فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال سوم شماره 22 (بهار 1399)
 • سال سوم شماره 22 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نادر نقش بندی*، وحید خسروی، امین حیدری، یاسر حیدری صفحات 1-13
  هدف از این پژوهش بررسی وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین از آمار و اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران ، در دوره 1396-1390 شامل 110 شرکت نمونه و 770 مشاهده استفاده شدهاست ، تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود. نتایج تخمین مدل گویای این مطلب بود که دارایی های کل شرکت باتوجه به نقش حسابرس داخلی منجر به کاهش هزینه های حسابرسی می شود و صورت های مالی تجدید ارایه شده باتوجه به نقش حسابرس داخلی ، اهرم مالی ، بازده دارایی ، دارایی های جاری و غیر جاری ، سود و زیان شرکت و اندازه شرکت منجر به افزایش هزینه حسابرسی می شود.
  کلیدواژگان: وابستگی معاملات، هزینه حسابرسی، حسابرسی داخلی، سود و زیان شرکت، اهرم مالی
 • حسن مطرانلویی*، منصوره سادات غفاری صفحات 14-28
  با رشد رقابت در حرفه، موسسات حسابرسی ضرورت ارایه خدمات با کیفیت هرچه بهتر و بهای کمتر به بازار را بیشتر دریافته اند. موسسات حسابرسی برای رقابت برپایه ایی به غیر از کیفیت و متفاوت کردن خدمات، به دنبال بهینه نمودن هزینه خود و بهترین پیشنهاد برای آن هستند؛بدین ترتیب که هم درآمد خود را حداکثر سازند و هم کار را درشرایط رقابتی از دست ندهند به همین منظور آگاهی از عوامل تاثیرگذار بر حق الزحمه حسابرسی میتواند بسیار مفید باشد، ضمن اینکه با توجه به آشفتگی های خاص در بازار کار حسابرسی، هیچ مبنای مشخصی برای تعیین هزینه حسابرس وجود ندارد و بعضا قضاوتهای حسابرسان منجر به پیشنهادهای ضد و نقیضی میگردد که تناسبی با یکدیگر ندارد. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرس پرداخته شده است. دراین مطالعه از اطلاعات 201 شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1391 الی 1396 استفاده گردید، که برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین پیچیدگی های حسابداری و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد همچنین بین پیچیدگی های کسب و کار و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: حق الزحمه حسابرسی، نسبت دارایی های نامشهود، جریان نقد آزاد، دو گانگی مدیر عامل، اندازه شرکت
 • میرعلی سیدنقوی، فاطمه سهرابی* صفحات 29-45

  شرکت ها انواع متفاوتی از دوره های آموزشی را بر اساس ساختار، فرهنگ غالب و نیاز، برگزار می کنند. دو نوع رایج از آموزش، مربی گری و منتورینگ است. هدف از این مقاله بررسی نوع دوره های آموزشی به کار گرفته شده اعم از منتورینگ یا مربی گری در شرکت های سهامی عام، وضعیت مطلوب و موانع آن می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی و به روش پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های سهامی عام تشکیل می دهند که با استفاده از نمونه گیری احتمالی خوشه ای، دو صنعت غذایی و دارویی که 60 شرکت فعال در سهامی عام را تشکیل می دهند انتخاب شدند و با استفاده از تمام شماری کلیه شرکت ها موردبررسی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در تعیین نوع، وضع مطلوب و موانع دوره های آموزشی استفاده گردید. تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که دوره های آموزشی شرکت ها مبتنی بر مربی گری است و وضع مطلوب و مناسب برای شرکت ها نیز مربی گری است. در برگزاری دوره های آموزشی شرکت ها، هماهنگی نامناسب بین آموزش دهنده و فرد تحت تعلیم، عدم زمان و تعهد کافی، حمایت کم مقامات، نگرش منفی به افراد تحت تعلیم و درک نامناسب از دوره های آموزشی با بیشترین درصد به عنوان موانع دوره های آموزشی قرارگرفته است.

  کلیدواژگان: مربی گری، منتورینگ، وضع جاری دوره های آموزشی، وضع مطلوب دوره های آموزشی، موانع دوره های آموزشی
 • حسین قاسمی زاده سراب*، منصوره سادات غفاری، زهرا عزیزمحمدی صفحات 46-59

  این تحقیق به بررسی تاثیردرک اصول اخلاقی واستقلال برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان پرداخته است. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی، از لحاظ روش، توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری و از جنبه گردآوری اطلاعات، پیمایشی مبتنی بر ابزار پرسشنامه است. نمونه مورد مطالعه از کارکنان موسسات حسابرسی در مشهد انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه در دسترس تعداد 184 پرسشنامه دریافت و مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد. مناسبت مدل پیشنهادی با تبیین فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد و معنی داری ضرایب با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گردید. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: درک اصول اخلاقی بر قضاوت اخلاقی تاثیرمعناداری وجود دارد. استقلال حسابرسان برقضاوت اخلاقی تاثیرمعناداری وجود دارد. درک اصول اخلاقی برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان تاثیرمعناداری وجود دارد. استقلال حسابرسان برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان تاثیرمعناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: اصول اخلاقی، قضاوت اخلاقی، ارزش شخصی حسابرسان
 • فهیمه نبی زاده*، مجتبی ابراهیمی رومنجان صفحات 60-81
  هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی 157 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ از این رو نمونه مورد بررسی به روش حذف سیستماتیک در بازه زمانی 1392 - 1396 گردآوری گردید. برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور براساس تحقیق حبیب و همکاران(2018)، 785 مشاهده سال - شرکت جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از نظر ماهیت و محتوا از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جهت سنجش کیفیت حسابرسی از سه شاخص اندازه موسسه حسابرسی، تخصص موسسه حسابرسی و تداوم دوره تصدی حسابرس بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد، ارتباطات سیاسی بر رابطه بین تداوم دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی بر رابطه بین تخصص موسسه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و معناداری دارد ولی نتیجه ای مبنی بر تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی یافت نشد.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، ارتباطات سیاسی، کیفیت گزارشگری مالی، تخصص حسابرس، تداوم حسابرسی
 • حبیب الله نخعی*، جعفر احمدپور صفحات 82-101

  ازآنجایی که حاکمیت شرکتی دربرگیرنده مجموعه قواعد، سیاست ها و روابط بین سهامداران، مدیران و سایر افراد ذینفع می باشد که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور تامین منافع ذینفعان و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است و می تواند از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکت شود، لذا تضاد منافع سهامداران و مدیران موضوع اصلی در ادبیات حاکمیت شرکتی می باشد. سرمایه گذاران انگیزه و قدرت کافی برای نظارت مدیران را دارند و اغلب از هیات مدیره به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیت شرکتی یاد می کنند. شرکت ها نیز معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل و قادر به ارایه بازده بهینه برای کلیه ذینفعان می باشد. بر این مبنا هدف این تحقیق بررسی و تجزیه وتحلیل تاثیر ساختار هیات مدیره (شامل دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره و استقلال مدیران) و مکانیزم های حاکمیت شرکتی (شامل تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و کیفیت حسابرس مستقل) بر معیارهای عملکرد مالی (شامل سود تقسیمی هر سهم، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کیوتوبین و بازده سهام) و محافظه کاری غیرشرطی می باشد. از اطلاعات 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1395 تا 1398 استفاده شده و روش تحقیق تجربی و همبستگی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار هیات مدیره بر نسبت کیوتوبین تاثیر مثبت داشته و برای سایر متغیرها معنی دار نمی باشد. حاکمیت شرکتی نیز بر معیارهای سود تقسیمی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و محافظه کاری غیرشرطی تاثیر مثبت دارد، لکن برای نسبت کیوتوبین و بازده سهام معنی دار نیست.

  کلیدواژگان: ساختار هیات مدیره، حاکمیت شرکتی، معیارهای عملکرد، محافظه کاری غیرشرطی
 • محمد محمدی*، داود یوسفوند صفحات 102-120

  در این پژوهش به ،تحلیل و شناسایی عوامل کلیدی موثر بر رفتار سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .مدیریت سرمایه در گردش موجب تحقق نقدینگی مطلوب برای شرکتها است .به گونه ای که نقدینگی مطلوب برای شرکتها در حد نگه داشته شودکه به مازاد یا کمبود نقدینگی غیر طبیعی مواجه نباشد ضرورت سرمایه در گردش و چرخه تبدیل وجه نقد برای نمایندگی رفتار سرمایه در گردش مورد استفاده قرار میگیرد . در این پژوهش، به طور گسترده 9 عامل اصلی رفتار سرمایه در گردش مورد بررسی قرار داد میدهد : جریان وجه نقد عملیاتی، فرصت های رشد، عملکرد، ارزش شرکت، سن، اندازه، اهرم، شرایط اقتصادی و نوع صنعت. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 108 شرکت می باشد.در این تحقیق که از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 90% نشان می دهد رفتار سرمایه در گردش تحت تاثیر عوامل مختلف مربوط به ویژگی های شرکت، شرایط اقتصادی و نوع صنعت قرار می گیرد.این پژوهش ، درک بهتری از تاثیر عوامل داخلی و اقتصاد کلان در رفتار سرمایه در گردش برای مدیران فراهم می کند.

  کلیدواژگان: مدیریت سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجه نقد، ارزش شرکت
 • سیروس سعادتی*، عسگر پاک مرام صفحات 121-141

  بر اساس تیوری نمایندگی جریان نقد آزاد، زمانی که جریان های نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران برای سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازدهی منفی تشویق می شوند. حاکمیت شرکتی برای نظارت بر استفاده شرکت از جریان نقد آزاد در جهت اطمینان از این رویکرد که تنها پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت اجرا می شود، به کار می رود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جریان های نقد آزاد، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی شرکت ها بر سطح سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تعداد 110 شرکت با روش نمونه گیری حذفی برای دوره زمانی 1389- 1395 انتخاب گردید. از روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که جریان های نقد آزاد تاثیر مثبت و معنی داری بر سطح سرمایه گذاری دارد در حالیکه استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی تاثیر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری دارد. بنابراین افزایش مالکیت اعضای خانواده هییت مدیره به عنوان یک سازوکار کنترلی می تواند از دسترسی بیش از حد مدیران به جریان های نقد آزاد، بکاهد.

  کلیدواژگان: جریان های نقد آزاد، استقلال هیت مدیره، تمرکز مالکیت نهادی، سطح سرمایه گذاری
 • محمد رضا باسطی راد*، شهره یزدانی صفحات 142-153

  چکیده عملکرد شرکت ها تحت تاثیر عوامل مختلفی است که موفقیت ویا عدم موفقیت آن ها تاثیر به سزایی دارد، دراین پژوهش عملکرد شرکت ها تحت تاثیر عوامل مختلفی است که موفقیت ویا عدم موفقیت آن ها تاثیر به سزایی دارد، دراین پژوهش رابطه بین نقدینگی، اهرم مالی، رشد فروش وقیمت تمام شده با نوسانات قیمت سهام و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. همچنین از بعد زمانی از نوع تحقیقات پس رویدادی بوده زیرا از اطلاعات گذشته ی شرکتهای نمونه استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. براساس صورت های مالی سالانه 123 شرکت طی دوره زمانی 1390تا 1396مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد بین نقدینگی، اهرم مالی ،رشد فروش قیمت تمام شده برنوسانات قیمت سهام و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. میزان ضریب تعیین تعدیل شده برای نوسانات قیمت سهام برابر با 207/0 و برای بازده سهام برابر با 368/0 بدست آمد. که نتایج بیانگر این است که متغیرهای مذکور دارای تاثیر بالاتری بر بازده سهام نسبت به نوسانات قیمت سهام می باشند.

  کلیدواژگان: نقدینگی، اهرم، رشد، نوسانات، بازده
 • فاطمه قاسمی* صفحات 154-165

  اختلال یادگیری یا ناتوانی یادگیری، نام کلی ای است که طیف وسیعی از مشکلات یادگیری را شامل می شود. اختلال یادگیری به معنای نقص در هوش یا انگیزه نیست. این تحقیق به بررسی اثرات آموزش و مداخله زودهنگام به کودکان قبل از مدرسه می پردازد و اختلالات یادگیری احتمالی را در دانش آموزان پایه اول دبستان مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مقالات نمایه شده در نشریات مختلف در اینترنت و سایت های معتبر مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموعه از بین آثار مکتوب اعم از مقالات مختلف و گزارش از سایت های معتبر اینترنتی به صورت مروری و به روش کتابخانه ای بحث و نتیجه-گیری شد. به طور خلاصه هرگونه فایده ناشی از یادگیری زودهنگام، عمری کوتاه دارد و اثرات جانبی منفی این تلاش ها به شکل کاهش انگیزه برای یادگیری و توسعه مهارت های اجتماعی و در نتیجه منفعل شدن نمایان می شوند. آموزش زودهنگام و بدون برنامه در برخی از کودکان موجب اختلالات یادگیری در آینده می شود. از عوامل این اختلالات یادگیری فشرده و سنگین در سنین کم و قبل از مدرسه و فشار به کودک است. در تمام کودکان آموزش زودهنگام منجر به اختلال یادگیری نمی شود. محققان می گویند اگر آموزش و تحریک یادگیری در کودکان پیش از رفتن به مدرسه، به درستی و به موقع شروع نشود، می تواند رشد مغز را تا دهه ها به عقب بیندازد. از این رو کارشناسان تاکید ویژه ای روی استفاده از دوران پیش از مدرسه برای تقویت توانایی مغز کودکان دارند. تحقیقات مشترک موسسه سلامت کودکان وابسته به دانشگاه کالج لندن و موسسه نجات کودکان نشان می دهد سرعت تشکیل ارتباطات در مغز خردسالان دو برابر افراد بزرگسال است.

  کلیدواژگان: اختلالات یادگیری، مداخله زودهنگام، آموزش زودهنگام، اختلال یادگیری کودک
|
 • Nader Naghshbandi *, Vahid Khosravi, Amin Heydari, Yaser Heidari Pages 1-13
  The purpose of this study is to investigate the dependence of transaction and audit costs: The role of internal audit performance in listed companies in Tehran Stock Exchange. Therefore, statistics and information on the companies listed in the Iranian capital market during the period 1390-1390, including 110 sample companies and 770 observations, were used to investigate the relationship between variables to test the research hypothesis. The model estimation results showed that the total assets of the company due to the role of the internal auditor lead to lower audit costs and the revised financial statements given the role of the internal auditor, financial leverage, return on assets, current and non-current assets. , The firm's profits and losses and the size of the company lead to increased audit costs.
  Keywords: Relationship of transactions, Audit fees, Internal Audit, company profit, loss, Financial Leverage
 • Mansore Sadat Pages 14-28
  As competition in the profession grows, audit firms have increasingly recognized the need to provide better quality services and lower costs to the market. Audit firms seek to optimize their costs and offer the best value for money, not only to maximize their income but also to lose their job in competitive conditions. Factors affecting the audit fee can be very useful, given the specific turbulence in the audit labor market, there is no clear basis for determining the auditor's cost, and sometimes auditors' judgments lead to inconsistent proposals. . The present study investigates the relationship between firm characteristics and auditor fees. In this study, data of 201 companies in Tehran Stock Exchange during the period 2012-2012 were used. Regression model and Eviews software were used for data analysis and hypothesis testing. The results show that there is a positive significant relationship between accounting complexity and audit fee and there is a positive and significant relationship between business complexity and audit fee.
  Keywords: Audit Fee, intangible assets ratio, Free Cash Flow, CEO duplication, Company Size
 • Mirali SeyedNaghavi, Fatemeh Sohrabi * Pages 29-45

  Companies hold different types of courses based on their structure, dominant culture and need. There are two common types of training, coaching, and mentoring. The purpose of this paper is to examine the type of training courses used, such as minting or coaching in public corporations, desirable conditions and barriers. This research is applied and descriptive and survey method. The statistical population of this research is public corporations. They were selected by using a cluster probing sampling, two food and pharmaceutical companies, 60 active companies in general, and examined by using all companies. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was used to determine the type, desirable situation and barriers of educational courses. Descriptive analysis of data using SPSS software showed that corporate training courses are based on coaching and coaching is also suitable for companies. In conducting company training courses, inadequate coordination between instructor and trained person, lack of time and commitment, low level of authority, negative attitudes toward inadequate educators, and inadequate understanding of training courses with the highest percentage as barriers to training.

  Keywords: Coaching, Mentoring, Current status to training courses, Desire situation to training courses, Barriers to training courses
 • Mansore Sadat, Zahra Azizmohammadi Pages 46-59

  This study examines the impact of understanding ethical principles and the independence of moral judgment by emphasizing the role of auditors' personal value intervention. The present study is an applied research in terms of method, descriptive-correlational based on structural equation modeling and in terms of data gathering, a questionnaire-based survey. The study sample was selected from the staff of audit firms in Mashhad. Due to the size of the population available, 184 questionnaires were received and analyzed. To test the hypotheses, the probability value of the model fitted to the significant parameters was used. The suitability of the proposed model was investigated by explaining the hypotheses in standard and significant coefficients estimation using Smart PLS software. The results at the 5% level of error indicated: Understanding ethics has a significant effect on ethical judgment. There is a significant impact of the independence of auditors on moral judgment. Understand the ethical principles of moral judgment There is a meaningful impact on auditors' personal value intervention role. Auditors 'independence of moral judgment There is a significant impact on auditors' personal value intervention role.

  Keywords: Ethics, Ethical Judgment, personal value of auditors
 • Fahimeh Ferdos *, Mojtaba Ebrahimi Romenjan Pages 60-81
  The main purpose of the study is to investigate the effect of political relations on the relationship between audit quality and financial reporting quality of 157 companies listed on the Tehran Stock Exchange; therefore, the sample was collected by systematic elimination in the period 1392-1396. To achieve this goal, based on the research of Habib et al. (2018), 785 observations of the year-company were used to analyze the hypotheses. The present study is applied and is descriptive-correlational in nature and content. In order to measure the quality of the audit, three indicators of the size of the audit firm, the expertise of the audit firm and the continuation of the audit period were used. The results of the research hypotheses test show that political communication has a negative and significant effect on the relationship between the continuity of the auditor's tenure and the quality of financial reporting. The results also show that political communication has a negative and significant effect on the relationship between the expertise of the audit firm and the quality of financial reporting, but no effect was found on the relationship between the size of the audit firm and the quality of financial reporting.
  Keywords: Audit Quality, political communications, Financial Reporting Quality, auditor expertise, audit continuity
 • Habibollah Nakhaei *, Jafar Ahmadpour Pages 82-101

  since corporate governance involves a set of rules, policies and relations between stakeholders, managers and other stakeholders that ensure the establishment of control system to provide beneficiaries and prevent possible abuse, thus conflict of the interests of shareholders and managers is the main subject in corporate governance literature. Investors have sufficient impetus and power to control managers and often learn from the board as executive leverage of corporate governance. corporate governance is also believed to facilitate effective corporate governance, effective management and control of business units and is able to provide optimal efficiency for all stakeholders. on this basis, the aim of this study is to investigate and analyze the effect of the board structure (including ceo duality, institutional ownership, administrative ownership and independent auditor quality)on financial performance metrics (including the dividends of each share, stock return rate, stock return rate, ratio ratio and stock return the data of 136 companies listed in tehran stock exchange during the period from 1395 to 1398 are used and the research method is empirical and correlation. the results showed that the board structure has a positive effect on Q tobin ratio and is not meaningful for other variables. corporate governance also has a positive effect on the measures of dividends, rate of return on assets, the rate of return on shareholder rights and conservatism, but it is not significant for the ratio of stock returns and stock returns.

  Keywords: Board structure, Corporate Governance, Performance Criteria, Unconditional Conservatism
 • mohamad mohamadi*, davood yousofvand Pages 102-120

  In this study, the analysis and identification of key factors affecting the working capital behavior of companies listed on the Tehran Stock Exchange has been discussed. The management of working capital leads to the realization of optimal liquidity for companies. Keep the limit so as not to face the surplus or lack of abnormal liquidity. The need for working capital and the cash flow cycle are used to represent the behavior of working capital. In this study, 9 main factors of working capital behavior are widely examined.

  Keywords: Working capital management, cash conversion, cycle, company value
 • Asghar Pakmaram Pages 121-141

  According to the theory of free cash flow representation, when free cash flows increase, managers are encouraged to invest in projects with negative returns. The corporate governance is used to monitor the company's use of free cash flow to ensure that only projects with a net present positive value are implemented. The purpose of this study is to investigate the effect of free cash flows, board independence and the focus of corporate institutional ownership on the level of investment of companies listed on the Tehran Stock Exchange. In this regard, 110 companies were selected by elimination sampling method for the period 2010-2016. The combined data method was used to test the research hypotheses. The results show that free cash flows have a positive and significant effect on the level of investment, while the independence of the board of directors and the focus on institutional ownership have a negative and significant impact on investment. Therefore, increasing the ownership of family members of the board as a control mechanism can reduce managers' excessive access to free cash flows.

  Keywords: Free cash flows, board independence, institutional ownership focus, investment level
 • mohammadreza basetirad*, shohreh yazdani Pages 142-153

  The company's performance is influenced by various factors that have a great impact on their success or failure. In this paper, we study the relationship between liquidity, financial leverage, sales growth and cost with price volatilities and stock returns on companies listed on the Tehran Stock Exchange. The research method is descriptive-correlational. It has also been post-event research since the historical data of companies has been used. The statistical population includes all companies listed on the TSE. The model has been examined on the financial statements of 123 companies during the period 2011 to 2017. Results show that there is a significant relationship between liquidity, financial leverage, sell growth and stock price volatilities. The adjusted coefficient for price volatilities and price returns are 0.207 and 0.368, respectively. Furthermore, the results show that the mentioned variables have a higher impact on stock returns than stock price volatilities.

  Keywords: Liquidity, Financial Leverage, Sales
 • fatemeh gasemi* Pages 154-165

  Learning Disabilities or Learning Disabilities is the name of the whole that covers a wide range of learning problems. Learning disabilities do not mean a defect in intelligence or motivation. This study examines the effects of early childhood education and intervention on pre-school children and examines possible learning disabilities in primary school students. In this study, the articles indexed in various publications on the Internet and reputable sites were examined. In the collection, among the written works, including various articles and reports from reputable internet sites, were reviewed and concluded by library method. In short, any benefit from early learning is short-lived, and the negative side effects of these efforts are manifested in the reduction of motivation to learn and develop social skills and thus become passive. Early and unplanned education in some children can lead to learning disabilities in the future. One of the causes of these disorders is intensive and heavy learning at a young age and before school and pressure on the child. Early learning in all children does not lead to learning disabilities. Researchers say that learning and stimulating learning in children before going to school does not start properly and in a timely manner, which can delay brain development for decades. Therefore, experts emphasize the use of preschool to strengthen children's brain ability. A joint study by the University of London's Children's Health Institute and the Children's Rescue Institute shows that the speed of communication in children's brains is twice that of adults.

  Keywords: Learning Disabilities, Early Intervention, Early Learning, Child Learning Disabilities