فهرست مطالب

مطالعات ساختار و کارکرد شهری - پیاپی 23 (تابستان 1399)
 • پیاپی 23 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عامر نیک پور*، منصوره یاراحمدی صفحات 7-27
  امروزه شهرها با چالش های بسیاری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه شده اند. به همین دلیل برخورداری از خصوصیات زیست پذیری برای شهرها و کلانشهرها ضرورت یافته است به گونه ای که در تمام برنامه های توسعه بهبود سطح کیفی زندگی به عنوان یک هدف کلی و اصلی در نظر گرفته می شود. اصطلاح زیست پذیری اشاره به درجه تامین ملزومات یک جامعه بر مبنای نیازها و ظرفیت های افراد آن جامعه دارد. در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر زیست پذیری شهر نورآباد ممسنی می باشد. روش شناسی این تحقیق ترکیبی می باشد. بخش کیفی شامل شناسایی عوامل موثر بر زیست پذیری در نورآباد ممسنی از طریق بررسی مبانی نظری و تیوریک پژوهش و انجام تحلیل دلفی با مشارکت 15 متخصص به عنوان اعضای پانل می باشد. بخش کمی با استفاده از متدلوژی تحلیلی نوین مدل سازی ساختاری - تفسیری (ISM) روابط بین ابعاد و شاخص های زیست پذیری تعیین و تحلیل شده است. در نهایت با استفاده از تحلیل MICMAC نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها مشخص شده است. نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای بعد اقتصادی شامل اشتغال پایدار، توزیع زیرساخت های مناسب حمل و نقل و مسکن مناسب دارای بیشترین قدرت نفوذ می باشند.
  کلیدواژگان: زیست پذیری، تحلیل دلفی، تحلیل ساختاری تفسیری، نورآبادممسنی
 • محمدحسین سرائی*، محمدرضا رضایی، محسن عادلی صفحات 29-55

  دسترسی به داده های مطمین از وضعیت کمپ های امدادی، یکی از مهم ترین چالش های مدیران امدادی در مقطع زمانی پسازلزله می-باشد. در تحقیق حاضر، به بررسی استفاده از شبکه رسانه ای اجتماعی ایزوله، جهت برقراری ارتباط بین 30 کمپ امدادی در شهر گرگان پرداخته شده است. وجود این بستر، می تواند باعث کاهش زمان و در نهایت بهبود کیفیت ارتباط و تبادل کالاهای مورد نیاز، بین کمپ-های امدادی گردد. مواردی از جمله: مدیریت بهینه امکانات لجستیکی، رصد شرایط بهداشتی - درمانی، توزیع عادلانه کالا و خدمات، ساماندهی کمک های مردمی و آموزش تصویری آسیب دیدگان، از جمله موضوعاتی می باشند که در این شبکه قابل انجام هستند. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه انجام تحقیق، توصیفی و تحلیلی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، اسنادی، میدانی و پیمایشی است. در پژوهش حاضر برای پیاده سازی این بستر، به حل مساله درخت پوشای کمینه در طراحی ارتباط رسانه ای ایزوله بین کمپ های امدادی، در چارچوب استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و سامانه اطلاعات جغرافیایی اقدام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، تنظیمات گزینه شماره 4 حل مساله درخت پوشای کمینه، با 64932 متر طول، بهینه ترین حالت را جهت ارتباط رسانه ای بین کمپ های امدادی داشته است. همچنین طول و زمان انتقال کالا با رعایت چارچوب حل مساله مذکور در محیط GIS و بر اساس تحلیل شبکه شهری به ترتیب برابر با 84332 متر و 48/147 دقیقه بوده است. شبکه پیشنهادی، یکی از بهینه ترین راه حل های مساله بوده و می تواند ضمن تحقق کیفیت ارتباط با کمترین هزینه ممکن، ارتباط رسانه ای اجتماعی بین کمپ های امدادی را نیز میسر نماید.

  کلیدواژگان: مساله درخت پوشای کمینه، شبکه رسانه اجتماعی ایزوله، الگوریتم رقابت استعماری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدیریت بحران
 • پویا جودی گل لر، محمدحسین شریف زادگان* صفحات 57-83

  پژوهش حاضر با هدف درک و توضیح داوری عملی برنامه ریزان در محیط برنامه ریزی کلانشهر تهران به نگارش درآمده است. با اتخاذ روش نظریه مبنایی برساخت گرایانه و تمرکز بر اقدامات، تعاملات و فرایندهای اجتماعی برنامه ریزان به دنبال توسعه و عمل آوری نظریه ای محتوایی و میانی به منظور درک رفتار نهادی برنامه ریزان در تجربیات آن ها بوده ایم. در همین راستا، کاربست این روش در پژوهش مطابق با فرایند پیشنهادی چارمز پیموده شده است. داده های تحلیل عناصر ذهنی برنامه ریزان بواسطه روش مصاحبه های نیمه- ساختار یافته با 28 نفر از برنامه ریزان دارای سابقه در محیط برنامه ریزی کلان شهر تهران و پاسخ به پرسش هایی در ارتباط با تجربه زیسته آن ها در محیط مذکور فراهم گشته اند. مقاله حاضر با هدف واکاوی داوری های عملی برنامه ریزان و ردیابی عوامل تاثیرگذار بر آن، این پرسش کلیدی را در آغازگاه فرایند پژوهش خود طرح می کند که داوری های عملی برنامه ریزان در محیط برنامه ریزی کلان شهر تهران چگونه برساخته می شود؟ بنابر یافته های نظری، اصطکاک رفتاری برنامه ریزان در برابر موانع نهادی سیستم برنامه ریزی و تصمیم گیری، خود را در چارچوب رفتار جزرومدی آن ها در محیط برنامه ریزی نمایان می سازد. برنامه ریزان مبتنی بر دریافت ها و معنابخشی های خود در محیط برنامه ریزی به داوری و تصمیم اقدام می کنند. رفتار جزرومدی به مثابه نمود داوری عملی برنامه ریزان، انطباق دوگانگی مورد مطلوب (آنچه باید انجام شود) و داوری صحیح (آنچه انجام شده) است که با تکیه بر عقلانیت عملی، کنش پس رونده معنادار را به عنوان هدف واسطه ای در جهت کنش پیش رونده مطلوب به عنوان هدف نهایی انجام می-دهد.

  کلیدواژگان: داوری عملی، برنامه ریزان، رفتار جزرومدی، نظریه مبنایی برساخت گرایانه، کلان شهر تهران
 • محیا رمضانی، ملیحه باباخانی*، رحیم هاشم پور، مجید زارعی صفحات 85-106

  برنامه ریزی کاربری زمین شهری در تمام عمر خود به دنبال یافتن راهکارهایی جهت هرچه بهتر محقق کردن امر توزیع خدمات شهری بوده است. و برای تحقق این امر از رویکرد استانداردمحور که کاملا براساس نیازهای یکسان و از قبل پیش بینی شده در قالب استانداردهای شهری استفاده نموده است. این درحالی است که تقاضای واقعی و مشارکت ساکنین در امر برنامه ریزی نادیده گرفته شده است. از همین رو در این تحقیق به مقایسه و تحلیل دو رویکرد استانداردمحور و تقاضامحور برای ارتقا سطح مشارکت ساکنین در امر برنامه ریزی و تحقق نیازهای واقعی ساکنین پرداخته شده است. این تحقیق از نوع کاربردی با روش توصیفی_تحلیلی می باشد که با مقایسه دو اصل استانداردمحور و اصل تقاضامحور انجام می شود. دو معیار سرانه های شهری و استاندارد شعاع دسترسی برای اصل استانداردمحور (برطبق روال معمول برنامه ریزی شهری کشور)، و نظرسنجی ساکنین توسط پرسشنامه و تحلیل در SPSS و عینی سازی نتایج آن در محیط GIS با روش IDW برای اصل تقاضامحور انتخاب شده است. نتایج حاصل از مقایسه این دو اصل با یکدیگر نشان-دهنده این است که تفاوت جدی در نوع نگاه و نتایج برنامه ریزی براساس استانداردهای شهری و برنامه ریزی براساس نظرات مردم وجود دارد و برای کاربری های مذهبی، تجاری و آموزشی شناسایی میزان نیاز از طریق یک اصل کافی نبوده و برای تحقق این امر باید از نظرات ساکنین نیز استفاده کرد. البته نوع این کاربری ها خاص نمونه موردی این تحقیق بوده و برای هر تحقیق می-تواند کاربری های دیگری به دست بیاید. ازهمین رو می بایست برای همه پروژه های شهری، از هر دواصل استفاده کرد.

  کلیدواژگان: توزیع خدمات شهری، مشارکت مردم، عدالت اجتماعی، استانداردمحور، تقاضامحور
 • محمود محمدی*، محمد مسعود، رستم علی پاکدامن کلتی صفحات 107-130

  مهاجرت روستایی و غیر روستایی به شهرها موجب گسترش کالبدی آن می شود. مناطق روستایی و اراضی کشاورزی و غیر کشاورزی مجاور آن با گسترش شهر به محدوده شهر اضافه می شوند. برایند آن مسایلی مانند کمبود مسکن، رشد نسنجیده شهر، بورس بازی زمین، کمبود تاسیسات زیربنایی، خدمات نامناسب، حاشیه نشینی و ، ، ، می باشد. اهداف پژوهش، شناسایی روند توسعه کالبدی شهر ساری، تاثیر الگوی گسترش شهر در توزیع کاربری ها، تاثیر الگوی گسترش شهر در توزیع فضایی جمعیت و خدمات در نواحی مختلف شهر است. سوال پژوهش عبارت از : الگوی گسترش شهرساری ونحوه پراکنش خدمات و جمعیت بر مبنای الگوی توسعه کالبدی چگونه است ؟ بر این اساس فرضیه پژوهش: گسترش افقی شهر، توزیع نامناسب خدمات و توسعه در پیرامون شهر است. روش تحقیق ارایه شده کمی و مبتنی بر توصیف و تحلیل داده های جمعیتی و توزیع کاربری های بر اساس داده های طرح جامع و تفصیلی شهر ساری است .به این منظور از مدل هایی مانند آنتروپی شانون، هلدرن، امتیاز استانداردشده، ویلیامسن، ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است.نتایج بدست آمده از شاخص ویلیامسن در شهر ساری، توزیع نامناسب کاربری ها را نشان می دهد .علاوه براین ضریب اسپیرمن به دست آمده 15/0 بوده که نشان دهنده ارتباط ضعیف بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات درسطح نواحی ساری است، رشد عمودی در بعضی نواحی و رشد پراکنده در غالب نواحی درطی زمان موجب توزیع نامناسب خدمات در سطح شهر و ساخت و سازهای بی رویه در حاشیه شهرها شده است.

  کلیدواژگان: توسعه شهر، گسترش کالبدی، بافت شهری، روش کمی، شهر ساری
 • خدارحم بزی*، ابراهیم معمری، یاسین صیاد سالار صفحات 131-150

  مسیله پژوهش حاضر چالش وجود بافت های فرسوده در محلات گرگان و اولویت بندی ساماندهی آنهاست. وسعت این بخش از بافت شهر حدود 150 هکتار معادل 5 درصد از مساحت قانونی شهر محاسبه شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی تحلیلی است. جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز به صورت اسنادی و کتابخانه ای و با استفاده از داده های بلوک آماری سرشماری سال 1390 انجام گرفته است. در این تحقیق محلات تاریخی و فرسوده شهر گرگان را با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی (WASPAS) اولویت بندی نموده. برای وزن دهی به شاخص ها و بررسی میزان اثر گذاری هر شاخص از روش آنتروپی شانون بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محلات آلوچه باغ و شیرکش با امتیاز 4090/0 در رتبه اول و دارای شرایط مناسب می باشد، محله شاهزاده قاسم با امتیاز 3328/0، محله باغ پلنگ با امتیاز 2916/0، محله سرخواجه با امتیاز 2746/0، محله میخچه گران با امتیاز 2342/0 به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارد که از لحاظ شرایط و شاخص های مسکن شهری در شرایط مطلوب و مناسبی قرار دارد. محله سرپیر و باغان با امتیاز 2322/0، محله میدان عباسعلی با امتیاز2214/0، محله میرکریم و نه تن با امتیاز 2054/0، محله نعلبندان و پاسرو با امتیاز 1996/0، محله دربنو و دوشنبه ای با امتیاز 1716/0، محله سبزه مشهد، سرچشمه و چهارشنبه ای با امتیاز 1668/0 در رتبه های ششم تا یازدهم قرار دارد که این نتایج نشان دهنده وضع نابسامان و نامناسب این محلات از لحاظ شاخصهای مسکن است.

  کلیدواژگان: بافت فرسوده، WASPAS، بازآفرینی شهری، شهر گرگان
 • کرامت الله زیاری*، اسماعیل نجفی، محمدسینا شهسواری صفحات 151-171

  در جهانی که به طور فزاینده ای رو به شهرنشینی می رود، شهرها و ساکنان آن ها با ضررهای انسانی و اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی مواجه هستند. فجایع رخ داده اخیر در سراسر جهان، آسیب پذیری محیط ساخته شده ما را منعکس می کند و نمایانگر نتایج تاسف آور فجایع می باشند. در آسیب پذیری سکونتگاه ها، فقط عوامل کالبدی و فیزیکی اهمیت ندارد، بلکه عناصر اجتماعی سهم مهمی در میزان آسیب پذیری دارند. با توجه به نقش مسلم عوامل اجتماعی در کاهش و افزایش آثار مخاطرات طبیعی، در این پژوهش تاکید اصلی بر روی آسیب پذیری اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد آسیب پذیری در برابر مخاطرات طبیعی است. هدف این پژوهش، ارزیابی و اولویت بندی میزان آسیب پذیری اجتماعی شهر های استان اصفهان در برابر مخاطرات طبیعی است. لذا پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی با هدف کاربردی است. لذا برای ارزیابی و رتبه بندی شدت آسیب پذیری از مدل هوش مصنوعی و آزمون رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سه شاخص خانوار دارای معلول، جمعیت معلول و زنان مطلقه دارای بالاترین میزان تاثیر برافزایش آسیب پذیری اجتماعی در شهرهای استان اصفهان بوده اند. همچنین ازنظر فضایی بالاترین میزان آسیب پذیری به شهرهای واقع در شهرستان های فلاورجان و لنجان مربوط می شود که بیشترین آسیب پذیری اجتماعی نسبت به مخاطرات طبیعی را در سطح شهرهای استان اصفهان به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری اجتماعی، مخاطرات طبیعی، هوش مصنوعی، جمعیت معلول، استان اصفهان
 • حیدر لطفی* صفحات 173-192

  در آمایش سرزمین، موضوع فضا و تحلیل قانونمندی های حاکم بر شکل گیری آن، کلیدی ترین نقش را در برنامه ریزی دارد. به طور کلی در مورد فضا برداشت ها و تعابیر مختلفی وجود دارد، اما در مجموع می توان گفت فضا دربرگیرنده روابط متقابل اقتصادی اجتماعی بخشی از جامعه در محیط مشخصی از سرزمین است و سازمان فضایی تبیین روابط بین انسان و فضا و فعالیت های انسان در فضا است. هدف این مقاله تحلیل و بررسی نقش نواحی پیرامونی در سازمان دهی سیاسی فضایی پایدار کلان شهر تهران است. سوال اصلی مقاله این است که نقش نواحی پیرامونی در سازمان دهی سیاسی فضایی پایدار شهرهای ایران با تاکید بر کلان شهر تهران چگونه است؟ فرضیه پژوهش برای پاسخگویی به سوال اصلی این است که سازمان فضایی نواحی پیرامونی کلان شهر تهران از نظر سیمای کلی و چگونگی پراکنش و اسکان جمعیت و توزیع استقرار و ساختار اقتصادی اجتماعی و کنش های متقابل بین آن ها به دلیل ناپایداری سازمان دهی سیاسی فضایی پایدار کلان شهر تهران را با چالش مواجهه کرده است. روش انجام این مقاله توصیفی- تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از آمارهای رسمی و منابع علمی موجود به تحلیل موضوع پژوهش پرداخته شود. نتایج مقاله نشان می دهد که با شناخت روند سازمان یابی فضا در نواحی پیرامونی می توان دریافت که تحولات کلان شهرها به چه سمت و سویی گرایش دارد و در نتیجه در توافق با استراتژی توسعه آن شهر هست یا نه. همچنین می توان نتیجه گرفت که در برنامه ریزی فضای کلان شهرها، کدام روندها را باید تقویت یا تضعیف کرد یا به وجود آورد.

  کلیدواژگان: نواحی پیرامونی، کلان شهر تهران، سازمان دهی، پایداری
|
 • Mansoureh Yarahmadi Pages 7-27
  Today cities with many challenges in the economic, social and environmental problems have been encountered. For this reason, it is necessary to have the characteristics of vitality for cities, especially metropolitan area In such a way that in all development programs, the improvement of the level of the quality of life as a general goal should be considered. vitality refers to the degree necessary to provide a community based on the needs and capacities of the society. the aim of this study was to identify the factors affecting the vitality of the city of Noorabad Mamasani. The methodology of this research is a combination. The qualitative section involves identifying the factors affecting viability in Noorabad Mamassani through exploring the theoretical and theoretical foundations of research and performing Delphi analysis with the participation of 15 specialist members as panel members.The quantitative section has been determined and analyzed using the New Analytical-Interpretative Structural Modeling (ISM) methodology for the relationship between dimensions and indicators of viability. Finally, using the MICMAC analysis, variables have been identified with respect to the impact and effectiveness of other vitality. The results of this study showed that economic dimensions of variables including sustainable employment, distribution of appropriate transportation infrastructure and adequate housing have the highest penetration power.
  Keywords: vitality, Delphi Analysis, Interpretative Structural Analysis, Noorabad Mamassani
 • MohammadHossein Saraei *, MohammadReza Rezaei, Mohsen Adeli Pages 29-55

  One of the most important of relief managers' requests during the post-earthquake period is the availability of reliable data on the status of relief camps. In the present study, the Isolated Crisis Management Social Media Network was used for communicating between 30 relief camps of the city of Gorgan. This platform can reduce the time, and ultimately improve the quality of communication and exchange of needed goods between relief camps. Some issues, including optimal logistics capabilities, fair distribution of goods and services, and video education for the injured people, are topics that can be done on this network. This paper due to target, is practical, due to doing method is descriptive and analytical and due to information gathering method is documental and surveying. In the present study, the minimum spanning tree solving method, has been implemented with Imperialist Competition Algorithm and GIS. Based on the results, and among the all of options that used in the minimum spanning tree, the setting of option 4 with the length of 64932 meters, has the most optimum conditions for media communication between relief camps. Also, the length and the time of transport of goods according to the problem framework in GIS environment was 84332 meters and 147.48 minutes, respectively. The proposed network and result is not necessarily the best possible solution for communication between defined nodes; But, while fulfilling the required quality, it can be one of the most optimal possible solutions in the framework of the minimum spanning tree problem.

  Keywords: The Minimum Spanning Tree, Isolated Social Media Network, Imperialist Competition Algorithm, Geographic Information System, crisis management
 • Pouya Joudi Gollar, MohammadHossein Sharifzadegan * Pages 57-83

  This paper aims to understand and explain the practical judgements of planners in the urban planning environment of Tehran metropolis. The planning judgements and decisions have constructed in interplay of individual and collective frames of planners in a culturised context of planning. Planners make different judgements in their daily planning process – they define the planning problem, they formulate goals and objectives and implement certain instruments to develop, good or desirable places, neighbourhoods, cities or regions. They always perceive the world through a ‘cultural lens’ which consists of both individual planners’ and commonly shared accumulated attitudes, values, rules, standards and beliefs of planning institutions.By considering the objective of this study which is to develop a middle-range and substantive theory that leads to achieving a better understanding of the institutional behavior of planners in their lived experiences, the constructivist grounded theory has been chosen for this research. In this research, the focus of constructivist grounded theory is on the actions, interactions and social processes of planners. In constructivist grounded theory, my approach is based on the assumption that any theoretical interpretation is an interpretive image of the universe studied, and in this study suggests the institutional behavior of planners rather than a detailed image of it. The constructivist grounded theory practice in this research has been followed in accordance with the proposed Charmaz process.

  Keywords: practical judgement, Planners, tidal behavior, Constructivist Grounded Theory, Tehran Metropolis
 • Mahya Ramezani, Maliheh Babakhani *, Rahim Hashempour, Majid Zarei Pages 85-106

  User planning of urban land, has been trying to find some methods for better distribution of urban service in its whole lifetime. nowadays more important issues _such as justice which tries to assimilate residents_ has been entered into this science and space justice becomes the foremost subject. The current procedure in urban service distribution, regarding given and specified standards, has used need recognition method and it has been totally need-based and without considering residents’ demands and people’s participation or the same demand-based procedure. Whereas some susceptible urban areas like non-efficient urban context, has sustained more damage and this has led to citizens’ dissatisfaction. This study aims to compare and analyze two kinds of need-based planning considering standards and demand-based planning considering real needs and opinions of residents, and in this way it improves citizens and people’s participation during planning procedure and it tries to elevate social justice and keep residents in their place of living specially in non-efficient urban context. This study is practical and uses descriptive-analytical method to compare the principle of standard-based and the principle of demand-based. Two criteria of urban per capita and standard of access points for the principle of standard-based and residents’ poll for the principle of demand-based have been chosen by questionnaire and analysis in SPSS, and the results have been visualized in GIS by IDW method. The outcomes of this compare, show a significant difference in the view and the results of planning based on urban standards and planning based on people’s opinions.

  Keywords: urban service distribution, people’s participation, social justice, standard-based, demand-based
 • Mahmood Mohammadi *, Mohammad Masoud, RostamAli Pakdamankoleti Pages 107-130

  The rural migration to the city limits causes physical expansion of the city. With increasing city expansion, rural areas and population centers around the city, It has been added to the field and will lead to the construction of agricultural areas (Mashhadizadeh, 2011: 418). The main research questions are: What are the reasons for the unfavorable development of the city? The research objectives are: identification of the physical development trend of Sari city, the pattern of the city development, the impact of urban development pattern on distribution, the impact of urban development pattern on spatial distribution of population and services in Different regions of the city and finally the proper strategies for developing of city. The dispersed growth of the city over time has been without a predetermined schedule, which has led to a disorderly and uneven growth of the city. Research hypotheses include inappropriate distribution of services and facilities in the city, unconventional construction on the margins of the cities, etc., in some way to the degradation of crops and gardens (Mahmodzadeh, Gholamnia and Mosavi ,2018) and the horizontal expansion of the city. Theoretically, from different types of urban development pattern to three general categories of urbanized cities, urban intelligent growth and urban dispersion( kidokoro & others, 2008: 14) & (Wassmer, 2002: 3), have been used in this research and based on the theory of above-mentioned urban development pattern Been investigated.

  Keywords: urban development, Physical Development, urban texture, quantitative method, Sari city
 • Null Null, Yasin Sayad Salar Pages 131-150

  Old parts of the cities were the best and good urban neighborhoods in the past time. These areas have many monuments elements today. For measuring and identifying of degradation and prioritize of worn- out urban texture is use to decision making methods. The present research problem is abundance and prioritizing of worn- out texture in Gorgan neighborhoods. The extent of this part of Gorgan is about 150 hectares, equivalent to 5 percent. This research is an applied work with descriptive- analytical methodology. This research data are obtained from field survey and documentary and library studies and using of the statistical block of the census in 2011. In this research, the historic and worn- out neighborhoods of Gorgan have been prioritized with using of (WASPAS) decision-making techniques. Shannon entropy method has been used to weigh indices and to evaluate the effect of each index. The results of this research show that Bazaar and Shirkosh neighborhoods with 1.4090 points are ranked first and with good conditions. Shahzadeh Ghasem neighborhood with 3328.0 points, Bagpalang neighborhood with 2916/0 points, Sarkhajahe neighborhood with 2746/0 points, Mikhchegaran neighborhood with 2342/0 points are ranked from second to fifth, this areas have good conditions and urban housing indices. Sarpir and Dabaghan neighborhoods with 2322/0 points, Maydan Abbasali with 2214/0 points, Mirkarim and Nohtan neighborhoods with 2054/0 points, Nahlbandan and Passarv with 0/600 points, Darbeno and Doshanbehi with 1716/0 points, Sabzeh Mashhad, Sarcheshmeh and Chaharshanbehi neighborhoods with 1668/0 points, have ranked from sixth to eleventh.

  Keywords: Worn texture, WASPAS, Urban Recreation, Gorgan City
 • Keramatollah Ziyari *, Esmaeil Najafi, MohammadSina Shahsavari Pages 151-171

  In an increasingly urbanized world, cities and their inhabitants are facing significant human and economic losses from disasters. Recent disasters around the world reflect the vulnerability of our built environment and show the unfortunate consequences of disasters. In the vulnerability of settlements, only physical factors do not matter, but social elements have an important contribution to the degree of vulnerability. Considering the important role of social factors in reducing and increasing the effects of natural hazards, this study focuses on social vulnerability as one of the dimensions of vulnerability to natural hazards. The purpose of this study was to evaluate and prioritize the social vulnerability of counties of Isfahan province to natural hazards. Therefore, the present study is an analytical descriptive with an applied purpose. So, for estimating and ranking the severity of the vulnerability, the artificial intelligence model and geographical weight regression test have been used. The results show that the three indicators of households with disabled people, disabled people and divorced women had the highest impact on the increasing of social vulnerability in Isfahan province. Also in terms of spatially, the highest vulnerability is related to Falavarjan and Lenjan cities, which have the highest social vulnerability to natural hazards in Isfahan province.

  Keywords: Social Vulnerability, Natural hazards, Artificial Intelligence, Disabled Population, Isfahan Province
 • Heidar Lotfi * Pages 173-192

  There are generally different interpretations and interpretations of space, but overall it can be said that space encompasses socio-economic interrelations of a part of society in a given environment of the land. And the spatial organization is the explanation of the relationship between man and space and human activities in space. The purpose of this article is to analyze the role of peripheral areas in the sustainable spatial political organization of Tehran metropolis. The main question is what is the role of peripheral areas in sustainable spatial political organization of Iranian cities with emphasis on Tehran metropolis? The research hypothesis to answer the main question is that Spatial Organization of Suburbs of Tehran metropolis in terms of the general picture and how the population is distributed and settled and the distribution of social-economic establishment and the interactions between them due to the instability of the stable spatial political organization, the metropolis of Tehran has been challenged. The method of this paper is descriptive-analysis where will try analyze the research topic using official statistics and available scientific resources. The results of the paper show that Understanding the process of organizing space in the peripheral areas can be seen that in what direction do the metropolitan developments take place? And so it is in line with the city's development strategy. It can also be concluded which trends in metropolitan space planning need to be strengthened or weakened or created.

  Keywords: Peripheral Areas, Tehran Metropolis, Organization, sustainability