فهرست مطالب

پیشرفت های حسابداری - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 77، پاییز و زمستان 1398)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 77، پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید کاظم ابراهیمی*، علی بهرامی نسب، اسحاق کریمی صفحات 1-34

  هدف این پژوهش بررسی اثرتعاملی اندازه موسسه حسابرسی بررابطه بین ارتباطات سیاسی، درماندگی مالی و هزینه های نمایندگی می باشد. حسابرسان می توانند بر انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت تاثیربگذارند و آثار نامطلوب تفکیک مالکیت و مدیریت را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان و تهیه کنندگان، رقیق کنند و ابزار کاهش ریسک اطلاعاتی وافزایش کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود. مجریان و مدیران دارای ارتباط سیاسی معمولاقدرتمند درنظر گرفته می شوند، چون می توانند ازیک مجموعه مزایابهره ببرند. افزایش شدید نااطمینانی دربازار های مالی، می تواند باعث ورشکستگی یک نهادمالی یاغیرمالی بزرگ شود. نااطمینانی می تواند مستقیما ناشی ازبی اعتمادی به سیاست های آتی دولت باشد. نمونه آماری متشکل از 90 شرکت دردوره زمانی 1388  تا 1396  و ازنظر هدف وروش به ترتیب ازدسته کاربردی و پژوهش توصیفی مبتنی برتحلیل رگرسیون لاجیت است که درآن، از تحلیل داده های ترکیبی و ادغام استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهدکیفیت حسابرسی اثرمنفی و معناداری بر درماندگی مالی و ارتباط بین ارتباطات سیاسی وهزینه های نمایندگی دارد، همچنین رابطه ای بین میانجی گری کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین ارتباطات سیاسی و درماندگی مالی یافت نشد.

  کلیدواژگان: ارتباطات سیاسی، هزینه های نمایندگی، درماندگی مالی، کیفیت حسابرسی
 • میثم امیری*، سید مجتبی حسینی، جعفر باباجانی، محمدجواد سلیمی صفحات 35-82

  در چالش انتخاب سبد بهینه سهام، هنگام انتخاب سهام، باید به عوامل موثر بر قیمت ها و معیارهای مرتبط با تصمیم گیری سرمایه گذاران توجه شود. اما قیمت سهام، هم تحت تاثیر ارتباطات با بازار و صنعت بوده و هم تحت تاثیر اطلاعات شرکت ها است. در نتیجه هدف از این پژوهش بررسی اثر ارتباط تغییرات بازار و صنعت با قیمت سهام و تبیین نقش آن در انتخاب سبد بهینه است. برای این منظور از معیار هم زمانی قیمت سهام استفاده شده است. هم زمانی قیمت به معنای میزان درجه ای است که تغییرات بازار و صنعت می تواند تغییرات قیمت سهام را توضیح دهد. در این پژوهش ابتدا داده های قیمتی از 130 شرکت عضو نمونه طی 10 سال جمع آوری شده و با حل معادله های رگرسیونی، میزان هم زمانی قیمت محاسبه شد. سپس با جمع آوری داده های مالی و غیرمالی، سبدهای سهام با تحلیل های مختلف و معیارهای متنوع تهیه شده و با یکدیگر مقایسه شدند تا اثر همزمانی قیمت روشن شود. نتایج نشان می دهد که درصد هم زمانی قیمت به صورت میانگین در شرکت های عضو نمونه در حدود 59% بوده که با پژوهش های بین المللی در خصوص میزان هم زمانی قیمت در کشورهای کمتر توسعه یافته منطبق است. همچنین نتایج نشان می دهد که در صورت توجه به هم زمانی قیمت سهام می توان سبد سهام بهینه تری را با تحلیل اطلاعات خاص شرکت ها ایجاد کرد. در این پژوهش برای انتخاب سبد های بهینه سهام از تحلیل پوششی داده ها، برای تعیین معیارهای مالی موثر از دلفی فازی و از تحلیل های مختلف شامل ریسک و بازده و تحلیل بنیادی معیارهای مالی وغیرمالی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: سبد بهینه سهام، هم زمانی قیمت سهام، معیارهای مالی و غیرمالی، تحلیل پوششی داده ها، دلفی فازی
 • زهره حاجیها*، حسن چناری صفحات 82-116

  هدف این پژوهش مطالعه تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی با نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 110 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. در راستای هدف پژوهش برای محاسبه متغیر قابلیت مقایسه از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و برای محاسبه نگهداشت وجوه نقد از مدل اوزکان و اوزکان (2004) استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش بیان گر این است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نگهداشت وجوه نقد تاثیر معکوس و معنی داری دارد. هم چنین از بین متغیرهای تعدیل گر در این پژوهش، کیفیت گزارش گری مالی نقش تعدیل کننده ای در تاثیرگذاری قابلیت مقایسه ی صورت های مالی بر نگهداشت وجه نقد دارد. ارتباط منفی بین قابلیت مقایسه ی صورت های مالی و نگهداشت وجه از طریق نظریه ی نمایندگی قابل توجیه است. نظریه ی نمایندگی بیان می کند مدیران فرصت طلب وجوه نقد را صرف سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی می کنند.

  کلیدواژگان: قابلیت مقایسه صورت های مالی، کیفیت گزارش گری مالی، نگهداشت وجوه نقد
 • محمدرضا مهربان پور*، محمد جندقی قمی صفحات 88-99

  سیاست های پرداخت در واحدهای تجاری به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای راهبری شرکتی می تواند تحت تاثیر بایدها و نبایدهای سیاسی و اجتماعی قرار گیرد. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر روابط سیاسی شرکت ها بر سیاست های جبران خدمات هیات مدیره است. نمونه این پژوهش شامل 207 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1387 تا 1397 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره به روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی (FGLS) در مجموعه داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد روابط سیاسی شرکت ها اثر منفی و معناداری بر سطح پرداختی هیات مدیره دارد، اما دارای اثر معناداری بر رابطه عملکرد-پرداخت هیات مدیره نمی باشد. همچنین، مشاهده شد که روابط سیاسی شرکت ها بطور معناداری شکاف پرداختی بین هیات مدیره و کارکنان را کاهش می دهد. بنابراین، می توان ادعا نمود که تیوری مقایسه اجتماعی پیرامون سیاست های جبران خدمات در بافت بازار سرمایه ایران از توان توضیح دهندگی برخوردار است.

  کلیدواژگان: جبران خدمات هیات مدیره، تئوری مقایسه اجتماعی، سیاست پراکندگی پرداخت در سازمان، روابط سیاسی شرکت، راهبری شرکتی
 • میلاد درویشی، محمدجواد ساعی*، بهزاد کاردان صفحات 117-150

  پس از فروپاشی شرکت های بزرگی همچون انرون، ورلدکام و گلوبال کراسینگز، توجه جامعه بیش از پیش به رفتار اخلاقی شرکتها در محیط تجاری و نمود آن در گزارشگری برون سازمانی آن ها معطوف شده است. ازآنجاکه سوگیری بودجه ای نیز به عنوان معضلی غیراخلاقی و نتیجه رفتارهای نامطلوب مدیران جهت دستیابی به اهداف خاصی شناخته می شود؛ هدف از این تحقیق، افزایش بینش در حوزه تحقیقات مرتبط با رفتار سوگیری بودجه ای در سازمان ها می باشد. پژوهش حاضر شامل بسط نظری چارچوبی منسجم برای تشریح سوگیری بودجه ای مدیران و بررسی تاثیر عوامل مختلف بر آن است. بنابراین، در این پژوهش چهار عامل اصلی موثر بر سوگیری شامل اهداف شخصی، عوامل سازمانی، قدرت سازمانی و تاثیرات موقعیتی را از طریق داده های 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل سازمانی و تاثیرات موقعیتی بیشترین نقش را در برانگیختن مدیران برای برآورد سوءگیرانه بودجه ها دارند.

  کلیدواژگان: بودجه، سوگیری بودجه ای، امنیت شغلی مدیران، نفوذ مدیران، قدرت رهبری مدیران
 • علیرضا رحیمی*، عارف فروغی صفحات 151-182

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر مکانیزم های کنترلی بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت است. در این بررسی قدرت مدیرعامل با استفاده از سه معیار دوره تصدی مدیر‎عامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هییت‎ مدیره و ارزش شرکت با نسبت کیو توبین اندازه گیری شده‎است. مکانیزم های کنترلی به دو دسته مکانیزم درونی و بیرونی تقسیم می شوند. از حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول به ترتیب به عنوان معیاری جهت سنجش کنترل درونی و بیرونی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته‎ شده است. نمونه مورد مطالعه متشکل از 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1396 است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی رابطه بین قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت را تقویت می کنند.

  کلیدواژگان: قدرت مدیرعامل، رقابت در بازار محصول، حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت
 • محسن رشیدی* صفحات 183-206

  رویکرد فرصت طلبی مدیران منجر به تعویق اخبار بد ناشی از ضعف در عملکرد شده و کیفیت کنترل های داخلی می-تواند عاملی در جهت تعدیل آن باشد. در این مقاله، هدف بررسی نقش محدودیت تامین مالی و عدم اطمینان محیطی در محدودسازی ارتباط بین متنوع سازی عملیاتی و ضعف کنترل های داخلی است. به همین منظور، داده های مربوط به 120 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1396 استخراج و از الگوی رگرسیونی لجستیک برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متنوع سازی محصول ارتباط مثبت و معناداری با ضعف کنترل های داخلی دارد. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که عدم اطمینان محیطی تاثیر معناداری بر ارتباط بین متنوع سازی و ضعف کنترل های داخلی دارد. در نهایت نتایج فرضیه سوم مشخص می کند که محدودیت تامین مالی اثر معناداری بر ارتباط بین متنوع سازی و ضعف کنترل های داخلی ندارد. به عبارتی، وجود همزمان محدودیت تامین مالی و رویکرد متنوع سازی تاثیر معناداری بر ایجاد انگیزه جهت بهبود کیفیت کنترل های داخلی ندارد.

  کلیدواژگان: کنترل های داخلی، متنوع سازی، محدودیت تامین مالی و عدم اطمینان محیطی
 • سید احمد سیدی*، محمدرضا عبدلی، مهدی جباری نوقابی صفحات 207-251

  نظام بانکی بی گمان یکی از اساسی ترین بخش های اقتصاد محسوب می شود. صحت و سلامت مالی نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصاد جامعه، نظام پولی، منافع سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور، انتخاب و تعیین شاخص های سنجش سلامت بانکی یکی از مراحل مهم و کلیدی است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و ارزیابی شاخص های سنجش سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی و دانشگاهی است. به این منظور 507 پرسشنامه در سال 1397 در بین خبرگان بانکی شامل بانک های تجاری کشور و همچنین خبرگان دانشگاهی توزیع و تحلیل شد. به منظور تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری R و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. یافته ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی و دانشگاهی، علاوه بر شاخص های کملز شامل مولفه های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت و حساسیت نسبت به ریسک بازار، شاخص های دیگری نظیر بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی و الزامات قانونی بر سلامت مالی بانک ها تاثیرگذار هستند. همچنین نتایج نشان داد مولفه های سلامت مالی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. این شواهد لزوم توجه به یک نگاه جامع شامل شاخص های پیشنهادی را برای بهبود سنجش سلامت مالی مطرح می سازد.

  کلیدواژگان: سلامت مالی، صنعت بانکی، بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی، کملز
 • محمد علیمرادی، سعید علی احمدی*، داریوش فروغی صفحات 253-284

  حسابداری ارزش منصفانه برای ارزیابی دارایی ها و بدهی ها اختیارهایی به مدیران داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اختیارهای مدیران در اندازه گیری ارزش منصفانه بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری است. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه مبتنی بر سناریو استفاده شد. این پرسش نامه برگرفته از پژوهش گرین (2015) می باشد. جامعه آماری این پژوهش تحلیل گران مالی فعال در شرکتهای سرمایه گذاری و کارگزاری های بورس اوراق بهادار هستند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از جداول حجم نمونه کوهن و همکاران (2000) برابر با 268 نفر تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) و تحلیل واریانس تک متغیره (آنوا) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که سطح محافظه کاری و تعامل آن با سطح نوسان ارزش منصفانه، بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش منصفانه تاثیر معنی داری دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که نوسان ارزش منصفانه، تاثیر معنی داری بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری ندارد. در کل نتایج پژوهش حاکی از این است که اختیار های مدیران در حسابداری ارزش منصفانه، بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: اختیارهای مدیران، محافظه کاری، نوسان ارزش منصفانه، تصمیم های فروش سرمایه گذاری
 • حسن فتاحی نافچی، مهدی عرب صالحی*، مجید اسماعیلیان صفحات 285-320

  هدف پژوهش حاضر تدوین مدل جامع سبد بهینه سهام با استفاده از تحلیل اطلاعات حسابداری، اطلاعات مبتنی بر ارزش و اطلاعات کارت ارزیابی متوازن است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1396 می باشد. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش برای تشکیل سبد بهینه سهام از رویکرد کاهش ابعاد و روش های تحلیل پوششی داده ها و ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم های خوشه بندی استفاده گردید. مدل فوق در چهار مرحله باز اجرا گردید و در هر مرحله علاوه بر مولفه ریسک و بازده، معیارهای حسابداری، معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای مالی و سپس غیرمالی کارت ارزیابی متوازن به عنوان ورودی مدل تهیه پرتفوی به صورت مرحله به مرحله مورد استفاده قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که معیارهای مورد استفاده در پژوهش در تهیه سبد بهینه سهام دارای محتوای اطلاعاتی بوده و اضافه شدن هر دسته معیار منجر به افزایش مطلوبیت سبد سهام می گردد. این محتوای اطلاعاتی در مورد کارت ارزیابی متوازن چشمگیرتر نیز می باشد. به طور کلی به کارگیری همزمان روش های ترکیبی بهینه سازی و معیارهای جامع استخراج شده از گزارش های مالی سبد سهام بهینه تر و مطلوبیت بیشتر نسبت به ریسک و بازده ادبیات مارکویتز را به همراه داشت.

  کلیدواژگان: سبد بهینه سهام، اطلاعات حسابداری، اطلاعات مبتنی بر ارزش، کارت ارزیابی متوازن
 • رسول کشتکار، شکرالله خواجوی*، محسن دستگیر صفحات 321-353

  دستیابی به محتوای اطلاعاتی سود منوط به صحت و درستی هر یک از حلقه های زنجیره گزارشگری مالی از جمله الزام به انجام حسابرسی مستقل، تعیین و اعمال شاخص های کیفیت حسابرسی، کنترل، افشاء و ارایه راهکار برای ضعف های کنترل داخلی و کاهش آنهاست. در این راستا، پژوهش حاضر به مطالعه نقش واسطه ای ضعف های کنترل های داخلی در رابطه بین شاخص های محتوای اطلاعاتی سود شرکت ها و کیفیت حسابرسی پرداخته است. در این خصوص، محتوای اطلاعاتی سود و معیارهای آن به عنوان متغیر وابسته، کیفیت حسابرسی و معیارهای آن به عنوان متغیر مستقل و ضعف های کنترل های داخلی و معیارهای آن به عنوان متغیر واسطه ای ایفای نقش می کنند. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی- همبستگی است. 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1395 نمونه این پژوهش را تشکیل می دهند. نتایج پژوهش نشان داد که ضعف های کنترل های داخلی مرتبط با گزارشگری مالی دارای نقش واسطه ای در رابطه بین شاخص های محتوای اطلاعاتی سود شرکت ها و کیفیت حسابرسی پرداخته است. اما، ضعف های کنترل های داخلی مرتبط با عملیات و قوانین و مقررات به گونه کلی دارای چنین نقشی نیست. این یافته ها می تواند به بهبود محتوای اطلاعاتی سود شرکت ها از طریق کیفیت حسابرسی کمک کند.

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، محتوای اطلاعاتی سود، ضعف های کنترل های داخلی، کیفیت سود
 • سید علی واعظ، رحیم بنابی قدیم* صفحات 387-419

  هرچه قدر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بیشتر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کمترو بازار سرمایه از کارایی بیشتری برخوردار است که سبب تخصیص بهینه منابع می گردد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک مبتنی بر نوسان فروش و جریان های نقدی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر هزینه های مالکانه رقابت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیات پژوهش از داده های 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1396 که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند، رگرسیون چند متغیره و مدل داده-های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نوسان فروش تاثیر منفی معنی داری بر قابلیت مقایسه صورت-های مالی دارد و این تاثیر با دخالت هزینه مالکانه رقابت (مخارج تحقیق و توسعه)، تشدید می شود ولی نوسان جریان نقدی و نوسان رشد فروش و اثر تعاملی آنها با هزینه مالکانه رقابت (مخارج تحقیق و توسعه)، تاثیر معنی داری بر قابلیت مقایسه صورت های مالی ندارند.

  کلیدواژگان: نوسان فروش، نوسان جریان نقدی، قابلیت مقایسه صورت های مالی، هزینه مالکانه رقابت
|
 • Seyed Kazem Ebrahimi *, Ali Bahraminasab, Eshagh Karimi Pages 1-34

  The aim of this research is to determine interactive effect of the auditor's size on the relationship between political connections, financial crisis and agency costs. Auditors can affect the selection of accounting methods by management and undesirable effects of ownership separation of and management can be diluted by reducing information asymmetry between consumers and suppliers. Top executives and administrators are often considered powerful because they can benefit from a set of benefits. A strong increase in financial confidence can lead to the bankruptcy of a large financial or non - financial institution. It is directly related to mistrust of the government's future policies. The statistical sample of this research consists of 90 companies in the time period of 1388 to 1396. The inferential statistic is based on logit regression, in which the combined data analysis and integration is used. The results of the first hypothesis showed that audit quality has a significant negative effect on the financial crisis of companies. The results of the second hypothesis showed that the effect of mediating the audit quality on the relationship between political connections and agency costs has a significant negative effect. The results of the third hypothesis showed that the effect of the mediating effect of audit quality on the relationship between political connections and financial crisis has no significant effect.

  Keywords: Political Connections, Agency Costs, financial crisis, audit quality
 • Meysam Amiry *, Seyed Mojtaba Hoseini, Jafar Babajani, MohammadJavad Salimi Pages 35-82

  Selecting effective criteria on prices and consequently on investor’s decision making is one of the most debating topics in portfolio optimization debate. Both of market and industry price changing and the information releasement by companies can affect stock prices. As a result, the goal of this study is surveying the role of market and industry price changing on stock prices and its effect on portfolio optimization. So we use stock price synchronicity. Stock price synchronicity measures the degree to which the market change can explain stock price movement. So by collecting price changing data from 130 sample companies during 10 years and with solving regression equations we computed stock price synchronicity. Then by collecting financial and nonfinancial data from the samples and analyzing these data and using data envelopment analysis (DEA) technique we made several portfolio to compare them by sharp ratio. The result shows that stock price synchronicity is about 59% in the sample and it is in conformity with international surveys like Jin and Myers (2006). Also the result shows that if stock price synchronicity affection be considered in portfolio selection then portfolios will have better return. In this research we use data envelopment analysis to choose portfolios and use Fuzzy Delphi to choose effective criteria on stock price changing.

  Keywords: Portfolio Optimization, Stock Price Synchronicity, Financial, Nonfinancial Data, Data Envelopment Analysis, Fuzzy Delphi
 • Zohreh Hajiha *, Hassan Chenari Pages 82-116

  In this paper, we investigate the effects of financial statement comparability on the corporate cash holdings of Tehran Stock Exchange firms. Required data for the study were collected from the financial statements of 110 firms in the 1390-1395 years. To examine the hypothesis, we used multivariate regression with panel data. For calculation of comparability of the model variable, we referred to Di Franco et al. (2011). The results revealed that there is negative and significant relationship between financial statement comparability and corporate cash holding. In addition, among the moderating variables in this research, financial reporting quality has a moderating role in influencing the Financial statement comparability with cash holdings. The negative relationship between the ability to compare financial statements and remuneration through the theory of representation is justifiable. Representative theory states that opportunistic managers spend on investing in projects with a net negative net worth

  Keywords: Financial statement comparability, Financial reporting quality, Cash holdings
 • Mohammadreza Mehrabanpour *, Mohammad Jandaghighomi Pages 88-99

  The purpose of this study is to investigate the impact of corporate political connections on the compensation policies of board of directors. The sample of this research includes 207 companies listed in Tehran Stock Exchange for the years 2008 to 2019. Also, multivariate regression models with Feasible Generalized Least Squares (FGLS) method have been used to test the research hypothesis in a panel data set. The results showed that the political connections of the companies have a significant and negative effect on the level of pay of the board of directors, but have no significant effect on the performancepayment relationship of the board of directors. It was also found that corporate political connections significantly reduce the payment gap between the board of directors and employees.

  Keywords: 1. Compensation of board of directors, 2. Social comparison theory, 3. The policy of payment dispersion in organization, 4. Political connections of corporate, 5. Corporate governance
 • Milad Darvishi, MohammadJavad Saei *, Behzad Kardan Pages 117-150

  The purpose of this study is to investigate the impact of corporate political connections on the compensation policies of board of directors. The sample of this research includes 207 companies listed in Tehran Stock Exchange for the years 2008 to 2019. Also, multivariate regression models with Feasible Generalized Least Squares (FGLS) method have been used to test the research hypothesis in a panel data set. The results showed that the political connections of the companies have a significant and negative effect on the level of pay of the board of directors, but have no significant effect on the performancepayment relationship of the board of directors. It was also found that corporate political connections significantly reduce the payment gap between the board of directors and employees.

  Keywords: Budget, Budgetary Bias, Job Security, influence, authority
 • Alireza Rahimi *, Aref Forughi Pages 151-182

  This study investigates the effect that control mechanisms could have on CEO power and firm value relationship. CEO power is measured using three criteria, namely CEO tenure, CEO duality and board independence. Control mechanics are both internal and external. To proxy for internal and external controls, corporate governance and market competition are used, respectively. The sample consists of 122 firms listed in Tehran Stock Exchange from 2014 to 2018. Findings indicate that market competition and corporate governance have a positive effect on CEO power and firm value relationship.

  Keywords: CEO power, Product Market Competition, Corporate Governance, firm value
 • Mohsen Rashidi Baqhi * Pages 183-206

  The purpose of this paper is to examine the role of financing constraints and environmental uncertainty in limiting the relationship between operational diversification and weak internal controls. For this purpose, data on 120 stock companies for the period 2007-2017 were extracted and logistic regression was used to test the hypothesis. According to the first hypothesis, product diversification has a significant relationship with weak internal controls. In addition, environmental uncertainty has a significant impact on the relationship between diversification and weak internal controls. Finally, financing constraints do not have a significant effect on the relationship between diversification and weak internal controls.

  Keywords: internal control, diversification, financing constraints, environmental uncertainty
 • Seyed Ahmad Seyedi *, Mohammadreza Abdoli, Mahdi Jabbari Noghabi Pages 207-251

  In examining the financial health of banks, selecting and defining indicators is one of the key steps. The purpose of this research is to create indicators for measuring the financial health of Iranian commercial banks in terms of banking and academic experts. To this end, 1000 questionnaires were collected during the year 2018 from the banking experts of all commercial banks of the country that have two concurrent conditions: a) having a bachelor's degree in accounting, banking, economics and management; b) Having a senior management experience of over 5 years in the bank, as well as academic experts. Of these, 715 items were collected at a return rate of 5.71%, of which 507questionnaires were available. The research method is descriptive-correlational. For data analysis and testing of hypothesis, R software and confirmatory factor analysis were used. The findings showed that from the perspective of banking and academic experts, capital adequacy, asset quality, profitability, liquidity, management quality, market risk sensitivity, Islamic banking, corporate governance, and facilities with technical and economic backing have effect on financial health Banks, and from which, liquidity index, market risk sensitivity and management quality have the most impact.

  Keywords: Financial Stability, Banking Industry, Islamic Banking, Corporate Governance, CAMELS
 • Mohammad Alimoradi, Saeid Aliahmadi *, Daruosh Foroghi Pages 253-284

  Fair value accounting for valuation of assets and liabilities has given managers the discretion.The purpose of this study is to investigate the effect of manager’s discretion allowed in fair value measurement on investment selling decisions. In order to test the research hypotheses, a questionnaire based on the scenario was used. This questionnaire is based on Green et al. (2015). The statistical population consists of all active financial analysts in investment companies and stock exchange brokers and the statistical sample of the study was determined using the sample size tables of Cohen et al. (2000) of 268 people. Multivariate analysis of variance (MANOVA) and univariate analysis of variance (ANOVA) were used to analyze the data and test hypotheses. The results of this study showed that conservatism and its interaction with the fair value volatility have a significant effect on the investment selling decisions based on fair value, but the fair value volatility has no significant effect on these decisions. Overall, the results of the research showed that the directors' discretions in fair value accounting affects investment selling decisions.

  Keywords: Manager Discretion, Conservatism, Fair Value Volatility, Investment Selling Decisions
 • Hasan Fattahi Nafchi, Mehdi Arabsalehi *, Majid Esmaelian Pages 285-320

  The purpose of the present study is to develop a comprehensive optimal portfolio model using accounting information analysis, value-based information and balanced scorecard information. The statistical population of the research is the companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2007-2017. In order to achieve the objectives of the research, the formulation of dimensionality reduction, data envelopment analysis methods, backing vector machines, and clustering algorithms were used. The above model was implemented in four steps and in each step besides risk and return component, accounting criteria, value based criteria and financial criteria and then non-financial balanced scorecard were used as input step by step portfolio model. The findings of the research indicate that the criteria used in the research for optimizing the portfolio of stocks have informational content and the addition of each set of criteria leads to an increase in the efficiency of the portfolio. This information content of the balanced scorecard is even more impressive. Overall, the simultaneous application of hybrid optimization methods and comprehensive benchmarks extracted from financial reports resulted in a more optimized portfolio and higher risk-taking and Markovitz literature returns.

  Keywords: Optimal Stock Portfolios, Accounting Information, Value-Based Information, Balanced Scorecard
 • Rasoul .Keshtkar, Mohsen Dastgie Pages 321-353

  Reaching to the income information content is depend on the accuracy of each chain in the financial reporting chain including the requirement for doing independent audit, the determination and application of audit quality indicators, control, disclosure and presentation of strategies for remedies and reduction of internal control weaknesses. In this regard, the present research attempts to study the mediating role of internal control weaknesses on the relationship between indicators of companies’ income information content and audit quality. For this, the quality of information content of income and its criteria regarded as dependent variable, audit quality and its criteria regarded as independent variables and weaknesses of internal control and its criteria act as mediating variable. Research method is descriptive correlational. Research sample is includes 122 companies listed in Tehran Stock Exchange from 1386 to 1395. Research results showed that internal control weakness for financial reporting can play mediating role in the relation between audit quality and information content of income. However, internal control weakness for operation and rules do not such a role. These findings can improve the information content of companies’ income thorough the audit quality.

  Keywords: audit quality, companies’ income information content, internal control weaknesses, earnings quality
 • Seyed Ali Vaez, Rahim Bonabi Ghadim * Pages 387-419

  The more comparable of financial statements, the lower the information asymmetry and so capital market is more efficient, which results in the optimal allocation of resources. The purpose of this study was to investigate the effect of Proprietary Costs of Competition on relationship between sales and cash flow Instability and Financial Statement Comparability in the companies Accepted in Tehran Stock Exchange. To test research hypothesis, the data of 126 companies accepted in Tehran Stock Exchange during the years 2009-2017 and multivariate regression has been used. The results show that sales fluctuation has a significant negative effect on the Financial Statement Comparability, and this effect is aggravated by the involvement of the Proprietary Costs of Competition (R & D expenditures). However, the cash flow fluctuations and sales growth fluctuations and their interactive effect With Proprietary Costs of Competition (R & D expenditures) have no significant effect on Financial Statement Comparability.

  Keywords: sales fluctuation, cash flow fluctuations, Financial statement comparability, Proprietary Costs of Competition