فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 45 (بهار 1399)
 • پیاپی 45 (بهار 1399)
 • 222 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1399/02/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمود یحیی زاده فر*، منصوره علیقلی، فاطمه ذبیحی صفحات 5-22
  این پژوهش رابطه بین نقدشوندگی سهام وسرمایه گذاری شرکت ها و کارایی سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت مالی و ریسک عملیاتی برای نمونه ای متشکل از 130شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1394 مورد بررسی قرار داده است. بررسی نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نقدشوندگی سهام رابطه مثبتی و معناداری با سرمایه گذاری شرکت دارد. به علاوه نتایج نشان می دهد که نقدشوندگی می تواند از طریق کاهش هزینه ها و تسهیلات مالی بهتر از فرصت سرمایه گذاری استفاده کند و منجر به کارایی سرمایه گذاری شود و همچنین نشان داد که نقدشوندگی می تواند موجب کاهش حساسیت بین کارایی سرمایه گذاری و کاهش فرصت سرمایه گذاری شود، به عبارتی هرچه قدر نقدشوندگی بالا باشد کارایی سرمایهگذاری حتی در شرایط کم بودن فرصت سرمایه گذاری افزایش می یابد. علاوه بر این در شرکت هایی با محدودیت مالی و ریسک عملیاتی نقدشوندگی تاثیر بیشتری بر سرمایه گذاری دارد.
  کلیدواژگان: نقدشوندگی سهام، کارایی سرمایه گذاری، محدودیت مالی، ریسک عملیاتی
 • محمود لاری دشت بیاض*، محمد جواد ساعی، عبداله آزاد صفحات 23-40

  اظهارنظر حسابرس، معمولا به صورت تعدیل شده و تعدیل نشده، وارد مدل های پژوهش می-شود. اما، ماهیت و آثار بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس با یکدیگر متفاوت است. هدف این پژوهش، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نتایج درنظر گرفتن ماهیت بندهای پیش از اظهارنظر حسابرس در مدل های پژوهش، با نتایج درنظر گرفتن اظهارنظر به تنهایی، متفاوت است؟ بدین منظور، رابطه بین مدیریت سود و اظهارنظر حسابرس و رابطه بین مدیریت سود و بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر به تفکیک ماهیت با بکارگیری اطلاعات 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1387 تا 1393 و با استفاده از مدل های پنل و پواسن تعمیم یافته آزمون شد. نتایج نشان داد که رابطه بین مدیریت سود و نوع اظهارنظر حسابرس، تنها در یکی از پنج مدل مدیریت سود معنادار است اما رابطه بین مدیریت سود و تعداد بندهای تحریف بااهمیت، محدودیت بااهمیت و ابهام فراگیر، به ترتیب در چهار، دو و یک مدل از پنج مدل مدیریت سود، معنادار است.

  کلیدواژگان: اظهارنظر حسابرس، مبانی تعدیل اظهارنظر، مدیریت سود
 • سید اکبر نیلی پور طباطبایی، سعید خزایی*، حبیب الله فتاحی اردکانی صفحات 41-54

  در کلیه سیستم ها و نظام های حقوقی و سیاسی دنیا، دولت ها دارای دو وظیفه و کارکرد اصلی شامل حاکمیتی و تصدی گری می باشند که توسط نهاد ها و دستگاه های مسیول به اجرا گذاشته می شود. امور حاکمیتی شامل سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی به دلیل سطح و جایگاه دارای اهمیت مضاعف است و تصدی گری آن دسته از وظایفی را در بر می گیرد که قابل واگذاری به مردم و بخش خصوصی باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت در یک فرآیند رو به جلو تغییر و تحولات مثبتی را در این خصوص به عمل آورده است که از این نظر قابل توجه و امعان نظر می باشند.در این مقاله ضمن بررسی جایگاه حقوقی، قانونی، و ویژگی های هریک، همچنین نقطه نظرات مربوط به این بحث درخصوص دستگاه های حاکمیتی با ارزیابی روند برخی اقدامات در کشور، پیشنهادها و راهکارهایی برای ارتقای آن و به منظور بهره برداری در تنظیم اسناد و برنامه های راهبردی و سالیانه، همچنین فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه های حاکمیتی ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: امور حاکمیتی، تصدی گری، ساختار و وظایف دولت، برنامه ریزی راهبردی، نظارت بر عملکرد
 • کاظم نحاس*، غلامرضا کرمی، رضوان حجازی، شکراله خواجوی صفحات 55-70

  تقریبا از سال 1984 تا به امروز کمیته و انجمن‏های حرفه‏ای حسابداری مانند AAA، IAES و AEC بیان کرده‏اند که سیستم آموزشی و یادگیری حسابداری نیازمند تغییر است و یکی از مهم‏ترین اشاره آنها مربوط به فقدان یادگیری فعال بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) به‏عنوان یک تکنیک یادگیری فعال، بر یادگیری دانشجویان حسابداری میانه 1 در مقایسه با روش سنتی (معلم محور)، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان حسابداری میانه 1 موسسه آموزش عالی زند شیراز در سال تحصیلی 97-96 می‏باشد و نمونه مورد مطالعه بر اساس جامعه در دسترس انتخاب و شامل دو گروه حسابداری میانه 1 جمعا 70 نفر (35 نفر گروه آزمون و 35 نفر گروه کنترل) که هر دو گروه توسط یکی از محققین تدریس شده است. در این پژوهش از پیش-آزمون و پس-آزمون جهت جمع‏آوری داده‏ها و از تجزیه و تحلیل کوواریانس برای آزمون داده‏ها استفاده شده که روایی آزمون‏ها به تایید 3 نفر از مدرسین دانشگاه رسید است. نتایج نشان دهنده یادگیری بهتر دانشجویان گروه آزمون (TBL) در مقایسه با گروه کنترل (سنتی) است.

  کلیدواژگان: یادگیری مبتنی بر تیم، TBL، یادگیری فعال، حسابداری میانه
 • احسان قدردان، عبدالکریم مقدم، چیمن سلطانیان*، شهین شاهمرادی صفحات 71-88
  علاوه بر نقش غیر قابل انکار سرمایه فکری در موفقیت بنگاه ها، این دارایی اهمیت روز افزونی برای بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان از صورت های مالی دارد. از طرفی، تقاضای روز افزون ذینفعان از شرکت ها برای پذیرش مسیولیت های اجتماعی، شرکت ها را به درگیر شدن در مسیولیت های اجتماعی و زیست محیطی تشویق کرده است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه فکری بر مسیولیت پذیری اجتماعی شرکتی است. از سرمایه به کار گرفته شده(سرمایه فیزیکی)، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری به عنوان اجزای سرمایه فکری و از معیارهای KLD برای اندازه گیری مسیولیت پذیری اجتماعی شرکتی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391-1395 است. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سرمایه فیزیکی و سرمایه ساختاری با مسیولیت پذیری اجتماعی رابطه منفی و معنادار برقرار است. ولی بین سرمایه انسانی و مسیولیت پذیری اجتماعی هیچ گونه رابطه معناداری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، مسئولیت پذیری اجتماعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری
 • زهره تابش، محمد رضا عبدلی*، هوشنگ یاورپور صفحات 89-112
  سوگیری یا خطای ادراکی نوعی انحراف از واقعیت ها در تصمیم گیری یا قضاوت محسوب می شود که عملکردهای فردی را تحت تاثیر منفی تغییر می دهد. این موضوع در حرفه حسابرسی نیز مستثنی نیست و حسابرس شیفته و مجذوب یک ویژگی یا خصیصه از عملکرد شرکت یا صاحبکار دچار این سوگیری می شود و باعث می گردد تا قضاوت وی دچار انحراف از واقعیت شود. لذا هدف این پژوهش بررسی اثر هاله ای بر کار راهه حرفه ای حسابرس می باشد. دوره ی پرسشگری از آزمودنی ها 6 ماه از آذر ماه 1397 تا خرداد ماه 1398 بود. جامعه ی آماری پژوهش حسابرسان شاغل زیر نظر سازمان حسابرسی بودند که در قالب دو گروه آزمایش و کنترل مشارکت داشتند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که برای سنجش اثر هاله ای از پرسشنامه اودنیل و همکاران (2005) و برای سنجش کارراهه حرفه ای از پرسشنامه درایز (2010) الهام گرفته شده است. برای تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های روش مانوا چند متغیره، تحلیل واریانس اندازه های مکرر و همچنین آزمون های تعقیبی برای مقایسه زمان استفاده شد. نتایج پژوهش در قالب فرضیه اول نشان داد حسابرسانی که عدم سوگیری هاله ای را دارا هستند، در مقایسه با سایر حسابرسان، هویت حرفه ای بالاتری دارند. همچنین براساس نتیجه فرضیه دوم مشخص گردید، حسابرسانی که عدم سوگیری هاله ای را دارا هستند، در مقایسه با سایر حسابرسان، تردید حرفه ای بالاتری دارند.
  کلیدواژگان: اثر هاله ای، کارراهه حرفه ای حسابرس، تردید حرفه ای، هویت حرفه ای
 • حسام علمی، حیدر محمد زاده سالطه* صفحات 113-132
  چسبندگی هزینه ها به این علت رخ می دهد که مدیران، منابع مرتبط با فعالیت های عملیاتی را به طور موثر تعدیل می کنند. برنامه ریزی های اجتناب از مالیات، صرفه جویی مالیاتی را برای شرکت به ارمغان می آورد. منابع مالی حاصل از اجتناب مالیاتی در تصمیمات مدیران تاثیر می گذارد و در تعدیل هزینه ها به آنان کمک می کند و به طور غیر مستقیم باعث تغییر در رفتار هزینه ها می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی تاثیر اجتناب مالیاتی بر چسبندگی هزینه ها با تاکید بر استراتژی های تجاری شرکت می باشد. تحلیل فرضیه ها بر اساس نمونه ای که از 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بین سال های 1389 تا 1394 در بورس حضور داشته اند، صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اجتناب مالیاتی بر چسبندگی هزینه ها تاثیر معنی داری دارد. هم چنین نتایج حاصله حاکی از آن است که استراتژی تجاری شرکت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و چسبندگی هزینه تاثیرگذار می باشد؛ به نظر می رسد که موقعیت های استراتژیک بر تصمیمات مدیران درباره حفظ منابع موثر بوده که این امر در تغییرات سیستماتیک رفتار هزینه منعکس می شود.
  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، چسبندگی هزینه، استراتژی تجاری شرکت، رفتار نامتقارن هزینه
 • جمشید لک، محمدرضا پورعلی*، همت منصوری راد صفحات 133-146

  در سالهای اخیر،تحقیقات و آموزش حسابداری تحت فشارهای مختلفی جهت  تغییر در شیوه های  تحقیق فعلی خود قرار گرفته است و نهاد های مختلفی در دنیا از جمله  کمیسیون تغییرات در آموزش حسابداری (AECC)1 و سایر نهادهای حرفه ای ،با صدور بیانیه هایی پیشگامان ایجاد تغییر در تحقیقات و آموزش حسابداری بوده اند این بیانیه ها بر شیوه های تحقیق و آموزش خلاقانه و اهمیت آن در توسعه تحقیقات حسابداری تاکید دارند. از اهداف این پژوهش کشف معیارهای مناسب جهت پیش بینی و آینده نگری در حسابداری و بهبود تدوین و بکارگیری استانداردهای حسابداری می باشد.در واقع هدف بطور خاص بررسی آینده تحقیقات حسابداری و کشف مسایلی است که به بهبود سبک یادگیری حسابداری مربوط می شود.از دیگر اهداف این مقاله اینست که پیش بینی می گردد تحقیقات و پژوهشهای آینده حسابداری در سطح بین المللی در راستای اندازه گیری اثرات اجتماعی گزارشات مالی و حسابداری و ایفای وظیفه مباشرت اجتماعی و تاکید بر اندازه گیری و گزارشگری اثرات معاملات بر جامعه پیرامون خود ، نزدیک کردن تحقیقات و پژوهشهای حسابداری به روش های عملی حسابداری در حوزه ی عمل ،تلاش در جهت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری به منظور پاسخگویی به نیاز حرفه در سطح عمل و در سازمانها و نهادهای چندمنظوره و تدوین روش های حسابداری جدید به منظور پاسخگویی ورفع نیازهای جدیداستفاده کنندگان و تصمیم گیرندگان در فضای اقتصادی و کسب و کار جدید می باشد.در ادامه مقاله با بررسی سیرتاریخی تحول و تطور حسابداری وتشریح موانع موجودبین تحقیقات حسابداری و نیازهای حرفه در سطح عمل می پردازد.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، آینده تحقیقات حسابداری، آینده حسابداری، آموزش حسابداری
 • رویا دارابی* صفحات 147-170
  هدف اصلی این پژوهش، آزمون ارتباط بین بازده سهام و ریسک غیرسیستماتیک در قالب سه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، سه عاملی فاما و فرنچ و چهار عاملی کرهارت و سپس مورد مقایسه قرار دادن توان توضیح دهندگی بازده سهام بوسیله ریسک غیرسیستماتیک در هریک از این سه الگو می باشد. نمونه مورد استفاده در این مطالعه که بر اساس روش غربالگری بدست آمده مشتمل بر 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا پایان 1396 می باشد. پژوهش پیش رو از منظر هدف کاربردی بوده و در حوزه تیوری اثباتی قرار می گیرد. از حیث نحوه گردآوری داده ها، روش پژوهش مورد مطالعه، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و نوع گردآوری اطلاعات و داده ها برای پژوهش مورد نظر کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است و روش آماری مورد استفاده داده های پانل می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که بین بازده سهام و نوسانات نامتعارف (ریسک غیرسیستماتیک) در هر سه مدل پژوهش ارتباط معناداری وجود دارد و توان توضیح دهندگی بازده سهام بوسیله ریسک غیرسیستماتیک در الگوی چهار عاملی کرهارت نسبت به سایر مدل ها بیشتر است.
  کلیدواژگان: بازده سهام، نوسانات نامتعارف (ریسک غیرسیستماتیک)، عامل اندازه، عامل ارزش، عامل مومنتوم
 • ناصر کلباسی، زهرا لشگری* صفحات 171-186

  هدف این پژوهش بررسی فعالیت های مربوط به مدیریت سود با تجزیه و تحلیل  کیفیت حسابرسی در زمان عرضه اولیه سهام می باشد.  به این منظور ارتباط مدیریت سود در عرضه اولیه سهام  شرکت هایی که توسط موسسات حسابرسی درجه اول در رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران حسابرسی شده اند  و سایر شرکت ها مورد مقایسه قرار می گیرند. جامعه آماری این تحقیق شرکت های عرضه اولیه شده در بورس و فرابورس است که از سال 1384 تا سال 1396 در بورس و فرابورس پذیرفته شده باشند.شواهد بدست آمده گویای آن است که سهام شرکت هایی که برای اولین بارعرضه می شوند و توسط موسسات حسابرسی درجه اول حسابرسی می شوند سطح پایین تری از مدیریت سود اقلام تعهدی و مدیریت سود اقلام واقعی دارند.

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، عرضه اولیه سهام، مدیریت سود
 • تورج مشتری دوست، فاطمه اسناد* صفحات 187-200

  هدف این مقاله، بررسی جایگاه حسابرسی داخلی و نحوه عملکرد آن در نظام بانکی ایران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، میدانی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه بوده که اطلاعات در تابستان سال 1394 جمع آوری گردیده است. جامعه مورد مطالعه بانک های دولتی و خصوصی ایران بوده که به طور تصادفی 5 بانک (از میان بانک های دولتی، ملی و از میان بانک های خصوصی، انصار، شهر، سینا و کارآفرین) انتخاب شده اند و برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون t مستقل در سطح اطمینان 95/0 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ارتباط حسابرسی داخلی با مدیریت ارشد در بانک های انصار، شهر و سینا مناسب می باشد. نقش و اهمیت حسابرسی داخلی توسط مدیریت ارشد و سایر کارکنان در بانک های انصار، شهر و کارآفرین شناخته شده است. نقش مشورتی حسابرسی داخلی تنها در بانک های انصار و شهر چشمگیر است. به جز بانک ملی، در سایر بانک ها حسابرسان داخلی از دانش و تجربه کافی در خصوص فعالیت خود برخوردار هستند و در همه بانک ها حسابرسان داخلی از آموزش های کافی جهت بهبود فرآیند حسابرسی بهره مند می شوند.

  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، بانک، کمیته بال، اطمینان بخشی، مشاوره ای
 • سیما نوروزی*، محمدحسین رنجبر، جهانبخش اسدنیا صفحات 201-218
  ارزش اصلی سود به افشای اطلاعاتی بستگی دارد که توسط منابع دیگر افشا نشده و محتوای اطلاعاتی سود و ارزشمندی آن فقط وابسته به مقدار اطلاعاتی که در اختیار بازار می گذارد نیست. بلکه به زمان افشا، تاخیر و تعجیل در افشای اخبار خوب و بد می باشد که سرمایه گذران و اعتباردهندگان براساس آن واکنش و اقدام می نمایند. به همین منظور در این پژوهش سعی شده تا بر اساس 4 حالت مختلف مسیر انتظاراتی سود، که در هرکدام از آنها اخبار متفاوتی بیان می شود، آزمون فرضیات انجام گیرد. برای این کار، داده های مربوط به تعداد 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای دوره زمانی بین سال های 1388 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند که می توان با بررسی مسیر انتظاراتی ایجاد شده در خصوص سود شرکت ها حرکت پیش بینی سود و بازده غیر عادی سهام را پیش بینی کرد. اما نمی توان محتوای اطلاعاتی سودهای فصلی را مدل سازی نمود. همچنین رفتار اعتباردهندگان را زمانی که استمرار خبر خوب و عدم استمرار خبر خوب داشته باشیم نمی توانیم مدل سازی کنیم اما زمانی که استمرار اخبار بد و عدم استمرار اخبار بد داشته باشیم می توانیم با استفاده از ریسک اعتباری رفتار اعتباردهندگان را مدل سازی نماییم.
  کلیدواژگان: یش بینی سود، مسیر انتظاراتی سود، تغییرات سود آتی، سود غیرمنتظره، تعدیل سود پیش بینی شده
|
 • Mahmod Yahyazadefar *, Mansoureh Aligholi, Fatemeh Zabihi Pages 5-22
  This research examines the relationship between stock liquidity, investment and investment efficiency with respect to financial constraints and operational risk for a sample of 130 companies during the period from 2011 to 1394. The results of this research indicate that stock liquidity has a positive and significant relationship with the investment of the company. In addition, the results show that liquidity can be better off the investment opportunity by reducing its costs and facilities and lead to investment efficiency, and also showed that liquidity can reduce the sensitivity between investment efficiency and reduce investment opportunity, In other words, the higher the liquidity, the more efficient the investment, even in the case of low investment opportunities. In addition, in firms with financial constraints and operational risk, liquidity has a greater impact on investment.
  Keywords: Stock Liquidity, investment efficiency, Financial Constraints, Operational risk
 • Mahmoud Lari Dashtbayaz *, Mohammad Javad Saei, Abdollah Azad Pages 23-40

  Audit opinion, usually in the form of qualified and unqualified, placed into research models. However, the nature and consequences of the Basis for Modified Opinion is different. The aim of this study is to answer the question of whether the results considering the nature of the provisions before the auditor's opinion on research models, with results taking into account the opinion alone is different. The relationship between earning management and audit opinion, between earning management and Basis for Modified Opinion in separation of nature with using panel models and generalized Poisson information from 142 listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE) from 2008- 2015 were tested. Results indicate that the relation between earning management and type of audit opinion is only significant meaningful in one out of five earning management models. However there is significant relationship between earning management and number of paragraphs of material misstatement, ervasive limitation on the Scope of the Audit uncertainty, in four, two and one models out of five earning management models respectively.

  Keywords: Auditor's Opinion, Basis for Modified Opinion, earning management
 • Seyed Akbar Nilipour Tabataba’E, Saeid Khazaee *, Habibullah Fatahi Ardakani Pages 41-54

  In all legal and political systems of the world, the government had two main functions of Sovereignty and Tenure executed by assigned organizations and institutes. Sovereign affairs including policymaking, planning and monitoring are more important. Tenure is those functions capable of being entrusted to people and private sector. In the Islamic Republic of Iran, government during a forward transforming process for positive changes, especially in post-war era, codified and executed the five year strategic development plans as well as communicating the policies of article 44 of Iranian Constitution and resistance economy plan which are considerable in this regard. In this article, we investigate the legal standing and characteristics of each plan, review viewpoints relating to sovereign affairs and organizations with appraising the flow of actions in the country as well as presenting approaches for improvement of such actions and utilizing in codification of state policies, strategic annual plans, and also appraisal of performance in government offices.

  Keywords: Affairs of Sovereignty, tenure, Structure, Functions of Government, Strategic Planning, monitoring, evaluation
 • Kazem Nahas *, Gholamreza Karami, Rezvan Hejazi, Shokrolah Khajoy Pages 55-70

  Since 1984 professional committees and associations of accounting such as AAA, IAES and AEC have mentioned that teaching and learning system of accounting should change. One of the most important things that they have pointed is active learning. The aim of this study is to investigate the influence of Team-based learning (TBL) As an active learning technique on the learning of intermediate accounting students in compare to the traditional method. The statistical population of this study includes all of the intermediate accounting students of Zand Institute of Higher Education in shiraz in the educational year of 2017-2018. The samples were selected according to the available community. In this study, 70 students were selected from intermediate accounting group. Then, the students were divided into experimental (35 students) and control groups (35 students). Both groups were taught by one common researcher. The score of final exam of students considered as their learning score. This study is a semi-experimental research which has conducted by pre-test, post-test, and Analysis of Covariance (ANCOVA). Results showed that TBL increases the learning of intermediate accounting.

  Keywords: Team-Based Learning (TBL), active learning, Intermediate Accounting
 • Ehsan Ghadrdan, Abdolkarim Moghadam, Chiman Soltanian *, Shahin Shahmoradi Pages 71-88
  In addition to the undeniable role of intellectual capital in the success of firms, this asset has an increasing importance for the capital market, decision makers and users of financial statements. On the other hand, the increasing demand from companies to take social responsibility has encouraged companies to engage in social and environmental responsibilities. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of intellectual capital on corporate social responsibility. Capital employed (physical capital), human capital and structural capital were used as intellectual capital components and the KLD criteria for measuring corporate social responsibility. The statistical population of the study consisted of 100 companies admitted to Tehran Stock Exchange during the period of 2012-2016. To test the hypotheses, multivariate regression technique was used by panel data. The results of this study showed that there is a negative and significant relationship between physical capital and structural capital with social accountability. But no significant relationship was found between human capital and social responsibility.
  Keywords: intellectual capital, social responsibility, physical capital, Human capital, Structural Capital
 • Zohreh Tabesh, Mohammadreza Abdoli *, Hoshang Yavarpoor Pages 89-112
  A bias or perceptual error is a kind of deviation from the facts in decision making or judgment that affects individual actions negatively. This is also no exception to the audit profession, and the auditor is fascinated by an attribute of the performance of the company or the owner who is subject to this bias and causes his judgment to deviate from reality. The purpose of this research is investigating the halo effect on the professional auditor's career. The subjects' questioning period was 6 months from December, 2018 to June, 2019. The statistical population of the study was the auditors working under the supervision of the audit organization, which participated in two groups of testing and control. The research instrument was a questionnaire to measure the halo effect O' Donnel & Schultz (2005) questionnaire and professional career evaluation questionnaires were inspired by Draz (2010). This research used to analyze the hypothesis of the research, multivariate Multivariable Analyze of Variance (Manova), repeated variance analysis and follow-up tests were used to compare the time. The results of the research, in the form of the first hypothesis, showed that auditors who have the Lack of bias halo, have a higher professional identity than other auditors. Also, based on the results of the second hypothesis, auditors who have Lack of bias halo, have higher professional skepticism than other auditors.
  Keywords: Halo Effect, Professional Auditor's Career, Professional Skepticism, Professional Identity
 • Hesam Elmi, Heydar Mohammadzadeh Salteh * Pages 113-132
  Cost stickness accurs when managers adjust resources related to oprating activities effectively. Tax avoidance brings tax saving (extra money) for the company. The finantiol resource of tax avoidance effects on managerial decisions and help them to recover the expences and also make difference on cost behavior. The main purpose of this research is to identify the impact of tax avoidance on cost stickness with an emphasis on bussines strategy of company. Analysis of the hypotheses based on the sample of 90 companies listed in the Tehran Stock Exchange between the years 2010 to 2015 in the stock exchange have been obtained. The results show that the tax avoidance has  significant effects on cost stickness. In addition the results also suggest that bussines strategy has the impact on the relationship between tax avoidance and cost stickness, it seems that strategic posisions  effects on management decisions which is about keeping resources and this object reflects on assymetric cost behavior.
  Keywords: Tax Avoidance, cost stickness, Bussines Strategy, Assymetric Cost Behavior
 • Jamshid Lak, Mohammad Reza Pourali *, Hemmat Mansourirad Pages 133-146

  For the past four decades we have witnessed accounting as the mastermind behindnearly all business decisions – national and international. In fact, accounting is a business where most of time is spent in face-to-face communications exploring business strategies. In recent years, accounting education has been under attack and pressure to change its current educational methods. The Accounting Education Change Commission (AECC) has been a leader in calling for a change. They, and others in the accounting profession, have issued statements addressing the structure and objectives of accounting principles courses. These statements have stressed the need for innovative educational approaches and the importance of incorporating active learning into accounting principles courses. In addition, AECC called to increase the acceptance of international accounting standards and use of computer in accounting education as well as shifting accounting education lecturers’ focus from what they teach to what the students learn. This may prepare students to become lifelong learners and keep them aware of the latest developments and enable them to adopt these developments. This paper aims to uncover suitable criteria for the design and improvement of accounting program and curriculum. More specifically, the goal is to investigate the perilous future of accounting education and discover issues that needed to be addressed to improve the learning style and accounting practice.Here, in this article, the historical trend of transformation with accounting discipline is being explored. Also potential obstacle in between accounting researches and professional requirments in practice will be explained.

  Keywords: Futures Study, The Future of Accounting Research, Future of Accounting, Accounting Education
 • Roya Darabi * Pages 147-170
  The main objective of this study it to test the relation between stock return and idiosyncratic volatility in the three aforesaid models and compare the explanatory power of stock return by idiosyncratic volatility in each of these models. The sample used in this study obtained through screening method includes 118 companies admitted to Tehran Stock Exchange from 2011 to 2017 and Panel Data method is used to tests hypotheses. The results of hypotheses testing indicate that there is significant relation between stock return and idiosyncratic volatility in the three models investigated under this study and the explanatory power of stock return by idiosyncratic volatility in Carhart four-factor model is higher compared to other two models.
  Keywords: Stock Returns, Idiosyncratic Volatility, Size Factor, Value Factor, Momentum Factor
 • Naser Kalbasi, Zahra Lashgari * Pages 171-186

  The purpose of this study is to investigate the activities related to the management of earnings by analyzing the quality of the audit at the time of Initial public offering. In this regard, the relationship between profit management in the Initial public offering of companies audited by first-class audit firms in the ranking of the Iranian public accountant’s community and other companies is compared.The statistical population of this study is the initial supply companies in stock and overseas which have been accepted in the stock exchanges and overseas from 2005 to 2017.Evidence suggests that the shares of companies first disclosed and audited by first-level audit firms have a lower level of Accrual and real of Earnings management.

  Keywords: Audit Quality, Earnings Management, Initial Public Offering
 • Toraj Moshtari Doust, Fatemeh Asnad * Pages 187-200

  Purpose of the article is  examining internal audit position and its performance process in Iran’s bank system. In this study is   defined seven hypothesises that to analyze the data was used descriptive and inferential statistics and using t-test at a confidence level of 0.95 and at the first data collected  by  library method and field studies (using questionnaires and interviews)  on 2015,September. Statistical group includes either governmental or private banks which five of them (out of governmental banks:Melli bank. Out of privates bank:Ansar,Shahr,Sina,Karafarin Banks) are choosen randomly and achieved result stating the first and seventh thesis are been assented in the whole of considerated banks But the second and sixth hypothesizes in Ansar, Shahr, Sina and Karafarin Banks, third hypothesis supporters in  Ansar,Shahr and Sina Banks and fourth hypothesis in Ansar, shahr and Karafarin Banks, fifth hypothesis  in Ansar and Shahr Banks are accepted.

  Keywords: Internal Audit, Banks, Basel, Assurance, consulting
 • Sima Nourozi *, Mohammad Hossein Ranjbar, Jahanbakhsh Asadnia Pages 201-218
  The core value of the profit depends on the disclosure of information not disclosed by other sources, and the information content of its profit and value depends only on the amount of information that the market provides. It's time to expose, delay, and hurry in revealing good and bad news that investors and creditors are responding to. For this purpose, in this research, we have tried to test assumptions based on four different modes of earnings expectations, each of which has different news stories. To do this, the data of 255 Tehran Stock Exchange companies using the combined data regression model for the years 2009 to 1396 were analyzed. The results show that it is possible to predict earnings and unusual stock returns by examining the path of expectations generated by corporate profits. But information content can’t be modeled on seasonal benefits. We can’t model the behavior of creditors when there is continuity of good news and lack of good news, but when we continue to hear bad news and not keep up with bad news, we can model the behavior of creditors using credit risk.
  Keywords: Predictable Earnings, Profit Earnings, Profit Change, Adjusted Profit Earnings