فهرست مطالب

اخلاق پژوهی - پیاپی 5 (زمستان 1398)
 • پیاپی 5 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نغمه پروان*، محسن جوادی، انشاء الله رحمتی صفحات 6-22

  احیای دوباره اخلاق فضیلت در سده پیشین سرآغازی برای بحث های فلسفی جدیدی در حوزه دوستی قلمداد می شود. مکاتب نو ارسطویی که تعریف ارسطو از سعادت را مفهومی کم مایه تلقی می کنند ، با احیا و نیز جرح و تعدیل مفاهیم ارسطویی و مکاتب پساارسطویی دوران باستان «دوستی» و «دغدغه دیگری» را به مثابه مولفه های جدایی ناپذیر از سعادت مندی آدمی به تعریف سعادت وارد کرده اند. افزون بر آن ، چون مکاتب ارسطویی باستانی مهم ترین مطالبه اخلاق فضیلت را شکل دادن عقلانی احساسات ، عواطف و هیجان درونی فرد، به منظور برخورداری از زندگی به لحاظ درونی خوب تلقی کرده اند ، همواره در مظان اتهام هایی چون خودگزینانه بودن قرار گرفته اند. در این مقاله ضمن پرداختن به «دغدغهدیگری» به عنوان مولفه ای جدید در اخلاق فضیلت نوین و بررسی اهمیت و نقش «دغدغهدیگری» و دوستی در سعادت انسان از منظر ارسطو و نو ارسطوییان بررسی می شود که آناس فیلسوف نو ارسطویی ، بر چه اساسی نظریه های مکاتب باستانی در باب سعادت را آغشته به خودگزینی نمی داند و چرا برای «دوستی» و «دغدغه دیگری» وزنی بیش از مکاتب باستانی قایل است. او در صدد یافتن پاسخی است برای پرسش هایی از این دست که آیا انسان می تواند در عین حال که به سعادت مندی خویش می اندیشد ، دغدغه دیگری را نیز به شیوه ای غیرابزاری در خود بپروراند؟

  کلیدواژگان: ارسطو، سعادت، جولیا آناس، دغدغه ی دیگری، اخلاق فضیلت
 • زهرا خزاعی، مرتضی گوهری پور* صفحات 24-46

  در برابر دیدگاه فیلسوفان اخلاق فضیلت گرا که بر وجود خصلت های استوار منش در افراد تاکید دارند ، موقعیت گرا ها با ابتنا بر یافته های روان شناسان اجتماعی دیدگاه فیلسوفان اخلاق فضیلت گرا را مبنی بر وجود خصلت های منش ، نادرست شمرده و مدعی اند چنین خصلت هایی تنها حاصل تصورات نادرست و ساده ای هستند که واقعا وجود ندارند. ابتنای مدعیات موقعیت گرایانی چون هارمن ، دوریس و فلاناگان بر شواهد و واقعیت های تجربی روان شناسان اجتماعی ، مسئله ای جدی برای فضیلت گراها به شمار می رود. در واکنش به موقعیت گراها افراد مختلفی از جمله کریستین میلر تلاش کرده اند تا از خصلت های منش دفاع کنند. مقاله حاضر ضمن تلاش برای بیان دقیقی از مسئله موقعیت گرایان ، ابتدا به مرور پاسخ های میلر و سپس نقد و ارزیابی مواضع موقعیت گرایان و میلر پرداخته است و حاصل این تلاش از تحلیل و نقد مواضع دو طرف دعوا ، ارایه دیدگاهی دو وجهی درباره خصلت های منش است. واقعیت اندیشه و عمل اخلاقی افراد نه تنها بر اساس موقعیت ها و نه تنها مبتنی بر خصلت های منش است، بلکه یک واحد دو وجهی خصلت۔موقعیت متعین کننده اندیشه و عمل اخلاقی افراد است.

  کلیدواژگان: روان شناسی اخلاق، خصلت های منش، اخلاق فضیلت، موقعیت گرایی، کریستین میلر
 • سید علی اصغر هاشم زاده* صفحات 48-75

  یکی از نگرانی های مشترک در میان مدافعان اخلاق فضیلت ارسطویی ، پرداختن به مسئله منش انسان هاست. این مسئله که در دو قرن گذشته، به طور خاص مورد مداقه پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت بوده ، پس از احیای اخلاق فضیلت در دهه 1950 به سوی کاربست عملی رویکردهای فضیلت محور در تربیت اخلاقی، پیش رفته است. از آن زمان تا کنون ، چالش های جدیدی در برابر اخلاق متکی به منش یا اخلاق فضیلت محور به وجود آمده که عمده آن ها از سوی طرفداران اخلاق مراقبت و موقعیت گرایان مطرح شده اند و عموما خود وجود منش و به طور ضمنی فضیلت ، زیر سوال می رود. در این مقاله، به روشی تحلیلی و انتقادی می کوشیم تا نخست ، میزان جدی بودن این چالش ها را بررسی کنیم و سپس به این مسئله می پردازیم که آیا بر مبنای فهم ارسطویی که فضیلت را نیازمند حکمت عملی می داند، ارایه الگویی از یک انسان حکیم ، می تواند هدفی دست یافتنی و معقول برای تربیت اخلاقی افراد جامعه وبه ویژه کودکان و نوجوانان، باشد؟ و اگر چنین نباشد ، هدف از تربیت اخلاقی فضیلت محور چه خواهد بود؟ واکاوی ماهیت این هدف و جایگاه آن در سیمای کلی زندگی انسان امروز ، همراه با تبیینی از شیوه هایی موثر در رشد عامل فضیلت مند ، از دیگر مباحث مطرح شده در این مقاله هستند.

  کلیدواژگان: اخلاق فضیلت، اخلاق مراقبت، پرورش منش، تربیت اخلاقی، حکمت عملی، ارسطو
 • مریم عباسی کشکولی، لاله حقیقت*، صبورا حاجی علی اورکپور صفحات 77-104

  از سرآغاز تفکر فلسفی تا ظهور کانت، قوه عقل نظری، بنیاد قوه عقل عملی لحاظ شده است. از جمله فیلسوفان صاحب نظر و تاثیرگذار غرب در حوزه عقل عملی و اخلاق هانری برگسون فرانسوی است. در نظام فکری برگسون ، با تغییر معنای ادراک به عنوان نخستین ثمره کنش و واکنش، ایماژ انسان با عالم خارج ، عمل و قوه عقل عملی بر نظر ورزی تقدم می یابد و نتیجه این چرخش مبنایی ، در اخلاق برگسون نمایان می گردد. با توجه به فضای حاکم بر زمانه برگسون ، این فیلسوف دوره تجدد با دغدغه احیای انسان اخلاقی و ارزشی ، اخلاق خود را در دو ساحت اخلاق اجتماعی با عنوان «اخلاق بسته» و ساحت «اخلاق گشوده بشری» شرح و بسط می دهد. او در اخلاق بسته می کوشد تا علاوه بر اصلاح خطاهای موجود در اخلاق تکلیف کانت ، زمینه را برای شکوفایی و تبلور اخلاقی نو ، در قالب الگو های برجسته به مثابه اسوه های اخلاقی ، فراهم کند. برگسون، عقل خود آیین را به عنوان بنیاد اخلاق نمی پذیرد و در تبیین اخلاق باز ، آن را بر بنیاد عقلانیت تکامل یافته ای بنا می گذارد که در سیر تطور خلاق با پیوند مجدد با حیات ، به شور و شعور رسیده و می تواند راهبر انسان در کسب معرفت حقیقی باشد.

  کلیدواژگان: اخلاق بسته، اخلاق باز، بنیاد عقلانی اخلاق، اخلاق تکلیف محور، هانری برگسون
 • ماریه سید قریشی*، عبدالله عمادی صفحات 106-122

  هدایتگر یا راهنمای اخلاق ، کسی است که دیگران را به انجام کار خوب / درست و ترک کار بد   /  نادرست راهنمایی می کند. هدف پژوهش حاضر ، تحلیل نقش شفقت و دلسوزی به مثابه منش و رفتار هدایتگر اخلاق در متقاعدسازی مخاطب است. روش پژوهش از نوع تحلیل داده بنیاد و تحلیل منطقی است. جامعه آماری ، دانشجویان کلاس معارف ، متربیان و مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر هستند و نمونه تحقیق شامل 55 نفر از آنها به صورت هدفمند است. از کدگذاری و تحلیل منطقی داده ها، این نتایج بدست آمد که دلسوزی هدایتگر با پنج گونه رفتار متمایز می شود و از دو مسیر مرکزی و پیرامونی ، به متقاعدسازی مخاطب می انجامد؛ مسیر مرکزی ، با نشانگری اهمیت بالای پیام و آگاهی بخشی به مخاطب نسبت به ناگواری وضعیتش ، توجه او را به محتوای پیام معطوف می کند. مسیر پیرامونی با ایجاد احساس مثبت مخاطب نسبت به خود ، ایجاد احساس محبوبیت نسبت به هدایتگر و قابل اعتماد بودن وی ، برانگیختن حس جبران لطف ، توجه مخاطب را به شخص پیام فرست معطوف می کند.

  کلیدواژگان: هدایتگری، راهنمای اخلاق، منش اخلاقی، دلسوزی، شفقت، متقاعدسازی
 • اشرف سادات شنایی*، سید محمدکاظم طباطبایی صفحات 124-144

  قدرت نرم، برآیندی از چهره مثبت و لطیف قدرت است که در آن جلوه مثبتی از سیاست ها ارایه می شود؛ به طوری که مردم بدون هیچ اجبار و اکراهی، اهداف حکومت را محقق سازند. یکی از منابع مهم تولید قدرت نرم، رعایت اخلاق در حوزه سیاست است. در این مقاله به روش اسنادی و با رویکرد توصیفی۔ تحلیلی به بررسی رویکرد امام علی (ع) به اخلاق در حوزه سیاست و کارکرد آن در تولید قدرت نرم، پرداخته شده است . نتیجه پژوهش، مشخص می سازد که امام علی (ع) به شدت و سرسختانه به رعایت ارزش های اخلاقی پایبند بوده اند و رویکرد آن  حضرت به اخلاق در حوزه سیاست، بر پایه چهار اصل «اصالت اخلاق و عدم استفاده ابزاری از آن»، «ثبات ارزش های اخلاقی و انعطاف ناپذیری آن حتی در حادترین شرایط سیاسی»، «کنترل و مهار قدرت توسط اخلاق» و «همبستگی و پیوستگی اخلاق و سیاست» استوار است. این رویکرد، سبب نهادینه شدن ارزش های اخلاقی در جامعه شده و مانع بروز فساد در مراکز تجمیع قدرت و سیاست خواهد بود و به همین دلیل، کارآیی و کارآمدی بالایی در تولید قدرت نرم دارد. شناخت رویکرد علوی به اخلاق، اشکالات نظریه قدرت نرم همچون نگاه ابزاری و سودگرایانه به اخلاق، نسبی و سلیقه ای بودن ارزش ها، و جدایی اخلاق از سیاست را بیش از پیش آشکار می سازد.

  کلیدواژگان: اخلاق اسلامی، کارکرد اخلاق، قدرت نرم، سیاست و اخلاق، رویکرد امام علی (ع) به اخلاق
|
 • naghmeh parvan*, mohsen javadi, Enshallah Rahmati Pages 6-22

  The revival of virtue ethics in the last century was an origin of new philosophical debates over friendship. Neo-Aristotelian schools disregard Aristotle’s definition of happiness; therefore, they have revived and modified certain Aristotelian notions as well as ancient post-Aristotelian schools, introducing “friendship” and “care” for the other as inseparable components of human happiness. Moreover, since ancient Aristotelian schools considered the most important demand of virtue ethics to consist in rational formation of one’s feelings, emotions, and internal passions in order to enjoy an internally good life, they were always accused of self-centrism, among other things. In this paper, we deal with “care for the other” as a new component of modern virtue ethics and consider the importance and role of “care for the other” as well as friendship in human happiness from an Aristotelian and neo-Aristotelian perspectives. Then, we consider the reasons why Annas—a neo-Aristotelian philosopher—does not take ancient theories of happiness to be imbued with self-centrism and why she gives more weight to “friendship” and “care for the other” as compared to ancient theories. She seeks to find an answer to questions such as whether humans can, in addition to thinking of their own happiness, develop a care for the other in a non-instrumental way.

  Keywords: Aristotle, happiness, Julia Annas, friendship, care for the other, Virtue ethics
 • zahra Khaza‘i, Morteza Goharipour* Pages 24-46

  Unlike virtue ethicistswho emphasize the existence of robust character traits in individuals, philosophical situationists argue that character traits do not exist. Based on the findings of social psychologists, situationists claim that the virtue ethicist's view of character traits is false. Arguments presented by situationists such as Harman, Doris, and Flanagan are grounded in empirical evidence provided by social psychologists; the empirical findings that lead to serious concerns and tensions for virtue ethics. In response to situationists, virtue ethicists, including Christian Miller, strived to defend the existence of character traits. The present paper is an attempt to introduce a novel and multidimensional viewpoint about the role of character traits and situations. First, the paper reviews Miller’s responses to situationists while elaborating on the situationists’ questions and arguments. Second, both stands are critically analyzed and evaluated and a novel viewpoint is suggested as a better alternative for understanding the basis of individual’s moral thoughts and actions. The paper proposes that the reality of individuals' moral thoughts and actions are neither solely based on situations, nor exclusively determined by robust character traits. Rather, it is a dual-aspect unit of character and situation that determines an individual’s moral thoughts and actions.

  Keywords: Moral psychology, character traits, Virtue ethics, situationism, Christian Miller
 • Sayyid ‘AliAsghar Hashimzadih* Pages 48-75

  A common concern among advocates of Aristotelian virtue ethics is the problem of human character. The problem was particularly scrutinized by researchers of education in the last two centuries, and after the revival of virtue ethics in 1950s, it evolved into practical application of virtue-based approaches to moral training. Since then, character-based or virtue ethics faced new challenges mainly from advocates of care ethics and contextualists. They generally take the existence of character, and virtue for that matter, into question. In this paper, I begin by a consideration of how serious these challenges are through an analytic and critical method, and then I deal with the question: given the Aristotelian requirement of practical wisdom for virtue, is it an achievable goal to present a sage as a role-model for moral training of people in the society, particularly children and teenagers? If not, what is the purpose of virtue-based moral training? This paper is concerned with an inquiry into the nature and place of this goal in the human life today, together with an account of effective methods of training virtuous agents.

  Keywords: Virtue ethics, care ethics, character development, moral training, practical wisdom, Aristotle
 • Maryam Abbasi kashkuli, laleh haghighat* Pages 77-104

  Since the beginning of philosophical thought until Kant, the faculty of theoretical reason was deemed the foundation of the faculty of practical reason. One influential philosopher in the West, working on practical reason and morality, was Henry Bergson–the French philosopher. In his intellectual system, perception is reinterpreted as the first result of action and reaction, and the human image with the external world, action, and the faculty of practical reason are viewed as having primacy over theoretical reasoning. The result of this fundamental turn is manifested in Bergson’s ethics. Given the predominant atmosphere in Bergson’s period, this modern philosopher is concerned with the revival of the moral and axiological human, elaborating his ethics in two realms: social ethics under “closed morality” and “human open morality.” In his close morality, he tries to correct errors in Kant’s deontological ethics, opening the path to the flourishing of a new ethics in terms of prominent models as moral models. Bergson rejects autonomous reason as the foundation of morality. In his account of open morality, he establishes it upon an evolved rationality, which reaches passion and consciousness in its creative development and reconnection with life, and can guide the human to acquisition of genuine knowledge.

  Keywords: closed ethics, open ethics, rational foundation, Ethics, Bergson
 • Mariyih Siyyidqurayshi*, abdollah emadi Pages 106-122

  A moral guide is someone who instructs others to do good/right things and abandon bad/wrong things. The present research aims at providing an analysis of compassion as a guiding character which convinces the audience. The method of the research is analysis of data and logical analysis. The statistical population consists of students of Islamic doctrines and audiences of enjoining the right and forbidding the wrong. The sample consists of 55 people purposefully selected. Coding and logical analysis of the data show that compassion is distinguished by five behaviors, leading to the persuasion of the audience in central and peripheral ways. The central way points to the great importance of the message and informs the audience of his undesirable condition, directing his attention to the content of the message. The peripheral way gives the audience a good sense of himself, creates a pleasant feeling toward the guide and trust in him, and encourages a sense of compensation, thus directing the audience's attention to the person who sends the message.

  Keywords: Guide, moral guide, moral character, compassion, persuasion
 • ASHRAF SADAT SHANAIE*, seied mohamad hosein tabatabaie Pages 124-144

  Soft power is resultant from the positive and fine face of power, in which policies are positively manifested such that people realize a government’s goals without compulsion. One significant source of engendering soft power is observance of morality in politics. In this paper, we deploy a document-based method with a descriptive-analytic approach to consider Amir al-Mu’minin’s approach to morality in politics and its function in engendering soft power. According to this research, Amir al-Mu’minin was strictly committed to moral values, and his approach to morality rests on four principles: “moralism and non-instrumental attitude toward morality,” “constancy and inflexibility of moral values even in the most challenging political circumstances,” “control of power with morality,” and “correlation and connection between morality and politics.” This approach leads to the establishment of moral values in the society and prevents the corruption of the centers of power and politics. Therefore, it is highly efficient in engendering soft power. A rediscovery of Imam ‘Ali’s approach to morality reveals the problems of soft power theory, such as instrumental and utilitarian view of morality, values being relative and matters of taste, and the separation between morality and politics.

  Keywords: Islamic ethics, function of morality, soft power, politics, ethics, Imam ‘Ali’s approach to morality