فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (پیاپی 30، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا جامعی*، بهنام نصیری صفحات 1-24
  هدف این پژوهش بررسی رابطه جنسیت مدیران ارشد شرکت (در سطح هییت مدیره و مدیرعامل) با توجه به ریسک گریزی و حساسیت اخلاقی زنان بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی است. برای بررسی این رابطه، تعداد 132 شرکت طی سال های 1390 الی 1394 انتخاب گردید. تجزیه تحلیل داده ها از طریق دادهای پانل و با استفاده از الگوی اثرات ثابت انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیران ارشد زن در قیاس با مدیران ارشد مرد دارای محافظه کاری شرطی بالاتری هستند؛ که این نتیجه بیانگر این است، زنان نسبت به مردان اخبار بد را سریع تر گزارش می کنند. درحالی که در محافظه کاری غیرشرطی رابطه معناداری بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری غیرشرطی مشاهده نشد. همچنین بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری شرطی در مواجه با ریسک تجاری رابطه مثبت و معناداری یافت شد؛ بنابراین، امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطه معنادار بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری شرطی وجود ندارد. ولی بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری در مواجه با ریسک مالی در مدل محافظه کاری شرطی و ریسک مالی و تجاری در مدل محافظه کاری غیرشرطی رابطه معناداری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: جنسیت مدیران ارشد، محافظه کاری، ریسک تجاری، ریسک مالی
 • محمدرضا حسینی*، سارا خزایی، فاطمه غلامی صفحات 25-52

  پژوهش حاضر درصدد است که تجربه احساس ناامنی در زندگی روزمره را از دیدگاه زنان مطلقه بازگوید تا به تفاسیر و دلالت های معنایی آن ها دست یابد. داده های این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری و از روش نظریه مبنایی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. به کمک روش نمونه گیری نظری و هدفمند با 20 نفر از زنان مطلقه ی شهر ایلام، مصاحبه شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است انگ بیوگی، هراس اجتماعی، بی خانمانی، فقدان حمایت اجتماعی، به منزله شرایط علی احساس ناامنی را به دنبال داشته است. طعمه جنسی و کنترل مضاعف به منزله شرایط مداخله گر عمل کرده اند. زنان مطلقه در مواجهه با پدیده مذکور به استراتژی های استیصال، پرخاشگری زنانه و تمایل به خودکشی، مقاومت پنهان زنانه، تمایل به خودکشی، دست زده اند. احساس ناامنی زنان مطلقه در زندگی روزمره، ازهم گسیختگی روانی، دل زدگی از فضای عمومی، و تبعیض مضاعف، را در پی داشته است.

  کلیدواژگان: احساس ناامنی، زندگی روزمره، نظریه زمینه ای، تمایل به خودکشی، زنان مطلقه
 • آرمان حیدری*، حکیمه ملک احمدی صفحات 53-76
  در ایران، در دهه های اخیر، گفتمان های اصلاح طلبی، اصول گرایی و اعتدال هر یک به گونه ای به "بازنمایی" زنان پرداخته،  هویت هایی را به آنان منتسب نموده و  سیاست گذاری های مربوطه شان را بر آن اساس بنا نهاده اند. گفتمان اعتدال طلب روحانی  به عنوان جدیدترین و ناشناخته ترین گفتمان در این عرصه کمتر مورد واکاوی علمی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان سخنرانی های روحانی، نماینده رسمی دولت اعتدال،  به منظور شناسایی و معرفی ویژگی های منتسب به زنان در این گفتمان است. رویکرد راهنما در تحقیق، رویکرد لاکلا و موفه بوده است. بر اساس تحلیل مضامین سخنرانی ها می توان گفت، «برابری جنسیتی» دال مرکزی این گفتمان بوده؛ «عفاف محوری»، «هم ارزی فضای عمومی و خصوصی»، «نقش های اجتماعی فراسنتی»، «بازخوانی اسلامی- انقلابی از جنسیت» و «نگاه غیر امنیتی به حضور زنان» برهه هایی هستند که زنجیروار  حول دال مرکزی بالا برای تثبیت موقتی معنای هویت و جایگاه اجتماعی زنان مفصل بندی شده اند. همچنین به نظر می رسد گفتمان اعتدال، بیشتر "اجتماعی - اقتصادی" است تا سیاسی (اصلاح طلبی) یا فرهنگی (بنیادگرایی)؛ اما  مجموعه دال های مورد تاکید آن با گفتمان اصلاح طلبی قرابت و سنخیت بیشتری دارد تا گفتمان اصول گرایی.
  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، روحانی، زنان
 • میثم غلام پور*، محسن آیتی صفحات 77-100
  پژوهش حاضر باهدف کاوش دلایل ترک تحصیل یک دانش آموز دختر روستایی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد روایت پژوهی می باشد. این پژوهش بر روی یک دانش آموز دختر روستایی که ترک تحصیل کرده، متمرکز شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های روایتی نیمه ساختاریافته و یادداشت میدانی استفاده شد. در فرآیند تحلیل از روش های تحلیل روایت ها و کدگذاری استفاده شده است. در تحلیل روایت ها از الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین (1990) کمک گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که مقوله مرکزی در ترک تحصیل این دانش آموز فقر محیطی(محیط خانوادگی و آموزشی روستا) می باشد، که تحت تاثیر عوامل متعددی چون؛ فقر اقتصادی، بی سوادی والدین، تبعیض جنسیتی، اشتغال دانش آموز در خانه، فاصله تا مدرسه و مختلط بودن مدرسه قرار دارد؛ همچنین زمینه هایی همچون؛ باورهای فرهنگی روستا، استفاده از سرباز معلم و تاثیر گروه همسالان در کنار شرایط علی بر پدیده موثر بوده اند. این عوامل تحت تاثیرساختار متمرکز نظام آموزشی موجب ترک تحصیل دانش آموز می شود.
  کلیدواژگان: ترک تحصیل، دانش آموز، خانواده، روستا و نظام آموزشی
 • ناهید فتحی*، محمود ذبیح زاده باغلوئی صفحات 101-130

  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تاثیر شاخص های دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان به انجام رسیده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، کارکنان زن در سازمان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع روش، توصیفی -پیمایشی است. جهت گردآوری داده های مورد نیاز در این تحقیق، از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در بخش آمار استنباطی، از طریق نرم افزار لیزرل، با استفاده از مدل معادلات ساختاری و ضرایب تحلیل مسیر، تاثیر شاخص های دموکراسی سازمانیبر روی سرمایه روانشناختی زنان مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری، شاخص های مشارکت انتقادی، عدالت و پاسخگویی، تاثیر مثبت و معناداری بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی داشته اند. همچنین میان شاخص های شفافیت و برابری با سرمایه روانشناختی زنان، ارتباط معناداری مشاهده نشده است.

  کلیدواژگان: دموکراسی سازمانی، مشارکت انتقادی، شفافیت، عدالت، برابری، پاسخگویی، سرمایه روانشناختی
 • منصور معتمدی، زهرا میقانی* صفحات 131-151

  کتاب مقدس به منزله ی متن مبنا در دو دین یهودیت و مسیحیت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در قرن بیستم ظهور نظریات جدید در حوزه ترجمه راه را برای ورود نگرشی نو، مبتنی بر اصول و ارزش های برابر خواهانه، به ترجمه ی کتاب مقدس هموار کرد. در برخی ترجمه های جدید مترجمان کوشیدند با حذف عناصر جنسیتی، بازنگری در الگوهای قدرت و به کاربردن زبانی شمول گرا مطابق با معیارها و ارزش های عصر جدیداز انحصارگرایی و مردسالاری حاکم بر کتاب مقدس بکاهند.پژوهش پیش رو، ضمنبررسی اجمالی مبانی نظری در حوزه ترجمه، بر آن استبا ارایه توضیحات و مثال هایی عینی ورود اندیشه برابری خواهی را به حوزه ترجمه ی کتاب مقدس و بازتاب آن را در ترجمه هایی موسوم به ترجمه های شمول گرا نشان دهد و در نهایت توفیق آن را از منظربرابری خواهی جنسیتی بررسی کند.

  کلیدواژگان: کتاب مقدس، ترجمهی شمولگرا، مردسالاری، زبان غیرجنسیتی
 • محسن نیازی، میلاد نوروزی*، ندا حسینی ادیب پور صفحات 153-190

  رشد نرخ اعتیاد زنان و افزایش آسیب پذیری زنان از ناحیه این پدیده یکی از مهم ترین بحث های پیرامون آسیب های اجتماعی چند سال اخیر در ایران بوده است. این مطالعه با راهبری اصول روش پدیدارشناسی توصیفی درصدد تحلیل روایت اعتیاد از منظر زنان مصرف کننده مواد است. داده ها با استفاده از نمونه‎گیری هدفمند و ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با نوزده زن دارای سابقه سو مصرف مواد مخدرجمع آوری شدند. پنج تم لذت جویی و دفع رنج، شخصیت آسیب پذیر، ضعف در مهارت های زندگی، خانواده آسیب زا، استیلای هنجارهای مردانه و فرایندهای تسهیلگر مهم ترین دلایل و انگیزه های مصرف مواد در زنان بوده اند که موجب شکل گیری برخی پیامدهای درونی-فردی و بیرونی-اجتماعی برای آنانشده اند. ضرورت ناگزیر ترک، رفتار دوگانه خانواده و چالش های پیرامون خدمات کاهش آسیب مهم ترین چالش های زنان در مسیر رهایی از اعتیاد بوده اند. درمجموع 11 مقوله سطح سوم، 29 مقوله سطح دومو 413 عبارت معنایی کشف و استخراج شد.

  کلیدواژگان: زنان، سو مصرف مواد، اعتیاد، روایت پژوهی، تجربه زیسته
 • کیومرث کوهی، لیلا نیرومند*، فیروز دیندار فرکوش، سمیه تاجیک اسماعیلی صفحات 191-207
  یکی از مواردی که در تمامی اقشار جامعه مورد توجه است؛ سواد رسانه ای می باشد. سواد رسانه ای در فضای مجازی باعث ایجاد پدیده نوینی با عنوان فیلترینگ اطلاعات در شبکه های اجتماعی شده است. در این تحقیق به این سوال اصلی مبنی بر این که آیا بین سواد رسانه ای و فیلترینگ اطلاعات در فضای مجازی در بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد؟ پرداخته شده است . روش این تحقیق ترکیبی و از نوع  کیفی و کمی می باشد . برای تعیین متغیرهای مورد بررسی از دیدگاه اساتید زن که دارای فرزند دبیرستانی بودند بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر ایلام به تعداد 4218 نفر می باشند که پرسشنامه ها بین 351 نفر توزیع گردید .
  با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و ساین تست به ارزیابی فرضیه های تحقیق از ابعاد مختلف پرداخته شده و از سوی دیگر بر مبنای ضریب همبستگی اسپیرمن بین سواد رسانه ای و ابعاد آن با فیلترینگ اطلاعات در فضای مجازی رابطه وجود دارد .
  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، فیلترینگ اطلاعات، بعد شناختی، بعد اخلاقی، بعد احساسی
|
 • Reza Jameei *, Behnam Nasiri Pages 1-24
  The aim of this is study it investigate the relationship between CEO gender with regards to risk aversion and women moral sensitivity conditional and unconditional conversation. To investigation the relation, the number of 132 companies during 2011 to 2015 were selected. Data analysis using panel data and is performed using a fixed effects model. In order to measure conditional and non-conditional conservatism, Ahmad and Dolman's model (2007) was inspired by Giwiel and Hayen (2000) and then the effect of Managers gender on conditional and non-conservative conservatism was investigated. The results showed that female senior managers in compared with men with higher conditional conversation, the result indicates that women than men reporting bad news faster. However, a significant relationship was observed between women senior managers and unconditional conservatism. As well as between women senior managers and conditional conservatism in the face of business risk significant positive relationship, therefore, there is no to express an opinion regarding the acceptance or rejection significant relationship between women senior managers and conditional conversation. But relationship women senior managers and conservatism in the face of financial risk and business risk in model of conditional conservatism no significant relationship was observed. Also between women senior managers and conditional and unconditional conservatism was no significant relationship in the face of sensitive companysize, the result was contrary to theoretical expectations.
  Keywords: CEO Gender, Conservatism, Business risk, financial risk
 • Mohamad Reza Hosseini *, Sara Khazaie, Fatemeh Golami Pages 25-52

  The present research seeks to describe the experience of insecurity in everyday life from the point of view of divorced women in order to achieve their semantic interpretations and implications. The data of this qualitative study were collected through semi-structured interviews and the basic theory method for data analysis was used. An objective and objective sampling method was used for interviewing 20 divorced women in ilam. The results of this study indicate that social welfare, social insecurity, lack of social support, as a result of the circumstances have led to insecurity. Sexual predilection and double control have served as intervening conditions. Divorced women are confronted with desperate strategies, women's aggression and suicidal attempts, hidden resistance women, and suicide attempts. The feeling of insecurity of divorced women in everyday life has led to psychological disturbances, frustration of public space, and double discrimination.

  Keywords: insecurity, everyday life, grounded theory, suicidal tendency, divorced women
 • Arman Heidari *, Hakimeh Malek Ahmadi Pages 53-76
  Women’s issues have always been among the most controversial topics in various fields of study, especially in policy making. Accordingly, the two main discourses of the Islamic Republic of Iran, namely the fundamentalist and the reformist ones, have formed their own specific discourse. Rouhani’s moderate discourse, passing the two major ones, claims to have a balanced approach towards women’s issues. The aim of this study has been to explore the articulation of women’s cause in the present moderate presidency of Iran through discourse analysis. Laclau and Mouffe’s approach was used for this purpose. The data analysis showed that “gender equality” has been the nodal point of Rouhani’s discourse. Moreover, such issues as “chastity centrality”, “the equivalence of public and private spaces”, “meta-traditional social roles”, “the Islamic-revolutionary rereading of gender”, “women’s widespread social presence as a non-security issue” are the critical points which have been joint together around the nodal point mentioned above. It also seems that the discourse of moderation is rather socio-economical than political (regarding the reformists) or cultural (regarding the fundamentalists). However, the sum of the points under emphasis has more to do with the reformist discourse than the fundamentalist one
  Keywords: women, Rouhani, discourse analysis
 • Meysam Gholampoor *, Mohsen Ayati Pages 77-100
  The present research was done with aim of exploring reasons for dropout of one rural girl student. The method of present research is descriptive and by narrative research approach. This research focused on rural girl student, has dropped out. For gathering data were used of semi-structured narrative interviews and survey notes. In the process of analysis have been used of narrations and encoding. In analyzing of narrations has been leveraged of Struass and Corbin’s paradigm pattern {1990}. The results show that central category in dropout of this student is environmental poverty {Family and educational environment of the village} is affected by different factors such as economical poverty, illiteracy of parents, gender discrimination, student employment at home, distance to home and co-educational student; also background like culture faith of rural people, employing teacher soldier and effect of the group of peers have been effective along with above situation. These factors were  influenced by the centralized structure of educational system include effective factors, the lack of educational content fit with needs of environment  and school schedule  with  rural situations, have led to dropping out of student.
  Keywords: Dropout, student, family, Village, Educational System
 • Mansour Motamedi, Zahra Mighani * Pages 131-151

  The Bible as the main text in Judaism and Christianity has an important role in religious studies. In 20th century, the emergence of new translation theories paved the way for a new approach in Bible translations, based on egalitarian values and principles. Some translators of the Bible tried to reduce the exclusivity and patriarchy in the texts by eliminating the sexist elements, revising the patterns of power and using the inclusive language, according to modern criterion and values. The article, beside a short review of theoretical translation principles, aims to demonstrate the effect of egalitarian thought on bible translations a. it is also intended to clarify how successful the inclusive translations were from the aspect of gender equality.

  Keywords: Bible, inclusive translation, Patriarchy, neutral-gender-language
 • Mohsen Niyazi, Milad Norozi *, Neda Hoseini Adibpour Pages 153-190

  The rise in the rate of addiction among women and the resulting increase in women’s vulnerability has been a predominant debate in social pathology during the past few years in Iran. Accordingly, this study, with the guidance of the principles of the method of descriptive phenomenology, aims to analyze the addiction narrative as told by drug-addicted women. The data were collected using targeted sampling and deep and semi-structured interviews from women with a history of drug abuse residing in the city of Isfahan. According to the findings, the five themes of pleasure-seeking and pain-avoidance, a vulnerable character, weakness in life skills, an unsafe family, dominance of male norms and facilitating processes have been the most important reasons and motivations behind drug abuse among women, which have caused the formation of certain inner-personal and outer-social consequences for addicted women. The Necessity to leave,family’s dual behavior, and the challenges around harm-reduction services have respectively been the most important challenges for women on their path to rehabilitation. In total, 11 third-level categories,29second-level categories, and 413 semantic terms were discovered and extracted.

 • Kiumars Kohi, Liela Niroomand *, Firoz Dindar Farkosh, Somayeh Tajik Esmaeili Pages 191-207
  One of the issues that is of interest to all segments of society is media literacy, which has been examined in various dimensions. Media literacy in cyberspace has created a new phenomenon called information filtering in social networks. In this research, the main question is whether there is a significant difference between media literacy and cyber filtering among male and female students. Been paid .
  The method of this research is qualitative and quantitative. To determine the variables under study, the viewpoints of female teachers with high school children were used. Then the relevant questionnaire is set up. The statistical population of this research is 4218 high school male and female students in Ilam. The questionnaires were distributed among 351 individuals. Using Spearman correlation coefficient and sine test, the research hypotheses were evaluated from different dimensions and based on Spearman correlation coefficient between media literacy and its dimensions with cyber filtering. There is a relationship.
  Keywords: Media Literacy, Information Filtering, Cognitive Dimension, Ethical Dimension, Emotional Dimension