیدواژگان: نسبت جنسی، سن و رشد، تولید مثل، رابطه طول و وزن، میانکاله
 • عطا مولودی صالح *، کیوان عباسی، سهیل ایگدری، علینقی سرپناه صفحات 264-270

  رابطه طول-وزن و شاخص وضعیت هشت گونه مربوط به سه حوضه آبریز در ایران محاسبه شد. نمونه ها از ماه می 2010 تا آگوست 2017 صید شدند. طول و aL=W که دامنه آن از 5/2 (turcmenica Paraschistura) تا 2/3 b وزن کل بهترتیب 1/39-2/2 سانتیمتر و 656-14/0 گرم بود. مقدار پارامتر b با استفاده از فرمول rufa Garra محاسبه شد و مقدار شاخص وضعیت از 89/0 (turcmenica. P)تا 53/1 (rossica. G) متغیر بود. این مطالعه برای اولین بار رابطه طول-وزن و شاخصوضعیت گونه cyri  Chondrostoma را از آبهای داخلی ایران ارائه میدهد.

  کلیدواژگان: رابطه طول-وزن، جویبارماهی تاجدار ترکمنی، آب های داخلی ایران
 • تیلایگویندهان مانیکاندراجان، گوپالان ماهاداوان*، پالانیول بهارادهیراجان، مجتبی پولادی، رضا عباسپور نادری صفحات 271-282

  جهت مطالعه پارامترهای رشد پروانه ماهی سه نواری acuminatus Heniochus ،نمونه ها به صورت فصلی از صید حاصل از روش ترال از 5 مرکز عمده تخلیه ماهی سواحل جنوب شرقی هندوستان پوندیچری، کودالور، پارانگیپتایی، کارایکال و ناگاپاتینام  در طی ماه های ژانویه تا دسامبر سال 2015 جمع آوری گردیدند. در مجموع 475 عدد پروانه ماهی سه نواری 222 عدد نر و 253 عدد ماده  با دامنه اندازه طولی 6 تا 2/15 سانتیمتر برای نرها و دامنه اندازه طولی 6/5 تا 7/15 سانتیمتر برای ماده ها جهت مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفتند. دامنه وزن کل بدن نرها و ماده ها به ترتیب 06/11 تا 34/25 گرم و 9/10 تا 15/27 گرم بود. مقادیر b محسابه شده برای نرها 006/3 بزرگتر از سه ایزومتریک و برای ماده ها 809/2 کمتر از سه بود کمی آلومتریک منفی. مقادیر ضریب همبستگی r برای نرها 984/0 و ماده ها 995/0 با درجه باالیی از همبستگی مثبت بین طول و وزن کل معنی دار بود 001/0<P .مقادیر فاکتور وضعیت نسبی Kn در ماهیان ماده از ماهیان نر در طی فصول مختلف باالتر بود. مقادیر آستانه طولی Lα محاسبه شده با استفاده از روش های مختلف در این مطالعه برای ماده ها از 8/16 تا 3/18 سانتیمتر طول کل و به طور مشابه برای نرها از 77/16 تا 64/17 سانتیمتر طول کل متغیر بود. بیشترین مقادیر مناسب نرخ رشد K برای نرها و ماده ها به ترتیب 2/1 و 8/1 در سال بودند. مقادیر t0 تخمین زده شده برای نرها و ماده ها به ترتیب 191/0 -و 166/0 -بودند. رابطه طول- وزن، فاکتور وضعیت و رابطه سن- رشد این گونه در مقاالت و پایگاه های داده هندوستان موجود نیست. بنابراین نتایج این مطالعه می تواند اطلاعات پایه ای را برای مطالعات آینده فراهم نماید. همچنین پارامترهای رشد به دست آمده در طی مطالعه حاضر می تواند جهت ارزیابی ذخیره این گونه مورد استفاده قرار گیرد..

  کلیدواژگان: پروانه ماهی سه نواری، سن، رشد، فاکتور وضعیت، پویایی جمعیت
 • پریتویراج جها* صفحات 283-291

  تاثیر رژیمهای مبادالتی متفاوت آب بر رشد و بقاء کپور معمولی، carpio Cyprinus در مخازن تامین شده با زئوپالنکتون برونزاد به عنوان منبع غذایی مورد T5 و T6 1/5 fish/l و، T3 و T4 1/0 fish/l ،T1 و T2 0/5 fish/l به صورت خارجی بتونی مخازن در گرم 0/0±15/012 ماهی الروهای. گرفت قرار بررسی ذخیره، و به مدت سه ماه پرورش داده شدند. نرخ مبادله آب 10 درصد در T1 ،T3 و T5 یک بار در روز، و در T2 ،T4 و T6 به صورت دو بار در روز بود. مقادیر اکسیژن محلول به ترتیب در T2 ،T4 ،T1 ،T6 ،T3 و T5 بیشترین بود. تیمار T5 بیشترین غلظت های رسانایی، N-NH4 ،N-NO2 ،N-NO3 ،P-PO4 و بیکربنات قلیایی را نشان داد که به طور معنی داری از موارد دیگر بیشتر بود. وزن نهایی بدن کپور معمولی در موارد مختلف از 01/4 تا 22/8 گرم متغیر بود. در برداشت، بیشینه وزن حاصل به ترتیب در T2 ،T4 ،T1 ،T6 ،T3 و T5 بهدست آمد. تفاوت معنی داری در بقاء کپورمعمولی در بین موارد بررسی شده مشاهده شد که از 43/56 درصد T5 تا 32/96 درصد T2 متغیر بود. درصد و تعداد ماهی فراتر از وزن کل 5 گرم، در پایان مطالعه از توزیع اندازه-فراوانی تخمین زده شد و به صورت معنی داری در T6 05/0>P از موارد دیگر بیشتر بود. با توجه به مطالعه حاضر، مبادله روزانه آب 20 درصد میتواند تراکم های استوکی بالاتری از کپور معمولی را در مخازن حمایت کند و میتواند منجر به تولید بیشتر برحسب تعداد ماهی قابل فروش شود.

  کلیدواژگان: مدیریت آبزیپروری، کپور زینتی، تولید ماهی، کیفیت آب
 • مهسا محمدی، فاطمه پیکان حیرتی*، سالار درافشان صفحات 292-301

  چهار جیره غذایی با سطح انرژی یکسان شامل مقادیر صفر شاهد، 2 ،4 و 8 درصد از عصاره هیدروالکلی چای کوهی lavandulifolia Stachys ،به مدت 56 روز برای تغذیه ماهیان سیکلید آفریقایی fryeri Sciaenochromis مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز همبستگی شاخص های رشد و سطح عصاره چای کوهی در جیره نشان داد که بهترین عملکرد برای شاخص های نرخ رشد ویژه و افزایش وزن زمانی حاصل میشود که حدود 9/3 درصد از عصاره چای کوهی در جیره وجود داشته باشد. 3 g CFU 1 -شمارش کلی باکتریهای دستگاه گوارش نشان داد که افزودن عصاره چای کوهی منجر به کاهش معنی دار تعداد کلی باکتریها از 22/4±5/20 10 ×در 3/1±0/8 و 3/6±0/98 ،9/3±0/71 به شاهد گروه- 1 CFU g 3 10 ،×به ترتیب در ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی 2 ،4 و 8 درصد از عصاره چای کوهی می شود 05/0>P .با این وجود تغییر معنی داری در تعداد باکتریهای اسید الکتیک دستگاه گوارش ماهیان مشاهده نشد و تعداد این نوع باکتری ها در محدوده 3/1-8/0 -1 CFU g 3 10 ×بدون تغییر معنی دار باقی ماند. ارزیابی ریختی بخش میانی روده در ماهیان نشان داد که اگرچه ارتفاع چین خوردگی و انتروسیتهای روده ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی عصاره چای کوهی در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافته است، اما قطر روده و ارتفاع میکروویلیها بدون تغییر باقی مانده است. نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی چای کوهی میتواند به عنوان یک مکمل خوراکی به منظور بهبود شاخص های رشد و برخی ویژگی های فیزولوژیک ماهی سیکلید مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، ماهی زینتی، شمارش کلی باکتری، باکتری اسیدالکتیک
 • محمدمهدی عباس زاده، حامد منوچهری، حسین مصطفوی، سیدمهدی حسینفر، صابر وطن دوست* صفحات 302-308

  شناخت ترجیح زیستگاهی به دلیل متعددی از قبیل مدیریت جمعیت ماهی، ارزیابی سالمت رودخانه، احیای رودخانه و غیره حائز اهمیت میباشد. در این راستا، ترجیحات زیستگاهی گونه سیاه ماهی رازی razii Capoeta ،که یکی از گونه ها با بیشترین فراوانی در رودخانه های حوضه جنوبی دریای خزر است در این مطالعه بررسی شد. رودخانه زارم که از سرشاخه های مهم رودخانه تجن با کمترین مداخالت انسانی و تنوع زیستگاهی باال است به عنوان پایلوت انتخاب شد. پس از جمع آوری ماهی ها در نقاط مختلف به صورت تصادفی، متغیرهای محیطی در نقاط نمونه برداری بلافاصله اندازه گیری شدند. تحلیل ترجیحات زیستگاهی برای سنین مختلف این گونه نشان داد که هر سن تقریبا از نظر سرعت جریان، عمق و همچنین بستر غیر زنده و زنده اولویت خاصی دارد

  کلیدواژگان: مطلوبیت زیستگاه، متغیرهای محیطی، آبشیرین، سیاهماهی، ایران
|
 • SeyedAhmadreza HASHEMI, Javad GHASEMZA* Pages 244-253

  This study examined the changes in Mean Trophic Level (MTL) and Fishing in Balance index (FiB) of the Iranian fisheries harvested from the Persian Gulf and Oman Sea during the period from 1997 to 2016. The MTL was initially increased significantly followed by a consistent decline for two decades (R=0.45, P<0.05). The MTL demonstrated a declining process that might be attributed to over exploitation of fish stocks. The FiB index also illustrated an intermittent process and positive values from 1998 to 2016, that could be related to the unbalanced condition in this ecosystem (R=0.92, P<0.05). The analysis and interpretation of the MTL and FiB patterns suggest that the fish stocks in the regional Iranian waters of the Persian Gulf and Oman Sea have been over-exploited, which might have been due to fishing down (FD) in this area. The results revealed that the fishery management strategies which were implemented during this period had not been appropriate and should be replaced with new policies and regulations based on the stock assessment, fishing effort, and other effective factors

  Keywords: Mean trophic level, Persian Gulf, Overexploited, Fishing in balance index
 • Rahman PATIMAR*, AbdolSaleh QARANJIKI, Arsalan BAHALKEH Pages 254-263

   The Caspian stellate tadpole-goby, Benthophilus leobergius is endemic to for the Caspian Sea. In Iranian waters of the Caspian Sea, however, little is known about its life history. To address this, life history characteristics were examined in 256 specimens collected from the southeastern Caspian Sea, northern part of the Miankaleh Wildlife Refuge. The maximum observed age was 2+ years for both sexes. The sex ratio of males to females was 1:1.70. Estimated length-weight relationship was TL=0.0088TW3.289 for males, TL= 0.0099TW3.191 for females, and TL=0.0086TW3.270 for the combined sexes. Egg diameter ranged from 0.8 to 1.8 mm with the mean of 1.259±0.50 mm. Mean absolute and relative fecundities were 2117±1243 eggs/female, and 130±77 eggs·g-1 body weight, respectively. Absolute fecundity and egg diameter were found to increase significantly with increasing fish size, whereas relative fecundity decreased significantly with total body weight.

  Keywords: Sex ratio, Age, Growth, Reproduction, LWR, Miankaleh
 • Keyvan ABBASI*, Atta MOULUDISALEH, Soheil EAGDERI, Alinaghi SARPANAH Pages 264-270

  The length-weight relationship and condition factor of eight fish species from three basins in Iran were estimated. All specimens were captured from May 2010 to August 2017. Total length and total weight ranged 2.2-39.1cm and 0.14-656g, respectively. The bvalue was calculated using W=aL b , which ranged from 2.53 (Paraschistura turcmenica) to 3.2 (Garra rufa), and condition factor was 0.89 (P. turcmenica) to 1.53 (G. rossica). This study provided LWR and condition factor of Chondrostoma cyri for the first time from Iranian inland waters.

  Keywords: LWRs, Paraschistura turcmenica, Iranian Inland waters
 • Thillaigovindhan MANIKANDARAJAN, Gopalan MAHADEVAN*, Palanivel BHARADHIRAJAN, Mojtaba POULADI, Reza ABBASPOUR NADERI Pages 271-282

  To study the growth parameters of long fin banner fish, Heniochus acuminatus, samples were monthly collected from the trawl catches of five major fish landing centers (Pondicherry, Cuddalore, Parangipettai, Karaikkal, and Nagapattinam) of the southeast coast of India during January to December 2015. A total of 475 longfin bannerfish (222 males and 253 females), ranging in size from 6.0-15.2cm for males and 5.6-15.7cm for females were collected. The total body weight of male and female were ranged from 11.06-25.34g and 10.90-27.15g, respectively. The b-value estimated for male (3.006) was greater than 3 (isometric) and for female (2.809) was less than 3 (slightly negative allometric). The correlation coefficient values (r) for male (0.984) and for female (0.995) was highly significant, with a high degree of the positive correlation between total body length and weight. The relative condition factor (Kn) values were found higher in females than males during various seasons. The asymptotic length Lα values obtained using various methods for females ranged from 16.8 to 18.3cm (TL) and similarly, for males, it ranged from 16.77 and 176.4cm (TL). Most appropriate values of growth rate (K) for males and females were 1.20 yr-1 and 1.80 yr-1 , respectively. The estimated t0 for males and females were -0.191 and - 0.166, respectively. The growth parameters obtained during the present study will be used for stock assessment of this species.

  Keywords: Long fin banner fish, Age, Growth, Condition factor, Population dynamics
 • Prithwiraj JHA* Pages 283-291

  The effect of different water exchange regimes on the growth and survival of koi carp, Cyprinus carpio in tanks provided with the supply of exogenous zooplankton as the food was investigated. Fish larvae (0.15±0.012g) were stocked in outdoor concrete tanks at 0.5 fish/l (T1 and T2); 1.0 fish/l (T3 and T4); and 1.5 fish/l (T5 and T6) and cultured for three months. The water exchange rate was 10% once daily in T1, T3 and T5 and twice daily in T2, T4 and T6. Values of dissolved oxygen were highest in T2, followed by T4, T1, T6, T3 and T5. The T5 treatment showed the highest concentrations of conductivity, NH4-N, NO2-N, NO3-N, PO4-P, and bicarbonate alkalinity, which were significantly higher than the other treatments. The final body weight of C. carpio ranged from 4.01 to 8.22g in the different treatments. At harvest, maximum weight gain was achieved in the T2, followed by T4, T1, T6, T3 and T5 in descending order. There was a significant difference in the survival of koi carp among the treatments, ranging from 56.43% (T5) to 96.32% (T2). The percentage and number of fish exceeding a total weight of 5g were estimated from the size-frequency distribution at the end of the study and was significantly higher in T6 (P<0.05) than other treatments. From the present study, a daily water exchange of 20% could support higher stocking densities of koi carp in tanks and result in high productivity, measured in terms of the number of marketable fish.

  Keywords: Aquaculture management, Ornamental carp, Fish production, Water quality
 • Mahsa MOHAMMADI, Fatemeh PAYKAN HEYRATI*, Salar DORAFSHAN Pages 292-301

  Four isocaloric diets were formulated to contain 0 (control), 2, 4 and 8% of Wood betony (WB), Stachys lavandulifolia hydroalcoholic extract in a 56-days feeding trial on African cichlid, Sciaenochromis fryeri. The regression analysis of growth performance indices indicated that the best performance parameters including specific growth rate and weight gain were obtained in 3.9% WB in the diet. Total bacterial counts in the fish gut were reduced significantly from 20.50±4.22 (×103 Colony-Forming Unit; cfu g-1 ) in the control to 9.30±0.71, 3.60±0.98 and 3.10±0.80 (×103 cfu g-1 ) group of fish fed on 2, 4 and 8% WB, respectively (P<0.05). No significant change was observed in the number of lactic acid bacteria and it was in the range of 0.80-1.30 (×103 cfu g-1 ). Evaluation of the mid-intestine morphology of fish fed on the graded levels of WB was done. Although fold and enterocyte heights were significantly increased in the fish fed on WB-enriched food in comparison to the control, the intestine diameters and microvilli lengths were not affected. This study indicated that hydroethanolic extract of WB can be considered as a supplement in fish diet to improve growth and some physiological aspects of the cichlid.

  Keywords: Medicinal plant, Ornamental fish, Total count bacteria, Lactic acid bacteria
 • MohammadMehdi ABBASZADEH, Saber VATANDOST*, Hamed MANOOCHERI, Hossein MOSTAFAVI, SeyedMehdi HOSEINIFAR Pages 302-308

  Understanding habitat preference is important in many terms such as management of fish populations, assessment of river health, river restoration, etc. In this regard, we chose Capoeta razii, one of the most abundant species in the Caspian Sea rivers, to study its habitat preferences in different ages. As pilot, Zarem Stream, a main tributary of Tajan River with low pressures and high habitat diversity, was selected. After collecting fish species in different random points, the environmental variables in the sampled areas were measured immediately after sampling. Habitat preferences analysis for different ages of this species showed that each age has almost own specific preference in terms of flow velocity, depth as well as abiotic and biotic substrate

  Keywords: Habitat suitability, Environmental variables, Freshwater, Capoeta, Iran