فهرست مطالب

 • پیاپی 36 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ستار صیدی، مجید صفاری نیا، حمزه احمدیان* صفحات 1-20
  مقدمه

  معلمان در بسیاری مواقع نقش الگو را دارند. نظریه پردازان با انجام آزمایش های زیادی نشان داده اند که رفتار جامعه پسند از طریق قرار گرفتن در معرض الگوهای مناسب، تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی مدل ارتباط پرخاشگری و دیدگاه گیری اجتماعی با رفتار جامعه پسند با نقش واسطه ای اعتماد اجتماعی در معلمان است.

  روش

  طرح پژوهش جزء تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان شاغل در مدارس شهر سنندج در سال 1396 می باشد که تعداد 425 نفر شرکت کننده، به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، پرسشنامه های پرخاشگری (زاهدی فر، 1375)، دیدگاه گیری اجتماعی (محققی و همکاران، 1395)، مجموعه شخصیت جامعه پسند (پنر، 2002)، اعتماد اجتماعی (صفاری نیا و شریف، 1389) را تکمیل کردند. داده های پژوهش با نرم افزار آماری AMOS و با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی روابط بین متغیرهای مذکور از برازش قابل قبولی برخوردار است. ضرایب مسیر نشان دادند پرخاشگری و دیدگاه گیری اجتماعی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از راه اعتماد اجتماعی با رفتار جامعه پسند در رابطه هستند. همچنین، تمامی فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثر معنادار پرخاشگری و دیدگاه گیری اجتماعی بر رفتار جامعه پسند و امکان دستکاری و آموزش این متغیرها، نتایج این مطالعه دارای کاربردهایی برای ارتقاء سلامت روان جامعه می باشد.

  کلیدواژگان: پرخاشگری، دیدگاه گیری اجتماعی، رفتار جامعه پسند، اعتماد اجتماعی
 • محمد عرفان معماریان*، جلیل فتح آبادی، امید شکری صفحات 21-38

  مطالعات نشان داده اند رفتار جامعه یار خلق را بهبود می بخشد. این مطالعات غالبا بهبود خلق را تنها در موقعیت مشخصی که همدلی را برانگیخته بررسی نموده اند؛ در حالی که الزاما رفتار جامعه یار در همان موقعیتی که همدلی برانگیخته شده انجام نمی گردد. بنابراین این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر رفتار جامعه یار بر خلق، بین موقعیتی که همدلی را برانگیخته و موقعیتی نامربوط صورت پذیرفت. طرح آزمایشی حاضر با مشارکت 60 دانشجوی دانشگاه های تهران انجام شد. پس از برانگیختن همدلی و سنجش اولیه خلق، یک گروه مشغول انجام رفتارهای جامعه یار مربوط به موقعیت شده، و دو گروه دیگر رفتار جامعه یار نامربوط به موقعیت یا رفتاری خنثی را انجام دادند. سپس خلق مشارکت کنندگان مجددا ارزیابی شد. پس از کنترل نمرات پیش -آزمون، اثر رفتار جامعه یار بر خلق در زیرمقیاس عاطفه منفی (0P =0/47) معنادار نبود؛ اما این اثر در زیرمقیاس عاطفه مثبت معنادار بود (P =0/011). در مقایسه های زوجی، افزایش عاطفه مثبت بر اثر رفتار جامعه یار نامربوط، از رفتار خنثی بیشتر بود (P =0/009). عدم تغییر عاطفه منفی می تواند به وسیله کاهش برآورد فرد از اثربخشی رفتار جامعه یار خویش، ادراک تغییرناپذیری وضعیت نیازمندان، و دیدگاه گیری دوگانه تبیین شود. عدم وجود تفاوت بین دو گروه رفتار جامعه یار مربوط و خنثی، و تفاوت بین دو گروه رفتار جامعه یار نامربوط و خنثی، می تواند به پیش بینی عدم موفقیت کمک رسانی مرتبط باشد. این مشاهده می تواند حاکی از آن باشد که بهبود خلق ناشی از رفتار جامعه یار، بیش از آنکه به بهبود وضعیت نیازمندان موضوع همدلی مرتبط باشد، به تخمین موفقیت رفتار جامعه یار در کمک به هر نیازمندی مرتبط است.

  کلیدواژگان: رفتار جامعه یار، خلق، رفتار نوع دوستانه، همدلی
 • مرضیه آقامیرلی، پروین کدیور*، سوزان امامی پور صفحات 39-54

  پژوهش حاضر باهدف بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه حمایت اجتماعی همسالان پرسیدانو و هلر (1983)، انجام گرفت. حجم نمونه این پژوهش 500 دانش آموز دختر دبیرستانی بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از بین مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه پاسخ دادند. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس های آن بین 0/87 تا 0/88 است. همچنین برای تعیین روایی عامل، از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مولفه های اصلی، علاوه بر عامل کلی پرسشنامه حمایت اجتماعی همسالان ، 5 عامل (حمایت، مراقبت، کمک، اطلاعات و بازخورد) را برای پرسشنامه حمایت اجتماعی همسالان پرسیدانو و هلر تایید کرد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی موید این است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های نیکویی برازش مدل را تایید می کند. یافته های تحلیل عاملی تقریبا مشابه تحقیقات انجام گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب پایایی و روایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود؛ بنابراین با توجه به خصوصیات روان سنجی مطلوب، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای تعیین حمایت اجتماعی همسالان از دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی است.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی همسالان، حمایت، مراقبت، کمک، ارتباط، بازخورد
 • آرزو خالقیان، ایلناز سجادیان*، مریم فاتحی زاده، غلامرضا منشئی صفحات 55-72
  مقدمه

  تاثیرات منفی گسترده هرزه نگاری اینترنتی به عنوان یک معضل در حال رشد در دنیای امروز، پرسش های زیادی درباره عوامل موثر در گرایش به آن ایجاد کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی نگرش به هرزه نگاری و خودکنترلی در رابطه بین پای بندی مذهبی و میل به هرزه نگاری اینترنتی بود.

  روش

  روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مردان متاهل ساکن شهر اصفهان بود که پس از اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی مجازی وتعدادی از دانشگاه های شهر اصفهان 123 نفر به طور داوطلبانه از طریق پاسخگویی به پرسشنامه های بارگذاری شده در یک سایت اینترنتی درپژوهش شرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه میل به هرزه نگاری (کراس و روزنبرگ، 2014)، مقیاس خودکنترلی (تانجنی و همکاران، 2004)، پرسشنامه پای بندی مذهبی (ورثینگتون و همکاران، 2003) و پرسشنامه نگرش به هرزه نگاری (استیلمن، 2011) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از روش کم-ترین مربعات جزیی به وسیله نرم افزار Warp-PLS استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که پای بندی مذهبی هم به طور مستقیم (0/25- =β و 0/01>P) و هم غیر مستقیم وبا میانجی گری نگرش به هرزه-نگاری (0/31- =β و 0/01>P) و خودکنترلی (0/80- =β و 0/01>P) قادر به پیش بینی میل به هرزه نگاری اینترنتی در مردان متاهل است.

  نتیجه گیری

  براساس این یافته ها پای بندی مذهبی، نگرش به هرزه-نگاری و خود کنترلی نقش تعیین کننده ای در پیش بینی میل به هرزه نگاری اینترنتی داشته و می توانند به عنوان عوامل محافظت کننده در برابر آن عمل نمایند. بنابراین متخصصان سلامت جامعه می-توانند از آموزه های مذهبی و راهبردهای خودکنترلی در تدوین برنامه های پیشگیرانه و درمانی در زمینه ی مقابله با هرزه نگاری اینترنتی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: میل به هرزه نگاری، هرزه نگاری اینترنتی، پایبندی مذهبی، نگرش به هرزه نگاری، خودکنترلی
 • محبوبه کربلایی، جهانگیر کرمی* صفحات 73-88
  مقدمه

  هدف این پژوهش پیش‎بینی خودکارآمدی بر اساس تاب آوری، تبعیض جنسیتی ادراک شده و طرحواره‎های نقش جنسیتی زنان بود. خودکارآمدی، اعتماد شخص به توانایی خود در مقابله با شرایط دشوار است.

  روش

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف و نحوه جمع آوری داده ها از نوع همبستگی است. به همین منظور از میان معلمان زن شهر کهریزک 124 نفر با استفاده از نمونه‎گیری خوشه‎ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های خودکارآمدی عمومی، خود تاب آوری، رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی و نقش جنسیتی پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که متغیرهای تاب آوری، طرحواره‎های جنسیتی با خودکارآمدی رابطه مثبت و معنا دار دارند، و متغیر رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی با خودکارآمدی رابطه منفی و معنادار دارد. متغیرهای تاب آوری، رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی در طول زندگی و طرحواره نقش جنسیتی مردانه درمجموع قادر به پیش بینی 31 درصد از واریانس خودکارآمدی بودند.

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نشانگر اهمیت متغیرهای تاب‎آوری، تبعیض جنسیتی ادراک شده و طرحواره‎های نقش جنسیتی در تبیین خودکارآمدی زنان معلم است. بنابراین طرح ریزی مطالعات بیشتر جهت ارتقای خودکارآمدی زنان معلم، با توجه به نقش خطیر آنان در پرورش دانش آموزان، توصیه می‎شود.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی، طرحواره نقش جنسیتی، تاب آوری
 • کاوه صیدمرادی*، عبداله شفیع آبادی، نورعلی فرخی، حسین سلیمی بجستانی، آرزو غفوری صفحات 89-114
  مقدمه

  به دلیل افزایش بلایای طبیعی و اثرات آن بر جامعه، تاکید بر نقش عوامل اجتماعی در مواجهه با آنها افزایش یافته است؛ ولی هنوز پژوهش ها به روشنی به تبیین این عوامل نپرداخته اند. پژوهش حاضر با هدف بازنمایی فرآیند بهره مندی از سرمایه اجتماعی در تاب آوری زلزله زدگان کرمانشاه انجام شد.

  روش

  رویکرد پژوهش کیفی و روش پژوهش از نوع داده بنیاد بود. بدین منظور 27 نفر از زلزله زدگان کرمانشاه به روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه عمیق مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها پس از جمع آوری، ثبت و کدگذاری، در قالب مقوله های اصلی دسته بندی شدند و از طریق فنون کدگذاری کوربین و اشتراوس، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، تحلیل شدند.

  یافته ها

  براساس نتایج به دست آمده، احساس مسیولیت به عنوان مقوله هسته ای انتخاب شد. شرایط علی عبارت بود از احترام و ارزش و حمایت عاطفی اقوام، خانواده و دوستان. شبکه های اجنماعی گسترده به عنوان شرایط زمینه ای و کمک های مردمی به عنوان شرایط واسطه ای انتخاب شد. راهبردهای مورد استفاده عبارت بود از الگوگیری، شوخ طبعی و اشتغال و سرگرمی. در نهایت، اتحاد و همبستگی، مشارکت و همکاری و نوع دوستی به عنوان پیامد این الگو معرفی شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی یکی از عوامل مهم تاب آوری در برابر زلزله است و می توان آن را تقوبت کرد، پیشنهاد می شود موسسات و نهادهای مرتبط با بحران و تاب آوری به الگوی مطرح شده توجه ویژه داشته باشند.

  کلیدواژگان: تاب آوری، داده بنیاد، زلزله زدگان، سرمایه اجتماعی، کرمانشاه
 • مهدی دهستانی*، مریم ابراهیمی، سیده زهره ابوهاشمی مقدم صفحات 115-128
  دانش آموزان نقش پررنگی را در جامعه امروزی بازی می کنند و رسیدگی به ویژگی های شخصیتی و شناختی آنها باید در اولویت امور قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف پیش بینی مهارت ارتباط بین فردی در دانش آموزان بر اساس میزان بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی در آنها انجام گرفت. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 97 بود. برای نمونه گیری برای این پژوهش 60 نفر از دانش آموزان با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه های مهارت ارتباط بین فردی(1983)، بلوغ عاطفی یاشویر سینگ و ماهیش بهارگاوا(1991) و اضطراب اجتماعی لاجرکا(‍‍1999) در بین آنها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون و همبستگی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی می تواند مهارت ارتباط بین فردی را پیش بینی کند. همچنین بر اساس یافته ها، می توان نتیجه گیری کرد که با تقویت بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی می توان مهارت ارتباط بین فردی را در دانش آموزان تقویت کرد.
  کلیدواژگان: ارتباط بین فردی، بلوغ عاطفی، اضطراب اجتماعی
 • سوسن علیزاده فرد*، مجید صفاری نیا صفحات 129-141
  هدف

  همه‏گیری بیماری‏ کرونا و اجرای قرنطینه، اثرات مختلفی بر جنبه‏های روانی و اجتماعی افراد جامعه گذاشته است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط اضطراب و همبستگی ناشی از بیماری کرونا با سلامت روان در جامعه شهر تهران است.

  روش

  به این‏منظور نمونه‏ای شامل 618 زن و مرد بزرگسال توسط پرسشنامه GHQ-12، مقیاس اضطراب بیماری کرونا (علیپور، 1398)، و همبستگی اجتماعی (بر اساس پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز و شاپیرو، 2004) به ‏صورت اینترنتی و از طریق شبکه‏ های مجازی مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده‏ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

  یافته ‏ها

  نتایج حاصل نشان داد که اضطراب بیماری کرونا (بصورت منفی) و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا (بصورت مثبت) با سلامت روان همبستگی دارد. همچنین مشخص شد که اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا، به ترتیب 47 و 26 درصد از تغییرات سلامت روان را پیش‏بینی می‏کنند.

  نتیجه ‏گیری

  این نتایج نشان‏دهنده بروز اثرات مثبت و منفی روانی و اجتماعی در زمان قرنطینه بوده و دارای تلویحات کاربردی در تدوین مداخلات بحران در زمان همه‏گیری بیماری کرونا است.

  کلیدواژگان: سلامت روان، اضطراب، همبستگی اجتماعی، بیماری کرونا، کروناویروس
|
 • Sattar Saidi, Majid Saffarinia, Hamzah Ahmadian * Pages 1-20
  Introduction

  Teachers play the modeling role in many times. Many theorists have shown that prosocial behavior is affected by exposure to appropriate models. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between aggression and social perspective taking with prosocial behavior through the mediating role of social trust in teachers.

  Method

  The research design is descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of all teachers working at schools in Sanandaj in 2017. in this study 425 techers were selected through categorical random sampling method. The participants completed the aggression (zahedifar, 1196), social perspective taking (mohaghegi and et al, 2016), pro-social behavior (penner, 2002), social trust(saffarinia and sharif, 2010) questionnaires. Data analysis was conducted by AMOS software using path analysis method.

  Results

  The results showed that the final model has good fitness with the data. The path analysis model has determined that pro-social behavior is influenced by aggression and social perspective taking directly and indirectly through social trust. also, all research hypothesis are conformed.

  Conclusion

  Considering the significant effect of aggression and social perspective taking on pro-social behavior and the possibility of manipulation and training of these variables, the results of this study have implications for promoting community mental health.

  Keywords: aggression, Social Perspective Taking, pro-social behavior, Social trust
 • Mohammad Erfan Memarian *, Jalil Fathabadi, Omid Shokri Pages 21-38

  Past studies indicate that prosocial behavior enhances mood. Most of these studies have only investigated mood enhancement in the specific situation that has triggered empathy; while prosocial behavior does not necessarily take place in the same situation. The goal of this study is to investigate the enhancement effect of prosocial behavior on mood between empathy-triggering situation and an unrelated situation. 60 students studying in universities of Tehran participated in this experiment. After inducing empathy & primary mood measurement, the first group conducted a situationally relevant prosocial behavior, the second group conducted a situationally irrelevant prosocial behavior, & the third group participated in a control task. Afterward, the mood of participants was measured again. After controlling for pre-test scores, prosocial behavior did not have a significant effect on negative affect (P = 0/47); but had a significant effect on positive affect (P = 0/011). Pairwise comparisons revealed that situationally irrelevant prosocial behavior enhanced positive affect more than the control task (P=0/009). Lower estimation of prosocial behavior’s success, uncertainty about improvement of the receiver’s situation, and dual perspective taking may contribute to stability of negative affect. The lack of significant difference between related prosocial behavior and control groups, and the difference between unrelated prosocial behavior and control group, can be understood by predictions of how unsuccessful prosocial behaviors are to be. This suggests that mood enhancement due to prosocial behavior is more about success of prosocial behavior rather than improving welfare of empathy subjects.

  Keywords: Prosocial Behavior, mood, Altruistic behavior, Empathy
 • Marzieh Aghamirali, Parvin Kadivar *, Susan Emamipour Pages 39-54

  The present study was conducted to evaluate the psychometric indices of Procidano and Heller,s peer support questionnaire. The sample size of this study was 500 female high school students who were selected by cluster sampling method from public secondary high schools of Tehran respond to the questionnaire. The results of exploratory factor analysis by main components method, in addition to the general factor of peer social support questionnaire, confirmed 5 factors (support, care, assistance, information and feedback) for the procidano and Heller peer social support questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was used to assess the reliability of the questionnaire. The results showed that the questionnaire had acceptable internal consistency and Cronbach's alpha coefficients were below 0.87 to 0.88. . The results showed that the questionnaire had an acceptable internal consistency, and the Cronbach's alpha coefficients in the sub-scales ranged from 0.87 to 0.88. However, to determine the validity of the factor, a confirmatory factor analysis was used which the results of confirmatory factor analysis confirm that the structure of the questionnaire has an acceptable fit with the data and confirms all the indicators of goodness of fit of the model. Factor analysis findings were almost similar to that of the original culture, and the reliability and validity coefficients were close to the results of previous research. Therefore, considering the desirable psychometric properties of this questionnaire, this tool was a suitable tool for determining the social support peers, From the point of view of high school students.

  Keywords: peer social support, Support, caring, Assistance, information, feedback
 • Arezoo Khaleghian, Ilnaz Sajjadian *, Maryam Fatehizade, Gholam Reza Manshaei Pages 55-72
  Introduction

  The widespread negative effects of internet pornography as a growing issue in today’s world, has raised many questions about the factors influencing the tendency to it. The aim of the current study was to investigate the mediating role of attitude toward pornography and self-control in the relationship between religious commitment and tendency to internet pornography.

  Method

  The study was a descriptive-correlation study. The statistical population consisted of all married men in Isfahan city. After informing via virtual social networks and a number of universities in Isfahan 123 married men voluntarily participated in the study by answering the questionnaire uploaded on a website. The used questionnaire were: The Pornography Craving Questionnaire (PCQ- Kraus & Rosenberg, 2014), Attitude toward pornography scale (Steelman, 2011), Religious Commitment Inventory (RCI-10- Worthington, et al, 2003) and Self Control Scale (SCS-Tangney, et al, 2004). For data analysis, structural equation modeling method with partial least squares (PLS) by the Warp-PLS software was used.

  Results

  The results indicated that religious commitment both directly (ß=-0/25, P<0/01) and indirectly by the mediating role of attitude toward pornography (ß=-0/31, P<0/01) and self-control (ß=-0/80,P<0/01) is able to predict tendency to internet pornography in married men.

  Conclusion

  Based on the findings religious commitment, attitude toward pornography and self-control have detrimental roles in predicting tendency to internet pornography, and thus could function as protective factors against it. Thus, social health professionals can use religious teachings and self- control strategies in developing preventive and therapeutic programs for overcoming internet pornography in society

  Keywords: tendency to pornography, internet pornography, Religious Commitment, attitude toward pornography, self control
 • Mahbobeh Karbalaie, Jahangir Karami * Pages 73-88
  Introduction

  The purpose of this study was to predict self-efficacy based on resiliency, perceived gender discrimination and gender role schemas of women. Self-efficacy is a person's confidence in his ability to cope with difficult situations.

  Method

  The present study in term of purpose and data collection is a correlation study. For this purpose, 124 female teachers from Kahrizak city were selected by cluster sampling. Participants responded to general self-efficacy, self-resiliency, gender discrimination events and gender role questionnaires. For data analysis, Pearson correlation coefficient and step-by-step multiple regression were used.

  Results

  The results showed that the resiliency, gender schemas and self-efficacy have a positive and significant relationship, and the gender discrimination events has a negative and significant relationship with self-efficacy. Resiliency, gender discrimination events throughout life, and male gender role schemas could predict 31% of self-efficacy variance.

  Conclusion

  The present study indicates the importance of resiliency, perceived gender discrimination and gender role schemas in explaining teacher self-efficacy. Therefore, planning further studies to promote the self-efficacy of female teachers is recommended, given their critical role in nurturing students.

  Keywords: self-efficacy, gender discrimination events, gender role schemas, resiliency
 • Kaveh Saidmoradi *, Abdolallah Shafiabadi, Noor Ali Farrokhi, Hosein Salami Bajestani, Arezu Ghafoori Pages 89-114
  Introduction

  Due to increasing natural disasters and its effects on society, emphasis is placed on the role of social factors in dealing with them; but research has not yet clearly elucidated these factors. The purpose of this study was to explore the process of utilization of social capital in resilience of Kermanshah earthquake survivors.

  Method

  The approach of this research was qualitative (grounded theory). 27 Kermanshah earthquake survivors were studied through purposive sampling using in-depth interviews. The data were categorized into the main categories after collection, recording, and coding and analyzed using Corbin and Strauss coding techniques

  Results

  According to the results, the sense of responsibility was chosen as the main category. Cause condition was the respect and value and emotional support from relatives, family and friends. Extensive community networks were chosen as the ground conditions and support from other people as the intermediary conditions. The strategies were modeling, humor and employment and entertainment. Finally, unity and solidarity, participation and Cooperation, and Altruism were introduced as a consequence of this model.

  Conclusion

  Given that social capital is one of the most important factors in Resilience of earthquake survivors and can be promoted, it is suggested that institutions and organization related to crisis should pay special attention to the proposed model.

  Keywords: Earthquake survivors, Grounded theory, Kermanshah, Resilience, Social Capital
 • Mehdi Dehestsni *, Maryam Ebrahimi, Seyedeh Zohreh Aboohashemi Moghaddam Pages 115-128
  Students play a crucial role in the future of our country, so it is very important to have an attention about their cognitive and personal characteristics. The aim of this study was to predict the interpersonal communication skills of students based on their emotional maturity and social anxiety. The research method was correlation. The statistical population of this study was midwifery high school students in the first course of the city of Miandoab in the academic year 97. For sampling, 60 students were selected using random sampling method and interpersonal skills skill Scales (1983), emotional maturity (1991) and social anxiety (1999) were distributed among them. For data analysis, regression and correlation were used. The findings of the research showed that the relationship between emotional maturity and social anxiety with interpersonal communication skill is significant. Also, based on the findings, it can be concluded that by enhancing emotional maturity and social anxiety, interpersonal communication skills can be strengthened in students.
  Keywords: interpersonal communication, Emotional Maturity, social anxiety
 • Majid Saffarinia Pages 129-141
  Introduction

  The corona disease epidemic and quarantine have had different effects on the social and psychological aspects of individuals. The aim of this research was to study the relationship between the anxiety and the social cohesion that caused by Coronavirus with mental health in Teheran.

  Method

  For this purpose, a sample of 618 men and women adults evaluated by GHQ-12 Inventory, Corona Disease Anxiety Scale (Alipour, 2020), and social cohesion (based on wellbeing questionnaire of Keys and Shapiro, 2004) through online recall and via social network. To analyze the data, Pearson correlation coefficient and regression analysis was used.

  Results

  The results showed anxiety and social cohesion that caused by Coronavirus had meaningful statistical correlation with mental health. Also mental health could be predicted positively by social cohesion, negatively by anxiety.

  Conclusion

  These results indicated the positive and negative psychological and social effects of quarantine, and had practical implications in the development of crisis interventions at the time of the Corona disease outbreak.

  Keywords: mental health, Anxiety, Social cohesion, Corona disease, Coronavirus