فهرست مطالب

پژوهشهای روان شناختی - سال بیست و دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • سال بیست و دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1399/01/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی شهابی فر*، سیدمهدی حسینی فرد، عطاالله موحدی نیا صفحه 7

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بار شناختی و بازه زمانی و تعامل این دو متغیر بر ادراک زمان به روش شبه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان، دانشجویان، و کارکنان سازمان های شهر کرمان در سال 1397 بودند که از میان آنها 300 نفر (150 مرد و 150 زن) به صورت در دسترس انتخاب شدند و همه آنها تکلیف بازتولید زمان (TP) را انجام دادند. نتایج نشان دادند که هم اثر اصلی بار شناختی و بازه زمانی و هم اثر تعاملی این دو بر ادراک زمان معنا دار است (01/0>p). بار شناختی و افزایش بازه زمانی بر ادراک زمان به صورت افزایش میزان خطای بازتولید زمان اثر دارند. لازم به ذکر است که بیشترین تفاوت در خطای بازتولید زمان بین بازه های 2 و 8 ثانیه به دست آمد (001/0=p).

  کلیدواژگان: ادراک زمان، بازتولید زمان، بار شناختی، بازه زمانی
 • تورج سپهوند صفحه 25

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی الگوی زوج درمانگری تلفیقی خودتنظیم گری دلبستگی بر تکانشگری ناکارآمد و دشواری های تنظیم هیجان در زوج ها انجام شد. این مطالعه یک پژوهش نیمه‌آزمایشی دارای طرح پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه کنترل است. از بین زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان خرم‌آباد، تعداد 22 زوج انتخاب شدند و به گونه تصادفی، در گروه های آزمایش و کنترل، گمارده شدند. قبل از اجرای جلسات زوج درمانی، در پیش آزمون، مقیاس تکانشگری ناکارآمد (DIS) و مقیاس دشواری های تنظیم هیجان (DERS) در مورد تمامی زوج ها اجرا گردید. سپس زوج های گروه آزمایش در جلسات برنامه زوج درمانگری تلفیقی خودتنظیم گری دلبستگی شرکت کردند، اما گروه کنترل، درمانی دریافت نکرد. بعد از اتمام جلسات درمانی، در پس‌آزمون، زوج های دو گروه مجددا به همان مقیاس ها پاسخ دادند و داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری هیجان گذاشته است (به جزء بر دشواری دستزدن به رفتار هدفمند). در نتیجه، زوج-درمانگری تلفیقی خودتنظیمگری دلبستگی به منزله یک درمان مفید، میتواند در کاهش تکانشگری ناکارآمد و دشواریهای تنظیم هیجان در زوجها موثر باشد.

  کلیدواژگان: زوجدرمانگری تلفیقی خودتنظیم-گری دلبستگی، تکانشگری ناکارآمد، دشواری های تنظیم هیجان، زوجها
 • سارا محمدی*، محمدرضا عابدی، پریسا نیلفروشان، حمیدرضا عریضی صفحه 45

  در این مقاله چالش‌های مسیر شغلی زنان در صنعت ایران شناسایی و تحلیل می‌شود. سپس بر آن مبنا راه کارها و پیشنهادهای کاربردی در خصوص پیشگیری و کاهش چالش‌های زنان شاغل برای مشاوره مسیر شغلی ارایه می‌گردد. در مطالعه حاضر از روش داده بنیاد که پژوهشی کیفی است، بهره گرفته شده است. این پژوهش بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند و معیار اشباع نظری، با استفاده از مصاحبه عمیق، با دو گروه متخصص، 19 نفر از زنان شاغل در صنعت و 9 نفر از مدیران صنایع مختلف در شهر اصفهان انجام شد. همچنین به شیوه چندسویه نگر و بر اساس مقوله‌های مستخرج از مصاحبه‌ها و مقوله‌های مستخرج از مرور ادبیات پژوهش و مشاهدات، چالش‌های مسیر شغلی زنان در صنعت تدوین شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نظریه داده بنیاد نشان داد چالش‌های مسیر شغلی زنان در صنعت ایران شامل: چالش‌های فردی، چالش‌های خانوادگی، و چالش‌های سازمانی است.

  کلیدواژگان: چالش های مسیر شغلی، صنعت، زنان، نظریه داده بنیاد، مشاوره شغلی
 • زهرا تنها*، پروین کدیور، محمدحسین عبدالهی، جعفر حسنی صفحه 70

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تحول باورها در سنین کودکی با درنظر گرفتن نظریه ذهن انجام شد. بدین منظور، تعداد 75 کودک در سنین 6-3 سال از مهدکودک های شهر تهران انتخاب شدند. برای هر کودک دو تکلیف باور غلط و دو تکلیف معرفت شناسی شخصی در نظر گرفته شد. نتایج نشان دادند که بین معرفت شناسی شخصی، نظریه ذهن، و سن رابطه معنادار مثبت دیده می شود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادند که معرفت-شناسی شخصی از طریق سن و نظریه ذهن قابل پیش بینی است. بر این اساس، کودکان سنین بالاتر به گونه ای که تقریبا %31 از واریانس معرفت شناسی شخصی از طریق سن تبیین شد. همچنین، کودکانی که نمره های بالاتری در معرفت شناسی شخصی کسب کردند نمره های بالاتری در توانایی نظریه ذهن به دست آوردند. دو متغیر سن و نظریه ذهن همراه با هم، %5/32 از واریانس معرفت-شناسی شخصی را تبیین کردند. به علاوه، مرحله انتقال به دوگانه نگری در نمونه مورد بررسی، مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: معرفت شناسی شخصی، نظریه ذهن، باور غلط، فرهنگ
 • فیروزه ضرغامی، دکتر محمدرضا شعیری*، دکتر زهرا شهریور صفحه 92

  همبود) اجرا شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه    نیمه ساختاریافته اختلالات خلقی و اسکیزوفرنیا برای کودکان، (K-SADS-PL) فهرست مشکلات رفتاری کودک، (CBCL) نسخه اصلاح شده غربالگری برای اضطراب کودکان مرتبط با اختلالات خلقی (SCARED)، و فهرست افسردگی کودکان (CDI) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل نموداری ترسیمی و شاخص درصد تغییرات نشان دادند که بیمار در پایان درمان و دوره پیگیری یک ماهه، تغییرات آماری و بالینی معناداری هم در متغیرهای اضطراب و هم افسردگی (به عنوان اختلال همبود) پیدا کرد.

  کلیدواژگان: پروتکل یکپارچه، درمان فراتشخیصی، اضطراب، افسردگی، همبودی
 • سعید اکبری زردخانه*، فرناز مهدی پور مارالانی، نادر منصورکیانی، علی محمد زنگانه، محسن جلالت دانش، سیامک طهماسبی گزمتانی، مسعود زارعیان صفحه 119
 • گزارش های کوتاه از پژوهش های بالینی
 • عطیه السادات متقی قمصری صفحه 144
 • فرهاد معمارصادقی صفحه 145
 • صفحه 147
 • صفحه 150
|
 • Ali Shahabifar, Seyed Mehdi Hosseinifard, Ata, o, llah Movahedinia Page 7

  The aim of this study was to investigate the effect of cognitive load and task duration and interaction of these variables on time perception. The research method was quasi-experimental. The population of this research was school students, university students, and personnel of organizations of Kerman city in 2018 and among them, 300 persons (150 males and 150 females) were selected by available sampling method. The time reproduction task was used for obtaining data. The results showed that the main effect of cognitive load and task duration and interactive effect of these variables on time perception were significant (p<0.01). Cognitive load and increase of the task duration affect time perception in the form of increasing the amount of time reproduction error.

  Keywords: time perception, time reproduction, cognitive load, task duration
 • Tooraj Sepahvand Page 25

  The present research has been conducted with the purpose of examining the efficacy of integrated model of self regulation-attachment couple therapy on dysfunctional impulsivity and difficulties in emotion regulation of couples. This study was a quasi-experimental research that had a pretest-posttest design with a control group. Among the couples referring to the councelling centers of Khoramabad city, 22 couples were selected and randomly assigned to experimental and control groups. Before performing couple therapy sessions, Dysfunctional Impulsivity Scale (DIS) and Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) were conducted for all the couples as pretest. Then couples in the experimental group participated in integrated model of self regulation-attachment couple therapy, but the control group did not receivetreatment. After completion of the therapeutic sessions, the couples of two the groups completed those scales again as the posttest. Finally, the data was analyzed by Multivariate Analysis of Covariance. The results indicated that after the control of pretest effect, the effect of group membership on linear composition of dependent variables of dysfunctional im-pulsivity and difficulties in emotion regulation was significant. Univariate Analysis of Covariance also indicated that self regulation-attachment couple therapy had significant efficacy on decreasing dysfunctional impul-sivity and difficulties in emotion regulation (except on difficulties in engaging in goal-directed behavior), compared to the control group. In conclusion, integrated model of self- regulation-attachment couple therapy can be a useful and effective treatment in decreasing dysfunctional impulsivity and difficulties in emotion regulation of couples.

  Keywords: integrated model of self regulation-attachment couple therapy, dysfunctional impulsivity, difficulties in emotion regulation, couples
 • Sara Mohammadi, Mohammadreza Abedi, Parisa Nilforooshan, Hamidreza Oreyzi Page 45

  This article identifies and analyzes the challenges of women's career in Iranian industry, accordingly, a Grounded Theory Research, which is a qualitative research, is used. Based on purposive sampling method and theoretical saturation criterion, in-depth inter-views were conducted with two expert groups, 19 women in industry and 9 managers in different industries in Isfahan. In a multidiscip-linary way, the challenges of women's career in the industry were formulated based on the categories of interviews and the categories of literature review and observations. Data analysis using data based theory showed that the challenges of women's career path in Iranian industry included: personal challenges, family challenges, and organizational challenges.

  Keywords: career challenges, industry, women, grounded theory, career counseling
 • Zahra Tanha, Parvin Kadivar, Mohammad Hosein Abdollahi, Jafar Hasani Page 70

  Development of individual beliefs about nature of knowledge and knowing has been one of the important educational research topics in recent decades. The present study aimed to examine belief’s development with regard to the theory of mind at early ages. Hence, a sample of 75 children aged 3-6 years were selected from Tehran kindergartens. For each child, two False Belief Tasks and two Personal Epistemology Tasks were used. The results showed that there was a significant positive relationship between personal epis temology, theory of mind, and age. Results of regression analysis showed that personal epistemology was predictable by age and theory of mind. Accordingly, the older children got higher scores in personal epistemology, and approximately 31% of the variance in personal epistemology was explained by age. Also, children with higher scores in personal epistemology obtained higher scores in theory of mind, and age and theory of mind together explained 32.5 % of the variance of personal epistemology. Moreover, the transition to dualism was not observed in the studied sample.

  Keywords: : personal epistemology, theory of mind, false belief, culture
 • Firouzeh Zarghami, Mohammad Reza Shaeiri, Zahra Shahrivar Page 92

  The purpose of the present study was to evaluate the initial efficacy of the new unified protocol of transdiagnostic treatment for children with emotional disorders (UP-C) on reducing symptoms of anxiety disorders and comorbid depression in Iranian children aged 8 to 11 years. In this study, a 15-session UP-C separation anxiety disorder, social anxiety disorder, and major depressive disorder (as comorbid disorder). To collect data, Kiddie Schedule for Affective Disorder and Schizo-phrenia- Present and Lifetime Version (K SADS-PL), Child Behavior Checklist (CBCL), Screen for Child Anxiety Related Disorders (SCARED) and, Children Depression Invento-ry (CDI) were used. Results of graph-chart analysis and percentage change index showed that at the end of treatment and one-month follow-up period, there were significant statistical and clinical changes in both anxiety disorders and depression disorder (as comorbid disorder).

  Keywords: unified protocol, transdiagnostic treatment, anxiety, depression, comorbidity
 • Saeed Akbari, Zardkhaneh, Farnaz Mehdipour Maralani, Nader Mansurkiaie, Alimohammad Zanganeh, Mohsen Jallalat, Danesh, Siamak Tahmasebi Garmtani, Masoud Zareiyan Page 119

  prevention of having disorders, the aim of present study was to develope an electronic device for screening mental health in high school students. The sample included 1346 high school teachers and students in Alborz, Kermanshah, Eastern Azerbaijan, Sistan & Baluchestan, Fars, and KhorasanRazavi Provinces. The teacher form consisted of 103 items. Items analysis based on 8 criteria showed that all the items except two of them were qualified. Principal component analysis using Varimax rotation showed that the most proper structure is 4-factor structure. But, according to confirmatory factor analysis, 8- Factor model was considered as the final model. Internal consistency of the device was sufficiently good, with coefficients ranging between 0.83 and 0.95. Correlation coefficients between items and subscales varied between 0.49 and 0.87 and correlation coefficients among factors ranged between 0.41 and 0.89. In general, psychometric properties of the Electronic Students Psychological Health Problem Scale (Teacher Form) indicated that it was suitable for screening and research.

  Keywords: adolescent mental health, scaledevelopment, psychometric properties