فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نادعلی علوی، اکبر اسلامی، منیره مجلسی نصر، نجمه مسیحی* صفحات 1-11
  زمینه و اهداف

  امروزه سوخت بیودیزل به عنوان یکی از منابع اصلی برای جایگزینی سوخت های فسیلی در حال تولید و مصرف در سراسر دنیا می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تولید بیودیزل از پسماندهای روغن های سرخ کردنی رستوران با استفاده از اکسید کلسیم تجاری به عنوان کاتالیست هتروژن می باشد.

  مواد وروش ها

  در این مطالعه تجربی، اکسید کلسیم تجاری با روش کلسیناسیون در دمای 750 درجه سانتی گراد به مدت 5 ساعت در کوره الکتریکی با نرخ دمایی 10 درجه سانتی گراد بر دقیقه فعال گردید. پارامترهای عملیاتی برای تولید بیودیزل در حضور اکسید کلسیم به عنوان کاتالیست هتروژن شامل درصد وزنی کاتالیست، نسبت مولی متانول به روغن و زمان واکنش در سه سطح بررسی گردید. همچنین در کلیه مراحل پژوهش موازین اخلاقی رعایت شد و هیچگونه دخل و تصرفی از جانب محقق در مراحل انجام پژوهش صورت نگرفت.

  یافته ها

  شرایط بهینه برای تولید بیودیزل، نسبت مولی متانول به روغن 1/12، زمان واکنش 3 ساعت و درصد وزنی کاتالیست 2 در دمای 62 درجه سانتی گراد به دست آمده است. تحت شرایط بهینه، حداکثر راندمان تولید بیودیزل از پسماندهای روغن های سرخ کردنی رستوران 22/1± 5/95 درصد به دست آمد.

  نتیجه گیری

  استفاده از اکسید کلسیم تجاری، راندمان بسیار بالایی برای تولید بیودیزل از پسماندهای روغن های سرخ کردنی رستوران از خود نشان داده است. اکسید کلسیم می تواند به عنوان کاتالیستی بسیار موثر برای تولید بیودیزل مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سوخت های زیستی، اکسید کلسیم، پسماندهای روغن های سرخ کردنی، استفاده مجدد
 • رحمن پناهی*، فاطمه صدرهاشمی، عرفان جوانمردی، فایق یوسفی، خالد رحمانی، ناصح قادری، امید زارعی ورو صفحات 12-21
  زمینه و اهداف

  نظریه شناختی اجتماعی یکی از کارآمدترین نظریه های مورد استفاده جهت پیش گویی رفتار مصرف صبحانه و آموزش رفتارهای تغذیه ای می باشد. نظر به اهمیت مصرف صبحانه در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان، این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با مصرف صبحانه براساس نظریه شناختی اجتماعی در دانش آموزان انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود. در این مطالعه، 360 نفر از دانش آموزان پسر و دختر مقطع ابتدایی شهر مریوان با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل پرسشنامه های ویژگی های جمعیتی و زمینه ای و پرسشنامه روا و پایای موجود براساس نظریه شناختی اجتماعی درباره مصرف صبحانه بود. پس از جمع آوری، داده ها وارد نرم افزارSPSS   نسخه 16 شدند و با کمک آزمون های آماری کای دو و t-test، تحلیل شدند. تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید.

  یافته ها

  6/81 درصد (244 نفر) از دانش آموزان دارای الگوی مناسبی از مصرف صبحانه بودند. نتایج آزمون تی تست نشان داد که تفاوت آماری معنی دار بین سازه های پیامد انتظار، ارزشیابی پیامد، خودکارآمدی و خودتنظیمی بین دانش آموزان با الگوی مناسب و نامناسب مصرف صبحانه، وجود داشت (001/0>P).

   نتیجه گیری

  با توجه به وجود ارتباط معنی دار بین سازه های نظریه شناختی اجتماعی و مصرف صبحانه در دانش آموزان، سازه های این نظریه می تواند عوامل پیشگویی کننده مصرف صبحانه در دانش آموزان را بیازماید و برای ارتقای برنامه های حمایت کننده از مصرف صبحانه موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: مصرف صبحانه، نظریه شناختی اجتماعی، دانش آموزان، مریوان
 • مینا چیذری*، مهدی رنجبران، نفیسه سیدزاده اقدم، بهنام اوحدی، محسن شمسی صفحات 22-28
  زمینه و اهداف

  اختلال عملکرد جنسی در زنان بسیار شایع بوده و یکی از شاخص هایی است که در رضایت زناشویی و تحکیم خانواده ها بسیار مهم است. این مطالعه با هدف تعیین برخی از از عوامل پیشگویی کننده عملکرد جنسی زنان انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی تحلیلی، 200 نفر از زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تهران از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه پایا و روا شامل اطلاعات دموگرافیک و شاخص عملکرد جنسی زنان بودند. داده ها با کمک نرم افزار SPSS20 و آزمونهای تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، همبستگی اسپیرمن و پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند. در کلیه مراحل پژوهش رعایت موازین اخلاقی همچون محرمانه بودن اطلاعات صورت گرفت.

  یافته ها

  میانگین نمره عملکرد جنسی 35/4± 14/21 از 36 به دست آمد. 22% اختلال میل جنسی، 5/32% اختلال برانگیختگی، 5/27% اختلال رطوبت جنسی، 22% اختلال ارگاسم، 29% نارضایتی جنسی و 5/20% اختلال درد جنسی را گزارش کردند. همبستگی معکوس و معناداری بین سن همسر، مدت زمان ازدواج، تاریخ آخرین زایمان با عملکرد جنسی وجود داشت. در مدل چندگانه رگرسیون وضعیت زندگی زناشویی (148/0=B، 033/0=P)، میزان علاقه به همسر (286/0=B، 001/0>P) و سن همسر (270/0=B، 001/0>P) پیش گویی های معنی دار عملکرد جنسی بودند. 

  نتیجه گیری

  طبق نتایج حاصله زنانی که زندگی شادتری دارند و به همسر خود علاقه مند هستند و سن همسرشان پایین تر است، عملکرد جنسی مطلوب تری را گزارش می کنند. نتایج حاصله در اجرای برنامه های روان شناسی و فرهنگی در جامعه در جهت کاهش مشکلات زوجین می تواند به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: عملکرد جنسی، زنان، رضایت جنسی
 • احمدرضا یزدانبخش*، اکبر اسلامی، مهرنوش ابطحی، محمد داننده اسکویی صفحات 29-39
  زمینه و اهداف

  فاضلاب صنعت الکل سازی دارای آلودگی بسیار بالا و تصفیه آن مشکل می باشد. در این تحقیق کارایی فرایند ازن زنی در راکتور مارپیچ و تحت فشار و اختلاط بالا با استفاده از استاتیک میکسر و مقایسه کارایی آن با راکتور متداول ازن زنی به منظور تصفیه فاضلاب صنعت الکل سازی مورد بررسی قرار گرفته است.

  مواد و  روش ها

  این تحقیق بر روی پساب خروجی از واحد تصفیه بی هوازی فاضلاب واقعی حاصل از کارخانه الکل سازی در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. اکسیژن موردنیاز شیمیایی (COD)، اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی (BOD) و رنگ، آلاینده های مورد بررسی بودند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که راکتور مارپیچی با اختلاط بالا در شرایط کاملا مشابه نسبت به راکتور متداول، کارایی بیشتری در حذف آلاینده ها و کاهش مصرف میزان ازن دارد. به طوری که در زمان ماند 30 دقیقه و pH برابر 3/5 راندمان حذف COD در راکتور مارپیچی با اختلاط بالا، 8/4 برابر راکتور متداول بود. بیشترین راندمان حذف برای شاخص COD در هر دو راکتور مارپیچی با اختلاط بالا و معمول در حداکثر زمان ماند فرایند در pH برابر 11 و برای رنگ در حداکثر زمان ماند فرایند در pH برابر 3/5 حاصل شد. همچنین نتایج نشان دهنده افزایش نسبت BOD/COD در هر دو راکتور در اثر فرایند ازن زنی بود.

  نتیجه گیری

  کارایی راکتور مارپیچی با اختلاط بالا با استفاده از استاتیک میکسر، نشانگر قابلیت کاربرد این راکتور برای تصفیه فاضلاب صنعت الکل سازی می باشد. همچنین می توان این راکتور را به عنوان پیش تصفیه و یا تصفیه پیشرفته فرایندهای بیولوژیکی جهت تصفیه بسیاری از فاضلاب های صنعتی مورد استفاده قرار داد.

  کلیدواژگان: ازن، صنعت الکل سازی، راکتور تحت فشار و اختلاط بالا، رنگ، COD
 • زاهد رضایی*، ناصح قادری، الهام نوری، محمد آرام احمدی، ابراهیم قادری، نادیا شکیبا، محمد عنبری، رحمن پیمان پناهی صفحات 40-48
  زمینه و اهداف

  دیابت به عنوان یک مشکل سلامت همگانی عمده در تمامی نقاط جهان قلمداد می شود. مهم ترین راهبرد کنترل بیماری های مزمن از جمله دیابت، رفتارهای خودمراقبتی می باشد؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین توان خودمراقبتی و برخی از عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی با رویکرد توصیفی- تحلیلی، بین 374 نفر از بیماران مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان توحید شهر سنندج انجام شد. این افراد با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات جمعیت شناختی و زمینه ای و پرسشنامه روا و پایای موجود جهت سنجش توان خودمراقبتی بیماران دیابتی، گردآوری شدند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های متناسب تحلیل شدند. تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمره توان خودمراقبتی 49/12±40/58 از 105 بود و در سطح متوسطی قرار داشت. تفاوت معناداری درتوان خودمراقبتی بیماران بر حسب متغیرهایی مانند جنسیت، توانایی اندازه گیری قند خون، وضعیت اشتغال، سابقه آموزش درباره بیماری دیابت، معاینه منظم دندانپزشکی و تزریق سالانه واکسن آنفلوانزا وجود داشت (05/0>P). بین تعداد سال های سپری شده از زمان تشخیص دیابت و توان خودمراقبتی همبستگی معنی دار و معکوسی وجود داشت (05/0>P و24/0-=r).

  نتیجه گیری

  با توجه به سطح متوسط خودمراقبتی در اکثریت بیماران و نقش مهم خودمراقبتی در کنترل بیماری دیابت، ضرورت اجرای آموزش های لازم در مورد خودمراقبتی در میان بیماران دیابتی بیش از پیش احساس می شود.

  کلیدواژگان: خودمراقبتی، دیابت نوع 2، سنندج
 • علی محمد مصدق راد، فرحناز صدوقی، مولود قربانی* صفحات 49-63
  زمینه و اهداف

  حاکمیت بالینی یک استراتژی سازمانی برای ارایه خدمات بهداشتی و درمانی بیمار محور، با کیفیت، ایمن و اثربخش از طریق توسعه ساختار و فرهنگ سازمانی مناسب و تدوین، اجرا و پایش منظم استانداردهای بالینی است. این پژوهش با هدف تعیین میزان موفقیت اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان های استان خوزستان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش توصیفی و مقطعی با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته در 40 بیمارستان استان خورستان انجام شد. پرسشنامه ها به صورت سرشماری در اختیار کارشناسان مسیول حاکمیت بالینی بیمارستان ها قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از  نرم افزار  SPSS در دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی انجام شد. ملاحظات اخلاقی نظیر رضایت آگاهانه شرکت کنندگان در پژوهش، حفظ محرمانگی اطلاعات و بی طرفی پژوهشگران در این پژوهش رعایت شد.

  یافته ها

  میزان موفقیت حاکمیت بالینی در بیمارستان های استان خوزستان 6/65 درصد و در حد متوسط بوده است. بیشترین میزان موفقیت در محور آموزش و مدیریت کارکنان و کمترین موفقیت در محور اثربخشی بالینی گزارش شده است. عواملی مانند تعهد مدیریت و کارکنان بر اجرای موفقیت آمیز حاکمیت بالینی تاثیرگذار بود. بیمارستان هایی که از مشارکت و تعهد بالای مدیران برخوردار بودند، موفقیت بیشتری در اجرای حاکمیت بالینی بدست آوردند.

  نتیجه گیری

  اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان های استان خوزستان تا حدودی موفق بود. مدیریت و رهبری قوی، مشارکت مدیران و کارکنان در اجرای حاکمیت بالینی، آموزش و توانمندسازی کارکنان، بیمار محوری، طبابت و مراقبت مبتنی بر شواهد، ممیزی های بالینی و انجام اقدامات اصلاحی، منجر به موفقیت حاکمیت بالینی می شود.

  کلیدواژگان: حاکمیت بالینی، بیمارستان، تغییر موفق، مدیریت کیفیت
|
 • Nadali Alavi, Akbar Eslami, Monire Majlessi Nasr, Najme Masihi* Pages 1-11
  Background and Aims

  Today, biodiesel is being produced and consumed worldwide as one of the main sources for replacing fossil fuels. The purpose of this study was to investigate the production of biodiesel from restaurants waste frying-oil using commercial calcium oxide as a heterogeneous catalyst.

  Material and Methods

  In this experimental study, commercial calcium oxide was activated by calcination at 750 °C for 5 hours in an electric furnace with a temperature rate of 10 °C /min. Operational parameters for the production of biodiesel in the presence of calcium oxide included weight percent of catalyst, molar ratio of methanol to oil, and reaction time, all were investigated at three levels. Also, the study was carried out ethically and there was no bias and confinement on the part of the researcher during the research process.

  Results

  Optimum conditions for the production of biodiesel in the presence of calcium oxide were obtained as the molar ratio of methanol to oil 12:1, the reaction time of 3 hours and the weight percent of catalyst 2 at 62 °C. Under obtained optimum conditions, the maximum production efficiency of biodiesel from waste frying oil of the restaurant was 95.5±1.22%.

  Conclusion

  The use of commercial calcium oxide showed a great efficiency in the production of biodiesel from waste frying oil of restaurants. Calcium oxide thus is considered to be a very effective catalyst in biodiesel production

  Keywords: Biofuel, Calcium Oxide, Waste frying oil, Reusability
 • Rahman Panahi*, Fatemeh SadrHashemi, Erfan Javanmardi, Fayegh Yousefi, Khaled Rahmani, Naseh Ghaderi, Omid Zarei Vero Pages 12-21
  Background and Aims

  Social cognitive theory is one of the most effective theories used to predict the behavior of breakfast consumption and the teaching of nutritional behaviors. Considering the importance of breakfast consumption in the physical, psychological and social health of students, this study was conducted to determine the factors associated with breakfast consumption based on social cognitive theory in students.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional descriptive analytical study, 299 male and female elementary students in Marivan city were selected by multi-stage cluster sampling. Data gathering tools included demographic and background questionnaire, as well as a valid and reliable questionnaire based on social cognitive theory about breakfast consumption. Data were analysed by SPSS software version 16 exploiting Chi-square and t-test. All stages of the study were conducted according to moral standards.

  Results

  Overall, 81.6% (n=244) of students showed a good pattern of breakfast consumption. The results of ttest revealed that there was a statistically significant difference between expected outcome, outcome evaluation, self-efficacy and self-regulation constructs among students with appropriate and inappropriate breakfast consumption pattern (P<0.001).

  Conclusion

  Considering the existence of a significant relationship between the constructs of social cognitive theory and breakfast consumption in studied students, the constructs of this theory can be used to predict the factors influencing breakfast consumption in students and will be effective in promoting supportive breakfast consumption programs.

  Keywords: Breakfast consumption, Social Cognitive Theory, Students, Marivan
 • Mina Chizari*, Mehdi Ranjbaran, Nafiseh Seyyedzadeh Aghdam, Behnam Ohadi, Mohsen Shamsi Pages 22-28
  Background and Aims

  Sexual dysfunction in women is very common and is one of the important indicators in the marital satisfaction and family strengthening. This study aimed to determine some predictive factors of women's sexual function.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 200 married women referred to health centers in Tehran city were selected through convenience sampling. The research tools included a valid and reliable questionnaire including demographic information and women's sexual function index. Data were analyzed using SPSS 20 software and independent t-test, one-way ANOVA, Spearman and Pearson correlations and linear regression. Ethical standards such as confidentiality of information were observed in all stages of research.

  Results

  The mean score of sexual function was 21.14±4.35 (from 36). In this study 22% (n=44) of respondents reported sexual desire disorder, 32.5% (n=65) arousal disorder, 27.5% (n=57) sexual dysfunction, 22% (n=44) orgasmic disorder, 29% (n=58) sexual dissatisfaction and 20.5% (n=41) sexual pain disorder. There was a significant and inverse correlation between spouse's age, duration of marriage, date of last delivery and sexual function. In the multiple regression model, marital status (B=0.148, P=0.033), spouse interest (B=0.0286, P=0.001) and spouse age (B=0.207, P= 0.001) were significant predictors of sexual function.

  Conclusion

  According to the results, women who describe a happier life and are interested in their spouse as well as are younger than their spouse reported a more desirable sexual performance. The results can be used to implement psychological and cultural programs in the community to reduce couples' problems

  Keywords: Sexual function, Female, Sexual satisfaction
 • Ahmadreza Yazdanbakhsh*, Akbar Eslami, Mehrnoosh Abtahi, Mohammad Danandeh oskouie Pages 29-39
  Background and Aims

  Alcohol distillery wastewater is a highly polluted wastewater which its treatment poses a special problem. In this work, the efficiency of ozonation process exploited in a spiral high pressure super mixing reactor was studied for COD removal and decolorization of alcohol distilleries wastewater. The results was also compared with a conventional reactor.

  Materials and Methods

  The present laboratory-scale research was done on real effluent from anaerobic wastewater treatment unit of alcohol wastewater. Experiments were conducted in a pressurized spiral super mixing reactor equipped with static mixers and also in a control conventional reactor with the same volume. The process performance criteria, such as COD, BOD and color, were determined according to standards methods for water and wastewater examination.

  Results

  The pressurized spiral super mixing reactor showed high efficiency in removing pollutants and reducing ozone consumption as compared to conventional reactor. Typically, during 30 min, and pH =5.3, the COD removal efficiency in the pressurized spiral super mixing reactor was 4.8 times higher than that of conventional reactor. According to the results, the efficacy of ozonation process increased by changing the pH from acidic to alkaline. Generally, the respective highest removal efficiency of COD and color was obtained at pH=11 and pH=5.3 in both reactors at their maximum retention time. Also the biodegradability of wastewater (BOD/COD) was enhanced in both reactors following ozonation process.

  Conclusion

  The pressurized spiral super mixing reactor performance in reducing ozone consumption highlights the potential applicability of this reactor for wastewater treatment of alcohol industry. The reactor can be used as pre-treatment or post treatment processes for the appropriate treatment of industrial wastewater.

  Keywords: Ozone, Alcohol industry, Pressurized spiral super mixing reactor, Colour, COD
 • Zahed Rezaei*, Naseh Ghaderi, Elham Nouri, Mohammad Aram Ahmadi, Ebrahim Ghaderi, Nadia Shakiba, Mohammad Anbari, Rahman Panahi Pages 40-48
  Background and Aims

  Diabetes is considered as a major public health problem all over the world. Self-care behaviors is the most important strategy for controlling chronic diseases, such as diabetes. Therefore, this study was conducted to determine the self-care agency and some associated factors in patients with type 2 diabetes.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on a descriptive-analytic approach on 374 patients referring to the Diabetes Clinic of Tohid Hospital in Sanandaj, selected using systematic sampling. Data were collected using a questionnaire including demographic and background information questionnaire and a valid and reliable questionnaire for assessing the self-care agency of diabetic patients. Data were analyzed by using SPSS software version 16 and appropriate tests. All stages of the study were conducted according to moral standards.

  Results

  The mean and standard deviation of self-care agency score was 58.40 ± 12.49 from 105, that is considered moderate. There was a significant difference in self-care agency of patients according to variables such as gender, ability to measure blood glucose, occupational status, history of education about diabetes, regular dental examinations and annual infusion of influenza vaccine (P<0.05). There was a significant and inverse correlation between the number of years elapsed since diabetes diagnosis and self-care agency (P<0.05 and r=0.24).

  Conclusion

  Regarding the average self-care level in the majority of patients and the important role of self-care in controlling diabetes, the need to implement self-care education is increasingly felt in diabetic patients.

  Keywords: Self-care_Type 2 diabetes_Sanandaj
 • Ali Mohammad Mosadeghrad, Farahnaz Sadoughi, Moloud Ghorbani* Pages 49-63
  Background and Aims

  Clinical Governance (CG) is a strategy for providing responsive, accountable, patientcentered, high quality, safe and effective healthcare services through creating an appropriate organizational structure and culture. Development, implementation and monitoring clinical standards are also included in CG. This study aimed to assess the success of clinical governance implementation in hospitals in Khuzestan province, Iran.

  Materials and Methods

  This descriptive questionnaire survey was conducted in 2014 in 40 hospitals using a valid and reliable questionnaire covering seven dimensions of CG (i.e., management and leadership, employees’ education and management, clinical effectiveness, clinical audit, risk management, patient involvement, and information management). All clinical governance officers of hospitals were asked to complete the questionnaires. Overall, 40 questionnaires were returned. Data analysis was done using SPSS software. Ethical issues such as informed consent, voluntary participation, participants’ anonymity, information confidentiality and researchers’ objectivity in data collection, analysis and reporting were all considered.

  Results

  The mean score of CG implementation success was 65.6 percent in Khuzestan province hospitals. About half of the hospitals were moderately successful in CG implementation. Hospitals achieved more success in employees’ education and management and less success in clinical effectiveness dimensions of clinical governance. Top managers’ and employees’ commitment and involvement in CG activities was critical for CG successful implementation.

  Conclusion

  Clinical governance was slightly successful in Khuzestan hospitals. However, strong management and leadership, managers’, employees’ and physicians’ participation, education and training, patient centeredness, evidence based practice, and clinical audits are necessary for successful implementation of CG in hospitals.

  Keywords: Clinical governance, Hospital, Successful change, Quality management