فهرست مطالب

 • سال بیست و یکم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اعظم تدین، مهدی حیدرزاده، معصومه آقامحمدی* صفحات 272-282
  زمینه و هدف

  همکاری و کار تیمی از عناصر ضروری پرستاری هستند. افزایش همکاری میان پرستاران برای حفظ یک محیط درمانی موثر و امن، حیاتی است. بر این اساس بررسی وضعیت همکاری پرستار- پرستار بسیار مهم می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت همکاری حرفه ای پرستار- پرستار از دیدگاه پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی اردبیل در سال 1396 انجام گرفت.

  روش کار

  این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی اردبیل (216 نفر) بودند که از بین آنها با روش نمونه گیری کل شماری، بعد از لحاظ نمودن معیارهای ورود و خروج، تعداد 171 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه 35 سوالی مقیاس همکاری پرستار- پرستار بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و پیرسون) و با استفاده از نرم‫افزار آماری SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین نمرات همکاری پرستاران شرکت کننده در مطالعه 6/93±36 /95 بود. در بین زیرمقیاس های همکاری، بالاترین سطوح همکاری مربوط به سه بعد حرفه ای گری (3/12)، هماهنگی (2/89) و فرآیندهای مشترک (2/69) و کمترین مربوط به ابعاد مدیریت تعارض (2/51) و تعامل (2/50) بود. بین سابقه کار پرستاری (0/194r=، 0/011=p)، سابقه کار در بخش های مراقبت ویژه (0/165r=، 0/031=p)، سن (0/284r=، 0/001<p)، بیمارستان محل خدمت (2/83F=، 0/026=p)، بخش محل خدمت (5/044F=، 0/001<p) و نوبت کاری (2/25 t=، 0/024=p) با همکاری حرفه ای پرستار- پرستار، رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به سطوح پایین نمرات ابعاد مدیریت تعارض و تعامل بین پرستاران، برگزاری کارگاه های آموزشی روش های بهبود ارتباط، آموزش مهارت های حل تعارض، تمرین کار تیمی از زمان دانشجویی، حمایت سازمانی و بهبود کیفیت محیط های کاری پرستاری می تواند گامی موثر در افزایش هرچه بیشتر همکاری پرستار- پرستار باشد.

  کلیدواژگان: همکاری پرستار- پرستار، همکاری حرفه ای، بخش مراقبت ویژه
 • حسین نازک تبار*، نیلوفر شتابان صفحات 283-292
  زمینه و هدف

  سلامت معنوی به دلیل تاثیر بر کیفیت زندگی و سازگاری فرد با بیماری در زندگی بیماران مبتلا به سرطان می‫تواند نقش مهمی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سلامت معنوی با سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان مرکز جامع سرطان مازندران انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه بیماران مبتلا به سرطان مرکز جامع سرطان مازندران وابسته بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان ساری در سال 1397 بودند که از بین آنها تعداد 360 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس‫های سلامت معنوی پولوتزین و الیسون، سازگاری اجتماعی بل و همکاران و کیفیت زندگی ویر و شربورن بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون‫های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار SPSS-21 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین سلامت معنوی با سازگاری اجتماعی رابطه معنی داری وجود نداشت (0/83<, p0/011=r) در حالی که بین سلامت معنوی با کیفیت زندگی رابطه معنی داری مشاهده شد (0/001>p, 0/277=r). در مدل پیش بین، مولفه های سلامت معنوی توانستند 77 درصد از تغییرات کیفیت زندگی را در بیماران مبتلا به سرطان پیش بینی کنند (0/077=R2).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها، سلامت معنوی و مولفه های آن از متغیرهای مهم در زمینه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان است، بنابراین پیشنهاد می‫شود آموزش های لازم در زمینه تعالی سلامت معنوی و نگرش و درک خداوند و نیز رشد اخلاقیات به بیماران مبتلا به سرطان فراهم شود.

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، سازگاری اجتماعی، کیفیت زندگی، سرطان
 • صمد عابدینی، صمد رسول زاده اقدم، حسین قربانی زاد شیران* صفحات 293-307
  زمینه و هدف

  بیماری های سبک زندگی سالانه 41 میلیون نفر از جمعیت جهان را نابود می کنند و این معادل 71 درصد مرگ و میر جهانی است. بر اساس مطالعات، افزایش چهار عامل خطر «تغذیه نامناسب، سوء مصرف مواد، عدم تحرک و استرس» باعث ناسالم شدن سبک های زندگی و بروز این بیماری ها می گردد. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر افزایش سطح عوامل خطر و ناسالم شدن سبک های زندگی ایرانیان و ارایه مدلی راهبردی جهت پیش گیری از وقوع و شیوع آنها انجام گرفت.

  روش کار

  روش تحقیق کیفی از نوع نظریه بنیادی بود که با مشارکت 14 نفر از خبرگان رشته های مختلف که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند انجام گرفت. داده ها مبتنی بر نمونه گیری نظری به روش مصاحبه عمیق گردآوری و در قالب رهیافت نظام مند اشتراوس-کوربین (1998) به روش مقایسه مستمر و کدگذاری نظری تجزیه و تحلیل گردید. روایی تحقیق با ارجاع یافته ها به داده ها و پایایی آن با ارجاع نتایج به متخصصین تامین شد.

  یافته ها:

  مطالعه آسیب شناسی اجتماعی سبک های زندگی ایرانیان از منظر خبرگان 216 مفهوم و 37 مقوله فرعی به دست داد که در نهایت 10 مقوله اصلی زیر بیان گر نقاط ضعف جامعه در برقراری سبک های زندگی سلامت محور حاصل گردید: تحقیق گری، تعلیم گری، تربیت گری، تبلیغ گری، تامین گری، تسهیل گری، تجویزگری، تحصیل گری، تمکین گری و تضمین گری. با انتخاب «ناسلامتی سبک های زندگی» به عنوان پدیده مرکزی، مقوله های ده گانه در دو دسته شرایط زمینه ای و مداخله گر به آن ربط داده شد و مدل راهبردی ده گانه جهت پیش گیری ارایه گردید.

  نتیجه گیری:

  پیش گیری از بیماری های سبک زندگی مستلزم توجه به ابعاد ساختاری و عاملیتی سبک های زندگی است. هفت راهبرد اول تحقیق در سطح کلان به ساختارهای جامعه، راهبرد هشتم در سطح میانی به خانواده و راهبرد نهم در سطح خرد به عوامل انسانی توجه دارد. راهبرد دهم بیانگر پیش نهاد تحقیق مبنی بر تشکیل سازمانی در حد واسط ساختار و عاملیت، جهت سنجش و پایش سطح سلامت سبک های زندگی ایرانیان در راستای سبک زندگی سلامت محور می باشد.

  کلیدواژگان: بیماری های غیرواگیر، بیماری های سبک زندگی، سبک زندگی سلامت محور، روش نظریه بنیادی
 • نسیم ختمی نسب، محمود شمشیری*، اولدوز زمانی صفحات 308-318
  زمینه و هدف

  با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در سال‫های اخیر و اینکه سلامت دهان جزء تفکیک ناپذیری سلامت عمومی می باشد، این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامت دهان و کیفیت زندگی مرتبط با آن در سالمندان تحت پوشش بهزیستی اردبیل انجام گرفت.

  روش کار

  در این مطالعه ی توصیفی- همبستگی، وضعیت دهان و کیفیت زندگی مرتبط با آن در 144 سالمند بالای 60 سال تحت پوشش بهزیستی شهر اردبیل، با استفاده از فرم ارزیابی بهداشت دهان و دندان سازمان بهداشت جهانی (WHO) و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان (OHIP-14Per) مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس آنوا، آزمون تی تک گروهی و آزمون رگرسیون خطی ساده با نرم افزار SPSS-24 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که سالمندان مورد مطالعه در همه ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان، دارای وضعیت نامناسبی بودند (0/05<p). همچنین نتایج آزمون رگرسیون، حاکی از آن بود که بین وضعیت سلامت دهان و کیفیت زندگی مرتبط با آن، رابطه معنی داری وجود داشت (0/05<p).

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد که سالمندان تحت پوشش بهزیستی اردبیل از نظر وضعیت دهان و دندان و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان در وضعیت نامطلوبی می باشند. لذا نیاز است در برنامه های آموزشی، بهداشتی و درمانی، توجه بیشتری به این گروه سنی معطوف گردد.

  کلیدواژگان: وضعیت سلامت دهان، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان، سالمند
 • پیمان حاتمیان*، عبدالرحمن بابایی، سید کاظم رسول زاده طباطبایی صفحات 319-329
  زمینه و هدف

  با توجه به اینکه قشر سالمند در هر جامعه به دلیل مشکلات جسمانی و روانشناختی بیشتر در معرض استرس و اضطراب قرار دارند، بنابراین هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مبتنی بر فراشناخت بر حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجان سالمندان دارای سابقه بیماری قلبی- عروقی مقیم سرای سالمندان شهر تهران بود.

  روش کار

  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان مقیم سرای سالمندان دارای سابقه بیماری قلبی منطقه 7 شهر تهران در سال 1397 بود که تعداد کل آنها 119 نفر بوده و از میان آنها 50 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب و با طرح پژوهش آزمایشی، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل در گروه‫های آزمایش و کنترل گمارده شدند (25 نفر در گروه آزمایش و 25 نفر در گروه کنترل). مداخلات مبتنی بر آموزش فراشناخت به مدت 8 جلسه آموزشی 60 دقیقه ای یک جلسه در هفته بر روی سالمندان دارای سابقه بیماری قلبی انجام گرفت. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم هیجان (ERQ-10) گروس و جان (2003) که شامل 10 گویه و دو خرده مقیاس ارزیابی مجدد (6 گویه) و فرونشانی (4 گویه) و نیز مقیاس حساسیت اضطرابی (ASS) تیلور و کاکس (1998) که شامل 36 ماده خودگزارش‫دهی بود. داده‫ها توسط روش تحلیل کواریانس چندمتغیره تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج یافته ها حاکی از تفاوت معنادار بین گروه‫ها (کنترل و آزمایش) بود (0/001<p). همچنین نتایج آزمون تک‫متغیره که به وسیله نرم افزار SPSS-23 انجام شد نیز بیانگر وجود تفاوت معنادار در هر دو متغیر بود (0/001<p).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر فراشناخت می تواند در چگونگی تنظیم هیجانات و کاهش حساسیت‫های اضطرابی در افراد سالمند دارای سابقه بیماری قلبی- عروقی موثر باشد، بنابراین پیشنهاد می‫شود که متخصصان حوزه سلامت به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

  کلیدواژگان: فراشناخت، حساسیت اضطرابی، سالمندان، بیماری قلبی
 • سید سعید حسینی زاده*، محسن نیازی، محمد مهتری آرانی صفحات 330-343
  زمینه و هدف

  اعتیاد ریشه در ناآگاهی فرد، خانواده و جامعه دارد، به طوری که افزایش آگاهی و درک افراد  معتاد از این بیماری در درمان اعتیاد موثر است. لذا، هدف از این پژوهش بررسی نقش آگاهی های فردی، خانوادگی و اجتماعی در ترک پایدار مواد مخدر در مراکز ترک اعتیاد منطقه کاشان است.

  روش کار:

  این پژوهش با استفاده از روش تلفیقی و تکنیک مصاحبه نیمه متمرکز و پیمایش انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل مراکز ترک اعتیاد منطقه کاشان بوده و حجم نمونه در بخش کیفی دربرگیرنده 31 نفر از متخصصین درمانی، بیماران و بهبودیافتگان اعتیاد و در بخش کمی دربرگیرنده 343 نفر از بیماران و بهبودیافتگان اعتیاد بود. تحلیل داده ها از طریق انواع کدگذاری و نیز آزمون های آماری و با کمک نرم افزار MAXQDA و SPSS صورت گرفت.

   یافته ها:

  در بخش کیفی، از تحلیل مصاحبه ها شاخص های 1- آگاهی فردی به اعتیاد و نشانه های مصرف ، پیامدها و آینده اعتیاد، 2- آگاهی خانوادگی پیش از اعتیاد، در حین اعتیاد، در حین درمان و 3- آگاهی اجتماعی به اعتیاد، پیامدهای عدم درمان و غیره استخراج گردید. نتایج کمی نیز نشان دادند که آن دسته از افرادی که در وضعیت ترک پایدار به سر می بردند، از آگاهی فردی، خانوادگی و اجتماعی بیشتری در حوزه اعتیاد و درمان آن نسبت به سایرین برخوردار هستند (0/001>p).

  نتیجه گیری:

  اعتیاد، نشانه ها، علایم، پیامدها و جریان درمانی منحصر به فرد و شکننده ای دارد که فقدان آگاهی فرد، خانواده و جامعه از آن در برهه های زمانی گوناگون زندگی، تاثیر منفی گسترده ای بر درمان ناپذیری آن برجای گذاشته و موجب ترویج وسیع تر آن در جامعه می شود. لذا، با گسترش آگاهی و بهبود شناخت اجتماعی می توان گام موثری در پیشگیری و مواجهه صحیح با آن برداشت.

  کلیدواژگان: اعتیاد، آگاهی فردی، آگاهی خانوادگی، آگاهی اجتماعی، ترک پایدار
 • لیلا رفیعی وردنجانی* صفحات 344-352
  زمینه و هدف

  گام اول در بهبود ایمنی بیمار در بیمارستان ها ارزیابی فرهنگ ایمنی موجود در واحدهای درمانی است. پرستاران از طریق حس مسئولیت و تعهد حرفه ای می توانند به ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار کمک کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط تعهد حرفه ای پرستاران و فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی همبستگی در سه بیمارستان شهرکرد و بروجن انجام شد. نمونه ها شامل 359 پرستار بودند که بر اساس نمونه گیری چندمرحله ای وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه های پیمایش بیمارستان در زمینه فرهنگ ایمنی بیمار و تعهد حرفه ای پرستاران بود. داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS-20 و با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین نمرات فرهنگ ایمنی بیمار و تعهد حرفه ای پرستاران به ترتیب 16/15±123/23 و 15/04±85/65 بود. نتایج رگرسیون خطی نشان داد که بین ابعاد مختلف تعهد حرفه ای و فرهنگ ایمنی بیمار، ارتباط معناداری وجود داشت (0/001<p).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های مطالعه، پرستاران با سطح تعهد حرفه ای بالا از فرهنگ ایمنی بالاتری برخوردار هستند. لذا، تلاش در جهت ارتقا سطح تعهد حرفه ای پرستاران می تواند ارتقادهنده فرهنگ ایمنی بیمار باشد. همچنین مسیولین می توانند با انجام توانمندسازی های اختصاصی موجب ارتقای کیفیت خدمات و ایمنی بیمار شوند.

  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی بیمار، تعهد حرفه ای، پرستار
 • پیمانه لک، مهناز نوروزی*، سهیلا احسانپور صفحات 353-361
  زمینه و هدف

   کودکان از آسیب پذیرترین گروه‫های جامعه هستند و خطر آزار توسط افراد گوناگون همواره آنان را تهدید می‫کند. مادران مهمترین منبع قابل اعتماد جهت ارایه اطلاعات به کودکان می‫باشند. هدف این پژوهش مقایسه تاثیر آموزش به دو روش گروهی و لوح فشرده مولتی مدیا بر آگاهی و نگرش مادران در مورد کودک آزاری جنسی بود.

  روش کار

   در این کارآزمایی بالینی تعداد 100 نفر از مادران دارای فرزند زیر 18 سال و دارای پرونده در مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان انتخاب شدند و در دوگروه آموزش گروهی و آموزش با لوح فشرده مولتی مدیا در زمینه تعریف، شیوع، تشخیص، پیشگیری و مدیریت کودک آزاری جنسی مورد آموزش قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که توسط مادران در دو مرحله قبل و بعد از مداخله تکمیل گردید. داده ها با استفاده از روش‫های آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS-19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   میانگین نمرات آگاهی و نگرش مادران در مورد کودک آزاری جنسی در هر یک از دو گروه آموزش گروهی و آموزش با لوح فشرده مولتی مدیا بعد از آموزش نسبت به قبل از آموزش افزایش معنی داری داشت (0/001<p). در میانگین نمره آگاهی و نگرش مادران در مورد کودک آزاری جنسی بین دو گروه بعد از مداخله تفاوت آماری معنی‫داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

   هر دو روش آموزش گروهی و آموزش با لوح فشرده مولتی مدیا در ارتقاء آگاهی و نگرش مادران در مورد کودک آزاری جنسی موثر می‫باشند. با توجه به مزایای فراوان آموزش با لوح فشرده مولتی مدیا از جمله به صرفه بودن و امکان استفاده در هر زمان، به کارگیری آن در برنامه های آموزشی مادران توصیه می‫شود.

  کلیدواژگان: کودک آزاری جنسی، آگاهی، نگرش، آموزش، مولتی مدیا
|
 • A Tadayon, M Heidarzadeh, M Aghamohammadi* Pages 272-282

  Background & Aim:

  Collaboration and teamwork are essential elements of nursing. Increased collaboration among nurses is critical for maintaining an effective and safe therapeutic environment. Therefore, checking the status of nurse-nurse collaboration is very important. The purpose of this study was to determine the status of nurse-nurse professional collaboration from nurses’ viewpoint in critical care units of Ardabil educational hospitals in 2017.

  Methods

  This was a cross-sectional descriptive study. The statistical population consisted of all nurses working in intensive care units of Ardabil educational centers (216 persons). Of them, 171 nurses were selected by total sampling method, considering exlusion and inclusion criteria. Data collection tools included a demographic form and a 35-item nurse-nurse collaboration scale. Data were analyzed using descriptive (frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (independent t-test, one-way ANOVA, and Pearson test) using SPSS 20 software.

  Results

  Mean of nurses’ collaboration was 95.36±6.93. Among the cooperation sub-scales, the highest levels were related to the three dimensions of professionalism (3.12), coordination (2.89) and collaborative processes (2.69) and the lowest to the dimensions of conflict management (2.51) and interaction (2.50). There were significant and positive relationships between nursing work experience (r=0.194, p=0.011), work experience in intensive care units (r=0.165, p=0.031), age (r=0.284, p<0.001), hospital workplace (F=2.83, p=0.026), workplace unit (F=5.044, p<0.001) and work shift (t=2.25, p=0.024) with nurses’ professional collaboration.

  Conclusions

  Due to the low scores of conflict management and interaction dimensions among nurses, holding workshops on how to improve communication, training the conflict resolution skills, teamwork practice in student time, organizational support and quality improvement of nursing work environments can be effective steps in increasing nurse-nurse collaboration.

  Keywords: Nurse-Nurse Collaboration, Professional Collaboration, Intensive Care Unit
 • H Nazoktabar*, N Shetaban Pages 283-292

  Background & aim:

  Spiritual health can play an important role in lives of cancer patients because of its impact on quality of life and patient’s adjustment to illness. This study has been performed to determine the relationship between spiritual health with social adjustment and quality of life in cancer patients of comprehensive center of cancer in Mazandaran.

  Methods

  This was a descriptive-correlational study. The statistical population of the study consisted of all cancer patients of comprehensive center of cancer in Mazandaran, affiliated to Imam Khomeini Hospital in Sari city in 2018, which among them 360 patients were selected by stratified random sampling. Research tools were included the Spiritual health Scale of Pulootzin and Ellison (1982), Social adjustment of Bell et al, (1961) and quality of life of Weir and Sherborne (1992). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression tests in SPSS-21 software.

  Results

  The results showed that there was no significant relationship between spiritual health and social adjustment (r=0.011, p>0.83), while there was a significant relationship between spiritual health and quality of life (r=0.277, p<0.001). In the predictive model, the components of spiritual health were able to predict 77% of changes in quality of life in cancer patients (R2=0.077).

  Conclusion

  According to the findings, spiritual health and its components are important variables in quality of life of cancer patients, thus it is recommended to provide the cancer patients with necessary training in spiritual health excellence and attitude and understanding of God as well as moral development.

  Keywords: Spiritual Health, Social Adjustment, Quality of Life, Cancer
 • S Abedini, S Rasulzadeh Aghdam, H Ghirbanizad Shiran* Pages 293-307

  Background & aim:

  Lifestyle diseases kill 41 million people yearly, equivalent to 71% of all deaths globally. Studies have shown that increasing level of inappropriate nutrition, substance abuse, physical inactivity and stress in lifestyles underlies these diseases; This study aimed to identify the effective factors on increasing level of risk factors and unhealthily of Iranian lifestyles and then to provide a strategic model to prevent their occurrence and prevalence.

  Methods

  The research method was qualitative grounded theory which conducted with participation of 14 experts from different disciplines who were purposefully selected. The data were collected based on theoretical sampling by in-depth interview and were analyzed by continuous comparison method and theoretical coding in strauss and corbin's systematic paradigm (1998). Its validity and reliability were obtained by referring the findings to data and the results to specialists.

  Results

  Socio-pathology of Iranian lifestyles from the experts' point of view provided 216 concepts and 37 sub-categories, and finally the following 10 main categories, explaining the weaknesses of society in establishing healthy lifestyles were obtained: Education, Upbringing, Propagation, Financing, Facilitation, Prescription, Gathering, Obedience, and Assurance dimensions. The "unhealthily of lifestyles" was selected as the central phenomenon and ten categories were related to it in two groups of contextual and interferer conditions, and finally decuple strategic model was presented.

  Conclusion

  Prevention of lifestyle diseases requires attention to structural and individual aspects of lifestyle. The first seven strategies focused in the macrolevel on social structures, the eighth strategy in the Intermediate level on family, and the ninth strategy in the microlevel on human factors. The tenth strategy represents a research proposal to establish an organization between structure and agency to measure and monitor the health status of Iranian lifestyles toward healthy lifestyle.

  Keywords: Noncommunicable Diseases, Lifestyle Diseases, Healthy Lifestyle, Grounded Theory
 • N Khatmi Nasab, M Shamshiri*, U Zamani Pages 308-318

  Background & aim:

  Considering the increasing trend of elderly population in recent years and the fact that oral health is an integral part of general health, this study aimed to assess the oral health status and its related quality of life among elderly people living in hospices under support of Ardabil’s welfare organization.

  Methods

  In this descriptive-correlational study, 144 elderly people over 60 years old, living in hospices, were included in the study. A questionnaire was used for data collection with three parts: Demographic form, World Health Organization (WHO) Oral Health Assessment Form, and Oral Health Impact Profile (OHIP-14Per). Data were analyzed using descriptive statistics, one sample T-test, ANOVA and linear regression in SPSS version 24.

  Results

  The results of one-sample T-test showed that the elderly in Ardabil have an inappropriate status in all aspects of oral health-related quality of life (p<0.05). In addition, regression analysis found a significant relationship between oral health status and oral health-related quality of life in elderly people (p<0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that the elderly people living in hospices under the supervision of Ardabil’s welfare organization are in a poor status regarding oral health and oral health-related quality of life. Therefore, it is necessary for healthcare providers to pay more attention to this group regarding their oral health and quality of life.

  Keywords: Oral Health Status, Oral Health-related Quality of Life, Elder
 • P Hatamian*, A Babaei, S.K Rasoolzadeh Tabatabaei Pages 319-329

  Background & aim:

  As elderly in each community are more exposed to stress and anxiety as a result of physical and psychological problems, this study aims to evaluate the effectiveness of Meta-cognitive based-training on emotion regulation and anxiety sensitivity in elderly with cardiovascular disease living in elderly care home in Tehran city.

  Methods

  The statistical population consisted of all elderly with heart disease living in elderly care homes with cardiovascular disease in Tehran city in 2018, with total number of 119 elderly among them 50 were selected by random sampling and divided into two groups with pre-test and post-test design (25 cases in experiment and 25 in control group).
  Interventions based on metacognitive training on elderly with history of heart disease were performed for 8 sessions of 60 minutes, one session per week. Research tools included the Gross & John (2003) Emotion Regulation Questionnaire (ERQ-10) containing 10 items and two subscales of reassessment (6 items) and subdue (4 items) as well as Taylor & Cox's Anxiety Sensitivity Scale (ASS) (1998) with 36 self-report materials. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results indicated a significant deference between two groups (control & experiment) (p<0.001). Also, the results of single-variable using SPSS-23 software showed a significant deference in two variables (p<0.001).

  Conclusion

  The results showed that training based on meta-cognitive can be effective in emotion regulation and anxiety sensitivity in elderly with cardiovascular disease. So, it is suggested to health professionals to pay special attention to it.

  Keywords: Meta-cognitive, Anxiety Sensitivity, Elderly, Heart Disease
 • SS Hoseinizadeh*, M Niazi, M Mehtari Arani Pages 330-343

  Background & aim:

  Addiction is rooted in the unconsciousness of individual, family and society, so, increasing the knowledge and understanding of addicts about this disease is effective in treatment of addiction. Accordingly, the purpose of this research was to investigate the role of individual, familial and social awareness in the permanent drug abandonmentin in drug addiction treatment centers in Kashan.

  Method

  This research was carried out using mixed-method and semi-central interview and survey techniques. The statistical population of study included addiction treatment centers in Kashan. The sample size, in qualitative section, included 31 therapists, recovered addicts and their families and in the quantitative section, contained 343 patients and recovered addicts. Data analysis was performed through coding types using MAXQDA and SPSS softwares.

  Results

  In the qualitative section, using analysis of interviews, the following indicators were extracted: 1) individual awareness of addiction and signs of consumption, outcomes and the future of addiction, 2) family awareness before addiction, during addiction and during treatment, and 3) social awareness of addiction, the consequences of non-treatment and etc. The quantitative results also showed that those who were in a state of sustained abandonment had more personal, familial and social awareness in the area of addiction and treatment than others.

  Conclusions

  Addiction has signs, symptoms, consequences, unique and fragile treatment process and the lack of awareness of individual, family and society at different stages of life has a wide negative impact on its incurability, resulting in its more and wide promotion in the society. Therefore, increasing awareness and improving social cognition about addiction treatment can be an effective step in preventing and correcting it.

  Keywords: Addiction, Individual Awareness, Familial Awareness, Social Awareness, Sustained Abandonment
 • L Rafiee Vardanjani* Pages 344-352

  Background & aim:

  The first step in improving patient safety in hospitals is to evaluate the safety culture in medical units. Nurses can help promote a patient safety culture through a sense of responsibility and professional commitment. The purpose of this study was to determine the relationship between nurses' professional commitment and patient safety culture in teaching hospitals of Shahrekord University of Medical Sciences.

  Methods

  This descriptive correlational study was performed in three hospitals of Shahrekord and Borujen. The sample consisted of 359 nurses who were selected based on multistage sampling. Data collection tools were demographic information form and hospital survey questionnaires about patient safety culture and professional commitment of nurses. Data were analyzed by SPSS-20 software using descriptive statistics (mean and standard deviation) and liner regression.

  Results

  The mean scores of patient safety culture and professional commitment of nurses were 123.23 ± 16.15 and 85.65 ± 15.04, respectively. The results of regression test showed that there was a significant relationship between different dimensions of professional commitment and patient safety culture (p<0.001).

  Conclusion

  Based on the findings of the study, nurses with a high level of professional commitment have a higher safety culture. Therefore, an effort to improve the level of professional commitment of nurses can promote a patient safety culture. Authorities can also improve the quality of service and patient safety through dedicated empowerment.

  Keywords: Safety Culture, Professional Commitment, Nurse
 • P Lak, M Noroozi*, S Ehsanpoor Pages 353-361
  Background & aim

   Children are among the most vulnerable groups in society who are always threatened by the danger of being abused by various people. Mothers are the most important reliable source of information for children. The aim of this study was to compare the effect of two methods of group education and education by multimedia compact disk (CD) on mothers’ knowledge and attitude about child sexual abuse.

  Methods

   In this clinical trial, 100 mothers of children under 18 who had a medical record at health centers of Isfahan province were selected. Participants were allocated into two groups of group education and education with multimedia CD and trained about the definition, prevalence, diagnosis, prevention and management of child sexual abuse. Data were collected by a researcher-made questionnaire which completed before and after the intervention. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics in SPSS19 software.

  Results

   The mean score of knowledge and attitude of mothers about child sexual abuse had a statistically significant increase after the intervention in group education and also in the multimedia CD group compared to before the intervention (p<0.001). No significant difference was observed between two groups in the mean scores of knowledge and attitude of mothers about child sexual abuse after intervention.

  Conclusion

   Group education and education with multimedia CD were effective in improving the knowledge and attitude of mothers about child sexual abuse. Therefore, considering the benefits of educating with multimedia CD including its affordability and the possibility of using at any time, it is recommended to be used for mothers’ education programs.

  Keywords: Child Sexual Abuse, Knowledge, Attitude, Group Education, Multimedia