فهرست مطالب

 • سال بیست و چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/07/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بتول نجاری الموتی، جاوید پیمانی، مریم بهرامی هیدجی، شیدا سوداگر، ناهید هواسی سومار صفحات 7-37

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر توانبخشی شناختی کنترل مهاری بر دو کارکرد اجرایی گرم: خطرپذیری، و درک زمان، در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی انجام شد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون، و پیگیری با گروه کنترل بود. تعداد 30 دانش آموز دختر و پسر 7 تا 12 سال مقطع ابتدایی که در سال تحصیلی 1401 - 1400 در شهر تهران مشغول به تحصیل بودند و تشخیص اختلال نقص توجه/ بیشفعالی را داشتند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه اسنپ IV ، تکلیف رایانهای سنجش خطرپذیری بارت   BART ، و تکلیف رایانه ای بازتولید زمان استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها روش تحلیل واریانس آمیخته با اندازهگیری مکرر به کار رفت. نتایج نشان دادند که در عملکرد گروه آزمایش و گروه کنترل در مولفه خطرپذیری و در تکلیف فواصل زمانی بلند مدت از مولفه درک زمان، تفاوت وجود دارد (05 / 0<P) اما در تکلیف فواصل زمانی کوتاه مدت، بین دو گروه تفاوت معنادار مشاهده نشد. در مجموع چنین به دست آمد که تکالیف رایانهای ساختاریافته با هدف تقویت مهار تداخل و پاسخ، در دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، به بهبود دو کارکرد اجرایی گرم یعنی خطرپذیری و درک زمان  فواصل زمانی بلندمدت  کمک میکند.

  کلیدواژگان: توانبخشی شناختی، کنترل مهاری، خطرپذیری، درک زمان، اختلال نقص توجه، بیشفعالی
 • مجتبی بیرامی، پروین کدیور، هادی کرامتی، مهدی عربزاده، جواد کاووسیان صفحات 38-70

  پژوهش حاضر با هدف مرور سیستماتیک مطالعات مرتبط با اهمالکاری تحصیلی برای دست یافتن به یک مدل و چارچوب نظری انجام گردید. این پژوهش از نوع مطالعات ثانویه است و با توجه به روش اجرا، مرور سیستماتیک تلقی میشود. بر همین اساس، با جستوجو در پایگاه های اطلاعاتی و مطالعاتی معتبری که در بازه زمانی 1386 تا 1401 (2007-2022) م از جوانب مختلف به موضوع اهمالکاری تحصیلی پرداخته بودند و با تکیه بر روش پریزما، بعد از شناسایی 1645 مقاله و غربال 154 مقاله از میان آنها 43 مقاله برای بررسی انتخاب شدند. نتایج نشان دادند که پیشبینی کننده ها و همبسته های اهمالکاری تحصیلی را میتوان در قالب پنج رویکرد روانشاختی شامل شخصیتی، بافتی محیطی، شناختی عصبی، هیجانی، و انگیزشی ارادی طبقهبندی کرد و پیامدهای آن را در قالب دو بخش درونی و بیرونی قرار داد. این طبقه بندی به ارایه یک مدل پنتاگونی اهمالکاری « چارچوب نظری تحت عنوان منجر شد که در آن، بر تعامل بین رویکردها و » تحصیلی پیامدها تاکید میشود. براساس این نتایج، پیشنهادهایی کاربردی و پژوهشی برای انجام تحقیقات بیشتر در حوزه اهمالکاری تحصیلی  غیرفعال و فعال  ارایه شد.

  کلیدواژگان: مرور سیستماتیک، اهمالکاری تحصیلی، مدل پنتاگونی، اهمالکاری غیرفعال، اهمالکاری فعال
 • فاطمه عرب علیدوستی، محمود دهقانی، مریم روشن، سمیه رباط میلی صفحات 71-89

  هدف پژوهش حاضر، اعتباریابی یا تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه کارکرد تاملی بود. جامعه آماری این مطالعه مشتمل بود بر کلیه دانشجویان دانشگاه های پیامنور آذربایجان غربی میاندوآب، شاهین دژ، بوکان، و ارومیه که در سال تحصیلی 1398 - 1397 شاغل به تحصیل بودند. با نمونه گیری خوشه ای چندمرحلهای، از میان آنان، 570 نفر انتخاب شدند که به پرسشنامه 8 آیتمی کارکرد تاملی RFQ پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده به صورت تصادفی به دو قسمت برابر 285 نفری تقسیم شدند که یک گروه، برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی به کار رفت و دادهه ای گروه دوم برای تحلیل عاملی تاییدی. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی با مولفه های اصلی و چرخش ابلیمین یک ساختار دوعاملی با نامهای قطعیت و عدم قطعیت را نشان داد. مقدار ارزش ویژه برای قطعیت و عدم قطعیت به ترتیب 04 / 2 و 39 / 1 بود. همچنین، عامل اول قطعیت و دوم عدمقطعیت % 56 / 25 و % 42 / 13 واریانس نمره ها را تبیین کردند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی ساختار دوعاملی را تایید کرد 12 / 76 = 2χ ، 48 = df ، 01 / 0 = P ؛ 98 / 0 = GFI ؛ 96 / 0 = AGFI ؛ 98 / 0 = CFI ؛ 03 / 0 = RMSEA . ضرایب آلفای کرونباخ برای عاملها به ترتیب 78 / 0 و 76 / 0 به دست آمد. به علاوه، نتایج بازآزمایی برای عاملهای قطعیت و عدم قطعیت به ترتیب 76 / 0 و 73 / 0 و شاخص پایایی ترکیبی نیز برای این دو عامل به ترتیب 88 / 0 و 86 / 0 بهدست آمد. نتایج همبستگی پیرسون در جهت بررسی روایی همگرای این پرسشنامه با سبکهای دلبستگی و دشواری در تنظیم هیجان نشان داد که بین این متغیرها رابطه معناداری در سطح 01 / 0 وجود دارد. کاربرد شاخص فورنل و لاکر نیز روایی واگرا را تایید کرد. با توجه به نتایج به دست آمده میتوان روایی و اعتبار نسخه فارسی کارکرد تاملی RFQ را تایید کرد.

  کلیدواژگان: کارکرد تاملی، اعتبار، روایی، تحلیل عاملی، پایایی
 • سیده فاطمه موسوی، پریسا نیلفروشان صفحات 90-104

  این مطالعه با این هدف انجام شد تا تاثیر مشاوره ساخت گرایی مسیر شغلی را بر تغییرات کیفی زندگینامه شخصی مسیر شغلی آینده در دانشآموزان دختر پایه نهم، مشخص سازد. روش این پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری آن مشتمل بود بر دانش آموزان دختر پایه نهم متوسطه اول در شهر اصفهان. از این دانش آموزان، 54 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی، در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مداخله به شیوه گروهی، طی 8 جلسه در گروه آزمایش اجرا شد داده ها با استفاده از ابزار زندگینامه شخصی مسیر شغلی آینده  FCA گردآوری شدند که با استفاده از آزمون مجذور خی و ضریب همبستگی فی و تحلیل مضامین روایتی تحلیل شدند. نتایج آزمون مجذور خی نشان دادند تفاوت میان گروه آزمایش و گواه به لحاظ تعداد تغییرات ایجاد شده در زندگینامه های مسیر شغلی آینده، معنادار است  (05 / 0 > P). نتایج تحلیل مضامین روایتی نیز نشان میدهند که مشاوره ساخت گرایی مسیر شغلی باعث ایجاد تغییرات روایتی در زندگینامه شخصی مسیر شغلی آینده دانش آموزان میشود.

  کلیدواژگان: زندگینامه شخصی مسیر شغلی آینده، مشاوره ساختگرایی مسیر شغلی
 • علیرضا عظیم پور، طیبه رحیمی پردنجانی صفحات 105-134

  در پرسشنامه های خودگزارشدهی، تورش مقبولنمایی اجتماعی مشاهده میشود. از اینرو سنجش مقبولنمایی اجتماعی و مهار آن، روشی رایج برای بهبود یافته های مبتنی بر این پرسشنامه هاست. یکی از معمولترین ابزارهای اندازهگیری این تورش، فرم 13 گویهای مقیاس مقبولنمایی اجتماعی مارلو و کران (MCSDS) ؛ رینولدز، 1982  است که نسخه فارسی آن دارای اعتبار مطلوبی نیست. در این پژوهش با استفاده از داده های پژوهش های قبل بر دانشجویان شامل 1439 نفر و داده های طولی پژوهشی دیگر شامل 90 دانشجو، این ابزار مورد اعتباریابی مجدد واقع شد. تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی، همبستگی گویه ها با نمره کل، ضریب دشواری، شاخص تشخیص، و همچنین بررسی اعتبار به روش همسانی درونی و بررسی روایی ملاکی به شکل مقایسه پرسشنامه های گمنام و با نام، همگی بر نمونه اول انجام گردید، و بررسی اعتبار به روش بازآزمایی بر داده های مطالعه طولی صورت گرفت. تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که این آزمون دارای سه عامل است و تحلیل عامل تاییدی نیز آن را تایید کرد. با این حال بررسی محتوای گویه های عوامل اول و دوم و ابهام در نامگذاری، به علاوه روایی ملاکی، همسانی درونی، و پایایی عوامل، و همچنین شاخص تشخیص گویه ها، اعتبار و روایی عامل اول و سوم را زیر سوال برد. به نظر میرسد عوامل اول و سوم چیزی دیگر به جز مقبول نمایی اجتماعی را میسنجند. با حذف عامل اول و سوم، 7 گویه باقی ماند که برای سنجش و مهار مقبولنمایی اجتماعی در تحقیقاتی که از پرسشنامه های خودگزارش دهی استفاده میکنند مناسب است.

  کلیدواژگان: پرسشنامه های خودگزارش دهی، خودفریبی، مقبول نمایی اجتماعی، مقیاس مقبول نمایی اجتماعی مارلو کران، مدیریت برداشت
 • رویا جلیلی، جواد خلعتبری، حسن احدی، شهره قربان شیرودی صفحات 135-159

  هدف پژوهش حاضر بررسی این نکته بود که در افراد معتاد، با واسطه گری خودکنترلی، استرس ادراک شده و ولع مصرف با پیشبینی بازگشت افراد به مواد محرک چه رابطهای دارد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بود بر تمامی افراد مصرف کننده مواد محرک که در مراکز نگهداری و مراقبتی شهر تهران در سال 1400 مستقر بودند. برای انتخاب نمونه به استناد فرمول مدلیابی ساختاری، 250 نفر به صورت تصادفی خوشهای انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از مقیاسهای استرس ادراک شده کوهن PSS ، ولع مصرف مواد فرانکن DDQ ، پیشبینی بازگشت افراد به مواد رایت PRS ، و خودکنترلی تانجی استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر نشان داد که رابطه مثبت و معناداری (01 / 0 > P ) بین استرس ادراک شده و پیشبینی بازگشت به مصرف مواد محرک با واسطهگری خودکنترلی، و بین ولع مصرف مواد با پیشبینی بازگشت به مصرف مواد محرک با واسطه گری خودکنترلی وجود دارد. همچنین رابطه منفی و معناداری (01 / 0 > P) بین خودکنترلی و پیشبینی بازگشت به مصرف مواد محرک وجود دارد. بدین روی میتوان گفت که با افزایش استرس ادراک شده و ولع مصرف، بازگشت به مصرف مواد محرک افزایش و میزان خودکنترلی کاهش مییابد، و با کاهش خودکنترلی نیز بازگشت به مصرف مواد محرک افزایش مییابد.

  کلیدواژگان: استرس ادراک شده، ولع مصرف، پیشبینی بازگشت، خودکنترلی
 • مریم نوری زاده میرآبادی، مرجان حسین زاده تقوایی، رضا مولودی، شیدا سوداگر، مریم بهرامی هیدجی صفحات 160-187

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحوارهدرمانی بر سبکهای خوردن و ذهنیتهای طرحوارهای کارآمد در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوری انجام شد. طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با ساختار تک آزمودنی از نوع ABA بود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بود بر کلیه زنان چاق مبتلا به اختلال پرخوری که در سالهای 1400 - 1399 به یک کلینیک لاغری شهر تهران مراجعه کرده بودند. از جامعه آماری پژوهش، با توجه به ملاکهای ورود به پژوهش و خروج از آن، هشت نفر انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه سبکهای خوردن داچ DEBQ ، پرسشنامه ذهنیتهای طرحواره یانگ SMQ و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. طرحوارهدرمانی در قالب 20 جلسه 90 دقیقه ای گروهی، و 4 جلسه تکمیلی انفرادی 45 دقیقهای اجرا شد. شرکتکنندگان، 3 بار در مرحله خط پایه، و 10 بار در مرحله مداخله ارزیابی قرار شدند. و 8 هفته پس از مداخله، هر 2 هفته یکبار، به وسیله ابزار اندازه گیری مورد پیگیری قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا نمره های شرکتکنندگان به صورت انفرادی طی سه مرحله خط پایه، ده مرحله مداخله، و چهار مرحله پیگیری جمع آوری گردید و در ادامه با استفاده از نمودار روند نمره های شرکت کنندگان در مراحل مختلف خط پایه، مداخله، و پیگیری، مورد تحلیل دیداری قرار گرفت. سپس با استفاده از شاخص های اندازه اثر، درصد داده های ناهمپوش PND درصد بهبودی و شاخص تغییرات معتبر RCI میزان اثربخشی درمان تعیین گردید. یافته ها نشان داد که نمره های ذهنیت های کارآمد؛ کودک شاد، و بزرگسال سالم در مرحله مداخله نسبت به مرحله خط پایه در مورد بیشتر شرکت کنندگان دارای روند صعودی و افزایشی و معنادار بود. نمره های سبکهای خوردن هیجانی در مورد همه افراد و سبکهای خوردن بیرونی و بازداریشده نیز در مورد اکثر افراد، سیر نزولی و کاهشی داشت و معنادار بود. همچنین نمره های شاخص RCI حاکی از ثبات نتایج طرحوارهدرمانی در مرحله پیگیری بود.

  کلیدواژگان: طرح واره درمانی، سبک های خوردن، ذهنیت های طرحوارهای کارآمد، کودک شاد، بزرگسال سالم، چاقی، اختلال پرخوری
 • منوچهر رضائی، بلال ایزانلو، ناصر عباسی، حبیبه بشیرنژاد دستجردی صفحات 188-223

  رضایت زوجی در پژوهشهای زیادی مورد مطالعه قرار گرفته اما به ماهیت و سنجش روابط زوجی شکوفا توجه کمی اختصاص یافته است. از طرف دیگر، مقیاسهای فعلی اندازه گیری کیفیت رابطه در قسمت بالایی پیوستار سنجش، فاقد حساسیت هستند؛ نکته ای که مانع پیشروی به سمت درک و سنجش شکوفایی زوجی میشود. از اینرو، هدف پژوهش حاضر، ترجمه و مطالعه قابلیت انطباق پذیری ساختار عاملی مقیاس شکوفایی زوجی   CFM  در نمونه های ایرانی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر متشکل بود از معلمان متاهل استان آنان با روش نمونه گیری در دسترس، 429 نفر انتخاب شدند. در مطالعه حاضر، یافته های حاصل از تحلیل موازی، آزمون MAP ، و تحلیل شبکه اکتشافی حاکی از ساختار تکعاملی CFM بود. همچنین بروندادهای تحلیل بوتاسترپ جهت بررسی میزان ثبات ساختار عاملی، تکبعدی بودن CFM را مورد تایید قرار دادند. تحلیلهای مبتنی بر نظریه سوال پاسخ، برازش گویه ها با مدل پاسخ مدرج را تایید کرد و شیب گویه ها حاکی از قدرت تمیز همه سوالات بود که نشان میدهد همه گویه ها دارای آگاهی بودند. علاوهبر این، تحلیل های مبتنی بر نظریه سوال پاسخ تصدیق کرد که هر سه نسخه CFM به ترتیب از نسخه بلند تا نسخه کوتاه، بیشترین میزان آگاهی را ارایه میکنند که نشاندهنده مطلوب بودن نسخه های کوتاه در بین نمونه های مورد مطالعه نیز بود. شاخصهای برازش، آماره های آلفا، پایایی ترکیبی، و شاخص AVE در هر سه نسخه CFM ، هم در کل نمونه و هم به تفکیک جنسیت، مطلوب بودند. ریشه دوم AVE در کل نمونه برابر 826/0 بود که از برقرار بودن روایی تشخیصی در سطح سازه حکایت داشت. نتایج مربوط به تغییرناپذیری ساختار عاملی براساس جنسیت در نسخه بلند در چهار مدل شکلی، متریک، اسکالر و دقیق نشان داد که تغییرناپذیری در تمامی مدلها برقرار است. متغیر شکوفایی زوجی با دیگر متغیرهای به کاررفته در این مطالعه روابط معناداری داشت که حاکی از روایی همگرا و واگرای مطلوب CFM بود. یافته های مطالعه حاضر گواه بر این بود که CFM از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است و با هنجارهای فرهنگی جامعه ایران سازگاری دارد.

  کلیدواژگان: شکوفایی، رابطه زوجی، اعتباریابی، نظریه سوال پاسخ، تحلیل شبکه اکتشافی، تغییرناپذیری
|
 • Batool Najjari Alamooti, Javid Peymani, Maryam Bahrami Hidaji, Sheida Sodagar, Nahid Havasi Soomar Pages 7-37

  The present study was conducted with the aim of investigating the effect of inhibitory control cognitive rehabilitation on hot executive functions: risky decision making and time perception in children with attention deficit/hyperactivity disorder. The research design was semi-experimental with a pre-test, post-test and follow-up with a control group. The statistical population includes male and female students between 7 and 12 years old in elementary schools of Tehran in the academic year 2020-2021 who were suffering from attention deficit/ hyperactiv ity disorder. Among them, 30 students were selected by purposeful sampling method and randomly placed in the experimental and control groups. The SNAP-IV Questionnaire, the Computerized Task Risk Analogue Balloon (BART) and the Time Reproduction Computer Task were used to collect information. For data analysis, using SPSS24 software, variance analysis method with repeated measurements was used. The results showed that there is difference in the perfor-mance of the experimen tal group and the control group in the components of: risky decision making and time perception for long-term intervals (P<0.05). However, compared to the control group, no significant difference was shown between the time reproduction component for short-term intervals in the experimental group. According to the results structured games aimed at enhancing interference inhibition and responding can improve hot executive functions, risky decision making and time perception (long-term intervals) in students with attention-deficit/hyperactivity disorder.

  Keywords: cognitive rehabilitation, inhibit-ory control, risk taking, time perception, attention deficit, hyperactivity disorder
 • Mojtaba Beyrami, Parvin Kadivar, Hadi Keramati, Mehdi Arabzadeh, Javad Kavousian Pages 38-70

  The aim of the present study was to systematically reviewing studies related to academic procrastination to identify a model and theoretical framework. This re-search was a secondary study and according to the implementation method was consi-dered as a systematic review. By searching in valid data-bases and studies that have dealt with the issue of academic pro-crastination from various aspects in the period of 2001-2021 and based on the PRISMA method, after identifying 1645 ar-ticles and screening 154 articles, among them 43 articles were selected for review.The results showed that predictors and correlators of academic procrastination were classified in five psychological approaches including: personality, contextual-environmental, cogni-tive- neuro-logical, emotional, and motiva-tional-volitional and categorized by internal and external consequences. The results of this classification led to the presentation of a comprehensive theoretical framework entitled the "Pentagon model of academic procrastin-ation" in which the inter-action between approaches and outcomes were emphasised. Based on these results, practical and research suggestions were provided for further research in the field of academic procrastination (passive and active(.

  Keywords: systematic review, academic procrastination, pentagon model, passive procrastination, active procrastination
 • Fatemeh Arab Ali Dusti, Mahmoud Dehghani, Maryam Roshan, Somayeh Robat Mili Pages 71-89

  The aim of this study was to validate or determine the psychometric properties of the Reflection Function Questionnaire. The statistical population of this study included all students of Payam Noor universities in West Azerbaijan (Miandoab, Shahindej, Bukan, Urmia) and Tabriz who were studying in the academic year 2017-2018. Among them, 570 people were selected by multi-stage cluster sampling, and answered the 8-question Reflective Function Questionnaire (RFQ). The collected data was randomly divided into two equal parts (n=285) for exploratory and confirmatory factor analysis. The results obtained from exploratory factor analysis with principal components and oblimin rotation showed a two-factor structure which were named certainty and uncertainty. The amount of eigenvalue for certainty and uncertainty were 2.04 and 1.39, respectively. Also, the first factor (certainty) and the second factor (uncertainty) explained 25.56 and 13.42 percent of the variance of scores. The results of confirmatory factor analysis confirmed the bifactor structure (χ2=76.12, df=48, P=0.01; GFI=0.98; AGFI=0.96; CFI=0.98; RMSEA=0.03). Cronbach's alpha coefficients for factors were 0.78 and 0.76, respectively. In addition, the retest results for certainty and uncertainty factors were 0.76 and 0.73, respectively, and the composite reliability index for these two factors were 0.88 and 0.86, respectively. The results of Pearson's correlation to examine convergent validity with attachment styles and Emotion regulation difficulty showed that there is a significant relationship between these variables at the 0.01 level. Also, using the Fornell and Locker index, the discriminant validity of RFQ was confirmed. According to the obtained results, the validity and reliability of the Persian version of RFQ can be confirmed .

  Keywords: reflection function, credibility, validity, factor analysis, reliability
 • Sayyedeh Fatemeh Mousavi, Parisa Nilforooshan Pages 90-104

  The purpose of this study was to investigate whether career construction coun-seling brings about qualitative changes in the future career autobiography of ninth grade female students. The statistical population consisted of all 9th grade female students in Isfahan city. Among them 54 students were selected by available sampling method who were randomly assigned to the experimental and the control group. The group-based intervention was performed in the experimental group in 8 sessions. Data as collected by using Future Career Autobiography FCA (Rehfuss, 2009) and as analyzed by performing Chi-square test, phi correlation coefficnarrative thematic analysis. The results of the Chi Square test showed that the difference between the experimental group and the control group was significant in terms of the number of changes in the future career autobiography (P<0.05). The results of narra-tive thematic analysis also showed that career construction counseling created narrative chan-ges in students' future career autobiography.ient, and

  Keywords: future career autobiography, career construction counseling
 • Alireza Azimpour, Tayebe Rahimi Pordanjani Pages 105-134

  In self-report questionnaires, possess social desirability bias can be seen. Then, assessing and controlling social desirability is one of the methods to promote the findings based from such questionnaires. One of the most popular instruments that assesses this bias is 13-items Marlowe-Crowne Social Desir-ability Scale (MCSDS; Reynolds, 1982). How-ever, the Persian version of it does not have satisfactory reliability. In this study, using data from some previous studies among university students (N=1439) and data from a longitudinal study among them (N=90), the scale was re-validated. Explanatory and confirmatory factor analysis, correlation bet-ween items and total score, discrimination of the items, relaiability by internal consistency method and examinaing the criterion validity by compairing annony-mouse and named questionaires, all were done among the first testing sample. In addition, test-retest reliability testing was done on the longitudinal study. Explanatory factor analysis has shown that the scale consists of three factors. Confirmatory factor analysis confirmed the three-factor model among the entire sample. Howevere, focusing on the meaning factor leaded ambiguity for naming of the items at any factor leaded ambiguity for naming the factors. In addition, criterion validity, internal consis-tency, and stability of the factors, also discrimi-nation of the items, all questioned the reliability and the validity of the first and the third factors. It seems that they assess another things than social desirability. By omitting the first and the third factors, seven items were remained that are suitable to assess social desirability bias for the studies that use self-report questionairs.

  Keywords: impression management, Mar-lowe-Crowne Social Desirability Scale, Self-Deception, self-report questionnaires, social desirability
 • Roya Jalili, Javad Khalatbari, Hasan Ahadi, Shohreh Ghorban Shirodi Pages 135-159

  The purpose of the present study was to investigate the relationship between perceived stress and craving for consumption with predicting people's return to stimulants with the mediation of self-control. This research was method descriptive-correlative. The statistical population of this research included all people who used stimulants, hospitalized in care centers in Tehran in 1400 (2019). For sample selection, 250 persons were randomly selected based on the structural modeling formula. In order to collect information, Cohen's Perceived Stress Scale, Franken's Substance Craving, Wright's Substance Return Prediction and Tanji's Self-Control Scales were used. The analysis of the research data, using the path analysis method, showed that there is a positive and significant relationship (P<0.01) between perceived stress and predicting return to stimulants with the mediation of self-control and between drug craving and predicting return to stimulants with The mediation of self-control. Also, there were a negative and significant relationship (P<0.01) between self-control and predicting return to stimulants. Thus, it can be concluded that with increase in perceived stress and the urge to use, the return to use of stimulants increases and the amount of self-control decreases, and with decrease of self-control, the return to use of stimulants increases.

  Keywords: perceived stress, craving usage, relapse prediction, self-control
 • Maryam Nourizadeh Mirabadi, Marjan Hoseinzadeh Taghvaie, Reza Moloodi, Sheida Sodagar, Maryam Bahrami Hidaji Pages 160-187

  The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of schema therapy on eating styles and happy child and healthy adults Modes modes in obese people with binge eating disorder. The design of the current research was semi-experimental with a single case structure of ABA type. The statistical population of the study included obese women suffering from binge eating disorder who referred to a slimming clinic in Tehran in 2014-2016. The study sample consisted of eight obese women according to the inclusion criteria. Data collection tools included the Dutch Eating Styles Questionnaire (1986), the Young Schema Modes Questionnaire (2008) and a semi-structured interview. Schema therapy was implemented in form of 20 90-minute group sessions and 4 additional 45-minute individual sessions. The participants were evaluated 3 times in the baseline phase, 10 times in the intervention phase, and 8 weeks after the intervention, they were followed up 4 times every 2 weeks using the measurement tool. In order to analyze the data, the participants' scores were collected individually during the three stages of baseline, ten stages of intervention and four stages of follow-up, and then by using the trend chart and interpreting the ups and downs of the scores. Participants were visually analyzed in different stages of baseline, intervention and follow-up. Then, by using the effect size indices, the percentage of non-overlapping data (PND), and the percentage of improvement and the valid change index (RCI), the effectiveness of the treatment was determined. The findings showed that in most of the participants, in the intervention stage compared to the baseline stage the scores of efficient modes; The happy child and healthy adult had an upward and increasing trend. For all the participants, The scores of emotional eating styles all people and external for most of them, and inhibited eating styles also had a downward and decreasing trend. Also, the RCI index scores indicated the stability of schema therapy results in the follow-up phase.

  Keywords: schema therapy, eating styles, effective schema modes, happy child, healthy adult, obesity, binge eating disorder
 • Manouchehr Rezaee, Balal Izanloo, Naser Abbasi, Habibeh Bashirnezhad Dastjerdi Pages 188-223

  A lot of research has studied couple satisfaction, but little attention has been devoted to the nature and measurement of flourishing couple relationships. On the other hand, current scales that measure relationship quality are lacking in sensitivity at the upper end of the assessment continuum which hinders progress towards understanding couple flourishing and measuring it. Therefore, the aim of the present study was to translate and study the factorial structure adaptability of The Couple Flouri-shing Measure (CFM) among Iranian samples. The statistical population of the present study consisted of married teachers of Zanjan province in 2022 among them, 429 teachers were selected by convenience sampling method. The findings of the parallel analysis, MAP test and the exploratory graph analysis in this study indicated a single factor structure of the CFM. Moreover, the outputs of the bootstrap analysis to check the stability of the factor structure confirmed the unidimensiona-lity of the CFM. Analyzes based on the Item-Response theory confirmed the fit of the items with the graded response model and the slope of the items indicated the discriminating power of all questions which shows that all items had information. Furthermore, the analysis based on the Item-Response theory proved that all three forms of the CFM, respectively from long form to short form, provide the highest amount of information which indicated the approp-riateness of short forms among the samples studied too. The fit indices, Alpha statistic, composite reliability and AVE index in all three forms of the CFM were proper both in the whole sample and by gender. The square root of AVE index in the whole sample was equal to .826 which indicated the establishment of discrimi-nant validity on the construct level. The results related to the invariance of the factor structure based on gender in the long form in four models: configural, metric, scalar, and strict models showed that the invariance is maintain-ed in all models. The couple flourishing variable had significant relationships with other variables studied in this research which indicated the convergent and divergent validity of the CFM. The findings of the present study proved that the CFM has good reliability and validity and is compatible with the cultural norms of Iranian society.

  Keywords: flourishing, couple relationship, validation, Item-Response theory, explor-atory graph analysis, invariance