فهرست مطالب

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - پیاپی 10 (زمستان 1398)
 • پیاپی 10 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زهرا مرادی، زهرا شفعتی* صفحات 1-12

  امروزه مباحث مربوط به سرمایه گذاری و سیاست های مربوط به شرکت ها در بازار سرمایه به نحو مناسب، جامع و کامل در گزارش های سالانه شرکتها، در تصمیم گیری بخش وسیعی از افراد جامعه دخالت دارد. ازاین رو پژوهش حاضر به ارتباط بین بازده غیرعادی باسیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه تهران میپردازد. به منظور تعیین میزان متغیر وابسته یعنی بازده غیرعادی، از مدل تعدیل شده بازار استفاده شد و سپس متغیرهای مستقل سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری محاسبه و استخراج گردید. سپس از تحلیل رگرسیونی مقطعی بر اساس داده های تصادفی در سالهای 1392تا 1396 با کمک نرم افزار eviews استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 ساله میباشد. نتایج پژوهش بیان میکند بین سیاست پرداخت سود، ترکیب حقوق صاحبان سهام، فرصتهای سرمایه گذاری و بازده غیرعادی در بازار سرمایه تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: بازده غیرعادی، سیاست پرداخت سود، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری
 • کیومرث مولا دوست، سیدصفدر حسینی، رضا مقدسی صفحات 13-24

  هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تقاضا برای واردات اسب در ایران است. صنعت اسب در دنیا یکی از صنایع پررونق اقتصادی است. ورزش سوارکاری و پرورش اسب نقش مهمی در اقتصاد و شرایط اجتماعی جوامع توسعه یافته ایفا میکند. به منظور رونق عرصه سوارکاری و اغنای نیازهای تفریحی، کشور ایران در چهار دهه مورد مطالعه با وقفه های زمانی، مبادرت به واردات اسبهای ورزشی، زیبایی و... کرده است. این تحقیق ازنظر طبقه بندی برمبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از جنبه روش و ماهیت از نوع همبستگی و اقتصادسنجی است. عوامل موثر به تقاضا برای واردات اسب در ایران شامل تعرفه، قیمت نسبی اسب و متغیرهای موهومی نظیر جنگ موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد اثر عوامل مورد انتظار و اثرگذار بوده و شرایط اجتماعی و سیاسی موجب وقفه درروند واردات شده است. همچنین تعرفه بر واردات اثر منفی داشته است به طوریکه با افزایش تعرفه کاهش واردات مشاهده میشود. ضمنا بین نسبت قیمت های داخلی برجهانی و ارزش واحد واردات کشور رابطه مستقیمی قابلمشاهده است.

  کلیدواژگان: اسب، واردات، ورزش سوارکاری، تعرفه
 • فاضل محمدی نوده*، فاطمه جعفری صفحات 25-36

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر اهرم مالی بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 الی 1396 میباشد. بدین منظور 2 فرضیه تدوین گردیده است. در فرضیه اول تاثیر بدهی های کوتاه مدت بر سودآوری شرکت و در فرضیه دوم تاثیر بدهی کل بر سودآوری شرکت مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای تهیه نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که درنهایت 115 شرکت موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر رابطه معنی دار و معکوس بین بدهی های کوتاه مدت بر سودآوری میباشد. همچنین بین بدهیه ای کل با سودآوری رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد.

  کلیدواژگان: بدهی کل، بدهی کوتاه مدت، سودآوری، داده های تابلویی، بورس اوراق بهادار تهران
 • معین نقشبندی*، یوسف محنت فر، خالد کردی تمندانی صفحات 37-46

  در اقتصاد امروز، صنعت گردشگری نقش اساسی در توسعه پایدار دارد؛ به گونه ای که از این صنعت به عنوان یکی از ملاکهای مهم توسعه یافتگی کشورها نامبرده می شود. پیشرفت فن آوری در قرن اخیر، موجب خواهد شد که وقت انسان بیش ازپیش آزاد و ثروتش افزون شود و زمان بیشتری را صرف اوقات فراغت خود کند. ازاین رو توجه به صنعت گردشگری میتواند زمینه ساز تاثیرات و تغییرات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی محیطی در هر کشوری شود. در این مقاله سعی بر این شده است تا با استفاده از رویکرد پانل دیتا تاثیر درآمدهای حاصل از گردشگری را بر رشد اقتصادی کشورهای D8 ،در دوره 2016-2000 موردبررسی قرار دهیم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق نشان میدهد که بین درآمدهای حاصل از گردشگری و رشد اقتصادی در این کشورها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین تاثیر متغیرهای نیروی کار و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی این مجموعه از کشورها مثبت و معنادار بوده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر معنادار اما منفی بر رشد اقتصادی این مجموعه کشورها داشته است. از اینرو پیشنهاد میشود تا با افزایش سرمایه گذاری در صنعت گردشگری این کشورها، امکان بهره برداری هرچه بیشتر از پتانسیل های این صنعت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشورها فراهم شود.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، صنعت گردشگری، کشورهای D8
 • فرزین خوش کار، هلیا نیرومند راد*، ریحانه کمالی صفحات 47-60

  هدف اصلی این پژوهش تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای ارزیابی عملکرد مالی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 079 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1397 است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش رگرسیون پانل دیتا با الگوی اثرات ثابت میباشد که با بهره گیری از نرم افزار SPSS و Eviews انجام شده است. در این تحقیق دو فرضیه مطرح گردیده است که 1) آیا اجتناب از پرداخت مالیات بر نرخ بازده دارایی ها تاثیر معناداری دارد؟ 2) آیا اجتناب از پرداخت مالیات بر سطح نگهداشت وجه نقد تاثیر معناداری دارد؟ نتایج پژوهش نشان میدهد که اجتناب از پرداخت مالیات در مدل پژوهش معنی دار و مثبت است یعنی اجتناب از پرداخت مالیات باعث افزایش نرخ بازده دارایی ها میشود و کاهش آن باعث نرخ بازده دارایی ها میشود. به دلیل تاثیر معنی دار و مثبت اجتناب مالیاتی بر نرخ بازده دارایی ها، فرضیه اول پژوهش تایید میگردد. برای فرضیه دوم نتایج چنین حاصل گشت که اجتناب مالیاتی در مدل پژوهش معنی دار و مثبت است یعنی اجتناب از پرداخت مالیات بر سطح نگهداشت وجه نقد تاثیر معنی دار و مثبتی دارد؛ بنابراین افزایش اجتناب از مالیات باعث افزایش وجه نقد نگهداری شده شرکتها می شود. به دلیل وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر، فرضیه دوم پژوهش نیز تایید میگردد. در کل نتایج حاصله نشان داد که اجتناب از پرداخت مالیات بر نرخ بازده دارایی های شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد آنها تاثیر معنادار و مثبتی دارد

  کلیدواژگان: اجتناب از پرداخت مالیات، سطح نگهداشت وجه نقد، عملکرد مالی
 • صادق حجتی، جلال علیخانی، مجید اشرفی صفحات 61-70

  این مطالعه به بررسی چارچوب نظری مفیدی برای تصمیم گیری بهتر نسبت به تدوین و پیاده سازی استانداردهای بین المللی در قالب گزارشگری در بنگاه های کوچک و متوسط می پردازد با انجام این مطالعه، تجزیه وتحلیل ها و بینش ارایه شده، مفاهیمی برای تجدید نظر درIFRS برای شرکت های کوچک و متوسط ارایه شده است و در بیان پیچیدگی های آینده درروند هم گرایی برای شرکت های کوچک و متوسط کمک خواهد کرد .چراکه به نظر میرسد بعد از پذیرش کامل استانداردهای بین المللی شرکت های بزرگ در برخی شرکت های ایران، نوبت به شرکت های کوچک و متوسط نیز خواهد رسید. در ادامه در این مقاله تالش شده است تا آمادگی اعضای حرفه حسابداری در ایران به منظور استقرار و به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS موردبررسی و سنجش قرارگیرد. نتایج نشان میدهد که در حال حاضر مدیران شرکت های بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از آمادگی الزم برای اجرای استانداردهای بین المللی برخوردار نیستند و نیازمند آموزش های الزام به منظور کسب آمادگی های ضروری در این رابطه میباشند. تحقیق در این زمینه میزان توانایی مدیران مالی شرکت های بزرگ بورسی ایران در به کارگیری استانداردهای گزارشگری بین المللی تاکنون موردپژوهش قرار نگرفته است وسیاست گذاران حسابداری از این یافته ها میتوانند استفاده کنند

  کلیدواژگان: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS، حسابداری بین المللی، شرکتهای کوچک ومتوسط SMEs، حرفه حسابداری
 • محمد فرهنگ دوست* صفحات 71-78

  اکثر مطالعات، رابطه بازار بورس و نرخ بیکاری را منفی نشان میدهند. به این صورت که با توسعه بازار بورس بهبود شاخص کل سهام و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی، نرخ بیکاری کاهش می یابد.ما در این پژوهش به این موضوع می پردازیم که آیا در اقتصاد ایران، رابطه بازار بورس و نرخ بیکاری همواره منفی است. و با استفاده از شاخص کل سهام، نرخ بیکاری و با استفاده از سیستم معادالت همزمان حداقل مربعات دو مرحله ای به این پرسش پاسخ خواهیم داد. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی 1397-1387 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده حاکی از این است که رابطه منفی و ضعیفی بین شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار و نرخ بیکاری بوده و شاخص های تورم، سرمایه گذاری کل و تولید ناخالص داخلی اثر قوی تری بر نرخ بیکاری دارند و از طرفی رشد شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار بیشتر ناشی از نرخ تورم، نرخ ارز، نقدینگی، نرخ سود بانکی و قیمت فروش نفت است.

  کلیدواژگان: بازاربورس، نرخ بیکاری، سیستم معادلات همزمان، حداقل مربعات دو مرحله ای
 • مسعود ممرآبادی، امیر غفوریان شاگردی*، محمد سجاد غفوریان شاگردی، معصومه داودی صفحات 79-86

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و ضعف کنترلهای داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی–همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه گیری بالغ بر 90 شرکت و در یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1391 الی 1397 است؛ میباشد. روش آزمون فرضیه پژوهش در مطالعه حاضر استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و رگرسیون لجستیک میباشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین استراتژی کسب و کار و ضعف کنترل های داخلی رابطه معناداری وجود دارد

  کلیدواژگان: استراتژی کسب و کار، ضعف کنترل های داخلی، بورس اوراق بهادار تهران
 • سعید شهریاری، حسین شریفی مرام، حسام محمدی محمدعلی، فاطمه جلالی صفحات 87-105

  بدون شک در جهان اقتصادی امروز، ساختار مالی به عنوان مهمترین پارامتر موثر بر ارزش گذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح است. یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد مالی، سرمایه فکری است. درواقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی های آن را برای ایجاد ارزش افزوده دربرمی گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر میشود. ازاین رو هدف تحقیق بررسی رابطه معنی دار بین سرمایه فکری و فرصت رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق ازلحاظ ماهیت از نوع توصیفی و ازلحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران فعال طی دوره زمانی، 1389 الی 1394دوره 6 ساله است. روش نمونه گیری در این تحقیق حذفی سیستماتیک و تعداد نمونه موردمطالعه 93 شرکت میباشد. برآورد مدل تحقیق در قالب داده های تابلویی و تحلیل بر اساس مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی توسط نرم افزار Eviews و Spss بر مبنای داده های ترکیبی انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه بین سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی با فرصت رشد شرکت میباشد.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، فرصت رشد، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی