فهرست مطالب

 • Volume:2 Issue: 1, Summer-Autumn 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/08/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صدیقه میرابوطالبی، لاله فرهنگ متین * صفحات 99-108

  نتایج آماری طول کمینه در مدل کانونی آماری گاز کامل بررسی می شود.این اثر اصل عدم قطعیت تعمیم یافته مرتبه دوم نامیده می شود. در این سناریو تابع پارش از دو دیدگاه مکانیک کلاسیک و وانتوم بررسی می شود. نکته قابل توجه اینکه در محاسبات اندازه تکانه تعمیم یافته مد نظر است. کمیات تصحیح یافته ترمودینامیکی مانند آنتروپی و تابع چگالی حالات بدست می آید.

  کلیدواژگان: اصل عدم قطعیت، تعمیم یافته، طول کمینه، روش اختلال گاز ایده آل، تابع پارش کانونی
 • مسعود رضوانی جلال *، حسین حجتی، جواد رضوانی جلال، سعید ابراهیمی، محمدرضا زنگنه بیقاشی صفحات 109-112

  در این مقاله، برهمکنش پلاسمای هوای تولید شده در تخلیه الکتریکی پین-به-محلول با محلول آبی نیترات مس به صورت تجربی در پیکربندی الکترلیز کاتدی و امکان پذیری آن برای سنتز نانوذرات مورد بررسی قرار می گیرد. از یک منبع تغذیه ولتاژ بالای متناوب (فرکانس 50 هرتز و ولتاژ 5 کیلوولت) با جریان یکسو شده برای تخلیه الکتریکی هوا استفاده می شود. آزمایش ها نشان می دهند که بلافاصله بعد از شروع تخلیه یک پودر سبز-آبی کمرنگ در محل تماس پلاسما-محلول تولید می شود. با مشخصه یابی XRD و تحلیل EDS معلوم می شود که این پودر 'نیترات مس بازی' با فرمول Cu2(OH)3NO3 می باشد. تصاویر FESEM به دست آمده از پودر نشان می دهد که متشکل از میکرو-صفحات Cu2(OH)3NO3 با ضخامت های نانومتری (nm 200) می باشد. به نظر می آید که تولید یونها و رادیکال های OH در پلاسمای هوا و نیز شکست مولکول های آب به واسطه برخورد یونهای پر انرژی پلاسما عامل اصلی سنتز پودر مذکور می باشد.

  کلیدواژگان: Cu2(OH)3NO3، میکرو-ورقه، تخلیه پین-به-محلول
 • سمیه زارعی، وحید دادمهر *، حسین حکیمی پژوه، زهرا فرائی صفحات 113-121

  یک روش بستگی قوی برپایه روش Bogoliubov – de Gennes برای محاسبه جریان جوزفسون DC مربوط به یک مدل شبکه ای برای پیوندگاه های S – GNR – S ، برای پیوندگاه های کوتاه نسبت به طول همدوسی ابررسانشی ، بکاربرده شده است. ما وابستگی به فاز ، طول ، پهنا و پتانسیل شیمیایی را در پیوندگاه جوزفسون محاسبه می کنیم و شباهت ها و اختلافات بدست آمده با توجه به نتایج نظری و تجربی حاصل شده برای گرافین را بحث می کنیم. برای انجام محاسبات بر روی گرافین با استفاده از مدل شبکه ای ، ساختار لانه زنبوری گرافین را به ساختار شبکه آجرمانند تبدیل می کنیم که این تبدیل توپولوژی شبکه را تغییر نمی دهد. سپس با برداشتن چند اتم از شبکه ، تهی جاهای ساده را در شبکه آجری ایجاد می کنیم و جریان جوزفسون را در حضور این تهی جاها نیز محاسبه می کنیم.

  کلیدواژگان: اثر جوزفسون، مدل شبکه ای، نانوریبون گرافینی، تهی جا
 • امیر حیاتی* صفحات 123-126

  در تولید ترانزیستورهای اثر میدانی آلی ضخامت گیت اکسید سیلیکون 1 تا 2 نانومتر است. کاهش این ضخامت تا کمتر از 1 نانومتر برای نسل بعدی منجر به افزایش جریان های تونل زنی و همچنین جریان نشتی خواهد شد. نمونه های کانی ترکیبی اکسید نیکل- سیلیسیمی دربسیاری از حوزه ها نظیر بورد های الکترونی، آشکار سازها وحسگرها بدلیل ساختار تخلخلی مورد استفاذه قرار گرفته اند.در این جا تلاش کرده ایم تابیشتر به ویژگی های نانو ساختاری چنین موادی بپردازیم وبرای همین منظور نمونه های مزبور را به روش سل- ژل در ماتریس سیلیکاتی سنتز نموده و به کمک تکنیک های پراش پرتو ایکس و نمونه برنامه X-Powderرا مورد مطالعه قرار دادیم. نتایج بدست آمده نشان می دهند که نمونه ها با80% اکسی نیکل و20% سیلیکا دارای ساختار آمورف در دمای اتاق وساختارمیکرو بلوری در دمای 50 درجه سانتیگراد به بالا می باشد. همچنین تبدیلات فازی به میزان مواد نیکلی وسیلیکاتی در ترکبیات مزبور بستگی مستقیم دارد.

  کلیدواژگان: نانو پودر، نانوکامپوزیت، روش سل ژل و تکنیک پراش پرتو ایکس
 • زهرا فیروزی، ابوالقاسم عوض پور* صفحات 127-137

  در کار قبلی ، یکی از ما با استفاده از برهمکنش دیواره سخت- سوزن سخت و معادله غیرخطی پیشنهادی گریمسون- ریکیزن ، نیروی حلالیت مایع بیضی وار سخت با پتانسیل همپوشانی گاوسی سخت را محاسبه کرد. در کار حاضر، با استفاده از نظریه تابعی چگالی و مدل جهت دارتعمیم یافته، نیروی حلالیت مایع بیضی وار سخت در حضور برهم کنش های واقعی تر میله- کره و میله- سطح محاسبه می شود. ما قدرت جفت شدگی ضعیف و قوی مولکول- سطح را بررسی می کنیم. اثر فاصله کلوییدها روی پروفایل های چگالی محاسبه می شود. ما نتوانستیم نتایج دقیق یا شبیه سازی مربوط به این برهم کنش ها را برای مقایسه پیدا کنیم. نتایج با نیروی حلالیت مایع همپوشان گایوسی سخت با برهمکنش سوزن سخت- دیواره سخت برای حالت k=3.0 مقایسه می شوند. نتایج از نظر کیفی مطابقت دارند.

  کلیدواژگان: نیروی حلالیت، کلوئیدها، مایع بیضی وار سخت، پتانسیل میله- کره، پتانسیل میله- سطح
 • نادر قبادی *، پریسا سهرابی، غلامحسین حیدری، سیده ساجده حائری صفحات 139-147

  ساده لایه نشانی حمام شیمیایی (CBD) شد که از لحاظ تجاری پیش ماده های ارزان و در دسترسی دارد. در روش لایه نشانی حمام بخار شیمیایی، عوامل ساخت نقش قابل ملاحظه ای را ایفا کرده و خصلت محصول نهایی را تعیین می کنند. در این پژوهش، تاثیر دوعامل مهم، pH عامل کمپلکس ساز و زمان لایه نشانی بر کیفیت پیکربندی و ساختار و گاف نواری اپتیکی لایه نازک سلنید سرب مورد بررسی قرار گرفته شد. این عوامل ساخت طوری تنظیم شده اند تا لایه نازک نیمه رسانای سلنید سرب گاف نواری تقریبی eV 4/1 داشته باشد و بدین ترتیب مناسب استفاده در سلول خورشیدی نقطه کوانتومی باشد. لایه های مذکور توسط پراش پرتو (XRD) X برای تعیین ساختار و بلورینگی، میکرسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به منظور ریخت شناسی و توزیع اندازه ذرات و اسپکتروسکوپی مریی-فرابنفش برای تعیین میزان جذب و گاف انرژی نواری نوری (UV-Vis) مشخصه یابی شدند. تغییر در pH عامل کمپلکس ساز، گاف انرژی نواری را از 56/3 تا 4/1 الکترون ولت تغییر داد. رفتار فوتوکاتالیستی لایه نازک سلنید سرب به منظور از بین بردن آلودگی Congo Red تحت نور مریی مورد آزمایش قرار گرفته شد و فعالیت این فوتوکاتالیست در اکسید کردن آلودگی مناسب ارزیابی شد.

  کلیدواژگان: لایه نازک نانوساختار، گاف انرژی نواری نوری، عامل کمپلکس ساز، زمان واکنش و فعالیت فوتوکاتالیستی
|
 • Sedigheh Miraboutalebi, Laleh Farhang Matin * Pages 99-108

  The statistical consequences of minimal length supposition are investigated for a canonical ensemble of ideal gas. These effects are encoded in the so-called Generalized Uncertainty Principle (GUP) of the second order. In the frame work of the considered GUP scenario, a unique partition function is obtained by using of two different methods of quantum and classical approaches. It should be noticed that here we consider the magnitude of the momentum in the deformed Hamiltonian of the model. In this way the model is different from the already existing model which does not have any signi cant result in quantum approach. In particular, the corrections to the thermodynamical characteristics such as the mean energy, the entropy and the density of states are achieved. The induced improvements manifest themselves at very high temperature limits. However it is shown that, if one apply the predicted observational bound on the GUP deformation parameter, the modi cations become more observable even at intermediate temperatures. The deformation parameter of the considered GUP model also estimated for nowadays precision of measurements of the heat capacity of an ensemble of hydrogen atoms.

  Keywords: Generalized uncertainty principle, minimal scale of length, ideal gas, perturbation method, canonical partition function
 • Masoud Rezvani Jalal *, Hossein Hojjati, Javad Rezvani Jalal, Saeid Ebrahimi, Mohammad Reza Zangene Bighashi Pages 109-112

  In the present paper, using a cathodic pin-to-solution electrical discharge electrolysis setup, interaction of the atmospheric air plasma with aqueous solution of copper nitrate and its possibility for synthesis of nano-materials is investigated. An AC (50 Hz) high-voltage power supply (5 kV) with rectified current is used for electrical discharge of the air between a metal pin and the solution surface. The experiment shows that, immediately after beginning of the discharge, a pale green-blue powder is generated at the plasma-solution interface. Characterization of the powder by XRD and EDS analyses shows that it is Cu2(OH)3NO3. FESEM images reveal that the synthesized powder consists of crystalline micro-plates with nanometer (~200 nm) thicknesses and micrometer (~2 μm) widths. It seems that generation of OH ions and radicals in the air plasma as well as dissociation of water molecules by energetic plasma ions is responsible for the powder synthesis.

  Keywords: Cu2(OH)3NO3, Micro-sheets, Pin-to-solution discharge
 • Somayyeh Zareei, Vahid Daadmehr *, Hosein Hakimi Pajouh, Zahra Faraei Pages 113-121

  A tight binding approach based on the Bogoliubov-de Gennes approach has been used to calculate the DC Josephson current for a lattice model for S-GNR-S junctions , for short junctions with respect to superconducting coherence length. We calculate the phase, length, width and chemical potential dependence at the Josephson junction and discuss the similarities and differences with regard to the theoretical and experimental results obtained for graphene. To make calculations on graphene, using a lattice model, we convert the graphene honeycomb structure to a brick lattice structure that does not change the lattice topology. Then, by removing several atoms from the lattice , we create the simple vacancy defects in the brick lattice and we also calculate Josephson current in the apparance of these vacancies .

  Keywords: Josephson effect, Lattice model, Graphene Nanoribbon, Vacancy
 • Amir Hayati * Pages 123-126

  In the organic field effect transistors (OFETs) generation, the silicon gate oxide is 1-2 nm thick. A shrinking of this thickness down to less than 1 nm for the next generation will led to a couple of orders of magnitude increase in tunnelling as well as leakage currents. NiO-SiO2 can be used in a variety of devices, such as in circuit boards and detectors, including sensors, due to its porous structure. Owing to these specific properties, these composites attract the attention of many researches. The methods of sol-gel with using XRD (X-ray Diffraction) technique are used to determine the optimum conditions of obtaining composition and conditions of metallization. The obtained results show that increase in silicon oxide content in samples up to 10 wt. % lead to almost complete the recrystallization of nickel particles at 50 °C.

  Keywords: Nanopowders, Nanocomposite, Sol-gel method, XRD technique
 • Zahra Firouzi, Abolghasem Avazpour * Pages 127-137

  In previous work, one of us calculated the Solvation force of hard ellipsoid fluid with hard Gaussian overlap potential using hard needle wall interaction and non-linear equation proposed by Grimson- Rickyazen. In present work, using density functional theory and extended restricted orientation model, the solvation force of hard ellipsoid fluid in presence of more realistic rod- sphere and rod- surface interactions are calculated. We investigate weak and strong molecule-surface coupling strengths. The colloids distance effects on density profiles are calculated. We could not find the exact or simulation results for comparison. The results in the case are compared with the Solvation force of hard Gaussian overlap fluid and hard needle- wall interaction. The results are corresponded, qualitatively.

  Keywords: Solvation force, colloids, hard ellipsoid fluid, rod- sphere potential, rod surface- potential
 • Nader Ghobadi *, Parisa Sohrabi, Gholamhosain Haidari, Seyyede Sajede Haeri Haeri Pages 139-147

  This study was an attempt to provide a simple solution processed synthesis route for Lead Selenide (PbSe) nanostructure thin films using the chemical bath deposition (CBD) method which is commercially available in inexpensive precursors. In the CBD method, the preparation parameters play a considerable role and determine the nature of the final product formed. Known as two main factors, the effects of complex agent (PH) and time of reaction to the evolution of the configuration and the optical band gap of PbSe nanostructured with self-assemble arrays were investigated in this study. These preparation parameters were tuned to the effect that the nanostructured semiconductors had the band gaps of around 1.4 eV and they could therefore be used for the quantum dot solar cell. The films were characterized by X-ray diffraction (XRD), UV-visible spectroscopy for energy band gap estimation and scanning electron microscopy (SEM) to morphology investigation as well as size distribution. The change in the pH altered the optical band gap from 3.56 to 1.4 eV. The exceptional photo-catalytic behavior from the increased visible light absorption supported the separation of photo-generated electrons and holes, and it also improved the photo-catalytic oxidizing species with the PbSe nanostructured thin films.

  Keywords: Nanostructured thin film, Complex agent, Time of reaction, Quantum dot solar cell, Photocatalytic activity