فهرست مطالب

حسابدار - پیاپی 331 (زمستان 1398)
 • پیاپی 331 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سرمقاله: پیش به سوی همگرایی
  محسن قاسمی صفحه 1
 • گزارش مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (25 دی 1398) به همراه روزشمار انجمن در سال 98-1397
  صفحه 2
 • ارائه صورت های مالی بر مبنای استانداردهای جدید حسابداری ایران
  دانیال محجوب صفحه 3
 • صورت جریان های نقدی بر مبنای استانداردهای جدید حسابداری ایران
  مزدک کاظم زاده صفحه 4
 • گزارشگری مالی میان دوره ای بر مبنای استانداردهای جدید حسابداری ایران
  محمود آل حبیب صفحه 5
 • مالیات بر درآمد بر مبنای استانداردهای جدید حسابداری ایران
  حمید خادم صفحه 6
 • ارائه و افشای ابزارهای مالی بر مبنای استانداردهای جدید حسابداری ایران
  سید محمد باقرآبادی صفحه 7
 • مصطفی علیمدد پای ثابت پنج دهه توسعه حسابداری ایران
  محمد شلیله صفحه 8
 • نواقص کارهای حسابرسی از دیدگاه هیئت نظارت حسابداری شرکت های عام (PCAOB)
  مهدی یزدان دوست صفحه 9
 • حسابداری تحصیل معکوس توسط یک شرکت فهرست شده در بورس
  محسن ژاله آزاد زنجانی، سمانه هاشم زاده صفحه 10