فهرست مطالب

 • Volume:1 Issue: 1, Summer-Autumn 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/09/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد باقر فتحی* صفحات 1-7

  تکنیک پراش اشعه X به دلیل تواناییش در به تصویر کشیدن مدل اتمی ملکول ها برترین روش در میان روش های گوناگون مشخصه یابی ملکول هاست. در این مقاله، داده های پراش اشعه X را تحلیل می کنیم، که از واحدهای مجزای یک ملکول جدیدا سنتز شده با فرمول شیمیاییC52H60N4S8Zn2   به دست آمده است، تا بتوانیم قابلیت این تکنیک را در تعیین سایز نانو ذرات نشان دهیم. ابتدا، نظم درون ملکولی را توضیح می دهیم و نوع این نظم را در ساختار مزبور تعیین می کنیم. سپس، سایز نانو ذره را تعریف می کنیم و نشان خواهیم داد که تعاریف گوناگونی برای این سایز وجود دارد که الزاما منحصربه فرد و یکسان نیستند. این تعاریف مبتنی بر همدوسی و همبستگی و جز اینهاست. هر مقداری که از یک تعریف معین به حاصل می آید، تفسیری دارد که بیان خواهد شد. از تحلیل تابع دبای (DFA) استفاده خواهیم کرد تا شعاع ژیراسیون ملکول و طول همدوسی را تقریب بزنیم. این تحلیل ها شناختی از تعاریف گوناگون سایز نانوذرات به ما می دهد که معمولا در متون رایج علمی به خوبی تشریح نشده است.

  کلیدواژگان: پراش اشعهX، تحلیل تابع دبای، میکروملکول
 • آزاده قنادان*، امیر علی مسعودی، لیلا هدایتی فر صفحات 8-14

  در این مقاله ما رفتار نما های مقیاس معادله KPZ را با تغییر سه پارامتر آن بررسی می کنیم . به بیان دیگر مایلیم بدانیم نمای رشد و نمای زبری با تغییر تنش سطح ، سرعت متوسط و شدت نویز چه تغییری می کنند. با استفاده از شکل گسسته معادله KPZ ابتدا به نتایج β = 0.33 و α = 0.5 می رسیم ، سپس پارامتر ها را از 0 تا 3 تغییر می دهیم ، ملاحظه می شود که نما ها به آرامی تغییر می کنند . در بعضی حالت های حدی معادله KPZ به معادله های RD و RDSR تبدیل می شود . این در نمودار ها مشخص است . وقتی پارامتر ها تغییر می کنند و به حالت های حدی نزدیک می شوند کلاس جهانی معادله KPZ به رژیم های RD و RDSR تحول می یابد.

  کلیدواژگان: معادله KPZ، نماهای مقیاس، رشد سطح غیر تعادلی
 • سمیه نعمتی، سعید مهدوی فر* صفحات 15-22
 • مرضیه ندافان، رسول ملک فر *، زهرا دهقانی صفحات 23-28

  سلول بسته/باز پلی (اتر) پلی یورتان (PEUCC/PEUOC) از طریق روش پلیمری کردن در محل تهیه گردید. تابعیت غیرخطی بودن نوری مرتبه سوم نمونه های حل شده در DMF به وسیله روش جاروب Z با طول موج لیزری 532 نانومتر مشخصه یابی گردید. نمونه های سنتز شده همچنین توسط میکروسکوپ نوری و طیف سنجی جذبی ماورای بنفش / مریی تحت آزمایش قرار گرفتند. شاخص های شکست (NLR) نمونه های سنتز شده در مرتبه 10-10 سانتیمتر مربع بر وات و با علامت منفی به دست آمدند. با کانونی کردن طیف های جذبی ماورای بنفش / مریی PEUCC/PEUOC مشخص گردید که جابه جایی قرمز در لبه جذبی نمونه ها بزرگتر از حالت PEUCC می باشد. همچنین این موضوع تایید گردید که با اضافه کردن موادی به پلی یورتان (PU) به صورت حجمی، PEUCC می تواند میزان پارامتر غیرخطی را افزایش دهد و می تواند به عنوان یک کاندیدای مناسب برای کاربرد در محدودیت های نوری در ناحیه مریی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: مشخصه غیرخطی، پلی یورتان، جاروب Z
 • مائده مشهد بانی، محمد رضا محمدی زاده*، یاسر عبدی صفحات 29-36

  در این مقاله از پودرهای P25-TiO2 برای ایجاد نقص در شبکه دی اکسید تیتانیوم با روش پلاسمای هیدروژن DC بهبود یافته استفاده کردیم. خاصیت فوتوکاتالیستی با استفاده از متیلن بلو اندازه گیری شد. نتایج آزمایش فوتوکاتالیستی نشان دادند که بهترین زمان هیدروژن دهی 40 دقیقه است. در نتایج تجربی، بهترین دما برای خاصیت فوتوکاتالیستی دمای C°350 به دست آمد. آنالیز PL بیشترین تعداد قله ها برای نقص های شبکه را در این دما به دست داد که نشان می دهد در این دما بیشترین درصد نقص های شبکه ای به وجود آمده است. نتایج XRD تغییر قابل ملاحظه ای در درصد فازهای آناتیس و روتایل نشان نمی دهد. نتایج DRS نیز تغییری در گاف انرژی نشان نداد.

  کلیدواژگان: نانوساختاره، اپلاسمای هیدروژن، فوتولومینسانس، خواص کاتالیستی
 • نوشین پیش بین *، محمود رضا روحانی، نادر مرشدیان صفحات 37-48

  انتشار امواج غیر خطی سولیتاری غبار یون- صوت کوانتومی در یک پلاسمای کوانتومی غیر مغناطیده چهار مولفه ای شامل الکترون ها، پوزیترون ها، یون ها و ذرات غبار پایا با بار متغیر و منفی، بر اساس نظریه ی کوانتوم هیدرودینامیک و با استفاده از روش اختلال کاهشی تحقیق و بررسی شده است. جریان بار دار شدن ذرات غبار توسط ذرات پلاسما، از رهیافت مدار حرکت محدود حاصل شده و در محاسبه ی جریان کوانتومی الکترون ها و پوزیترون ها از تابع توزیغ فرمی دیراک استفاده شده است. در این مطالعه مشخصه ی اصلی امواج سولیتاری غبار یون- صوت کوانتومی توسط معادله ی کورت وگ دوریس بررسی شده و وجود هر دو نوع ساختار رقیق و متراکم سالیتون-ها در این مدل پلاسما نشان داده شده است. علاوه براین، نتایج نشان می دهد که ضرایب غیر خطی و پراش در معادله کورت وگ دوریس با در نظر گرفتن اثر تغییر بار و تابع توزیع فرمی، اصلاح می شوند. مطالعه ی حاضر می تواند در درک بهتر رفتار پلاسماهای کوانتومی و وسایل الکترونیکی ابعاد نانو و میکرون مفید باشد.

  کلیدواژگان: پلاسمای کوانتومی، امواج سالیتونی غبار یون صوت، معادله کورت وگ دوریس، تغییر بار غبار، توابع توزیع فرمی
|
 • Mohammad Bagher Fathi * Pages 1-7

  X-ray diffraction (XRD) technique due to it's strength for providing visualized atomic model of molecules, stands as first in the field of characterization of new synthesized molecules. Here, the analysis of diffraction data on discrete units of new, not yet fairly known structure of molecule $rm C_{52} H_{60} N_4 S_8 Zn_2$ is performed to obtain a quantitative view of the structure of the system. Some note about the layer shape of the moleucle is mentioned. First, a qualitative discussion of the type of intra-molecular order is given. Then, the nano-particle's size definitions, via different approaches of coherence, correlation, etc are addressed. Each of the different defined values is obtained and difference between them and their interpretation will be discussed. Debye function analysis (DFA) is employed to approximate the radius of gyration, as another approach for estimating particle's size. Results of different defined values, the radius of gyration, approximate coherence length are estimated and decision on the size of molecule is made. These analyses will provide us some neat picture of different definitions of size of nano-systems, which lacks clearance in the literature.

  Keywords: X-ray diffraction, Debye function analysis (DFA), Micro-molecule
 • Azadeh Ghannadan *, Amir Ali Masoudi, Leila Hedayatifar Pages 8-14

  In this article we investigate the behaviour of the scaling exponentsof KPZ equation through changing three parameters of the equation. Inother words we would like to know how the growth exponent β and theroughness exponent α will change if the surface tension ν , the averagevelocity λ and the noise strength γchange. Using the discrete form of theequation , first we come to the results α = 0.5 and β = 0.33 , then wechange the parameters in the range of 0 to 3 by small amounts , we observethat the exponents change smoothly. In some limit states KPZ equationtransforms to RD and RDSR equations. Fortunately this is obvious inthe figures. As the parameters change and approach the limit states, theKPZ universality class evolves to RD and RDSR regimes.

  Keywords: KPZ equation, scaling exponents, nonequilibrium surface growth
 • S. Nemati, Saeed Mahdavifar * Pages 15-22

  The realization that entanglement can affect macroscopic properties of bulk solid-state systems is a challenge in physics and Chemistry. Theoretical physicists often are considered the entanglement between nearest-neighbor (NN) spins and tried to find its characterizations in terms of macroscopic thermodynamics observables as magnetization and specific heat. Here, we focus on the entanglement between next nearest neighbor (NNN) and the next to next nearest neighbor (NNNN) spins in an exactly solvable model. We show that there is a much clearer fingerprint of the longer-distance entanglement on the thermodynamic properties like the specific heat, the magnetocaloric effect and the magnetic susceptibility.

  Keywords: Entanglement, spin, thermodynamic properties
 • Marzieh Nadafan, Rasoul Malekfar *, Zahra Dehghani Pages 23-28

  Poly (ether) urethane close/open cell (PEUCC/PEUOC) has been prepared by using in situ polymerization approach. The third-order optical nonlinearities of dissolved samples in DMF were characterized by Z-scan technique at the measurement wavelength of 532 nm. The synthesized samples were also examined by optical microscopy and UV-Vis absorption spectroscopy. The nonlinear refractive (NLR) indices of the synthesized samples were obtained in the order of 10-10(cm2/W) with negative sign. By focusing on the collected UV-Vis absorption spectra of PEUCC/PEUOC, it was found that the red shift in the absorption edge of the samples is larger in the case of PEUCC that in the PEUOC. It was revealed that introducing some materials into polyurethane (PU) spatially PEUCC could increase nonlinearity that they can be considered as a promising candidate for the application to optical limiting in the visible region.

  Keywords: Nonlinearity, Polyurethane, Z-scan
 • Maedeh Mashhadbani, M.R. Mohammadizadeh *, Yaser Abdi Pages 29-36

  In this work structural defects were created in P25-TiO2 nanoparticles by using hydrogen DC plasma treatment in different temperatures and exposure times. X-Ray diffraction measurements show that the structure of TiO2 remains unchanged after hydrogenation. Diffuse reflectance spectroscopy measurements demonstrated band gap of TiO2 was not changed considerably by the hydrogenation. However, by applying the hydrogen plasma for 40 min at temperature of 350 °C photocatalytic activity of TiO2 nanoparticles enhances. No more change was observed in the photocatalytic activity of the samples with plasma exposure time more than 40 min. Photoluminescence analysis shows the sample prepared at 350 °C has a large amount of defects which have been created by the plasma treatment. It seems both, structural defects and hydrogen doping in the samples are important for more efficient photocatalytic behavior of TiO2 nanoparticles.

  Keywords: Nanostructures, H-plasma treatment, Photoluminescence, Catalytic properties
 • Noushin Pishbin *, Mahmoud Reza Rouhani, Nader Morshedian Pages 37-48

  Based on quantum hydrodynamics theory (QHD), the propagation of nonlinear quantum dust-ion acoustic (QDIA) solitary waves in a ‎collision-less, unmagnetized four component quantum plasma consisting of electrons, positrons, ions and stationary negatively charged ‎dust grains with dust charge variation is investigated using reductive perturbation method. The charging current to the dust grains carried ‎by the plasma particle, has been calculated with the orbit-limited motion approach. The quantum current of electrons and positrons is ‎obtained by using Fermi-distribution functions. The basic features of QDIA solitary waves are studied by deriving the Korteweg-de Vries ‎‎(KdV) Equation. It is found that both rarefactive and compressive type of solitons can exist in the model plasma. Further, the nonlinear ‎and dispersive coefficients in KdV equation are modified by consideration dust charge variation effect and Fermi-Dirac distribution ‎function. The present investigations should be useful for researches on astrophysical plasmas as well as for ultra small micro- and nano- ‎electronic devices.‎

  Keywords: Quantum plasma, Dust ion acoustic solitary wave, (KdV) equation, Dust charge variation, Fermi-distribution functions