فهرست مطالب

Control and Optimization in Applied Mathematics - Volume:3 Issue: 2, Summer-Autumn 2018
 • Volume:3 Issue: 2, Summer-Autumn 2018
 • تاریخ انتشار: 1399/03/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ع. حسینی بافرانی*، ع. صادقیه صفحات 1-12

  در این مقاله ما به معرفی و مطالعه چند تابع شکاف تک مقداری جدید برای مسایل بهینه سازی چندهدفه نیمه نامتناهی غیرمشتق پذیر با داده های موضعا لیپ شیتز پرداخته ایم. از آنجا که یکی از خواص اصلی هر تابع شکافی برای یک مسئله بهینه سازی، توانایی آن در مشخص سازی جواب های آن مسئله است، این خاصیت توابع شکاف جدید معرفی شده نیز ارایه شده است. تمامی احکام بر حسب زیرمشتق کلارک بیان شده اند.

  کلیدواژگان: بهینه سازی چندهدفه، برنامه ریزینیمه−نامتناهی، تابعشکاف، زیرمشتقکلارک
 • آ. رضایی* صفحات 13-26

  ما در این مقاله برای یک مسئله برنامه ریزی چند هدفه غیر همواری که توسط تعداد بینهایت قید تعریف می شود تابع شکاف جدیدی را معرفی می کنیم که تعمیم این مفهوم در مقالات دیگر است. آنگاه ما کارایی، کارایی ضعیف و کارایی سره مسئله فوق را توسط این تابع شکاف جدید مشخص سازی می کنیم تمام مفاهیم ما بر مبنای مفهوم توابع ‎$ \Phi‎ , ‎\rho $‎- اینوکس و زیر مشتق کلارک تنظیم گشته اند.

  کلیدواژگان: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ، ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﮕﯽ، ﺗﺎﺑﻊ ﺷﮑﺎﻑ
 • ف. هادی نژاد*، س. کاظم صفحات 27-47

  در این مقاله تلاش می شود که بهترین نقاط مرکزی توابع پایه شعاعی را با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ‎(MCDM)‎ انتخاب کنیم. دو روش مبتنی بر توابع پایه ای شعاعی برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی مورد استفاده قرار می گیرد. روش اول مبتنی بر روش کانسا و روش دوم مبتنی بر درون یابی هرمیتی می باشند. علاوه بر این، با انتخاب پنج مجموعه از نقاط مرکزی: کارتزین، هم فاصله، چبیشف، لژاندر و لژاندر گاوس لوباتو به عنوان گزینه های تحقیق و متغیرهای: خطا، عدد حالت ماتریس درون یاب و زمان اجرا به عنوان معیارهای تاثیرگذار، گزینه ها با کمک تکنیک پرامیتی رتبه بندی گردیدند. در نهایت بهترین نقاط مرکزی بر اساس رتبه بدست آمده انتخاب گردید. این رتبه بندی نشان می دهد که روش درون یابی هرمیتی با استفاده از نقاط غیر یکنواخت به عنوان نقاط مرکزی مناسب تر از روش کانسا با هر نقطه مرکزی است.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری چند معیاره، توابع مرکزی شعاعی، پر امیتی، درون یابیهرمیت، انتخاب بهینه
 • ج. شاکر اردکانی، ش.فرهمند راد، ن. کنزی* صفحات 49-58

  ما در این مقاله یک مسئله ی بهینه سازی چندهدفه ی محدب را در نظر می گیریم که توسط قیدهای پوچ شونده تعریف می شود. در ابتدا، یک قید تعریفی جدید برای مسئله معرفی کرده و توسط مخروط نرمال مردخویچ، یک شرط لازم برای جواب های موثر سره ی مسئله ارایه خواهیم داد. آنگاه ثابت خواهیم کرد که شرط لازم بیان شده، شرط کافی نیز برای جواب های موثر سره می باشد. احکام ما بر حسب زیرمشتق محدب فرمول بندی شده اند.

  کلیدواژگان: ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ، ﻗﯿﻮﺩ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﺪﺏ، ﻗﯿﺪﻫﺎﯼ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ
 • س.حسین نژاد*، س.محمدخان سرتیپ صفحات 59-76

  در ادامه کار تنظیم پارامتر دای-لیاو در روش های گرادیان مزدوج، دو پارامتر جدید براساس معادلات سکانت اصلاح شده معرفی شده توسط لی و فوکوشیما، با دو رویکرد متفاوت که از یک شرط مزدوجی جدید استفاده می کند، ارایه کرده ایم. اولین پارامتر براساس روش ارایه شده توسط ژنگ و همکارانش به عنوان یک روش گرادیان مزدوج هستینس-استیفل است. دومین پارامتر براساس رویکرد شبه نیوتن است. همگرایی سراسری روش های پیشنهادی برای توابع محدب یکنواخت و توابع عمومی ثابت شده است. نتایج عددی با استفاده از مجموعه ای از مسایل ‎\lr{CUTEr}‎ و مقایسه روش های پیشنهادی با تعدادی از روش های مشهور، به دست آمده است.

  کلیدواژگان: بهینه سازی نامقید، معادلات مرزی اصلاح شده، روش گرادیان مزدوج دای-لیاو
 • آ.پودینه، م. رستمی مال خلیفه، ع. پایان صفحات 77-96

  هدف این مقاله، ارزیابی کارایی درآمد در تحلیل پوششی داده های شبکه ای تمام فازی می باشد. اندازه گیری دقیق داده ها در دنیای واقعی عملا امکان پذیر نمی باشد، بنابراین فرض دقیق بودن داده ها در حل مسایل، فرض درستی نمی باشد. یکی از راه های مواجهه با داده های نادقیق، داده های فازی می باشد. در این مقاله از توابع رتبه بندی خطی، برای تبدیل مدل تمام فازی کارایی درآمد به یک مسئله برنامه ریزی خطی دقیق استفاده می شود و با فرض اعداد فازی مثلثی، کارایی درآمد فازی تصمیم گیرنده ها اندازه گیری می شود. در پایان، یک مثال عددی روش پیشنهادی را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﯼ، ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺧﻄﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺎﺯﯼ، ﺗﺎﺑﻊ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﯼ
|
 • Atefeh Hassani Bafrani *, Ali Sadeghieh Pages 1-12

  In this paper‎, ‎we introduce and study some new single-valued gap functions for non-differentiable semi-infinite multiobjective optimization problems with locally Lipschitz data‎. ‎Since one of the fundamental properties of gap function for optimization problems is its abilities in characterizing the solutions of the problem in question‎, ‎then the essential properties of the newly introduced gap functions are established‎. ‎All results are given in terms of the Clarke subdifferential.

  Keywords: Multiobjective optimization‎, ‎Semi-Infinite Programming‎, ‎Gap function‎, ‎Clarke subdifferential
 • Ahmad Rezayi * Pages 13-26

  For a nonsmooth multiobjective mathematical programming problem governed by infinitely many constraints‎, ‎we define a new gap function that generalizes the definitions of this concept in other articles‎. ‎Then‎, ‎we characterize the efficient‎, ‎weakly efficient‎, ‎and properly efficient solutions of the problem utilizing this new gap function‎. ‎Our results are based on $(Phi,rho)-$invexity‎, ‎defined by Clarke subdifferential.

  Keywords: ‎Semi-Infinite Programming‎, ‎Multiobjective optimization‎, ‎Constraint qualification‎, ‎Optimality conditions‎, ‎Gap function
 • Farhad Hadinejad *, Saeed Kazem Pages 27-47

  In this paper‎, ‎we decide to select the best center nodes‎ ‎of radial basis functions by applying the Multiple Criteria Decision‎ ‎Making (MCDM) techniques‎. ‎Two methods based on radial basis‎ ‎functions to approximate the solution of partial differential‎ ‎equation by using collocation method are applied‎. ‎The first is based‎ ‎on the Kansa's approach‎, ‎and the second is based on the Hermite‎ ‎interpolation‎. ‎In addition‎, ‎by choosing five sets of center nodes‎: ‎Uniform grid‎, ‎Cartesian‎, ‎Chebyshev‎, ‎Legendre and‎ ‎Legendre-Gauss-Lobato (LGL) as alternatives and achieving the error‎, ‎the condition number of interpolation matrix and memory time as‎ ‎criteria‎, ‎rating of cases with the help of PROMETHEE technique is‎ ‎obtained‎. ‎In the end‎, ‎the best center nodes and method is selected‎ ‎according to the rankings‎. ‎This ranking shows that Hermite‎ ‎interpolation by using non-uniform nodes as center nodes is more‎ ‎suitable than Kansa's approach with each center node.

  Keywords: Multiple Criteria Decision Making‎, ‎Radial basis‎ ‎functions‎, ‎PROMETHEE‎, ‎Hermite interpolation‎, ‎Optimal selecting
 • Javad Shaker Ardakani, Shahriar Farahmand Rad, Nader Kanzi * Pages 49-58

  This paper studies the convex multiobjective optimization problem with vanishing constraints‎. ‎We introduce a new constraint qualification for these problems‎, ‎and then a necessary optimality condition for properly efficient solutions is presented‎. ‎Finally by imposing some assumptions‎, ‎we show that our necessary condition is also sufficient for proper efficiency‎. ‎Our results are formulated in terms of convex subdifferential.

  Keywords: Multiobjective optimization‎, ‎Vanishing constraints‎, ‎Convex optimization‎, ‎Constraint qualification
 • Sahar Mohammadkhan Sartip *, Saeed Nezhadhosein Pages 59-76

  Following the setting of the Dai-Liao (DL) parameter in conjugate gradient (CG) methods‎, ‎we introduce two new parameters based on the modified secant equation proposed by Li et al‎. ‎(Comput‎. ‎Optim‎. ‎Appl‎. ‎202:523-539‎, ‎2007) with two approaches‎, ‎which use an extended new conjugacy condition‎. ‎The first is based on a modified descent three-term search direction‎, ‎as the descent Hestenes-Stiefel CG method‎. ‎The second is based on the quasi-Newton (QN) approach‎. ‎Global convergence of the proposed methods for uniformly convex functions and general functions is proved‎. ‎Numerical experiments are done on a set of test functions of the CUTEr collection and the results are compared with some well-known methods.

  Keywords: Unconstrained optimization‎, ‎Modified secant equations‎, ‎Dai-Liao conjugate gradient method
 • Mohsen Rostamy Malkhalifeh *, Elham Poudineh, Ali Payan Pages 77-96

  The purpose of this paper is to evaluate the revenue efficiency in the fuzzy network data envelopment analysis‎. ‎Precision measurements in real-world data are not practically possible‎, ‎so assuming that data is crisp in solving problems is not a valid assumption‎. ‎One way to deal with imprecise data is fuzzy data‎. ‎In this paper‎, ‎linear ranking functions are used to transform the full fuzzy efficiency model into a precise linear programming problem and‎, ‎assuming triangular fuzzy numbers‎, ‎the fuzzy revenue efficiency of decision makers is measured‎. ‎In the end‎, ‎a numerical example shows the proposed method.

  Keywords: Network data envelopment analysis‎, ‎Revenue efficiency‎, ‎Full fuzzy linear programming‎, ‎Ranking function