فهرست مطالب

 • پیاپی 9 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم قنبرنژاد، حسن رستگار پور، ساسان سلیمی*، کاظم دلروز صفحات 1-22
  هدف کلی مطالعه ی حاضر معرفی فناوری اینترنت اشیا و بررسی تاثیر آن در محیط های یادگیری می باشد. روش پژوهشی مورداستفاده برای دست یابی به اهداف پژوهش حاضر روش ترکیبی (تحلیلی-زمینه یابی) است و ازنظر هدف از نوع بنیادی می باشد. داده های توصیفی پژوهش بامطالعه ی کتب مربوط به این موضوع، پایان نامه های فارغ التحصیلان، مقالات فارسی و لاتین مندرج در مجلات، سایت های مختلف اینترنتی و همچنین تعامل با متخصصین اینترنت اشیا جمع آوری و تحلیل گردید. جامعه ی آماری در این پژوهش 100 نفر از متخصصان اینترنت اشیا هستند که به دلیل کم بودن تعداد جامعه همین تعداد نیز به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. با توجه به گسترده بودن موضوع، موانع و چالش های پیش روی اجرای این فناوری در حوزه آموزش در پرسشنامه محقق ساخته موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بعد فرهنگی-آموزشی ازنظر متخصصان بیشترین تاثیرگذاری را در پذیرش و کاربرد اینترنت اشیا در محیط یادگیری دارد و بعدازآن عوامل اقتصادی، ساختاری-انسانی، عوامل زیرساختی-فنی و بعد فردی به ترتیب اولویت تاثیرگذاری بر کاربرد اینترنت اشیا در محیط های یادگیری رادارند.
  کلیدواژگان: فناوری، اینترنت اشیا، محیط های یادگیری
 • زهرا بیگدلی*، مهدی معینی کیا، عادل زاهد بابلان، علی خالق خواه صفحات 23-52
  با توجه به این که هدف پژوهش حاضر توصیف، تحلیل و ترکیب تحلیل های ارایه شده در زمینه ی نقش کاربست فاوا در جریان آموزش و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران است، روش این پژوهش فراتحلیل است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را آثار مکتوب اعم از پایان نامه ها و مقالات مندرج در سایت های علمی ایران داک، مگ ایران، اس.آی.دی ، نورمگز و برخی از مقالات نمایه شده در مجلات در بین سال های 94-87 تشکیل داده است، که از بین آثار انجام شده 57 پژوهش انتخاب و بعد از بررسی های انجام شده 36 پژوهش به دلیل دارا بودن اطلاعات لازم برای بررسی برگزیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک دو نرم افزار فراتحلیل و اکسل صورت گرفته است. به منظور بررسی آماری در بخش آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی و در بخش آمار استنباطی برای محاسبه اندازه اثر از g هگز و مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی، و جهت ترکیب اندازه اثرها از روش ترکیب احتمالات t واینر استفاده گردید. یافته های پژوهش در بخش آمار توصیفی نشان می دهد، بیشترین مقالات از بین سال های 91-92 انتخاب شده اند. در بخش آمار استنباطی نیز نتایج نشان از سوگیری انتشار مطالعات اولیه دارند. همچنین یافته ها نشان می دهد که اندازه اثر تمامی پژوهش ها به جز یک پژوهش در سطح 05/0 معنی دار می باشند، بنابراین بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی فراگیران رابطه معناداری وجود دارد. این مطلب موید نقش موثر فاوا بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در صورت کاربرد اصولی آنها در مدارس و دانشگاه ها می باشد.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، فاوا، آموزش و یادگیری، پیشرفت تحصیلی
 • لیلا فتحی ورنوسفادرانی*، قدسی احقر صفحات 53-62
  تحقیقی نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است.هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش فلسفه به شیوه مشارکتی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش آموزان بوده است.جامعه ی مورد مطالعه : دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی تهران 94-93 بوده است.که از روش نمونه برداری چند مرحله ای تعداد50 نفر از دانش آموزانی که باورهای غیر منطقی آنها بالاتراز سطح متوسط است انتخاب و به حکم قرعه یک گروه به عنوان گروه آزمایش(25 نفر)و یک گروه دیگر تحت عنوان گروه گواه (25نفر)انتخاب شدند. برنامه آموزش فلسفه (p4c) روی گروه آزمایش در 8جلسه 90دقیقه ای اجرا شد در حالی که گروه کنترل ، هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد . بعد از مداخله در مرحله پس آزمون هر دو گروه (آزمایش و گواه) پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونزرا تکمیل نمودند. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس بین گروهی)استفاده شد. ضمن تایید فرضیه اصلی تحقیق،نتایج پژوهش نشان داد آموزش فلسفه به روش پژوهش مشارکتی باورهای غیر منطقی دانش آموزان دختر دوره متوسطه را کاهش داده است.
  کلیدواژگان: آموزش فلسفه، پژوهش مشارکتی، کاهش باورهای غیر منطقی
 • مریم رجبیان ده زیره، حمید رضا مقامی، صلاح اسمعیلی گوجار، سکینه شریفاتی* صفحات 63-91
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر واقعیت افزوده آموزشی بر یادگیری مادام العمر و عملکرد یادگیری دانش آموزان است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوم دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 می باشند که 60 نفر از آن ها (30 نفر گروه آزمایش) و (30 نفر گروه کنترل) با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. گروه آزمایش با استفاده از واقعیت افزوده و گروه کنترل به روش سنتی در شش جلسه یک ساعته آموزش دیدند. پیش آزمون -پس آزمون دو گروه با استفاده از پرسشنامه اجرا شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه یادگیری مادام العمر وتزل (2010) و عملکرد یادگیری مهدی پور (1393) بودند. یافته های پژوهش نشان داد در متغیر عملکرد یادگیری و متغیر یادگیری مادام العمر تفاوت معنی داری بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت (P<0.001). در مولفه های یادگیری مادام العمر (باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش، مهارت جست وجوی اطلاعات، توجه به صلاحیت های فردی) تفاوت معنی داری بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت (P<0.001). به طور کلی نتایج نشان داد استفاده از واقعیت افزوده آموزشی بر یادگیری مادام العمر و عملکرد یادگیری دانش آموزان و همچنین مولفه های یادگیری مادام العمر تاثیر دارد و باعث افزایش یادگیری مادام العمر و بهبود عملکرد یادگیری در دانش آموزان می شود. پیشنهاد می شود که از واقعیت افزوده آموزشی در آموزش دروس مختلف و پایه های مختلف استفاده شود.
  کلیدواژگان: واقعیت افزوده آموزشی، یادگیری مادام العمر، عملکرد یادگیری، دانش آموزان
 • زهرا حسینی* صفحات 91-110
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی با مهارت های اجتماعی دانشجویان انجام شد. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر نوع روش، یک پژوهش هبستگی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه در این پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران110 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی بودند که به روش خوشه ای نمونه گیری شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شبکه اجتماعی و پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون بود؛ که روایی شبکه اجتماعی توسط چند تن از کارشناسان خبره علوم ارتباطات سنجیده شد و پایایی آن 78 % بدست آمد. روایی پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون توسط چند تن از کارشناسان سنجیده شد و همچنین پایایی آن 83 % به دست آمد. برای تحلیل داده ها، از تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی: آزمون آماری همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استاندارد به شیوه هم زمان استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین مهارت اجتماعی دانشجویان و استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، مهارت اجتماعی، فضای مجازی
 • گویا قدیمی مقدم*، جواد مصرآبادی صفحات 111-131
  یادگیری الکترونیک حیطه ای نسبتا نوپا در عرصه تعلیم و تربیت است که فرصت یادگیری را برای هرکس، هرکجا و در هر زمان فراهم می کند. هدف این پژوهش تعیین اندازه اثر پیامدهای شناختی، عاطفی و روانی - حرکتی یادگیری الکترونیک بر اساس پژوهش های داخل کشور به وسیله یک روند تحقیقی فراتحلیل است. جامعه آماری به تحقیقات در دسترس مرتبط، پیامدهای شناختی، عاطفی و روانی - حرکتی یادگیری الکترونیک در داخل کشور مربوط می شود که پس از لحاظ ملاک های ورود و خروج در نهایت نتایج کمی 37 تحقیق تحلیل شدند. ترکیب اندازه های اثر اختلاف فراگیران در آموزش الکترونیک و سنتی حاصل از این تحقیقات نشان دادند که به صورت کلی عملکردفراگیران در آموزش الکترونیک برتر از فراگیران در سیستم آموزش سنتی است (ES: 0/48). این تفاوت در بیش از دو سوم اندازه های اثر تحقیقات اولیه مشاهده شد با این وجود با تحلیل های دقیق تر مشخص شد که تفاوت معنادار بین دو گروه آموزش الکترونیک و سنتی در تمام شاخص های شناختی(ES: 0/47)، عاطفی (ES: 0/65)و روانی - حرکتی (ES: 0/42) است. هم چنین تحلیل های تکمیلی نشان دادند که از بین شیوه های مختلف آموزش الکترونیک بزرگ ترین اندازه اثر به ترتیب مربوط به شیوه های آموزش مبتنی بر کامپیوتر (ES: 0/75)، آموزش مجازی (ES: 0/48) و مدرسه هوشمند (ES: 0/45) می باشد که اندازه های اثر شیوه های آموزش مبتنی بر کامپیوتر و آموزش مجازی از لحاظ آماری معنادار نیز می باشند.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیک، آموزش مبتنی بر کامپیوتر، مدرسه هوشمند، آموزش آنلاین، فراتحلیل
|
 • Maryam Ghanbarnejad, Hassan Rastegarpour, Sasan Salimi *, Kazem Delrouz Pages 1-22
  The general objective of the present study is to introduce the technology of the Internet of Things and to investigate its impact on learning environments. The research method used to achieve the research goals is a hybrid (analytical-survey) method and is fundamental in terms of purpose. The descriptive data of the research were collected and analyzed subject, alumni dissertations, articles in Persian and Latin contained in journals, various Internet sites, as well as interaction with internet professionals. The statistical society in this research is 100 Internet specialist objects, which is considered as a sample due to low number of communities. Due wide scope of the subject, the barriers and challenges faced by the implementation of this technology in field of education in the researcher-made questionnaire were investigated. the results showed that the cultural-educational aspect from the viewpoint of specialists It has the greatest influence on the adoption and use of the Internet of objects in the learning environment, after which economic, structural, human, infrastructural and technical factors, and the individual dimension, respectively, have the priority of influencing the use of the Internet of objects in learning environments.
  Keywords: Technology, Internet of Things, learning environments
 • Zahra Bigdeli *, Mehdi Moeinikia, Adel Zahed Babolan, Ali Khalegh Khah Pages 23-52
  the purpose present research, analysis and synthesis analysis presented in the context of the application of ICT in teaching and learning is based on learners' academic performance, this research method is meta-analysis. The population scientific for this study constitue of the written works such as theses and articles in sites irandoc, magiran, sid and noormagz and some papers in indexed journals between years 87-94, that between the done works, 57 research chosed and after studies 36 research were chosen because they have necessary information to review. Data analysis was performed with the help of two soft ware CMA2 & EXCEL. In order to static study in descriptive statistics action used of frequency and percent frequency and in ferential static section, to calculate effect size used of hex and fixed effect and random effect model and in order to combination effects size were used of t vainer possible combination method. The findings of the descriptive statistics section show that most of the articles were selected from 91-92 years. In the inferential statistics section, the results also show a bias towards the initial studies. The results also show that the effect size of all studies except one is significant at the level of 0.05, so there is a significant relationship between ICT and academic achievement of learners. This confirms the effective role of ICTs in students' academic achievement if they are applied principally in schools and universities.
  Keywords: Meta-analysis, ICT, Teaching, learning, Academic Achievement
 • Leli Fathi *, Ghodsi Ahghar Pages 53-62
  Abstract The present study is a semi-experimental pretest-posttest with control group. The aim of this study is to investigate the effectiveness of philosophy training through collaborative method on reduction of illogical believes of students. The population of study includes all female students of public high schools of Tehran in 2014-2015. Through multi-stage sampling method, 50 students with their illogical believes higher than average level were selected and a group of 25 subjects was selected as test group and another group of 25 subjects was selected as control group. P4c philosophy training program was implemented on test group in 10 sessions of 90-minutes by collaborative method while control group received no training. After intervention, both groups completed Jones' scale of illogical believes in post-test stage. For data analysis, descriptive and referential statistics (intergroup covariance analysis test) was used. Confirming the main hypothesis of the study, the results showed that philosophy training through collaborative research has decreased illogical believes of female students of first period of high school.
  Keywords: philosophy training , collaborative research , illogical believes
 • Maryam Rajabiyan Dehzireh, Hamidreza Maghami, Salah Esmaeeli Gujar, Sakineh Sharifati * Pages 63-91
  Abstract The purpose of this study was to investigate the The effect of educational augmented reality on lifelong learning and learning performance in students. The research method is quasi-experimental with pre-test-posttest design with control group. The statistical population of this study is all second-grade high school students in Tehran's twelve district in the academic year of 2017-2018. 60 of them (30 in experimental group) and (30 in control group) were selected by cluster sampling method. The experimental group was trained with using Augmented Reality and the control group in the traditional method in six sessions per hour. pre-test-posttest two groups were tested using a questionnaire. The research tools included wetzel life-long learning and mehdipoor learning performance questionnaires. The findings of the study showed that there was a significant difference between the two groups of experiment and control in the learning performance and lifelong learning variable(P<0.001). In the components of lifelong learning (beliefs related to learning and motivation, information seeking skills, attention to individual competencies), there was a significant difference between the two groups of experiment and control (P<0.001). Overall, the results indicated that the use of educational augmented reality affects lifelong learning and student learning performance and cause an increase lifelong learning and learning performance in students. It is suggested that an educational augmented reality be used in education different lessons.
  Keywords: Educational augmented reality, lifelong learning, learning performance, students
 • Zahra Hosseini *, Zahra Hosseini Pages 91-110
  This study aimed to investigate the relationship between using social networks and students' social skills. This research in terms of nature, practical and in terms of method, is a correlation research. The checking population in this research consisted of all postgraduate students of educational technology in the Faculty of Psychology and Educational Sciences of South Tehran Azad University, who were studying in the academic year 2013-2014. The sample size in this study, using Cochran formula, 110 postgraduate students of educational technology were selected by cluster sampling. Data collection tool, the researcher-made social network questionnaire and the Matson Social Skills Questionnaire were validated by several experts in the field of communication science and reliability was 78%. The validity of the Matson Social Skills Questionnaire was evaluated by several experts and also its reliability was 83%. For data analysis, descriptive and inferential analysis, Pearson correlation coefficient and standard multivariate regression analysis simultaneously were used.
  Keywords: Social Network, social skill, figurative space
 • Gooya Ghadimi Moghadam *, Javad Mesrabadi Pages 111-131
  E- Learning is a partly newfound field in education domain, that provides learning opportunity for everyone, everywhere and every time. The purpose of this study was to determine the combined effect of e-learning based on domestic research through a Meta-analysis procedure. Statistical population in the study is concerned the domestic available research that related to cognitive, affective and psychomotor domains schooling e-learning outcomes. In general, 37researches were investigated as primary researches after considering the inclusion and exclusion criteria. Combined effect size difference between e-learning learners than traditional base learners showed that the overall traditional base learners compared with e-learning learner are weaker (ES =0/49).This difference was observed in more than two-thirds of the primary research. However, more detailed analysis revealed that, the significant differences between the two groups about cognitive (ES =0/49)and affective indicators (ES =0/51).And about psychomotor indicators was not statistically difference(ES =0/39).Additional analysis also showed that, the greatest difference between the methods of e-learning Belongs to computer based learning (ES =0/96), smart school (ES =0/95) and online learning (ES =0/42) respectively; that the effect sizes of computer based learning and online learning are significant.
  Keywords: E-learning, computer based learning, online learning, smart school, Meta-analysis