فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 567 (هفته سوم اردیبهشت 1399)
 • پیاپی 567 (هفته سوم اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/24
 • تعداد عناوین: 3
|
 • مریم فاتحی اقدم، نوروز نجف زاده*، محمدقاسم گل محمدی صفحات 134-141
  مقدمه

  در مطالعه ی حاضر، اثر ضد سرطانی ترکیب متفورمین با دوسه تاکسل و با 5-فلورواوراسیل را بر روی سلول های سرطانی معده رده ی AGS مورد ارزیابی گرفت.

  روش ها

  در این مطالعه ی تجربی، سلول ها تحت تاثیر غلظت های مختلف متفورمین (80-1 میلی مولار)، دوسه تاکسل (5/22-6/0 نانومول) و 5-فلورواوراسیل (12-045/0 میکروگرم/میلی لیتر) و ترکیب آن ها با هم قرار گرفتند. میزان تکثیر سلولی با روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان آپوپتوز با روش آکریدین اورنج/اتدیوم بروماید مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  متفورمین، دوسه تاکسل و 5-فلورواوراسیل به صورت وابسته به غلظت و زمان، باعث مهار بقای سلول های سرطان معده AGS شدند. بعد از تیمار سلول ها با ترکیب متفورمین/دوسه تاکسل و متفورمین/5-فلورواوراسیل میزان The half-maximal inhibitory concentration (IC50</sub>) کاهش یافت. همچنین، بعد از تیمار با ترکیب داروها، میزان آپوپتوز سلولی نیز به صورت معنی داری افزایش یافت (050/0 > P).

  نتیجه گیری

  استفاده از ترکیب متفورمین با دوسه تاکسل و 5-فلورواوراسیل می تواند در درمان بیماران مبتلا به سرطان معده موثر واقع بشود.

  کلیدواژگان: متفورمین، دوسه تاکسل، 5 فلورواوراسیل، سرطان معده، آپوپتوز
 • حمید بیگدلیان، مرتضی صادقی* صفحات 142-148
  مقدمه

  محلول های کاردیوپلژی Del Nido و St. Thomas از جمله رایج ترین انواع محلول های کاردیوپلژی مورد استفاده در جراحی قلب کودکان می باشند. مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی اثر این دو محلول در حفاظت قلبی و پیش گیری از آسیب به میوکارد در طی مدت زمان کلمپ کردن آیورت انجام شد.

  روش ها

  مطالعه ی حاضر، از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور بود که بر روی 60 کودک زیر 12 سال کاندیدای انجام جراحی ترمیم نقص دیواره ی بین بطنی بزرگ در بیمارستان شهید چمران اصفهان انجام شد. برای هر کودک، به طور تصادفی یکی از محلول های کاردیوپلژی St. Thomas دست ساز و یا Del Nido دست ساز جهت ارست الکترومکانیکال قلبی استفاده شد. قبل از عمل جراحی، 6 و 12 ساعت پس از جراحی میزان کمی تروپونین قلبی I و آنزیم فسفوکراتین کیناز MB، ثبت و ارزیابی گردید.

  یافته ها

  مقادیر هر دو نشانگر تروپونین I و آنزیم فسفوکراتین کیناز MB، در هر دو گروه بیماران تحت عمل جراحی قلب که از محلول کاردیوپلژی Del Nido و یا St. Thomas برای آنان استفاده شده بود، اختلاف معنی دار آماری با یکدیگر نداشتند (050/0 < P). دو گروه، از نظر مدت زمان بای پس قلبی- ریوی (120/0 = P) و زمان برگشت ریتم پس از برداشتن کلمپ آیورت (200/0 = P)، اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. در ارتباط با کلمپ آیورت، تنها کاهش معنی داری در گروه Del Nido مشاهده شد (009/0 = P).

  نتیجه گیری

  با توجه به عدم وجود تفاوت معنی دار آماری در سطوح کمی تروپونین I و آنزیم فسفوکراتین کیناز MB و همچنین، در ارتباط با زمان های مد نظر پژوهشگر، به نظر می رسد میزان کارایی هر دو محلول یکسان باشد.

  کلیدواژگان: عمل جراحی قلب باز، تروپونین I، آنزیم فسفوکراتین کیناز MB، کاردیوپلژی Del Nido، کاردیوپلژی St. Thomas
 • رضا باستان، ندا کثیری، ناهید اسکندری* صفحات 149-159

  بیماری ویروس کرونا (Coronavirus diseases-2019 یا COVID-19) یک نوع پنومونی حاد ویروسی است که با شیوع ناگهانی ازشهر ووهان چین شروع شده است. این بیماری، اگر چه شباهت زیادی با سندرم شدید حاد تنفسی (Severe acute respiratory syndrome یا SARS) و سندرم تنفسی خاور میانه (Middle East respiratory syndrome یا MERS) دارد، اما سرعت سرایت بیش از حد این بیماری، آن را از سایر بیماری های پنومونی ویروسی متمایز کرده است. عوارض ریوی و عفونت های ناشی از این ویروس و نبود درمان های اختصاصی، توانسته است یکی از بغرنج ترین همه گیری های قرن اخیر را به وجود آورد. در این مقاله ی مروری سعی شده است که آخرین یافته های ایمنوپاتوژنز و درمان های کاربردی و جدید ویروس کرونا به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

  کلیدواژگان: عفونت ویروس کرونا، پنومونی، Middle East respiratory Severe acute respiratory syndrome، syndrome
|
 • Maryam Fatehi Aghdam, Nowruz Najafzadeh*, MohammadGhasem Golmohammadi Pages 134-141
  Background

  In the present study, the cytotoxic effects of the combination of metformin with docetaxel and 5- fluorouracil were studied on AGS gastric cancer cell line.

  Methods

  In this experimental study, the cells were exposed to different concentrations of metformin (1-80 mM), docetaxel (0.6-22.5 ng/ml), 5-fluorouracil (0.045-12 μg/ml), and combination of them. The cell proliferation was evaluated using MTT assay, and the cell apoptosis was evaluated by acridine orange/ethidium bromide assay.

  Findings

  Metformin, docetaxel, and 5-fluorouracil inhibited cell viability of AGS gastric cancer cells in a concentration- and time-dependent manner. The half-maximal inhibitory concentration (IC50</sub>) values were decreased after treatment with metformin/docetaxel and metformin/5-fluorouracil (P < 0.050). Moreover, the combination treatments significantly increased apoptosis of gastric cancer cells (P < 0.050).

  Conclusion

  Our results showed that the combination of metformin with docetaxel and 5-fluorouracil could be effective in the treatment of patients with gastric cancer.

  Keywords: Metformin, Docetaxel, 5-fluorouracil, Gastric cancer, Apoptosis
 • Hamid Bigdelian, Morteza Sadeghi* Pages 142-148
  Background

  The most common cardioplegic solutions in pediatric cardiac surgery are Del Nido and St. Thomas. The aim of this study was to compare of the effect of these two solutions on cardiac protection, and prevention of myocardial injury during the aortic clamp time.

  Methods

  This randomize clinical trial study was accomplished on 60 children under 12 years who were candidates for large ventral septal defect (VSD) repair surgery at Shahid Chamran hospital in Isfahan, Iran. One of handmade St. Thomas or Del Nido cardioplegic solutions was used randomly for electromechanical cardiac arrest in each children. Quantitative levels of cardiac troponin I and creatine kinase-myocardial band (CPK-MB) was measured and recorded before and 6 and 12 hours after the surgery.

  Findings

  There was no significant difference between the two markers of troponin I and CPK-MB in both groups (P > 0.050). There was no difference regarding the duration of cardiopulmonary bypass (P = 0.120) and cardiac rhythm return time (P = 0.200) after removal of aortic clamp in both groups. The time of aortic clamp was significantly shorter in Del Nido group (P = 0.009).

  Conclusion

  Due to the lack of statistically significant difference in quantitative levels of troponin I and CPK-MB between the two groups, it seems that efficiency of both solutions are similar.

  Keywords: Heart surgery, Troponin I, MB creatine kinase, Cardioplegia
 • Reza Bastan, Neda Kasiri, Nahid Eskandari* Pages 149-159

  Coronavirus disease-2019 (COVID-19) is a type of acute viral pneumonia, which began with a sudden outbreak in Wuhan, China. Although closely related to severe acute respiratory syndrome, severe acute respiratory syndrome (SARS) and Middle East respiratory syndrome (MERS), the disease excessive transmission rate distinguishes it from other viral pneumonia diseases. The pulmonary complications and infections caused by this virus, as well as the lack of specific therapeutic have caused one of the most complicated epidemics of the last century. In this review article, we attempted to discuss and describe the latest findings of immunopathogenesis, as well new and applicable treatments for coronavirus disease.

  Keywords: Coronavirus infections, Pneumonia, MERS virus, SARS virus