فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 59، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی اصغر جعفری*، محمدسعید جعفری صفحات 1-13

  در این مقاله، ارتعاشات آزاد و اجباری تیر چرخان از جنس FGM با لایه پیزوالکتریک با شرایط مرزی یکسرگیردار و بر اساس تیوری تغییر شکل برشی مرتبه اول مورد بررسی قرار گرفته است. با محاسبه انرژی های جنبشی و پتانسیل سازه و به کار بردن روش ریلی- ریتز و به کمک سری های چبیشف، فرکانس های طبیعی محاسبه شده است. نتایج نشان داده است که با حضور سرعت زاویه ای و یا اضافه شدن یک لایه پیزوالکتریک فرکانس طبیعی تیر افزایش می یابد. همچنین ملاحظه شد که ازدیاد ولتاژ اعمالی به لایه پیزوالکتریک و نیز افزایش شعاع هاب باعث افزایش فرکانس طبیعی گردیده است. از طرف دیگر پاسخ دینامیکی تیر در اثر شرایط اولیه جابجایی و سرعت بررسی شده است. نتایج حاصل تطابق خوبی با نتایج حاصل از مرجع معتبر و نرم افزار Abaqus داشته است. در بخش ارتعاش اجباری اثر نیروهای هارمونیک، پله ای و شبه ضربه روی خیز تیر بررسی شده است. نتایج نشان داده است که با افزایش سرعت زاویه ای تیر و همچنین افزایش ولتاژ لایه پیزوالکتریک، دامنه ارتعاشات تیر FGM با لایه پیزوالکتریک کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: ارتعاشات آزاد و اجباری، تیر چرخان، FGM، لایه پیزوالکتریک، تئوری برشی مرتبه اول، فرکانس طبیعی
 • علی اصغری، سعید نصرالهی بروجنی، نعمت الله قهرمانی* صفحات 15-30
  در این پژوهش، با استفاده از تلفیق خروجی مغناطیس سنج ها و ژیروسکوپ های ارزان قیمت میکرو الکترومکانیکی، وضعیت پرتابه های با سرعت بالا با استفاده از فیلتر ذره ای ترکیب شده با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات تخمین زده می شود. در سرعت های بالا ژیروسکوپ های ارزان قیمت سامانه های میکرو الکترومکانیکی دارای خطای زیادی هستند و مغناطیس سنج ها نیز به دلیل وجود میدان های مغناطیسی غیر از زمین دقت پایینی دارند. برای حل این مشکلات، تلفیق اطلاعات این دو حسگر برای تخمین وضعیت پیشنهاد می شود. به دلیل غیرخطی بودن معادلات دینامیکی و مشاهده باید از تخمین گر غیرخطی استفاده شود. فیلتر کالمن توسعه یافته با صرف نظر نمودن از جملات مرتبه بالای بسط تیلور خطایی را وارد محاسبات می نماید که این خطا در سامانه های غیرخطی سریع قابل صرف نظر نیست. فیلتر ذره ای برخلاف فیلتر کالمن، برای سامانه های غیرخطی نتایج خوبی دارد. بزرگترین ضعف این فیلتر، بار محاسباتی بالای آن است که باعث محدودیت کاربردش گشته است. برای کاهش مدت زمان انجام محاسبات فیلتر ذره ای از الگوریتم ترکیب شده فیلتر ذره ای با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات استفاده شده است. نتایج شبیه سازی با استفاده از 100 نمونه آزمایش مورد بررسی قرار گرفته است که نشان دهنده عملکرد مطلوب این الگوریتم در مسیله تلفیق اطلاعات ژیروسکوپ و مغناطیس سنج در تخمین زوایا است.
  کلیدواژگان: الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، تخمین وضعیت، ژیروسکوپ، فیلتر ذره ای، مغناطیس سنج
 • حسن نصیری سلوکلو، امیر فرهاد احیائی*، جواد احیائی صفحات 31-38

  در این مقاله به طراحی قانون هدایت ناوبری مبتنی بر کنترل مود لغزشی با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی برای ردیابی هدف دارای مانور در فضای سه بعدی پرداخته شده است. علی رغم کارایی بالای قوانین هدایت کلاسیک در ردیابی هدف بدون مانور، برای مواردی که نامعینی و اغتشاش، غیرخطی بودن فرایند دینامیکی و مانور هدف وجود داشت، نیاز به قانون هدایت ناوبری مقاوم احساس گردید. از همین رو از روش کنترل مود لغزشی به عنوان کنترل کننده ای مقاوم برای طراحی قانون هدایت موشک در فضای سه بعدی استفاده شده است. با کمینه سازی تابع برازش چند هدفه مجموع وزنی فاصله نسبی میان موشک و هدف و زاویه یاو خط دید توسط الگوریتم جستجوی هارمونی، پارامترهای مود لغزشی به طور بهینه تعیین شده اند. به منظور نشان دادن کارایی و توانایی روش پیشنهادی، نتایج به دست آمده با برخی روش های هدایت و ناوبری از قبیل هدایت ناوبری تناسبی (PNG) و هدایت ناوبری تناسبی الحاقی (APNG) مقایسه شده است. نتایج  به دست آمده نشان دهنده بهبود عملکرد و کارایی قانون هدایت مبتنی بر مود لغزشی تنظیم شده نسبت به این روش های طراحی قانون هدایت می باشد.

  کلیدواژگان: قانون هدایت ناوبری، کنترل مود لغزشی، الگوریتم جستجوی هارمونی، هدایت مقاوم
 • محمد فراهانی*، فرهاد کریمی، علیرضا محمدی صفحات 39-52

  هدف این پژوهش شناسایی فشار نوسانی در یک موتور سوخت جامد در مقیاس واقعی می باشد. به این منظور ابتدا اندازه گیری فشار نوسانی در یک موتور سوخت جامد در ابعاد آزمایشگاهی انجام شده و دستگاه داده برداری در این موتور آزمایش شده است. اهمیت نوسانات فشار به جهت تولید ارتعاشات در سازه موتور و محموله می باشد. بسامد نوسانات فشار در یک موتور سوخت جامد حول بسامد مد صوتی تغییر می کند و بسامد مد صوتی نیز با طول محفظه موتور سوخت جامد رابطه عکس دارد. بنابراین، در موتورهای طول کوتاه، این بسامد نوسانات شدیدتر خواهد بود. به عبارت دیگر می توان از یک دستگاه اندازه گیری فشار نوسانی در یک موتور سوخت جامد کوچک و مقیاس شده، با اطمینان بیشتری در یک موتور با ابعاد واقعی و بزرگ استفاده نمود. در این پژوهش از یک حسگر فشار پیزوالکتریک و دستگاه داده برداری با نرخ داده برداری بالا استفاده شده است. نوسانات فشار در این موتور حول بسامد 10 kHz شدید می شود که نشان دهنده تطبیق بسامد مد صوتی و تولید گردابه است و با آنچه که با استفاده از روابط تحلیلی موجود محاسبه شده، تطابق قابل ملاحظه ای دارد. در انتها با استفاده از تحلیل بسامد سیگنال نوسانی، عملیات های مورد نیاز روی آن انجام شده است.

  کلیدواژگان: نوسانات فشار، مد صوتی، تولید گردابه، فشارسنج پیزوالکتریک، موتور سوخت جامد مقیاس شده
 • محمدرضا سلیمی* صفحات 53-66

  رانش‏گرهای تک‏پیشرانه با توجه به سادگی ساختمان و قابلیت اطمینان بالایی که دارند،  به‏طور گسترده در ماهواره ها مورد استفاده قرار   می گیرند. یک رانشگر تک‏پیشرانه از سه بخش انژکتور، محفظه تجزیه و نازل تشکیل شده است. پیشرانه از طریق انژکتور روی بستر کاتالیستی متشکل از  ذرات کاتالیست پاشیده شده و بلافاصله تجزیه می شود. گاز ناشی از تجزیه پیشرانه در نازل شتاب گرفته و نیروی پیشران تولید می کند. در این تحقیق، یک رانشگر  تک‏پیشرانه هیدرازینی با بستر کاتالیستی از جنس فلز فعال ایریدیم به‏ صورت عددی تحلیل می شود. معادلات حاکم بر انتقال جرم و حرارت داخل بستر کاتالیستی به صورت یک ‏بعدی مدل‏سازی می شوند. لازم به ‏ذکر است که به دلیل عدم وجود تعادل شیمیایی و ترمودینامیکی بین دو فاز، معادلات انتقال جرم و حرارت جداگانه ای مطابق تحقیق شنکار و همکارانش برای فازهای جامد و گاز نوشته شده است. همچنین، برای محاسبه نیروی پیشران و ضربه ویژه مجموعه رانشگر، نازل همگرا-واگرا  به ‏صورت صفربعدی تحلیل   می شود. با استفاده از این روش،  تاثیر قطر  ذرات بستر کاتالیستی و طول محفظه تجزیه به عنوان دو فاکتور مهم روی عملکرد یک رانشگر نمونه بررسی می شود. نتایج حاصل نشان می دهند که با کاهش قطر  ذرات تشکیل دهنده بستر کاتالیستی،  طول بهینه محفظه تجزیه کاهش یافته و ضربه ویژه بیشینه تا حدودی افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: رانشگر تک‏پیشرانه، تجزیه کاتالیستی، عدم تعادل ترمودینامیکی و شیمیایی، قطر ذرات کاتالیست، طول محفظه تجزیه
 • حسین منصوری، فتح الله امی*، سیدعلیرضا شریفی آل هاشم صفحات 67-82

  مدل سازی یک بعدی موتورهای پیستونی هوایی، یکی از روش های مطالعه رفتار و عملکرد آنها در شرایط محیطی مختلف می باشد. در این تحقیق به موضوع مدل سازی یک بعدی موتور روتکس 914 به عنوان یک موتور توربوشارژدار بنزینی هوایی و نیز پیش بینی رفتار آن در ارتفاعات مختلف پرداخته می شود. برای این منظور مدل یک بعدی کلیه اجزاء موتور همچون؛ فیلتر هوا، کاربراتور، منیفولد هوا، سوپاپ های ورودی و خروجی، سیلندر و پیستون، میل لنگ، منیفولد دود و توربوشارژر در نرم افزار GT-Power ایجاد می شود. سپس با اعتبارسنجی مدل با داده های ارایه شده توسط شرکت سازنده و حصول اطمینان از دقت مناسب مدل، به مطالعه پارامترهای عملکردی مهم موتور و خطوط عملکردی توربوشارژر تا ارتفاع 30 هزارپایی از جنبه های مختلف پروازی پرداخته می شود. با مطالعه انجام شده مشاهده شد که تا ارتفاع 18 هزارپایی، توربوشارژر مانع از افت شدید پارامترهای عملکردی موتور می شود و از آن به بعد به دلیل رسیدن کمپرسور به ناحیه سرعت بیشینه، شارژ هوای مورد نیاز و جلوگیری از افت عملکرد شدید موتور امکان پذیر نیست. همچنین با مطالعه اثر تغییرات دمای محیط بر عملکرد موتور مشاهده شد که افزایش 40 درجه ای دمای محیط، سبب افت 10 درصدی توان ترمزی و در نتیجه آن افت عملکرد پرنده در هنگام اوج گیری خواهد شد. تاثیرگذاری تغییرات دمای محیط و ارتفاع بر عملکرد موتور، متفاوت است به صورتی که تا رسیدن موتور به ناحیه سرعت بیشینه کمپرسور، اثر گذاری تغییرات دمای محیط محسوس تر بوده و پس از آن، فاکتور ارتفاع مهمتر از دمای محیط خواهد بود.

  کلیدواژگان: مدل GT-Power، روتکس 914، مدل سازی یک بعدی، توربوشارژر، ارتفاع بالا
 • محمدرضا سلطانپور* صفحات 83-98

  ربات پایه متحرک چرخ دار با رانش تفاضلی، متشکل از دو چرخ فعال مستقل و یک چرخ کروی غیرفعال است. این ربات با فرض غلتش خالص چرخ ها و عدم لغزش، سامانه ی غیرخطی و مقید به قیود غیرهولونومیک است. همچنین این سامانه در دسته سامانه های با کمبود عملگر قرار می گیرد. تعقیب مسیر های حرکت زمانی، یکی از دشوارترین مسایل در حوزه ربات های چرخ دار است که در این مقاله به آن می پردازیم. در این راستا، ابتدا مدل سینماتیکی سامانه بیان می شود که در آن سرعت خطی و سرعت زاویه ای ربات، ورودی های سامانه در نظر گرفته می شوند. پس از تعیین مسیر مرجعی قابل حصول، برای اولین بار کنترل کننده پسگامی در دو مرحله طراحی شده است که پایداری تمام متغیرهای حالت سامانه را به صورت سراسری تضمین می کند. پس از آن کنترل کننده مد لغزشی برای حل مسیله تعقیب مسیرهای حرکت زمانی بر مبنای کنترل ورودی-خروجی طراحی شده است. پایداری این کنترل کننده نیز به صورت سراسری اثبات می شود. سپس به منظور ارزیابی و اعتبارسنجی کنترل کننده های پیشنهادی، مقایسه ای با کنترل کننده خطی سازی پسخور، که روشی قدرتمند است، صورت گرفته است. در پایان صحت و قوام کنترل کننده های طراحی شده نسبت به اغتشاش با شبیه سازی در نرم افزار متلب تصدیق می شود.

  کلیدواژگان: ربات چرخ دار، تعقیب مسیرهای حرکت زمانی، قیود غیرهولونومیک، کنترل پسگام، کنترل مد لغزشی
 • جمال زمانی*، محمدعلی صمیمی صفحات 99-107

  در این مقاله به بررسی یک نوع لوله شوک بدون دیافراگم که مجهز به شیری با طراحی ابتکاری و جدید می باشد، پرداخته شده است. این لوله شوک قادر است، موج شوک مسطح در دریون خود که نسبت طول به قطر آن 6/41 می باشد، تولید کند. لوله شوک های دیافراگمی دارای نقاط قوتی مانند ساخت آسان و پارگی آنی آن می باشد. اما با این وجود، محدودیت های این لوله شوک ها دلیل طراحی لوله شوک های بدون دیافراگم می باشد. مهمترین این محدودیت ها: 1- عدم قابلیت تکرار تولید موج شوک بدون باز کردن لوله. 2- عدم قابلیت تنظیم نسبت فشار در یک بازه مشخص 3- عدم امکام خودکار کردن لوله شوک؛ می باشد. در شیرهای جایگزین به جای دیافراگم، مهمترین فاکتور، سرعت باز شدن شیر می باشد. که در ایجاد و یکنواختی موج شوک تشکیل شده در دریون تاثیر مستقیم دارد. در این مقاله یک مکانیزم ابداعی برای رسیدن به سرعت بالای شیر، پیشنهاد شده است که زمان باز شدن 8ms می باشد. این شیر خودکار دو قابلیت منحصربه فرد دارد: اول این که درایور و درایون هم راستا بوده و اغتشاش ناشی از تغییر مسیر یا چرخش گاز را نداریم که این به بهینه شدن لوله شوک کمک می کند و دوم این که این شیر از مرکز لوله به سمت گوشه ها مانند دیافراگم دوربین باز می شود و این بهترین حالت برای باز شدن شیر و یکنواختی موج حاصل می باشد. این مقاله نحوه عملکرد یک شیر پرسرعت با عملگر پنوماتیکی را توضیح داده و به مقایسه داده های تجربی و تیوری آن پرداخته است.

  کلیدواژگان: لوله شوک بدون دیافراگم، شیرهای با سرعت بالا
|
 • AliAsghar Jafari *, MohammadSaeid Jafari Pages 1-13

  The free and forced vibration of rotating FGM beam with piezoelectric layer using first order shear deformation theory and fixed-free boundary condition have been studied in this article. Rayleigh-Ritz method with Chebyshev series are applied to find the natural frequencies. The results showed the natural frequencies are increased as a result of increasing angular velocity or adding piezoelectric layer. More increasing the natural frequencies are caused by applying the voltage on piezoelectric layer or by increasing hub radius. Moreover, the dynamic response of the beam cause by initial conditions is studied. The frequency of the dynamic response was very near to the first natural frequency of the beam. The results had a good agreement with known reference and Abaqus software results. Also, the influence of harmonic, step and impulse force on forced vibration of the beam has been studied. Decreasing the vibration amplitude of the beam is caused by applying angular velocity and piezoelectric voltage.

  Keywords: : Free, forced vibration, Rotating beam, FGM, Piezoelectric layer, FSDT, Natural frequency
 • Ali Asghari, Saeed Nasrollahi, Nematollah Ghahremani * Pages 15-30
  In this paper, the attitude of high-speed projectiles has been estimated usingdata fusion of magnetometer and Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) gyroscope. MEMS gyroscopes have the high error for high speed. Also, magnetometers have low accuracy due to the presence of Non-Earth magnetic fields. For this reason, data fusion of magnetometer and MEMS gyroscope have been suggested. Due to the nonlinearity of the system equations and observation, a nonlinear estimator must be used. The developed Kalman filter inserts an error by ignoring the high order sentences of Taylor's expansion, which cannot be ignored in fast nonlinear systems. Unlike the Kalman filter, the particle filter has good results for nonlinear systems. The biggest weakness of this filter is its high computational time, which limits its applicability. To reduce the computational time of particle filter, a particle swarm optimization algorithm has been used. The simulation results were evaluated using 100 samples of the test, which illustrates the desirable performance of the combined particle filter with the particle swarm optimization algorithm in the data fusion of gyroscope and magnetometer information in the estimation of angles.
  Keywords: particle swarm optimization algorithm, Attitude estimation, Gyroscope, Particle Filter, Magnetometer
 • Hasan Nasiri Soloklo, Amir Farhad Ehyaei *, Javad Ehyaei Pages 31-38

  In this paper, a navigation guidance law is designed based on a sliding mode control and harmony search algorithm to track a maneuvering target in three-dimensional space. Despite the high efficiency of classical guidance laws in target tracking without any maneuvering, in the presence of uncertainty, disturbance, the nonlinearity of dynamic systems and target maneuvering, robust navigation guidance is required. Hence, a sliding mode control method is used for designing three-dimensional robust navigation guidance laws. Besides, parameters of sliding mode control are determined by minimizing multi-objective fitness function, which is the summation of the relative distance between missile-target and yaw angle of the line of sight. To show the effectiveness of the optimal sliding mode method, the simulation results are compared with some other techniques such as Proportional Navigation Guidance (PNG) and Augmented Proportional Navigation Guidance (APNG). It is proved that both the performance and efficiency of the proposed regulated-sliding-mode-based guidance scheme have significantly improved in comparison with these methods.

  Keywords: Navigation-Guidance law, Sliding Mode Control, Harmony search algorithm, Robust Guidance
 • M. Farahani*, F. Karimi, A. Mohammadi Pages 39-52

  This study aims to predict pressure oscillation in a full scale solid rocket motor from the measured data of a subscale one. Therefore, the oscillatory pressure in a subscale solid engine was measured using accurate and high resolution sensors and data acquisition system. The importance of this study is due to the roll of pressure fluctuations into the motor on generating vibrations in structure of the motor and its payload. The frequency of pressure oscillation in a solid rocket motor changes around the acoustic mode frequency which has inverse relation with the length of the motor combustor. Therefore, in the short-length motors the high frequency oscillations occur. In other words, a data acquisition equipment for a subscale solid rocket motor must be have high accuracy and resolution. In the present work, a piezoelectric pressure transducer and an accurate data acquisition system have been used. The frequency of pressure oscillation of the subscale motor was measured around 10 kHz that indicating coincidence of the acoustic mode frequency of vortex shedding and shows a good agreement with calculation using the existing analytical relation. In the end, the analysis of data was performed using proper signal processing tools such as FFT of oscillatory signals

  Keywords: : Pressure oscillation, Acoustic mode, Vortex shedding, piezoelectric pressure transducer, scale solid rocket motor
 • M. R. Salimi* Pages 53-66

  Monopropellant thrusters are very popular in satellite propulsion systems due to their simplicity and reliability. A monopropellant thruster commonly consists of three major components: injector, decomposition chamber and nozzle. Fuel is injected over catalyst bed through an injector and decomposed there instantaneously. The resulting hot gases are expanded through the nozzle section and produce thrust. In this study a Hydrazine monopropellant thruster with Iridium based catalyst bed is analyzed numerically. To this end, one dimensional heat and mass transfer equations are simulated numerically inside the catalyst bed. Since, decomposed gases are not in thermal and chemical equilibrium with catalyst solid particles, two sets of equations are solved for solid and fluid phases (based on the Shankar et al. research). Additionally, a zero-dimension analysis is performed for convergence-divergence nozzle to compute thrust and specific impulse. Using this method, effects of particles size and decomposition chamber length on thruster performance are investigated. The related results indicate that, decreasing the catalyst particles, decreases optimum decomposition chamber length and increases specific impulse.

  Keywords: Monopropellant Thrusters, Catalytic Decomposition, Thermal, Chemical Non-equilibrium, Catalyst particlesSize, Decomposition Chamber Length
 • H. Mansouri, F. Ommi*, S.A. Sharifi Pages 67-82

  One-dimensional modeling of aircraft piston engines is one of the methods for studying their behavior and performance in different environmental conditions. In this research, the Rotax 914, an aerial Spark Ignition (SI) turbocharged engine, was modeled one-dimensionally to predict its behavior at different altitudes. To address this issue, the one-dimensional model of all engine components including air filter, carburetor, air manifold, inlet and outlet valves, cylinder and piston along with crankshaft, exhaust manifold and turbocharger were created in GT-Power software.Then by validating the model with the data provided by the manufacturer and ensuring the accuracy, the significant performance parameters of engine and turbocharger performance curves were evaluated for different flight conditions up to 30,000 feet. According to the results, the turbocharger prevented a dramatic decline in engine performance parameters up to 18,000 feet. However above that altitude, due to the compressor reaching the choking region, it is not possible to charge the required air and avoid severe engine performance loss. It was also observed, by studying the effect of ambient temperature changes on engine performance, an increase of 40 °C in the ambient temperature caused a 10% reduction in the braking horse power, and consequently, performance loss during climb period. The effect of changes in ambient temperature and altitude on engine performance varies so that, until the engine reaches the compressor's choking region, the impact of the ambient temperature variations is more perceptible, after that, the height factor will have a greater influence on the engine performance.

  Keywords: GT-Power Model, Rotax 914, One-dimensional Modeling, Turbocharger, High Altitude
 • M. R. Soltanpour * Pages 83-98

  Differential wheeled mobile robot is constructed from two independent active wheels and a spherical passive wheel. This robot as a result of pure rolling and nonslip conditions of wheels is a nonlinear system subjected to nonholonomic constraints. In addition, this system is classified as an underactuated system. Trajectory tracking we have concentrated on is one of the most complicated problems in control of wheeled mobile robots. In the first step a kinematic model in which linear and angular velocity are supposed as system inputs has been presented. Then using a feasible reference trajectory for the first time a novel full state backstepping controller has been designed and unlike previous approaches the stability has been provided fully stated and globally. Next, a sliding mode controller which is based on input-output control theory has been suggested. The proof of stability of this controller has been presented as well. Then a feedback linearization controller as an efficient approach has been proposed with the aim of comparing the performance of the controllers. Finally, integrity and robustness of designed controllers against disturbances have been approved using MATLAB simulation and the obtained results are discussed.

  Keywords: Wheeled Mobile Robot, Trajectory Tracking, Nonholonomic Constraints, Backstepping Control, Sliding Mode Control
 • J. Zamani*, M. A. Samimi Pages 99-107

  This paper investigates a kind of non-diaphragm shock tube equipped with an innovative and new design valve that is capable of generating well-formed shock waves within a driven tube. Diaphragm shock tubes have the advantage of easy building and instantaneous opening. However, some limitations of this kind of shock tube such as the lack of repeatability without opening, the inability to adjust pressure ratio at a specified interval and the inability to automate the shock tube, caused a development on an automated shock tube. In the non-diaphragm shock tubes, the most important factor is the opening time of the shock tube inlet, which directly influence on the formation and uniformity of the shock wave formed in the driven. In this study, an innovative mechanism to achieve high-speed opening valve with an opening time of eight milliseconds (8ms) is proposed. Absence of any disturbances caused by a change in direction or rotation of gas and the opening from the center to the sides are two unique features of this automated non-diaphragm shock tube. Finally, in this investigation, the functional parameters of this non-diaphragm valve are calculated theoretically and compared with measured experimental data.

  Keywords: Non-Diaphragm shock tube, Rapid opening valve