فهرست مطالب

 • پیاپی 49 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • جعفر حیدری*، حسین مسعودنیا، غلامرضا دوازده امامی، محمودرضا قاضی رهبر صفحات 3-24

  با ظهور و گسترش حیرت انگیز رسانه های نوین، به گونه ای شگفت انگیز همه چیز در حوزه ارتباطی تغییر کرده است و صحنه و آرایش تقابل ها دچار دگرگونی شده است. مفاهیمی مانند «قدرت» و «فرهنگ» هم در این میان تغییر کرده است و حالا «قدرت فرهنگی» به عنوان مبنای اساسی قدرت ملی مطرح شده است. نقش «رسانه های نوین» در افزایش «قدرت نرم» یک کشور، جدی تر شده و نقش مهمی در تحولات و شکل گیری قدرت هر کشور ایفا می کنند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی و سیر تحولات قدرت، شکل گیری قدرت نرم و مولفه های قدرت نرم و بررسی «رهبری» و «رسانه های نوین» به عنوان دو عنصر اساسی از عناصر قدرت نرم پرداخته و با توجه به توانایی دشمنان در احاطه و کاربرد رسانه های نوین در تلاش برای فشار و ایجاد بحران در ج.ا. ایران، رجوع به آرا و اندیشه های مقام معظم رهبری به عنوان رهیافت و الگویی مناسب در مدیریت و دفاع در برابر تهاجم رسانه های نوین می داند.

  کلیدواژگان: مقام معظم رهبری، دفاع، قدرت، قدرت نرم، رسانه های نوین
 • معصومه مرادی، ابراهیم یاقوتی*، زهرا فهرستی صفحات 25-44

  این پژوهش به منظور دستیابی به وجوه تمایز گفتمان های حقوق زنان پس از انقلاب اسلامی و تبیین مساله حقوقی شهادت زنان در بستر این گفتمان ها است. پیش فرض اصلی پژوهش آن است که این گفتمان ها بر اساس جبهه گیری درباره دو مقوله کلیدی "شباهت و تساوی حقوقی زن و مرد" از همدیگر متمایز می شوند و در بستر این تمایز مساله حقوقی شهادت زنان در آنها قابلیت تبیین می یابد. پژوهش حاضر با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان براساس خوانش لاکلایو و موف انجام یافته است. جامعه آماری پژوهش متون تاریخی مربوط به مکاتب فکری و در گفتمان اسلامی قرآن و روایات معصومین و تفاسیر مفسرین و فقهای دینی می باشد که به صورت هدفمند انتخاب شده است. نتایج نشان از تمایز سه گفتمان حقوقی سنتی، مدرنیته و اسلامی دارد. گفتمان اسلامی پس از انقلاب اسلامی به عنوان گفتمان غالب و مسلط، زن را برخوردار از تمام تکالیف و حقوق اجتماعی و سیاسی می داند. نگارنده بر مبنای نقد دو دیدگاه سنتی به این نتیجه می رسد که نقد این دو دیدگاه بی آنکه با مبانی گفتمان حقوقی اسلام در تضاد باشد می تواند زمینه ساز بازنگری در احکام شهادت زنان در مجامع حقوقی و قضایی گردد.

  کلیدواژگان: گفتمان، تحلیل گفتمان، انقلاب اسلامی، سنت، مدرنیته، حقوق زن، شهادت بانوان
 • نادر خدادادی لزرجان، صادق زیباکلام*، احمد ساعی صفحات 45-64

  این مقاله به بررسی نفش نهادهای فرهنگی بر توسعه نیافتگی سیاسی در دوره پهلوی اول می پردازد. سیوال اصلی این مقاله آن است که نهادهای فرهنگی در دوره پهلوی اول  چه رابطه ای با توسعه سیاسی داشته اند؟ فرضیه مقاله این است که نهادهای فرهنگی دوره رضاشاه در متن نگاه وی به نوسازی (مبتنی بر ناسیونالیسم و سکولاریسم) معنا پیدا کرده و در جهت طرد مولفه های سنتی جامعه اسلامی عمل می کردند که این امر به معنای نادیده انگاشتن ارزش های بخش مهمی از جامعه سنتی بوده و بنابراین ضد توسعه سیاسی به حساب می آید. نتایج تحقیق نشان می دهد که نهادهای فرهنگی در این دوره در خدمت برداشت کمالیستی رضاشاه از توسعه بوده و چون تحت سلطه شاه قرار داشتند صرفا بازنمایی ارزش های گزینشی و سطحی وی از توسعه و نوسازی بودند و از آنجایی که رضاشاه بعد جمهوری خواهی را تحمل نمی کرد این نهادها در نهایت نتوانستند مشارکت سیاسی را تقویت کنند. روش تحقیق در این مقاله توصفی، تحلیلی وجمع آوری داده های مختلف از منابع کتابخانه ای و اسنادی به شیوه فیش برداری تهیه گردیده و با نگاه جامعه شناختی - تاریخی بدان نگریسته و تجزیه و تحلیل گردیده است.

  کلیدواژگان: نهادهای فرهنگی، ناسیونالیسم، سکولاریسم، پهلوی اول، توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی
 • یدالله محمدی*، حسن خداوردی، گارینه کشیشیان، مسعود مطلبی صفحات 65-86

  حوادث و رخ دادهای داخلی و خارجی تاثیرگذار بر اوضاع افغانستان، به ویژه در طی چهاردهه اخیر، باعث آوارگی میلیون ها افغانستانی به کشورهای دیگر از جمله ایران شده است. عدم بهبود قابل ملاحظه وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی افغانستان باعث شده با گذشت سال ها هنوز حدود یک میلیون پناهنده و نزدیک به دو میلیون اتباع غیرپناهنده افغانستانی (غیرمجاز) در ایران ساکن باشند. اما اینکه چه عواملی باعث آوارگی اتباع افغانستان شده، ویژگی های آن چه بوده، این وضعیت به درازا کشیده شده چه تاثیراتی بر امنیت ملی ایران داشته، سیوالاتی ست که در این مقاله بدان پرداخته شده است. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی اقدام به گردآوری اطلاعات و تشریح مفاهیم، اصول و راهبردها در خصوص موارد فوق شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که هنوز ایران سیاستی نظام مند برای مواجه با پدیده مهاجرت نداشته و قوانین موجود و تشکیلات اداری فعلی آنچنان که باید پاسخگوی این مسایل نیست و درنتیجه بر تعداد غیرپناهندگان افغانستانی در کشور افزوده شده و عدم امکان رصدشان مخاطراتی را برای امنیت ملی کشور به دنبال داشته است.

  کلیدواژگان: اتباع افغانستان، پناهنده، غیرپناهنده، مهاجران، آوارگان، مهاجرت، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 • علیرضا قربانپور نجف آبادی، مهناز گودرزی* صفحات 87-108

  بعد از یک فرایند طولانی چند دهه ای از همگرایی موفق، طی سالهای اخیر اتحادیه اروپایی با چالش های چند لایه و چندگانه ای در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبرو شده است. در کانون این چالش ها، بحران مالی و اقتصادی اروپا، بحران مهاجرت و بحران امنیت قرار دارد که ثمره همگی آن ظهور و تقویت جنبش های سیاسی پوپولیستی در صحنه سیاسی اروپا بوده است. اهمیت پدیده پوپولیسم در کنار تمامی تبعات و آثار آن به تاثیراتی بازمی گردد که بر ارزش ها و نظام سیاسی حاکم بر کشورهای اروپایی و نیز هدف کلان همگرایی اروپایی ازجمله در حوزه سیاست خارجی برجای می گذارد. این مقاله درصدد بررسی تاثیر احیا و قدرت گیری احزاب و جنبش های پوپولیستی بر سیاست خارجی و امنیتی اروپا در قبال ایران است. فرضیه نویسندگان این است که بر اساس شواهد موجود احزاب پوپولیستی مستقر در قدرت، تاکنون از موازین موجود سیاست خارجی و امنیتی اروپا در قبال ایران فراتر نرفته اند. به عبارت بهتر ظهور و قدرت گیری احزاب پوپولیستی در اروپا تاثیری بر تغییر رویکرد مستقر اروپا نسبت به ایران نداشته است. در این مقاله از روش کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات و از روش تحلیلی- توصیفی نیز برای ارزیابی داده ها استفاده شده است.

  کلیدواژگان: پوپولیسم، همگرایی اروپایی، انتخابات، سیاست خارجی و امنیتی اروپا، ایران
 • افشین جعفری* صفحات 109-132

  این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی فضای سایبر به واکاوی چالش های فراروی حاکمیت در فضای سایبر از منظر حقوق بین الملل و ایران پرداخته است که نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که فضای سایبر، قدرت حکومت ها و دولت های ملی و نیز حاکمیت آن ها بر فضای ملی را به چالش می کشد. فضای سایبر می تواند به تولد و رشد نیروهای ضد حکومتی، کاهش مقبولیت حکومت ها نزد شهروندان، افزایش قدرت مانور نیروهای ضد حکومتی چه در مقیاس شهروندی و فضای ملی و چه در مقیاس فراکشوری و جهانی و به طورکلی امکان تهدید، تضعیف، سقوط و جابه جایی دولت ها و حکومت های ملی و ارزش های موردنظر آن ها و جایگزینی نیروهای رقیب و نیز کاهش اقتدار حاکمیتی آنان منجر شود. از این رو با توجه به قابلیت فضای سایبر و ویژگی های ساختار حاکمیتی در جهان و ایران، کشور ایران نیز در معرض این چالش ها و تهدیدات قرار گرفته است که باید حاکمیت و دولت به تکاپو افتاده تا از پس این چالش برآیند و تهدیدات علیه خود را کاهش داده یا از بین ببرند؛ بنابراین با توجه به فرصت ها و قابلیت های فضای سایبر به شناسایی تهدیدات علیه حاکمیت پرداخته و در جهت مقابله با آن تدابیر مناسب اتخاذ شود و در خصوص نحوه حاکمیت بر فضای سایبر، می توان گفت ایران بایستی همچون کشورهای دیگر هم از روش قانون گذاری ملی و هم از روش های مورد توافق جامعه بین المللی استفاده نماید.

  کلیدواژگان: حاکمیت، فضای سایبر، تهدیدات، قدرت نرم، حقوق بین الملل
 • صدیقه بیگم شجاعی*، محمدرسول آهنگران، محمد روحانی مقدم صفحات 133-150

  امروزه جلوگیری و مبارزه با انواع مفاسد اقتصادی یکی از ضرورت های غیرقابل انکار حیات بشری است. در نظام ج.ا.ایران نیز مساله مبارزه با فساد اقتصادی یکی از ضرورت های اساسی نظام حقوقی کشور است. از این رو، قوانین مهمی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد. یکی از این قواعد حقوقی و قضایی، تشهیر رسانه ای است که در این پژوهش به نقش آن در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته می شود. سوال اساسی پژوهش حاضر این است: تشهیر رسانه ای از چه راه هایی می تواند موجب کاهش فساد اقتصادی در جامعه شود؟ فرضیه نوشتار این است: تشهیر رسانه ای با معرفی و شناساندن محکوم علیه، باعث آگاه شدن افکار عمومی و شناسایی متخلفان و مفسدان اقتصادی می شود که به نوبه خود هم نوعی مجازات تعزیری است. مهم ترین یافته های پژوهش حاضر این است که تشهیر رسانه ای موجب شناسایی و معرفی مفسدان اقتصادی می شود که به دلیل سوء استفاده از موقعیت اجتماعی، مقام اداری و سیاسی خود باعث نابرابری اجتماعی و فساد اقتصادی می شوند. از آنجاکه مجازات تشهیر با شناسایی و معرفی مفسدان اقتصادی، نوعی آرامش عمومی و اعتماد اجتماعی نسبت به قوانین حقوقی و نظام ج.ا.ایران در پی دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است که از طریق مطالعه منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام نموده است.

  کلیدواژگان: تشهیر رسانه ای، فساد، مفاسد اقتصادی، عدالت قضایی، عدالت اقتصادی
 • سید فرهنگ آبرومندی*، بهرام خیری، احمد ودادی صفحات 151-174

  مقاله حاضر با هدف کشف و بررسی دلایل امتناع مصرف کننده ایرانی از مصرف کالاهای ایرانی و حمایت از تولید ملی صورت پذیرفته است، چراکه در سال های اخیر یکی از مشکلات اقتصادی کشور ، خروج ارز  برای واردات کالاهای با برند خارجی و عدم تمایل مصرف کننده ایرانی در مصرف کالاها با برند داخلی بوده است. در تحقیق حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است ، در بخش کیفی، از روش نظریه زمینه ای استفاده شده است که بدین منظور با 18 نفر خبرگان علوم انسانی مصاحبه صورت پذیرفت و پس از کدگذاری متون مصاحبه ها مدل نهایی تحقیق به دست آمد. سپس در بخش کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته که بر اساس مصاحبه ها در بخش کیفی تهیه گردید ، داده های آزمون مدل جمع آوری گردیدند. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مصرف کنندگان فروشگاه های بزرگ بوده است و پرسشنامه در میان 430 مشتری فروشگاه های بزرگ توزیع گردیده است. نتایج تحقیق حاضر در بخش کیفی از مصاحبه های عمقی به دست آمده است و بیانگر این امر است که بروز ویژگی هایی مانند مادی گرایی و ازخودبیگانگی در مصرف کننده ایرانی تاثیر عمیقی بر شکل انتخاب وی در رابطه با برند ها و کالاها گذاشته است. در نهایت پس از انجام آزمون های آماری تاثیر متغیرهای مادی گرایی و ازخودبیگانگی بر متغیرهای خرید وسواسی، امتناع از خرید کالاهای تولید ملی، چشم و هم چشمی، مدگرایی، فردگرایی و انتخاب برندهای خارجی مورد تایید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: مادی گرایی، ازخودبیگانگی، حمایت از تولید ملی، نظریه زمینه ای، کالای ایرانی
 • امید عارف کیا، غلامحسین مسعود*، مسعود راعی صفحات 175-194

  این مقاله به بررسی مسیله تفکیک قوا در دو ساختار اتحادیه اروپا و ایران پس از انقلاب اسلامی می پردازد و ضمن تحلیل چالش های پیش روی کاربست این نظریه، به مقایسه این امر، در دو ساختار مذکور می پردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که کاربست نظریه تفکیک قوا در اتحادیه اروپا و ایران با چه چالش هایی روبروست؟ فرضیه پژوهش این است که بواسطه شکل گیری اتحادیه اروپا در بستر تفکر غربی، کاربست تفکیک قوا با دشواری های اجرایی کمتری روبروست اما در ج.ا.ایران، به سبب اجرای یک نظریه غربی در نظام اسلامی که مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه است، با دشواری های نظری روبروست. این مقاله با رویکرد تحلیلی، تطبیقی و توصیفی به مقایسه اجرای این نظریه در این دو حوزه می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اتحادیه اروپا به جز حوزه دیوان دادگستری که تفکیک قوا در آن با چالش هایی روبروست، در مابقی قوا یعنی قوه مجریه و قانونگذاری، نظریه تفکیک قوا به درستی پیگیری و اجرا می شود. اما در ایران چالش های مربوط به پیاده سازی اندیشه تفکیک قوا در قوانین موضوعه، از نوع نظری است و به تضاد میان اندیشه تفکیک قوا و اصل ولایت فقیه ارتباط می یابد.

  کلیدواژگان: تفکیک قوا، اتحادیه اروپا، نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، ولایت فقیه، تقسیم وظایف
 • معصومه اسماعیل نژاد، عباس عباس پور*، علی اکبر فرهنگی، محمد سلطانی فر صفحات 195-219

  مسیله اساسی این پژوهش این است که کانال‏های تلگرامی «فارس‏پلاس» و «اصلاحات‏پرس» چه سیاست ارتباطی اتخاذ کرده‏اند و از چه نوع گفتمانی در پوشش اخبار انتخاباتی استفاده کرده‏اند. هدف این پژوهش، شناسایی عناصر تشکیل‏دهنده سیاست‏های ارتباطی و روش آن کیفی و تحلیل گفتمان انتقادی است و داده ‏های گردآوری شده با استفاده از رویکرد فرکلاف توصیف، تفسیر و تبیین شده است. براساس یافته‏ های این پژوهش، این دو کانال همواره سیاست تقابل را در گفتمان سیاسی خود در نظر داشته‏اند و باید‏ها و نبایدهای خود را بایدها و نبایدهای مردم تلقی کرده، ارزش‏ها و باورهای خود را همان ارزش‏ها و باورهای مردم دانسته‏ اند. براساس یافته‏ ها نقطه قوت اصلاح‏طلبان در گفتمان آنها این است که اتاق فکر آنها با حضور متخصصان رسانه برگزار می‏شود و عملکرد منسجم ‏تری نسبت به اصولگرایان اتخاذ می‏کنند.  نکته حایز اهمیت این است که این پژوهش لزوم تدوین سیاست ارتباطی کلان در کشور را مشخص و چرایی تاکید یونسکو بر تدوین این سیاست‏ها را بیش از پیش آشکار می‏کند تا رسانه‏ ها در چارچوب مشخصی فعالیت کنند و آسیب فعالیت‏ها آنها به دوش کشور و نظام تحمیل نشود.

  کلیدواژگان: سیاست ارتباطی، شبکه اجتماعی، کانال تلگرام، انتخابات و رسانه
|
 • Jafar Heidari *, Hossein Massoudnia, Gholamreza Davazedah Emami, MahmoudReza Ghazirahbar Pages 3-24

  With the amazing emergence and expansion of the Internet, everything has changed wonderfully in the field of communication, and the scene and arrangement of contrasts has undergone a transformation. Concepts such as "power" and "culture" have also changed, and now "cultural power" has been raised as the basis of national power. The role of "new media" in increasing the "soft power" of a country is more serious and plays an important role in the transformation and shaping of the power of each country. This research uses a descriptive and analytical method to examine the evolution of power, the formation of power and the components of power, and then to study "leadership" and "modern media" as two basic elements of soft power elements, and with Considering the ability of the enemies to surround and use the new media in an effort to exert pressure on the crisis in the Islamic Republic of Iran, referring to the views and views of the Supreme Leader, derived from the pure roots of Islam and the Quran, as an appropriate approach and model And he is an advocate of management and defense against the invasion of new media.

  Keywords: Leader, Defense, Power, SoftPower, New Media
 • Masoumeh Moradi, Ebrahim Yaghouti *, Zahra Fehresti Pages 25-44

  Women's legal discourses are specific ways in which to talk about the type and extent of differences and inequalities in some legal rulings between men and women. In the present study, we try to study the problem of women's testimony in the context of women's legal discourses and compare it with the legal discourse of Islam by choosing the theory and method of discourse analysis based on Laclau and Mouffe's reading. The statistical population of the research is historical texts related to intellectual schools and in the Islamic discourse of the Qur'an and the narrations of the infallible and the interpreters and religious jurists who have been purposely selected. The results illustrate the distinction between the three traditional legal discourses, modernity and Islam. After the Islamic Revolution, Islamic discourse, as the dominant discourse, has provided women with all the social and political obligations and rights. This article presents a new reading of the general outlines of women's rights in Islam in the context of public rights with a focus on women's testimony.

  Keywords: Discourse, Discourse Analysis, Islamic Revolution, Tradition, Modernity, Women's Rights, Women's Testimony
 • Nader Khodadadi, Sadegh Zibakalam *, Ahmad Saie Pages 45-64

  This article examines the influence of the consequent political culture on the lack of political development in the second Pahlavi era. The main question of this article is how has the causal political culture influenced the lack of political development in the second Pahlavi era? And the main hypothesis of this paper is that the political culture in contemporary Iran, especially the second Pahlavi era, has combined, in a mixed and unbalanced sequence, the turbulent and irregular sequences (elements of tradition and modernity), dominated by the political culture of citizenship and nationality. The field of political participation, political competition and the establishment of civil and legal institutions has made it impossible. Because in the light of political culture, a political party has brought about a kind of political culture, such as extramaritalism, escaping reality, intolerance and disorientation, elimination and destruction, lack of consensus, subjectivism, and distrust. The research methodology in this paper is descriptive, analytical and aggregate of various data from library and document sources in a phishing scene, and has been considered and analyzed with a sociological-historical perspective.

  Keywords: Culture, development, partnership, Pahlavi, institution
 • Yadollah Mohammadi *, Hassan Khodaverdi, Garine Keshishiyan, Masoud Motallebi Pages 65-86

  National and international incidents affecting the situation in Afghanistan, especially during the past four decades, have displaced millions of Afghans to other countries, including Iran. During this period, the lack of significant improvement in Afghanistan's security, political and economic situation has caused displacement of over one million Afghan refugees and over one and a half million non-refugee Afghans (including unauthorized /undocumented ones) to Iran. Causes and characteristics of Afghan nationals’ immigration to Iran, the impact of this incident on Iran's national security, are questions that have been dealt within this article. In this research, the descriptive-analytical method has been used. By using existing documents, it has been tried to collect information and described the concepts, principles, strategies and structure in the above mentioned field. The results of this research show that current laws and administrative arrangements as it was expected, could not address the issues of the large number of Afghan nationals in the country. Also, the multiplicity of power centres, variety of decision maker bodies on foreign nationals, has caused various challenges in the field of national security.

  Keywords: Afghanistan Refugees, non-refugees, Migrants, Asylum Seekers, Migration, Islamic Republic of Iran’s National Security
 • Alireza Ghorbanpour Najafabadi, Mahnaz Goodarzi * Pages 87-108

  After a long process of successful integration, European Union has faced several political, economic and security challenges in recent years. The EU financial, economic, immigration and security crisis are at the head of these crises which the overall output is the revival and reinforcement of populist parties in the European political arena. The significance of the phenomenon, along with all its consequences, relates to its effects on the values and political system governing the European countries and the great goal of European integration including EU foreign policy. This article seeks to examine the effect of the revival and empowerment of populist movements on the European Foreign and Security Policy towards Iran. The hypothesis of the authors is that, based on the evidence available, the populist parties in power have so far not exceeded the existing standards of EU foreign and security policy towards Iran. In the other words, the emergence and empowerment of populist parties in Europe has not had any effect on changing the existing European approach towards Iran. The article has used the library method to collect the data and descriptive and analytical method has been used to assess it.

  Keywords: Populism, European Integration, Election, European Foreign, Security, Iran
 • AFSHIN JAFARI * Pages 109-132

  This paper uses a descriptive-analytical method and using library resources, while investigating the cyberspace to address the challenges of governance in cyberspace from the perspective of international law and Iran. The results of this study indicate that cyberspace, government power and national governments, as well as their sovereignty over national space. Cyber space can lead to the birth and growth of anti-government forces, declining government's accountability to citizens, increasing the power of maneuvering antigovernment forces, whether on the scale of citizenship and national space, on a global and global scale, and in general, threats, weaknesses, collapse and displacement. The place of the governments and national governments and their values, and the replacement of rival forces and the reduction of their sovereignty. Therefore, considering the capabilities of the cyberspace and the characteristics of the sovereignty structure in the world and Iran, Iran has been exposed to these challenges and threats that must be addressed by the sovereignty and the government to overcome this challenge and threats. To reduce or eliminate against themselves; therefore, considering the opportunities and capabilities of the cyberspace to identify threats against the sovereignty and take appropriate measures to counteract them.

  Keywords: Governance, Cyber Space, Threats, Soft Power, International Law
 • Sedighebeighom Shojaei *, MohammadRasoul Ahangaran, Mohammad Rouhani Moghadam Pages 133-150

  Today, prevention from economic corruption and dealing with different types of economic corruptions are raised as inevitable necessities of human life. Since prevalence of economic corruption and lack of serious measures against it contribute to socio-economic inequalities and spread of public distrust in political system and legal entities and regulations, fighting against economic corruption is deemed as one of the basic necessities of national legal system of Islamic Republic of Iran and there are significant regulations for dealing with economic corruption in Iran. One of these legal and judicial rules is public media disclose. In this study, the role of public media disclosure in dealing with economic corruption is addressed. The main question of present survey is, “In what ways can public media disclosure curb economic corruption in society?” In this study, it is presumed that by introducing convicts, public media disclosure informs the public opinions and identifies economically corrupt figures and this makes it a type of capital punishment. The most significant finding of this survey suggests that public media disclosure identifies and introduces economically corrupt figures who misuse their social, administrative or political position and cause social inequality and economic corruption. In addition, since economic corruption creates the necessity of public measures against it public disclosure punishment contributes to identification and introduction of economically corrupt figures and creates a type of public peace and social trust in legal regulations and Islamic Republic of Iran. In this survey, descriptive-analytical methodology is adopted and archival and library sources are reviewed to collect the necessary information.

  Keywords: Media Disclosure, Corruption, Economic Corruption, Judicial justice, Economic justice
 • Farhang Abroomandi *, Bahram Kheiri, Ahmad Vedadi Pages 151-174

  The present article aims to discover and investigate the reasons for Iranian consumer refusal to use Iranian products and the lack of support for national production. The methodology of the present study focuses on the use grounded theory in order to achieve a comprehensive marketing model. And then attempted to test the model using a questionnaire tool distributed among 430 chain stores consumers. The research's approach was to explore theoretical context in which the consumer, manufacturer, and marketer, through the daily activities and living under the modern paradigm and consumerism, gained a deeper awareness of the various aspects of their behaviors. The results of this research in the qualitative section obtained through in-depth interviews have led us to conclude that materialism and the alienation of the consumer human being have become one of the most fundamental concepts of modern human life.

  Keywords: Materialism, self-alination, Supporting national production, grounded theory, Iranian Products
 • Omid Aref Kia, Gholamhossein Masoud *, Masoud Raei Pages 175-194

  This paper examines the problem of separation of powers in the two structures of the European Union and Iran after the revolution, and analyzing the challenges posed by the application of this theory, compares this to the two structures. The main question of the research is, what challenges does the implementation of separation theory in the European Union and Iran? The research hypothesis is that, due to the formation of the European Union in the context of Western thinking, the implementation of the separation of powers faces less administrative difficulties, but in Iran, faced with theoretical difficulties due to the implementation of a Western theory in the Islamic system based on the idea of the Velayat-e faqih. This paper deals with an analytical, comparative and descriptive approach compare the implementation of this theory in these two domains. The results of the research show that the EU, apart from the jurisdiction of the Court of Justice.

  Keywords: separation of powers, European Union, Iranian legal system, constitutional, division power
 • Masumeh Esmailnejad, Abbas Abbaspour *, Aliakbar Farhangi, Mohammad Soltanifar Pages 195-219

  The main issue of this research is “What were the communication policy of Fars Plus & Eslahatpress. The purpose of the research is to identify the fundamental elements of the communication policies of these two Telegram Channels & what type of discourse they have adopted. This survey is based on qualitative and Critical Discourse Analysis. The analysis unit is a text; and the collected data is described, interpreted and explained through Fairclough method. Based on the results, These two channels have always considered the policy of confrontation in their political discourse, and their needs and desires must be considered by people and their needs, their values and beliefs are considered to be the same values and beliefs of the people and the whole People are looking for and agreeing to their political orientation. Today's In the daily media life, the channel of the social network of telegram is a true example of Michel de Certeau's consumers' tactics. These tactics have exist along with the official strategies of powerful Iranian media institutions. The most important strategy of Fars Plus is strategy of "irony" and the most important strategy of Eslahat press is "comparisons".

  Keywords: Communication Policy, Social network, Telegram Channel, DiscourseAnalysis, Election, Media