فهرست مطالب

 • Volume:17 Issue: 2, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/01/14
 • تعداد عناوین: 14
|
 • صفحات 1-15

  در این مقاله، عملگرهای توپولوژیکی و پیش توپولوژیکی براساس تبدیالت خطی بطور جزئی پیوسته توابع عضویت و غیر- عضویت برای مجموعه های فازی شهودی معرفی شده اند. ثابت میشود که آنها تعمیمی از عملگرهای توپولوژیکی برای مجموعه های فازی شهودی هستند. از طرف دیگر، نشان میدهیم که آنها تعمیمی از عملگرهای پیش توپولوژیکی مجموعه فازی میباشند که توسط Wenzhong و Kimfung معرفی شده است.

 • صفحات 17-27

  در این مقاله، پایایی Rassias-Hyers-Ulam برای دو نوع از معادلات انتگرال کسری با بکارگیری تکنیک نقطه ثابت، را مورد مطالعه قرار می دهیم.

 • صفحات 29-38

  شبکه موبایل یکی از مهمترین راه های ارتباطی افراد با یکدیگر در حال حاضر است. یکیی از مهمترین مسائل در این شبکه پوشش دهی مناسب کاربران و همچنین ارائه سرویس با کیفییت بیه آنها است. نسیل پنجم شبکه های موبایل با بالابردن نرخ ارسال داده به سمت ارائه سرویس با کیفیت حرکت کرده است امیا ایین نیرخ بالاتر باعث کم شدن محدوده پوشش آنتن ها می شود. همچنیین رویدادهای طبیعیی و غییر طبیعیی پیرامون نییز پوشش دهی کاربران را در شبکه موبایل دچار مشکل مینماید. یکی از راه حلها برای رفع این مشکل اسیتفاده از پهپاد به عنوان آنیتن موباییل می باشد. در شیبکه موباییل مسیاله قرارگیری بهینیه آنتن ها مهمترین مساله بیرای پوشش دهی کاربران و ارائه سرویس با کیفیت به آنها است. در این مقاله پیدا کردن مکیان مناسب قرارگیری (DBSs (station base drone ها، در قالب یک مساله بهینه سازی median-P مدل شده است کیه P تعداد آنتن های موجود برای پوشش کاربران است. از آنجایی که این مدل median-P نیاز بیه ییک مجموعه نقاط کاندید مشخص برای انتخاب محل DBS ها دارد، از روش خوشه بندی فازی به رای معرفی این نقاط استفاده شده است. مقدار بهینه P نیز به وسیله الگوریتم section-bi به دست می آید. در نهایت با حل مساله بهینه سازی، نقاط بهینه قرارگیری DBSها مشخص شده و این روش با روش خوشه بندی means-k مقایسه میشود.

 • صفحات 39-48

  درخواست بازار تولیدات نانوایی فاسد شدنی زودگذر است. از این رو، تقاضا برای چنین اقلامی متغیرهای تصادفی است. بیشترین توزیع تقاضای جذاب چنین اقلامی توزیع درخواست lognormal است. با بکار بردن داده های تاریخی، پارامترهای توزیع lognormal بدست آمده اند. اما، مشکل برآورد بالا یا پایین پارامترها وجود دارد. اعداد فازی مثلثی جهت فائق آمدن بر چنین مسائلی بکار برده شده اند. مدل فهرست موجودی دوره واحد روزنامه فروش جهت بدست آوردن مقدار سفارش بهین بکار برده شده است. سود خرده فروش و کارخانه دار با بکاربردن مدل هماهنگی زنجیر تولید بدست آمده است. در آخر تمام اقالم باقیمانده فاسد شدند. از این رو، از اقلام فروخته نشده هیچ سودی حاصل نمیشود. همچنین، برخی اقلام در زمان خرید معیوب میباشند. بنابراین، استراتژی مشارکت خسارت بین کارخانه دار و خرده فروش پیشنهاد شده است. تمام این صور در مدل هماهنگی زنجیر تولید ترکیب شده اند. داده ها از پارک Koregao ، بازار Pune هندوستان جمع آوری شده اند تا متدولوژی را نشان دهد.

 • صفحات 49-65

  در این مقاله ایده سامانه های تعویضی فازی با تالی خطی، به سامانه غیرخطی بسط داده شده است. هر زیر سامانه غیرخطی به کمک یک سامانه فازی با تالی به شکل لور به طور دقیق نمایش داده شده است. این روش اجازه خواهد داد تا دسته بزرگتری از سامانه های تعویضی را مدلسازی و کنترل نمود و حجم محاسبات طراحی کنترل را کاهش داد. به کمک یک تابع لیاپانوف تعویضی، شرایط پایداری مجانبی سامانه با بیشینه نرخ میرایی و تضعیف اغتشاش تحت کلید زنی دلخواه بدست آمدهاست. علاوه براین، چندین مثال عددی برای نشان دادن تاثیر شیوه های تدوین شده در کاهش حجم محاسبات طراحی و بهبود عملکرد سامانه حلقه بسته ارائه گردیده است.

 • صفحات 67-77

  این مقاله به مرور و مقایسه ی دو پکیج/بسته ی نرم افزاری FPV و Value.p.Fuzzy از نرم افزار R می پردازد. هدف طراحی و ساخت این بسته های نرم افزاری آزمون فرضیه های آماری در محیط فازی بر اساس رویکرد p-مقدار فازی است. به عبارت دیگر، این دو بسته ی نرم افزاری استفاده از چندین تابع مفید برای انجام آزمون فرضیه ها درحالی که داده ها و/یا فرضیه ها بصورت فازی درنظر گرفته شده اند را همراه با چندین مثال عددی به کاربران خود پیشنهاد میکنند.

 • صفحات 79-95

  مسئله مکانیابی تسهیلات-طراحی شبکه که مکان تسهیلات و لینک های ارتباطی بین گره های تسهیلات و تقاضا را مشخص میکند، از ترکیب مسائل مکانیابی تسهیالت و طراحی شبکه به وجود میآید. این مقاله با یک مدل ظرفیت دار فازی مکانیابی تسهیلات-طراحی شبکه سر و کار دارد که هدف آن انتخاب تسهیلات و لینک های ارتباطی است به طریقی که هزینه کل که شامل هزینه های احداث تسهیلات، ساخت لینکها و هزینه های حمل و نقل است، حداقل شود. در این مطالعه، چندین نوع لینک برای ارتباط گره ها در نظر گرفته شده است که هر یک ظرفیت و هزینه های ساخت و حمل و نقل خاص خود را دارد. به عالوه، امکان انتخاب چند لینک بین دو گره و همچنین ضرورت وجود تسهیلات در بعضی از گره ها در نظر گرفته شده است. در این مدل، چندین نوع تسهیلات وجود دارد که بودجه تاسیس هر یک از آنها منحصر به فرد است. به علاوه، برای احداث تسهیلات و ساخت لینکها محدودیت بودجه در نظر گرفته میشود. به دلیل وجود عدم قطعیت در تقاضای مشتریان، از یک رویکرد حل تعاملی فازی استفاده میشود. از آنجایی که این مسئله در طبقه مسائل انپی-سخت قرار میگیرد، یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی که بر پایه الگوریتم های کرم شب تاب و بهینه سازی علفهای هرز مهاجم است توسعه داده میشود. در پایان، رفتار مدل مورد آزمایش قرار میگیرد و عملکرد الگوریتم پیشنهادی با برخی از روش های حل دیگرمقایسه میشود.

 • صفحات 97-114

  هدف این مقاله، ارائه یک روش مانند روش فازی ساختن شبه یکنواختی هاسورف برای یک شبه یکنواختی قطعی است. این روند، بر اساس کارهای قبلی Morsi 25 و Georgescu 9 ، اجازه توسیع احتمالات و 1, 0 – شبه یکنواختی های Hutton روی یک مجموعه ی X به مجموعه توان آن را میدهد. در این روش، برای هریک از رسته های آن اشیاء یک endofunctor بدست می آوریم. جابه جایی این endofunctors را با فانکتورهای Lowen و Katsara نشان میدهیم. بعلاوه، سازگاری ساختارمان را با شبه – Pseudometric فازی هاسورف معرفی شده در 33 اثبات میکنیم

 • صفحات 115-127

  بسیاری از روش های رتبه بندی عدد بازهای نمیتوانند حالات مختلف تصمیم گیرنده ها با گرایش های ریسک مختلف را بیان کنند. بنابراین، اعداد بازهای در سیستم مختصات مستطیلی RCS بیان شدهاند. بعد از استخراج اعداد بازهای در RCS ، فاکتور تعدیل محور تقارن، که به عنوان λ شناخته شدهاست، معرفی گردید، و تابع همارز عدد بازهای هدف GIN نتیجه گردید. بنابراین، روش رتبه بندی عدد بازهای با در نظرگرفتن تعدیل محور تقارن به همراه روند کاربرد آن تعریف گردید. مضافا، سادگی و کارآیی این روش با مثال هایی تایید گردید. این روش شهودی و ساده است و میتوان نگرش های چندگانه تصمیم گیرنده ها با گرایش های ریسک متفاوت را بیان کند.

 • صفحات 129-145

  . این مقاله با خانوادهای جدید از N, A –  استلزامات سرو کار دارد که از نقیض فازی و توابع یکنواخت پیوسته گرفته شده و برخی از خواص، به عنوان مثال، خنثی بودن چپ، اصل تبادل، خاصیت ترتیب، قوانین عکس نقیض که برای خانواده) N, A –) استلزامات پیشنهاد شده، مورد مطالعه قرار گرفته اند. عالوه بر آن T -شرطی و قانون استنتاج از یک گزاره شرطی و نقیض تالی برای خانواده جدید) N, A –) استلزامات نیز مطالعه شده اند و برخی از نتایج بدست آمده اند.

 • صفحات 147-163

  بدون شک نظریه مجموعه ی فازی شهودی (IFS) نقش مهم فزایندهای در حل مسایل در شرایط نامعلوم ایفا میکند. به عنوان یکی از حیاتی ترین عناصر در نظریه، اندازه فاصله در بسیاری جهات بطور گستردهای به کار برده میشود. با این وجود، متاسفانه بخشی از اندازه های فاصله دارای نقاط ضعفی در مفهوم و دقت میباشد. برای جبران نقاط ضعف و دقت بیشتر و کارایی، در این مقاله، یک رابطه شمول جدید از IFS ها و یک تابع جدید که اندازه فاصله اکید نامیده میشود، پیشنهاد میکنیم. بر اساس این رابطه جدید، تحلیلی ارائه گردیده که خاطر نشان میکند، نقطه ضعف مشترک اندازه فاصله Hamming و اندازه فاصله اقلیدسی بد بکار بردن درجه تردید است. بنابراین، نقش درجه تردید در اندازه فاصله بطور عمیق بررسی شده و سپس سه اندازه فاصله اکید جهت غلبه بر نقطه ضعف باال ارائه گردیدهاست. بعالوه، یک تعریف جدید، که تابع مشخصه اندازه فاصله نامیده میشود جهت توصیف خاصیت اندازه فاصله اکید تعریف شدهاست. بر این اساس، قضیه ای ارائه گردیده، تا رخداد غیرقابل تشخیص در مسایل تشخیص الگو، در برخی از حاالت خاص را نشان دهد. این مسئله همچنین نشان میدهد که مسئله نمیتواند بطور کامل به اندازه های فاصله نسبت داده شود. در نتیجه، یک راه حل مناسب ارائه میکنیم. در مقایسه با اندازه های فاصله موجود دیگر، در برخی مثالها، اولویت های اندازه های فاصله بهبود یافته جهت نشان دادن تاثیرپذیری بیشتر و اهمیت عملی بودن بیشتر، نشان داده شده است.

 • صفحات 165-168

  خاصیت موروثی پیوستگی برای تبدیلات فوق – و زیر- جمعی توابع چند متغیره پیوسته نامنفی تعریف شده روی حوزه تمام نقاط نامنفی و نقاط تالقی در مبدا را اثبات میکنیم. به عنوان یک نتیجه بدست میآوریم که تبدیلات فوق – و زیر- جمعی توابع انباشتگی پیوسته نیز توابع انباشتگی پیوسته میباشند.

 • صفحات 169-181

  با الهام از مدل های Logit انتخاب گسسته فعل و انفعالی 2019, Aggarwal ،این مقاله خانواده های پیشرفت های از مدل های انتخاب گسسته، همچون مدل های Logit تودرتو، Logit مختلط و Probit جهت بررسی فعل و انفعال بین کیفیتها را ارائه میدهد. بعلاوه در محاسبه احتمالات انتخاب، خاصیت مشخصه ی DM نیز مورد ملاحظه قرار گرفته است. مدل های انتخاب پیشنهادی انتگرال Choquet و انتگرال Choquet نگرشی اخیر را مورد استفاده قرار میدهند. مدل ها logit تودرتوی Choquet, CNL ،logit چند جمله ای مختلط Choquet–CMMNL وProbit چند جمله ای Choquet CMP نامیده میشوند. این مفاهیم بیشتر گسترش داده شده اند تا خاصیت مشخصه DM را نشان دهند.

 • صفحات 183-199

  آنالیز پوشش داده ها DEA یک روش بر مبنای برنامه نویسی خطی جهت تعیین کارآیی های اجرای نسبی واحدهای تصمیم گیری مشابه DMUs میباشد. در کاربردهای دنیای حقیقی، بعضی از داده های ورودی و خروجی دارای ماهیت قطعی/ فازی نیستند بلکه دارای ماهیت فازی شهودی IF میباشند. از این رو، در این تحقیق، یک مدل BCC (IFBCC و یک مدل BCC (IFSEBCC فوق کارآ با داده های ورودی / خروجی TIFNs اعداد IF مثلث را گسترش می دهیم. ابتدا، کارآیی DMUs با استفاده از مدل IFBCC مشخص شده اند. اگر DMUs در محیط فازی شهودی دارای کارآیی / فوق کارآیی ممکن نباشد دراینصورت نمیتوانیم DMUs را رتبه بندی کنیم. بنابراین، جهت تعیین کارآیی DMUs و رتبه بندی DMUs هنگام عدم امکان در محیط فازی شهودی مدل های IF را گسترش میدهیم. دو مثال گویا و یک کاربرد در زندگی واقعی فراهم گردیده تا کاربردهای مدل های IF پیشنهادی را روشن سازد. نهایتا، مقایسه با مدل های قطعی موجود بعمل آمده است.

|
 • E. Marinov *, K. Atanassov Pages 1-15

  In this paper, pretopological and topological operators are introduced based on partially continuous linear transformations of the membership and non-membership functions for intuitionistic fuzzy sets. They turn out to be a generalization of the topological operators for intuitionistic fuzzy sets.On the other hand it is a generalization of the fuzzy set pretopological operators introduced by Wenzhong and Kimfung.

  Keywords: Intuitionistic fuzzy set, pretopology, topology
 • H. Vu *, J. M. Rassias, N. Van Hoa Pages 17-27

  In this paper, we study the fuzzy Ulam-Hyers-Rassias stability for two kinds of fuzzy fractional integral equations by employing the fixed point technique.

  Keywords: Fuzzy Ulam-Hyers-Rassias stability, fuzzy fractional integral equations, fi xed point theory
 • M. H. Zahedi *_M. J Sobouti_A. H. Mohajerzadeh_A. A. Rezaee_S. A. Hosseini Seno Pages 29-38

  Currently, cellular networks are one of the essential communication methods for people. Providing proper coverage for the users and also offering high-quality services to them are two of the most important issues of concern in cellular networks. The fifth-generation cellular communication networks can provide higher data transmission rates, which lead to a higher quality of service but this higher rate has let to reduced antenna coverage in these networks. Besides this, natural and unnatural events in the environment can also affect the coverage of users in the cellular network. One way to resolve this issue is using drones as cellular antennas. The most important factor in providing good coverage and high-quality service for users is the optimal placement of antennas. In this article, the problem of finding the appropriate locations of drone base stations (DBSs) is modeled as a $P$-median optimization problem, where P is the number of required antennas to cover the users. We have used a fuzzy clustering algorithm to define a set of specified candidate points that are required to select the locations of DBSs in the $P$-median model. The optimal value of P was obtained using the bisection algorithm. Finally, the optimal positions of DBSs have been determined by solving the optimization problem. According to the results, in the case of a proper selection of fuzzy clustering parameters, better results will be obtained in comparison to the results of other approaches.

  Keywords: Fuzzy clustering algorithm, 5G, UAV, cellular networks, quality of service, drone base stations
 • R. V. Latpate *, M. R. Bhosale Pages 39-48

  Market demand of the  perishable bakery  products are volatile. Hence, demand of such items are random variable. The most appealing demand distribution of such items is lognormal demand distribution. Using historical data, the parameters of lognormal distribution are obtained. But, there is a problem of overestimation or underestimation of the parameters. Fuzzy triangular numbers are used to overcome such problems. Single period (newsboy) inventory model is used to obtain an optimal order quantity. The retailers and manufacturers profit is obtained by using the supply chain coordination model. At the end of day, all the remaining items rotted. Hence, there is no gain from unsold items. Also, the some items are defective at the time of purchase. Thus, loss sharing strategy is proposed between manufacturers and retailers. All of these aspects are incorporated in the supply chain coordination model. The  data is collected from Koregaon Park, Pune market, India to illustrate the methodology.

  Keywords: Single cycle inventory model, Fuzzy random variable, co-ordination method, supply chain, perishable items
 • M. J. Koopaee *, V. J. Majd Pages 49-65

  This paper extends the idea of switching T-S fuzzy systems with linear consequent parts to nonlinear ones. Each nonlinear subsystem is exactly represented by a T-S fuzzy system with Lure’ type consequent parts, which allows to model and control wider classes of switching systems and also reduce the computation burden of control synthesis. With the use of a switching fuzzy Lyapunov function, the LMI conditions for asymptotic stability of the system with maximum decay-rate and disturbance attenuation properties under arbitrary switching law are derived. Moreover, several numerical examples are provided to demonstrate the effectiveness of the proposed approaches to reduce the computational burden of control synthesis and improving the closed-loop performance of the system.

  Keywords: Switching nonlinear systems, Fuzzy systems, sector-bounded nonlinearity, Linear matrix inequality, Lure’ type systems
 • A. Parchami * Pages 67-77

  This paper reviews and compares two R packages ``FPV" and ``Fuzzy.p.value".These packages are designed for testing hypotheses in a fuzzy environment using a fuzzy $p$-value based approach.In fact, the packages ``FPV" and ``Fuzzy.p.value" propose some useful functions for testing hypotheses when the data / hypotheses are fuzzy rather than crisp.The proposed methods and functions have been presented together with illustrative practical examples.

  Keywords: R package_testing fuzzy hypotheses_fuzzy data_fuzzy significance level_fuzzy $ p $-value_extension principle
 • A. A. Sadat Asl *, M. H. Fazel Zarandi, S. Sotudian, A. Amini Pages 79-95

  Facility location-network design (FLND) problem, which determines the location of facilities and also communication links between the demand and facility nodes, is arisen from the combination of the facility location and network design problems. This paper deals with fuzzy capacitated facility location-network design model which aims to select the facilities and candidate links in a way that yield to minimize the total costs, containing: costs of opening facilities, link construction and transportation costs. In this study, several types of links have been considered for connecting two nodes in which their capacity, transportation and construction costs are distinct. Besides, the possibility of multiple link selection between two nodes and also the necessity of the existence of a facility in some nodes are considered. There are also several types of facilities which the budget for each type is unique. Moreover, to open the facilities and to construct the links, limited budgets are considered. As a result of the uncertainty in customers’ demand, an interactive fuzzy solution approach is applied. Because this problem is classified as an NP-hard class, a hybrid meta-heuristic algorithm based on Firefly and Invasive Weed Optimization (FIWO) is developed. Finally, the behavior of the model is tested, and the proposed algorithm’s performance is compared with some other solving methods.

  Keywords: Facility location, network design, interactive fuzzy resolution, firefly, invasive weed optimization
 • T. Pedraza *, J. Rodr´Iguez, L´Opez Pages 97-114

  The aim of this paper is to present a fuzzy counterpart method of constructing the Hausdorff quasi-uniformity of a crisp quasi-uniformity. This process, based on previous works due to Morsi cite{Morsi94} and Georgescu cite{Georgescu08}, allows to extend probabilistic and Hutton $[0,1]$-quasi-uniformities on a set $X$ to its power set.  In this way, we obtain an endofunctor for each one of the categories of those objects. We will demonstrate the commutativity of these endofunctors with Lowen and Katsaras' functors. Furthermore, we will prove the compatibility of our construction with the Hausdorff fuzzy quasi-pseudometric introduced in cite{RLRoSA10}.

  Keywords: Fuzzy implication, Hausdorff quasi-uniformity, probabilistic quasi-uniformity, Hutton $[0, 1]$-quasi-uniformity, fuzzy quasi-pseudometric, Hausdorff fuzzy quasi-pseudometric
 • N. Yao *, Y. Ye, Q. Wang, N. Hu Pages 115-127

  Many interval number ranking methods cannot representthe different attitudes of decision makers with different riskappetites. Therefore, interval numbers are expressed in the RectangularCoordinate System (RCS). After mining the interval numbers in the RCS,the Symmetry Axis Compensation Factor, which is known as (lambda),was introduced, and the Equivalent Function of the Goal Interval Number(GIN) was deduced. Thus, the interval number ranking method consideringsymmetry axis compensation was defined along with its applicationprocedures. Additionally, the feasibility and effectiveness of thismethod were verified through examples. This method is intuitive andsimple and can represent multiple attitudes of decision makers withdifferent risk appetites.

  Keywords: Decision attitude, Interval numbers, ranking method
 • Z. Peng * Pages 129-145

  This paper deals with a new family of (A, N)-implications that derived from fuzzy negation and continuous monotone function, and some properties, like the left neutrally, the exchange principle, the ordering property and the laws of contraposition, of the proposed family of (A, N)-implications are studied. Moreover, the T-conditionality and the Modus tollens for the new family of (A, N)-implications are also studied and some results are obtained.

  Keywords: Fuzzy implication, fuzzy negation, T-conditionality, modus tollens
 • C. Chen *, X. Deng Pages 147-163

  It is doubtless that intuitionistic fuzzy set (IFS) theory plays an increasingly important role in solving the problems under uncertain situation. As one of the most critical members in the theory, distance measure is widely used in many aspects. Nevertheless, it is a pity that part of the existing distance measures has some drawbacks in practical significance and accuracy. To make up for their drawbacks and pursue more accuracy and effectiveness, in this paper, we propose a new inclusion relation of IFSs and a new definition called strict distance measure. Based on this new relation, an analysis is given to point out that the common shortcoming of Hamming distance measure and Euclidean distance measure is the mishandling of hesitancy degree. Therefore, the role of hesitancy degree in distance measure is studied deeply and then three strict distance measures are put forward to overcome the above shortcoming. In addition, a novel definition called the characteristic function of distance measure is defined to describe the character of strict distance measure. On this basis, a theorem is presented to illustrate the inevitability of the occurrence of unrecognized result in pattern recognition problems in some special cases. This theorem also shows that the problem cannot be entirely attributed to distance measures. In view of this condition, we provide an appropriate solution. Compared with other existing distance measures in some examples, the superiorities of our improved distance measures are demonstrated to be more effective and more significant.

  Keywords: Intuitionistic fuzzy set, distance measure, inclusion relation, hesitancy degree, characteristic function
 • A. Seliga *, J. Siran Pages 165-168

  We prove a continuity inheritance property for super- and sub-additive transformations of non-negative continuous multivariate functions defined on the domain of all non-negative points and vanishing at the origin. As a corollary of this result we obtain that super- and sub-additive transformations of continuous aggregation functions are again continuous aggregation functions.

  Keywords: super-additive transformation, sub-additive transformation, continuity inheritance, aggregation function
 • M. Aggarwal * Pages 169-181

  Inspired by the interactive discrete choice logit models [Aggarwal, 2019], this paper presents the advanced families of discrete choice models, such as nested logit, mixed logit, and probit models to consider the interaction among the attributes. Besides the DM's attitudinal character is also taken into consideration in the computation of choice probabilities. The proposed choice models make use of Choquet integal and the recent attitudinal Choquet integral. The models are termed as Choquet nested logit (CNL), Choquet mixed multinomial logit (CMMNL), and Choquet multinomial probit (CMP). These are further extended to represent the DM's attitudinal character, and termed as attitudinal CNL, attitudinal CMMNL, and attitudinal CMP.

  Keywords: Choice models, probabilistic, decision-making, attitudinal, attributes interaction
 • A. Arya *, S. P. Yadav Pages 183-199

  Data envelopment analysis (DEA) is a linear programming based methodology to determine the relative performance efficiencies of homogeneous decision making units (DMUs). In real world applications, some input and output datas do not possess crisp/fuzzy essence but they possess intuitionistic fuzzy (IF) essence. So, in this study, we develop an IF BCC (IFBCC) and an IF super efficiency BCC (IFSEBCC) model with triangular IF numbers (TIFNs) input/output data. Firstly, the efficiencies of DMUs are determined using IFBCC model. If DMUs are efficient then the super efficiencies of DMUs are determined using IFSEBCC model. If DMUs do not have feasible (finite) efficiencies/super efficiencies in intuitionistic fuzzy environment, then we can not rank the DMUs. Therefore, we develop IF models to determine the efficiencies of DMUs and ranking the DMUs in the presence of infeasibility in intuitionistic fuzzy environment. Two illustrative examples and one real life application are provided to illustrate the applications of the proposed IF models. Finally, comparison has been performed with the existing crisp models.

  Keywords: IF CCR efficiency, IF CCR super efficiency, IFBCC efficiency, IFBCC super efficiency, infeasibility, ranking