فهرست مطالب

کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی - سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)

نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی
سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1399/02/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علیرضا احمدی*، هاجر صالحی کهریز سنگی، ذبیح الله اعظمی ساردویی، مهدی شتاب بوشهری، فرناز فکرت صفحات 1-12

  شناخت و آگاهی از دشمنان طبیعی آفات به مدیریت بهینه آنها کمک می کند. نماتودهای سیستی غلات یکی از مهمترین بیماریهای خاکزی غلات در جهان می باشند که در 38 درصد مزارع گندم و جو استان خوزستان با جمعیت های خسارتزا ردیابی شده اند. جهت مطالعه قارچ های همراه گونه Heterodera filipjevi جهت کنترل بیولوژیکی آنها، 39 نمونه خاک و ریشه از مزارع گندم استان خوزستان طی سال های 93-1392جمع آوری گردید. سیست های موجود در نمونه های خاک با استفاده از قیف فنویک جداسازی و پس از ضدعفونی سطحی بر روی محیط های PDA ,WA وCMA کشت داده شد. نتایج نشان داد در میان 64 جدایه قارچی به دست آمده از سیست و تخم نماتود، بیشترین فراوانی به جنس Fusarium با میزان 56/51 درصد و کمترین به جنس های Spadicoides، Macrophomina و Lecanicillium با میزان 12/3 درصد تعلق داشت. فراوانی جنس های قارچی دیگر شامل Alternaria،Paecilimyces ، Penicillium، Chaetomium و Ulocladium به ترتیب 62/15، 81/7، 25/6 و 68/4 درصد بود. گونهatra Spadicoides برای نخستین بار در جهان و گونه های قارچی دیگر نیز برای اولین بار در ایران ازگونه H. filipjevi گزارش می گردند. تاثیر 10 جدایه فوزاریوم شامل F. dimerum، F.chlamydosporum ,F.equiseti , F. nygamai ,F.solani (3 isolates) F. beomiforme , F.oxysporum (2 isolates) روی سیست های نماتود در محیط آب آگار آنتی بیوتیکی نشان داد که هر 10 جدایه قادر به پارازیته کردن تخم به میزان 90-12 و پوره های موجود در تخم به میزان 54-3 درصد هستند.

  کلیدواژگان: استان خوزستان، قارچ، کنترل بیولوژیک، نماتود سیستی غلات، Heterodera filipjevi
 • یونس کریم پور*، محمد محبی نیا صفحات 13-25

  علف هرز خارخسک Tribulus terrestris L. ، علف هرزی یک ساله ی تابستانه و با انتشار جهانی است. زیست شناسی سرخرطومی بذرخوار خارخسک Microlarinus lareynii ، به عنوان یک عامل مهار زیستی این علف هرز، در منطقه ی ارومیه مطالعه شد. نتایج نشان داد که این سرخرطومی دارای سه نسل در سال بوده و به صورت حشره ی کامل زمستا ن-گذرانی می کند. حشرات کامل سرخرطومی در اواخر خرداد ماه با استقرار در روی گیاه میزبان، از پوست سطح زیرین ساقه-ها تغذیه کرده و بطور متناوب جفت گیری می کنند. ماده های بارور، تخم های خود را به صورت انفرادی در روی میوه ی خارخسک قرار داده و روی آن را می پوشانند. دوره ی رشد و نمو جنینی در شرایط طبیعی، 8/0±4/3 روز طول می کشد. لاروها بعد از خروج از تخم، وارد میوه شده و از بافت های درونی و بذور در حال تشکیل آن تغذیه می کنند. رشد و نمو لاروی در شرایط طبیعی 6/2±8/17 روز طول می کشد. لاروهای کامل یک حجره شفیرگی بیضی شکل در میوه درست کرده و درون آن به شفیره تبدیل و بسته به شرایط محیطی بعد از 5/1±2/6 روز، حشرات کامل خارج می شوند. مدت زمان لازم برای رشد و نمو این سرخرطومی از مرحله تخم تا ظاهر شدن حشرات کامل آن 1/2±0/29 روز می باشد. لاروهای این سرخرطومی توسط سه گونه از زنبورهای پارازیتویید جنس Bracon Fabricius به نام های Bracon intercessor Nees ، B. trucidator Marshal و B. murgabensis Tobias در منطقه ی ارومیه پارازیته می شوند. ارتباط انگلی دو گونه آخر با سرخرطومی فوق برای اولین بار گزارش می شود. همچنین این اولین گزارش از انگلی شدن سرخرطومی فوق در ایران می باشد.

  کلیدواژگان: زیست شناسی، Microlarinus lareynii، مهار زیستی، Tribulus terrestris
 • سید جواد صانعی*، سید اسماعیل رضوی صفحات 27-38

  در این مطالعه تاثیر آنتاگونیستی شش جدایه از دو گونه Trichoderma شامل Trichoderma harzianum و Trichoderma viride بر رشد گیاه ریحان و پاسخ های دفاعی گیاه علیه Rhizoctonia solani بررسی شده است. بذرهای گیاه ریحان پس از تیمار با دو گونه Trichoderma، در خاک آلوده به R. solani کشت گردید و پس از 40 روز ویژگی های رشد گیاه و شدت بیماری مرگ گیاهچه بررسی شد و میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز، فنل کل و مالون دی آلدیید در گیاهان تیمار شده به روش رنگ سنجی صورت گرفت. نتایج نشان داد که تیمار بذرها با دو گونه Trichoderma با افزایش معنی دار ارتفاع و وزن خشک قسمت های هوایی و وزن خشک ریشه همراه بود، اما اثر دو قارچ آنتاگونیست بر قطر ساقه اختلاف معنی داری نداشت. دو گونه Trichoderma شدت بیماری مرگ گیاهچه را کاهش می دادند، به طوری که میزان بیماری از 25/71 درصد در گیاهان شاهد آلوده به 75/8 الی 75/15 درصد در گیاهان تیمار شده با قارچ آنتاگونیست کاهش می یافت. حفاظت گیاه علیه بیماری مرگ گیاهچه در رابطه با گونه T. harzianum مورد بررسی دارای اختلاف معنی دار بود. دو گونه Trichoderma و R. solani هر یک به تنهایی در افزایش فعالیت پراکسیداز و فنل کل گیاه موثر بودند. بیشترین سطح آنزیم پراکسیداز و فنل کل در گیاهان تیمار شده با T. viridae مشاهده شد. تغییر در غلظت مالون دی آلدیید تنها در گیاهان آلوده بدون تیمار با عوامل آنتاگونیستی بوده است. به این ترتیب پوشش بذر توسط گونه های مختلف Trichoderma به طور قابل توجهی رشد و پاسخ های دفاعی ریحان را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: فنل کل، کنترل بیولوژیک، مالون دی آلدئید، Rhizoctonia solani، Trichoderma spp
 • محمد طهماسبی، عبدالله گلمحمدی*، علی نعمت الله زاده، مهدی داوری، اسماعیل چمنی صفحات 39-49

  هدف از این مطالعه بررسی اثر غلظت (75، 150، 300، 600 و μL.L-11200) اسانس گیاهان آویشن شیرازی، دارچین و مرزه خوزستانی و زمان تماس (18، 23 و 28 ساعت) در کنترل قارچ Rhizopus stolonifer و مدلسازی و بهینه یابی خواص ضد قارچی اسانس های مذکور با استفاده از روش سطح پاسخ بود. همچنین ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس ها نیز شناسایی شد. براساس نتایج حاصل، در هر سه اسانس با افزایش غلظت، خاصیت ضدقارچی افزایش یافت اما اثر زمان در سه اسانس متفاوت بود؛ با گذشت زمان در اسانس آویشن شیرازی خاصیت ضد قارچی افزایش و در دو اسانس دیگر کاهش یافت. علاوه بر این، با توجه به نتایج بهینه یابی، اسانس دارچین با غلظت های μL.L-1133/120 و μL.L-1152/301 و زمان در معرض بودن 380/24 و 802/22 ساعت و مرزه خوزستانی با غلظت های μL.L-1697/224 و μL.L-1803/550 و زمان در معرض بودن 23 ساعت به ترتیب برای بازدارندگی 50 و100 درصدی، دارای بیش ترین و کم ترین اثر در بازدارندگی رشد میسلیومی این قارچ بودند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که روش سطح پاسخ می تواند به عنوان یک روش مناسب و دقیق در مدلسازی و بهینه یابی فعالیت ضد قارچی این اسانس ها مطرح گردد.

  کلیدواژگان: اسانس، بازدارندگی رشد میسلیومی، روش سطح پاسخ، Rhizopus stolonifer
 • مسعود امین املشی*، منصور صالحی صفحات 51-57

  صنوبرها از جمله درختان تندرشدی هستند که جایگاه ویژه ای در جنگل کاری و تولیدات چوبی دارند. پروانه گالزای صنوبر (Rott.) Paranthrene tabaniformis از آفات مهم این درختان است. هر ساله در خزانه های تولید صنوبر، نهال های این درختان مورد حمله آفت مذکور قرار گرفته و در نتیجه آن صدمات شدیدی متوجه تولید چوب و صنایع وابسته به آن می شود. در تحقیق حاضر کنترل طبیعی جمعیت این پروانه توسط دارکوب باغی Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور 2217 نهال از 10 کلن در یکی از خزانه های تولید نهال در ایستگاه تحقیقات صنوبر آستانه اشرفیه انتخاب شدند. در پایان فصل رویش طی آماربرداری صددرصد مشخص شد که تعداد 670 نهال به گال آلوده هستند. در ادامه میزان فعالیت دارکوب و تاثیر ویژگی های رشد قطری و ارتفاعی نهال های آلوده به گال در شکار دارکوب با کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند گانه و همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که دارکوب های باغی قادرند تا بیشتر از 36 درصد روی بعضی از نهال های آلوده فعالیت داشته باشند و در همین راستا میزان فعالیت آن ها با رشد قطری و ارتفاعی نهال های آلوده به گال تشدید می گردد.

  کلیدواژگان: پروانه گالزی صنوبر، پرندگان، دارکوب، شکارگرها، صنوبر
 • شهزاد ایرانی پور*، رقیه نصیری، رقیه کریم زاده صفحات 59-74

  در بین عوامل کنترل زیستی سن گندم Eurygaster integriceps Puton، زنبورهای پارازیتویید تخم Encyrtidae کمتر مطالعه شده اند. نقش این پارازیتوییدها بسته به اینکه در حقله ی سوم یا چهارم زنجیره ی غذایی باشند متغیر است، چرا که دارای قابلیت هیپرپارازیتیسم می باشند. هرچند این ویژگی نامطلوب به نظر می رسد، اما چنانچه یک رفتار انتخابی باشد و ترجیح پارازیتویید بسمت میزبان های غیرانگلی باشد، می تواند موجب تکمیل کنترل و افزایش تلفات میزبان شود. در این بررسی ترجیح زنبورهای ماده ی بارور بی تجربه ی Ooencyrtus fecundus در حضور میزبان های متفاوت (تخم تازه ی سن گندم، تخم هشت روز قبل پارازیته شده توسط Trissolcus grandis و تخم با جنین رشد یافته ی شش روزه) دو به دو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترجیح زنبور O. fecundus به میزبان تازه قطعی است و تحت تاثیر تراکم نسبی آن قرار نمی گیرد. در نبود میزبان تازه دستیابی زنبور کاهش چشمگیری پیدا می کند و اثرات منفی رشد جنین میزبان به مراتب بیش از پارازیتیسم قبلی است که موجب عدم ترجیح آن می شود. به نظر می رسد در نبود میزبان مناسب، زنبور انرژی تولیدمثلی خود را برای موقعیت های احتمالی آینده ذخیره می سازد.

  کلیدواژگان: واکنش تابعی، زیستخوان، سطوح تغذیه ای، زنجیر غذایی
 • زهرا غلامعلی، زاده، مهدی ضیاءالدینی*، محمدامین جلالی صفحات 75-85

  زنبورهای ریزجثه ی پارازیتویید تخم که جایگاه مهمی در کنترل زیستی آفات دارند، در اکوسیستمی پویا به کاوش تخم های کوچک میزبان می پردازند. با توجه به محدودیت طول عمر، دسترسی به میزبان در زمان کوتاه یک اصل مهم در موفقیت تولیدمثلی محسوب می گردد. طول عمر و ویژگی های تولیدمثلی زنبور پارازیتویید تخمPsix saccharicola (Mani) (Hymenoptera: Scelionidae) در گروه های سنی 1، 9، 18، 27 و 36 روز و در دو وضعیت فیزیولوژیک جفت گیری نموده و باکره با پرورش روی تخم‎های سن سبز یکدست پسته، Acrosternum arabicun (Hem.:Pentatomidae) تعیین شد. افزایش سن زنبور ماده باعث کاهش تدریجی بارآوری شد، ولی جفت گیری بر طول عمر ماده‎ها اثر قابل توجهی نداشت. جفت گیری افراد ماده منجر به تحریک اندام های تولیدمثلی و افزایش تولید نتاج در طولانی مدت شده است. بقای کل نتاج و نسبت جنسی نتاج همراه با افزایش سن مادران، کاهش یافت. با توجه به نتایج این پژوهش، دسترسی بهینه به میزبان برای P. saccharicola، قبل از 27 روزگی پیشنهاد می شود. بنابراین، برای افزایش کارایی عامل کنترل بیولوژیک، توجه به سن پارازیتوییدهای ماده به منظور پرورش و رهاسازی انبوه و همچنین تعیین دوره های رهاسازی تلقیحی، اهمیت زیادی دارد.

  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، پرو-اویژنی، سین-اویژنی، پنتاتومیده، پسته
 • ندا کلانتری، فرهاد نظریان فیروزآبادی*، مصطفی درویش نیا صفحات 87-99

  قارچ های و باکتری های بیمارگر، گیاهان را آلوده می کنند و سبب بروز بیماری های مهم و ایجاد خسارت های اقتصادی می شوند. استفاده از باکتری های مفید اسید لاکتیک به دلیل تولید و ترشح ترکیبات ضدمیکروبی، برای کنترل انواع مختلف بیمارگرها گیاهی و انسانی مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات ضد قارچی و باکتریایی مواد مترشحه از باکتری های Enterococcus faecium سویه های Kx185055 و Kx185054 جداسازی شده از شیره درخت بلوط ایرانی، علیه قارچ های Fusarium oxysporum و Alternaria solani و باکتری های Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens و Pseudomonas syringae pv. tomato بود. مواد مترشحه از باکتری های Kx185055 و Kx185054، به محیط کشت قارچ ها و باکتری های بیمارگر اضافه شد و هاله عدم رشد غلظت های مختلف مواد مترشحه باکتری ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بخش از مطالعه نشان داد که هر دو سویه باکتری Enterococcus faecium دارای خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی معنی داری بودند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی ریسه و اسپور قارچ ها و همچنین سلول های باکتریایی نشان داد که مواد مترشحه باکتری های Enterococcus faecium سبب تخریب ریسه و تغییر شکل اسپور قارچ ها و همچنین تخریب سلول های باکتریایی می گردند. به طورکلی نتایج این مطالعه توانایی این دو سویه باکتری را در کنترل زیستی بیمارگرهای قارچی و باکتریایی نشان داد.

  کلیدواژگان: باکتری اسید لاکتیک، ضد میکروبی، کنترل زیستی، میکروسکوپ الکترونی
 • مریم گودرزی*، احمد عاشوری، حمیدرضا صراف معیری، کلوس زبیتز صفحات 101-114

  تامین منابع غذایی کمکی می تواند باعث افزایش طول عمر و باروری دشمنان طبیعی گردد. کاشت گیاهان پوششی گل دار در کنار محصول اصلی یکی از روش های تامین منابع غذایی کمکی مانند شهد و گرده برای دشمنان طبیعی است. در این پژوهش اثر گیاه پوششی گل دار گل عسل (Alyssum maritimum) بر کارایی زنبور Trichogramma cacoeciae در آزمایشگاه، گلخانه و باغ سیب بررسی شد. طول عمر و باروری زنبور T. cacoeciaدر حضور گل گیاه گل عسل در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت (به ترتیب 055/0±6/9 و 371/0 ± 3/3 روز؛ 547/0 ± 7/ 50 و89/3 ± 28 تخم سیاه شده). حضور گیاه کامل گل عسل در قفس، طول عمر (166/0 ± 5/12 روز) و میزان پارازیتیسم (415/1 ± 8/377 تخم سیاه شده) زنبور در تخم های تله در گلخانه را نیز افزایش داد. پارازیتیسم زنبور T. cacoeciaدر حضور گیاه گل عسل در باغ سیب، پنج روز و در تیمار شاهد تنها در روز اول پس از رهاسازی ثبت شد. همچنین میزان پارازیتیسم زنبور در حضور گیاه گل عسل (5/16 %) به طور معنی داری بیشتر از میزان پارازیتیسم آن در غیاب آن (23/6 % در تیمار شاهد) بود. این آزمایش ها نشان داد شهد گیاه گل عسل به لحاظ کیفی برای زنبور پارازیتویید T. cacoeciae مناسب است و این زنبور توانایی استفاده از شهد گل عسل را دارد. بنظر می رسد، کاشت گیاه گل عسل در اکوسیستم های باغی با تامین منابع انرژی -شهد و گرده- می تواند کارایی عامل بیولوژیک را افزایش و در نتیجه احتمال موفقیت روش های کنترل بیولوژیک را ارتقا دهد.

  کلیدواژگان: ککنترل بیولوژیک حفاظتی، گیاه پوششی، شهد، پارازیتیسم، طول عمر
 • رسول اکبرپور، کیوان بهبودی* صفحات 113-126

  پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه گندم با عامل Bipolaris sorokiniana از مهم ترین بیماری های گندم در جهان است. در این مطالعه 60 جدایه استرپتومایسس از ریزوسفر گندم جداسازی و به روش کشت متقابل در شرایط آزمایشگاه غربال شدند. جدایه های UTS22، UTS3 و UTS4 با 6/46، 6/45 و 42 درصد بیشترین میزان ممانعت را از رشد میسلیوم بیمارگر نشان دادند. اغلب جدایه های مورد بررسی به فعالیت های فیزیولوژیکی و آنزیمی نظیر کلنیزاسیون، تثبیت نیتروژن، حلالیت فسفات، آنزیم پروتیاز و کیتیناز نتیجه مثبت نشان دادند. به ترتیب جدایه های UTS3، UTS18 و UTS4 با 96/67، 3/61 و 63/54 درصد بیشترین میزان ممانعت را با تولید متابولیت های فرار از رشد میسلیوم بیمارگر نشان دادند. بررسی های گلخانه ای در قالب طرح کامل تصادفی با استفاده از روش پوشش دار کردن بذر گندم با غلظت CFU/ml 108 سوسپانسیون جدایه های برتر انجام شد. بر اساس نتایج، جدایه UTS22 با 6/55 درصد بیشترین میزان کنترل بیماری را نشان داد و همچنین باعث افزایش معنی دار شاخص های رشد گندم در مقایسه با تیمار شاهد سالم شد. با توجه به نتایج شناسایی مولکولی بر اساس توالی 16S rDNA، جدایه UTS22 متعلق به گونه Streptomyces fulvissimus بوده و به عنوان جدایه برتر در کنترل بیولوژیک B . sorokiniana معرفی می شود.

  کلیدواژگان: گندم، کنترل بیولوژیک، Bipolaris sorokiniana، استرپتومایسس، کلنیزاسیون
 • سارا معتضدی، سعید عباسی، روح الله شریفی* صفحات 127-136

  باکتری های افزایش دهنده رشد گیاه، نه تنها قادرند رشد و تولید محصول گیاهان را افزایش دهند، بلکه باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش های زنده و غیرزنده می شوند. طراحی و بهینه سازی فرایند تولید نقش مهمی در افزایش زیست توده و کارایی این باکتری ها دارد. در این مطالعه، نقش برخی منابع کربن در تولید زیست توده و کارایی باکتری Bacillus pumilus در مهار بیمارگر Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه لوبیا مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر سه غلظت از منابع کربنی گلوکز، ملاس چغندرقند، شکر قهوه ای، پودر ذرت و پودر برنج روی تولید زیست توده سویه B. pumilus INR7 و کارایی آن در افزایش رشد گیاه و مهار مرگ گیاهچه لوبیا در شرایط گلخانه بررسی شد. بیشترین تولید زیست توده به مقدار 109×90/2 و 109×34/2 واحد کلنی به ترتیب در غلظت 20 گرم در لیتر گلوکز و شکر قهوه ای به دست آمد. با افزایش غلظت گلوکز تولید زیست توده کاهش یافت ولی کارایی باکتری در افزایش صفات رشدی گیاه بهبود پیدا کرد بطوری که بیشترین طول اندام-های هوایی در غلظت 40 گرم در لیتر گلوکز حاصل شد. ملاس چغندرقند نیز در غلظت 20 میلی لیتر در لیتر به صورت معنی داری باعث افزایش کارایی باکتری در افزایش صفات رشدی گیاه شد. اثر منابع کربن در افزایش کارایی کنترل بیولوژیکی نشان داد باکتری به دست آمده از محیط حاوی گلوکز در غلظت 40 گرم در لیتر باعث کاهش 13 درصدی بیماری در مقایسه با محیط پایه شد. ملاس نیز در غلظت های 20 و 40 میلی لیتر در لیتر اثر قابل توجه ای در افزایش کارایی کنترل بیولوژیکی سویه B. pumilus INR7 ایفا کرد.

  کلیدواژگان: باسیلوس، کنترل بیولوژیک، لوبیا، منابع کربن، Rhizoctonia solani
 • لاله ایلخان*، ابراهیم صداقتی، حمید رحیم زاده بهزادی، حسین علایی صفحات 137-141

  نمونه برداری از گیاهان کنجد مبتلا به پوسیدگی طوقه و ریشه از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان صورت گرفت. Rhizoctonia solani جداسازی و شناسایی جدایه ها صورت گرفت. این جدایه ها همگی چند هسته ای و متعلق به گروه آناستوموزی AG3و بیماری زا بودند. امکان کنترل پوسیدگی ریزوکتونیایی کنجد با استفاده از harizianum Trichoderma و Rhizophagus intraradices مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش با 7تیمار(مایه زنی خاک با تریکودرما، مایه زنی خاک با میکوریز آربسکولار، مایه زنی خاک با تریکودرما و میکوریز آربسکولار توام، مایه زنی بذر با تریکودرما، مایه زنی بذر با میکوریز آربسکولار و مایه زنی بذر با تریکودرما و میکوریز آربسکولار توام و شاهد بدون عوامل آنتاگونیست) و 4 تکرار برای هر تیمار انجام گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده در میان تیمارهای مختلف، شدت بیماری در تیمارهای مایه زنی خاک با تریکودرما(میانگین=0.19)، مایه زنی خاک با تریکودرما و مایکوریز(میانگین=0.193) و مایه زنی بذر با تریکودرما و میکوریز آربسکولار توام بیشترین کاهش) میانگین = 0.11) را نشان دادند. 

  کلیدواژگان: پوسیدگی رایزوکتونیایی، کنجد، harizianum Trichoderma، میکوریز آربسکولار
|
 • Ali Reza Ahmadi *, Hajar Salehi Kahrizsangi, Zabihollah Azami Sardooei, Mehdi Setab Bushehri, Farnaz Fekrat Pages 1-12

  Knowing and understanding the natural enemies of pests helps they manage their best. Cereal cyst nematodes are one of the most important cereal diseases in the world, which is detected in 38% of Khuzestan wheat and barley fields with harmful populations. For study and identify of fungi associated with cereal cyst nematode, Hetrodera filipjevi, in Khuzestan province 39 of root and soil samples were taken from wheat fields infested with it during 2013-14. The cysts from soil samples were extracted in the laboratory by Fenwick Can method. The cysts were sterilized and cultured on PDA, CMA and WA media supplemented with antibiotics. The isolated fungi were purified and identified based on macroscopic and microscopic studies. The results showed that among of the 64 isolates were purified from cysts and eggs nematode, the most frequency common isolated fungi were Fusarium spp. with 51.56 percent and the lowest were Macrophomina, Spadicoides and Lecanicillium with 3.12 percent. The frequency of other fungal genera including Paecillomyces, Alternaria, Penicillium, Chaetomium and Ulocladium were 15.62, 7.81, 6.25 and 4.68 percent respectively. Spadicoides atra is reported to be a Matrix nova for H. filipjevi. Also other fungal species listed were reported on H. filipjevi for the first time from Iran. The effect of 10 Fusarium isolates including F.chlamydosporum ,F.equiseti ,F. nygamai ,F.solani (3 isolates) ,F. beomiforme ,F.oxysporum (2 isolates) and F. dimerum on the cyst nematode in antibiotic WA indicated all of the Fusarium isolates parasite eggs and juveniles inside eggs by 12-90 and 3-54 percent respectively

  Keywords: biological control, Cereal cyst nematode, fungus, Heterodera filipjevi, Khuzestan
 • Younes Karimpour *, Mohammad Mohebbi Nia Pages 13-25

  Puncture vine, Tribulus terrestris L. (Zygophyllaceae) is a summer annual, aggressive and cosmopolitan weed species. The biology of Microlarinus lareynii, as a seed-eating biocontrol agent of puncture vine, was studied in Urmia region. The results revealed that, the weevil completes three generation per year and overwinters as an adult in plant litters. Adults emerge from the overwintering sites in mid-June. After emerging, they start to feed on the undersides of stems and mate from time to time. Then females chew holes into the burr, and lay eggs singly in the each hole. The eggs were covered by females for protection. The duration of incubation period lasted 3.4±0.8 d. Upon hatching the young larvae bore into the fruit where she feeds on the seeds. The larval and pupal development takes 17.8±2.6 and 6.2±1.5 d, respectively. Therefore, the time from oviposition to adult emergence takes 29.0±2.1d in natural conditions. The larvae of M. lareynii were parasitized by three species of Bracon Fabricius in Urmia region. Including, B. intercessor Nees, B. trucidator Marshal and B. murgabensis Tobias. The association of M. lareynii with B. trucidator and B. murgabensis are new. Furthermore, this is the first parasitoids report for M. lareynii from Iran.

  Keywords: Microlarinus lareynii, Biology, Parasitoids, Puncturevine, Urmia
 • Seyed Javad Sanei *, Seyed Esmaeel Razavi Pages 27-38

  This experiment was designed to investigate the antagonistic effect of six isolates of two Trichoderma species, i.e. Trichoderma harzianum and Trichoderma viride on growth and eliciting plant defense responses against Rhizoctonia solani in basil (Ocimum basilicum L.). The basil seeds treated with two Trichoderma species were planted in infested soil with R. solani and plant growth and severity of damping off measurement 40 days after planting. Peroxidase activity, total phenolic and malondialdehyde compounds levels were evaluated by colorimetic assay. The results show that eed treatments with two Trichoderma species significantly increased height and dry weight of seedling shoots and root dry weight, but their effects were not significantly different on stem diameter. Two Trichoderma species significantly reduced the severity of damping off disease where the percentages disease reduced from 71.25% in infected plants to 8.75-15.75% in plants treated with fungal anthagonists. The best protection to damping off disease was obtained by T. harzianum. Trichoderma species and Rhizoctonia solani individually increased peroxidase activity and total phenolic compounds levels, but they are more pronounced in the case of applying of combination of two fungi (Trichoderma and Rhizoctonia) in comparision to the control. Experiments indicated that maximum level of total phenolic compounds is induced by T. viride. Changes in malondialdehyde concentration occurred only in infected plants without antagonists treatments. Findings indicate that the growth and defense responses of basil significantly enhanced by seed coated with a Trichoderma different species.

  Keywords: biological control, Rhizoctonia solani, Malondialdehyde, total phenol, Trichoderma spp
 • Mohammad Tahmasebi, Abdollah Golmohammadi *, Ali Nematollahzadeh, Mahdi Davari, Esmaeil Chamani Pages 39-49

  The aim of this study was to evaluate the effect of concentrations (75, 150, 300, 600 and 1200μL.L-1) of Zataria multiflora (ZEO), Cinnamon zeylanicum (CEO), and Satureja khuzestanica (SEO) plants essential oil (EO) and expose time (18, 23, 28h) the inhibition of Mycelial growth of Rhizopus stolonifer fungi in vitro condition and modeling and optimizing antifungal properties of these EOs via response surface methodology (RSM). Also the chemical components of the EOs were identified. Based on the results. Also, in all EOs, the antifungal index increased with increasing the concentration, but the effect of time was different; with the time of expose, the antifungal index increased in ZEO, but decreased in the two other EOs. Furthermore, due to the results of optimization, the CEO with 120.133μL.L-1 and 301.152μL.L-1 concentrations and 24.380 and 22.802h expose time and SEO with 224.697μL.L-1 and 550.803μL.L-1 concentrations and 23h expose time, for 50 and 100% Inhibit Mycelial Growth, respectively, have the most and least effect on inhibiting mycelial growth of Rhizopus stolonifer. Also, the results of this study showed that the response surface method can be considered as a suitable and accurate method for modeling and optimizing the antifungal activity of these EOs.

  Keywords: Essential oil, Mycelial growth inhibition, response surface methodology, Rhizopus stolonifer
 • Masoud Amin Amlashi *, Mansour Salehi Pages 51-57

  Poplar trees are among the fast-growing trees and they have a special place in plantation and wood products. Poplar clear wing moth Paranthrene tabaniformis (Rott.) is a major pest of these trees. Each year, in the poplar nurseries, the seedlings of these trees are attacked by this pest, resulting in severe damage to the production of wood and its dependent industries. In this study, normal control of population of these butterflies was evaluated by Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg) woodpecker. For this purpose, 2217 seedlings from 10 different poplar clones were selected in one of the nurseries at Astaneh-Ashrafieh Poplar Research Station in Guilan province. At the end of the growing season, it became clear all 670 seedlings were infected with galls. In the next step, the activity of woodpeckers and the effect of diameter and height growth characteristics of gall-contaminated seedlings on woodpecker hunting were evaluated by multiple regression analysis and Pearson correlation. The results of this study showed that Syrian Woodpeckers are capable of operating more than 36% on some infected seedlings, and in this regard, the amount of their activity intensifies with the growth of the diameter and height of the seedlings infected with the gall.

  Keywords: poplar clear wing moth, Birds, woodpecker, predators, poplar
 • Shahzad Iranipour *, Roghaiyeh Nassiri, Roghaiyeh Karimzadeh Pages 59-74

  Among biological control agents of common sunn pest (CSP), Eurygaster integriceps Puton, egg parasitoids of family Encyrtidae have little been studied. The Encyrtidae can play different roles in a cereal agroecosystem depending on level which it will occupy in food chain. It means it can appear either as primary parasitoid of CSP or hyperparasitoid of the platygastrids. Although at first glance hyperparasitism seems an undesirable property, but it depends mainly on preference of the parasitoid. If parasitoid prefer unparasitized hosts, may enhance control level. In this study, host preference of Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele (Hym.: Encyrtidae) was evaluated in pairwise experiments between three kinds of hosts (fresh host eggs, 6d-old host eggs and eggs parasitized by Trissolcus grandis (Thomson) (Hym.: Platygastridae) (8d-old)). The results revealed that the parasitoid definitely prefer the fresh eggs and the preference is not affected by relative densities of the hosts. When no suitable host was available, handling was declined considerably and negative effect of fetal development was stronger than previous parasitism. It seems that the wasp partly saves its reproductive energy for subsequent fortunes in circumstances that the favorable host is unavailable.

  Keywords: trophic level, Niche, food chain, Functional response
 • Zahra Gholamalizade, Mahdi Ziaaddini *, Mohammadamin Jalali Pages 75-85

  Hymenopteran tiny egg parasitoids, as important agents in biological control of pest, attack small host eggs in a dynamic ecosystem. Considering limit adult longevity, access to the host in short-term is essential to gain reproduction success. Longevity and reproduction attributes of egg parasitoid Psix saccharicola (Mani) (Hymenoptera: Scelionidae) was determined in two physiological status, mated and virgin, depended to age 1-, 9-, 18-, 27- and 36-days old. Mating of females had no distinct effect on longevity, although aging caused a consecutive decline in fecundity of all females. Moreover, mating trigger females reproduction system to produce more progeny in the long-term. Survival of progeny and progeny sex ratio produced by mated females decreased depending to mothers aging. The results revealed that the optimum host access for females is before 27-days old. Therefore, female age is important for biological control efforts such as mass rearing, inundation and also a determination of inoculation rhythms.

  Keywords: biological control, Pro-ovigeny, Synovigeny, Pentatomidae, Pistachio
 • Neda Kalantari, Farhad Nazarian Firouzabadi *, Mostafa Darvishnia Pages 87-99

  Pathogenic fungi and bacteria infect plants and inflict important diseases leading to major economic losses. The use of beneficial Lactic Acid Bacteria (LAB) in controlling different type of human and plant pathogens, has drawn worldwide attention. The aim of this study was to assess the antifungal activity of secreted substances from two newly isolated strains of Enterococcus faecium (Kx185054 and Kx185055) from Persian oak tree sap in controlling Fusarium oxysporum and Alternaria solani fungi and Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens and Pseudomonas syringae pv. tomato bacteria. Secreted substances from Enterococcus faecium strains were added to the fungi and bacteria culture media at different concentrations and the inhibition zone was recorded in three replicates. Results of this experiments together with that of scanning electron microscopy imaging revealed that secreted substances had a significant antimicrobial activity. Fungal mycelia/spores and bacterial cells became deformed, shrunken, and distorted following treatment with secreted substances from Enterococcus faecium strains, suggesting that Enterococcus faecium secretes antimicrobial chemicals/peptides preventing fungal strictures from germination, growth and penetration. The results of this study may help in elucidating the potentials of newly isolated Enterococcus faecium strains from oak tree and identifying the genes coding for antifungal peptides.

  Keywords: Antimicrobial, biological control, Electron microscopy, Lactic Acid Bacteria
 • Maryam Goodarzi *, Ahmad Ashouri, Hamidreza Sarraf Moayeri, Claus PW Zebitz Pages 101-114

  Natural enemies need to support in Environment for additional food and refuges. Additional food resources can improve their efficacy. Food resource provision could increase longevity and fecundity of natural enemies. Planting cover crop adjacent to the main crop in one of the methods to provide food resource like nectar and pollen. In current study, the effect of Alyssum on efficacy of T. cacoeciae in laboratory condition, greenhouse and apple orchard were assessed. The result shows an improvement in longevity and parasitism rate of T. cacoeciae feeding on Alyssum and sugar solution comparing to control treatments in laboratory condition (9.6, 5.2 and 3.3 days and 50.7, 42 and 28 blacked eggs respectively). In greenhouse, longevity and parasitism rate of T. cacoeciae enhanced in Alyssum cages compare with sugar solution and no feed despite the complex structure of Alyssum plant (12.5, 9.6 and 7.8 days and 377.8, 364.3 , 214.3 blacked egg respectively) . Result in apple orchard using Alyssum pots in apples rows showed a significant difference parasitism in sentinel eggs compare with control (16.5% and 6.23 % respectively). The parasitism also recorded for longer time in plots with Alyssum (5 days) in compare with control (one day only). In total Alyssum can provide parasitic wasp, a suitable and available food source and probably considered a suitable cover crop with good quality and accessible to enhance T. cacoeciae efficacy.

  Keywords: Conservational biological control, cover crop, Nectar, Parasitism, Longevity
 • Rasoul Akbarpour, Keyvan Behbodi * Pages 113-126

  Common root and crown rot of wheat caused by Bipolaris sorokiniana is one of the most important diseases of wheat in the world. In this study, 60 isolates of Streptomyces were isolated from wheat rhizosphere and screened in laboratory condition using dual culture. UTS22, UTS3 and UTS4 isolates showed maximum inhibition with 46.6, 45.6 and 42% respectively. Most of the isolates had positive reaction for physiological and enzymatic activities such as colonization, nitrogen fixation, phosphate solubility, protease and chitinase. UTS3, UTS18 and UTS4 isolates showed the highest inhibition levels of pathogenic mycelial growth by producing metabolites with 67.96, 61.3 and 54.63% respectively. Greenhouse studies carried out in a completely randomized design with wheat seed coat method with 108 CFU/ml concentrations of supernatant isolates. Based on the results, the UTS22 isolate showed the highest disease control with 55.6% and also wheat growth indices increased significantly compared to healthy control treatment. Molecular identification based on the sequence of 16S showed, the UTS22 isolate belongs to Streptomyces fulvissimus. UTS22 is introduced as a superior isolate in biological control of B. sorokiniana.

  Keywords: Wheat, biological control, Bipolaris sorokiniana, Streptomyces, Colonization
 • Sara Motazedi, Saeed Abbasi, Rouhallah Sharifi * Pages 127-136

  Plant growth promoting (PGP) bacteria not only improve plant growth and yield but also increase plant resistance to biotic and abiotic stresses. Culture design in fermentation process has critical effect on biomass production and efficacy of these bacteria. In this work, effect of some of carbon sources have been investigated on biomass production and efficacy of Bacillus pumilus against Rhizoctonia solani, the causal agent of bean damping-off. Effect of carbon sources, glucose, molasses, brown sugar, corn meal and rice meal, in three concentrations have been examined on B. pumilus INR7 biomass production and suppression on bean damping-off in greenhouse. The highest biomass production achieved in 20 g/L of glucose and brown sugar, respectively. Increasing glucose concentration decreased biomass production but enhanced plant growth factors and the highest plant growth have been recorded in 40 g/L as the highest concentration of glucose. Molasses also increased PGP efficiency at its mid concentration, 20 ml/l. Effect of carbon sources on biocontrol efficacy of B. pumilus INR7 exhibited that glucose at 40 g/L led to the lowest root and crown infection. Molasses in 20 and 40 ml/l showed noticeable effect on biocontrol efficacy of B. pumilus INR7. In conclusion, glucose and molasses had highest effect on biomass production and biocontrol efficacy of B. pumilus INR7.

  Keywords: Bacillus, Bean, biological control, Carbon sources, Rhizoctonia solani
 • Lale Ilkhan *, Ebrahim Sedaghati, Hamid Rahimzade Behzadi, Hossein Alaei Pages 137-141

  Sampling was done from sesame plants from research field of Vali-e-Asr University of Rafsanjan. Rhizoctonia solani was isolated and identified. These isolates were all multi-nucleotide, pathogenic and belonging to the AG3 anastomosis group. The possibility of biological control of Rhizoctonia rot of sesame was investigated using of Trichoderma harizianum and Rhizophagus intraradices. This experiment was conducted with 7 treatments (inoculated soil with Trichoderma, inoculated soil with arbuscular mycorrhiza, inoculated soil with Trichoderma and arbuscular mycorrhiza, inoculated seed with Trichoderma, inoculated seed with arbuscular mycorrhiza, inoculated seed with Trichoderma and arbuscular mycorrhiza and control without antagonistic agents) and 4 replicates for each treatment. According to the results obtained from different treatments, the inoculated soil with Trichoderma(mean=0.19), the inoculated soil with Trichoderma and arbuscular mycorrhiza(mean=0.193) and the inoculated seed with Trichoderma and Arbuscular mycorrhiza(mean=0.11) showed the highest amounts of disease control. 

  Keywords: Rhizoctonia rot, Sesame, Trichoderma harizianum, Arbuscular mycorrhiza