فهرست مطالب

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - پیاپی 11 (بهار 1399)
 • پیاپی 11 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی ترکزاده ماهانی صفحات 1-6

  هدف این تحقیق مطالعه اجتناب مالیاتی و ارتباط آن با محتوی اطلاعاتی سود است. اگرچه اغلب استفاده کنندگان صورتهای مالی مبلغ سود گزارش شده را مورد توجه قرار میدهند اما بسیاری از آنها از محتوی اطلاعاتی آن غافل اند. محتوی اطلاعاتی سود، معیاری است که بر میزان فایده و تاثیرگذاری سود گزارش شده بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی دلالت دارد و دارای مفهومی متفاوت با مبلغ سود گزارش شده است. به نظر میرسد یکی از عواملی که این محتوی اطلاعاتی سود را تحت تاثیر قرار میدهد برنامه مالیاتی شرکت باشد. از فواید مورد انتظار ناشی از برنامه مالیاتی شرکت تاثیر مثبت روی سود بعد از مالیات و افزایش ارزش شرکت است، این در حالی است که اجتناب مالیاتی میتواند سرمایه گذاران را در مورد عملکرد شرکت دچار ابهام کرده و سودمندی سود گزارش شده را کاهش دهد

  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، محتوی اطلاعاتی، سود گزارش شده
 • مجید مرادی*، وحید اسکو، کریم دلیر صفحات 7-18

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اعتماد بیشازحد مدیران بر رابطه تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران میباشند که در راستای تعیین حجم نمونه از روش شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. تحقیق 80 نمونه گیری سیستماتیک (غربالگری) استفاده گردیده که بر اساس آن بوده 9912 لغایت 9919 حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پس رویدادی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای استفاده گردیده است. Eviews است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از روش حداقل مربعات معمولی در قالب نرم افزار یافته های پژوهش نشان میدهد که تامین مالی داخلی بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ و تامین مالی داخلی بر بیش سرمایه گذاری رابطه مثبت دارد اما معناداری یافت نشد. همچنین تامین مالی داخلی بر کم سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری دارد. اعتماد بیشازحد مدیران بر رابطه تامین مالی داخلی با کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: اعتماد بیش ازحد مدیران، تامین مالی داخلی، کم سرمایه گذاری، بیش سرمایه گذاری، کارایی سرمایه گذاری
 • سید محمدرضا مشهورالحسینی، احمد مخمل باف* صفحات 19-24

  دانش حسابداری به عنوان یکی از ابزارهای مهم در توسعه اقتصادی میباشد؛ برای دست یافتن به رشد اقتصادی به اطلاعات قابل اعتمادی که بتواند پشتوانه تصمیمات در برنامه ریزی های مزبور بشود، احتیاج است؛ استفاده از سیستمهای نقش مثبت و موثری را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکند. ازاین رو هیچ جامعه ای نمیتواند به اهداف  حسابداری توسعه اقتصادی خود برسد مگر اینکه زمینه قابل اعتماد بودن و به موقع بودن اطلاعات مالی را فراهم کند و این نقش حسابداری در توسعه اقتصادی و ترغیب افراد به سرمایه گذاری را پررنگتر مینماید. نظر به این مهم که کشاورزی یکی از عمده ترین ممر درآمدی مردم کشور ایران است و علاوه بر درآمدزایی این مهم به اشتغال نیز می پردازد؛ ازاین رو این مطالعه به طور خاص نقش حسابداری در توسعه اقتصادی و فرصت سرمایه گذاری در محصول عناب را که از عمده محصولات کشاورزی شرق کشور است را مورد بررسی قرارداد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که کشت و پرورش عناب، کسب وکاری تولیدی است که در صورت تولید به موقع، حفظ کمیت و کیفیت مناسب و همچنین ایجاد اقتصادی خواهد بود و باعث استفاده بهینه از آنها در جامعه و فراهم شدن زمینه مناسب ، شرایط مناسب برای بهره برداری برای صادرات میگردد. در پایان نیز پیشنهادهایی از دیدگاه حسابداری ارایه گردید.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، عناب، کشاورزی، حسابداری
 • الهام علیمردانی صفحات 33-42

  اصلاح و تجدید ساختار فیزیکی عمدتا از طریق تعطیلی شعب یا شیوه های دیگری مانند ادغام، جایگزینی با شعبه مجازی دستگاه های خودکار و... انجام میشود؛ اما میتوان گفت که تصمیم به تعطیلی یک شعبه، از سختترین تصمیماتی است که در یک بانک اتخاذ میگردد لذا اقدام به این امر نیاز به یک بررسی جامع دارد که تمام ابعاد موضوع، عواقب و اثرات آن باید در نظر گرفته شود. در این گزارش موضوع کاهش تعداد شعب فیزیکی در بانکهای داخلی کشور (به تفکیک دولتی و خصوصی) و همچنین در برخی از کشورهای دنیا از طریق آمارهای موجود بررسی شده است. سپس به شناسایی مجموعه عواملی پرداخته شده که میتوانند یک شعبه را در معرض تعطیلی قرار دهند که البته شناسایی عوامل مالی به طور خاص بررسی شده اند. در بخش بعدی مجموعه اقداماتی که بانکها قبل از بستن شعب خود موظف به انجام آنها میباشند (الزاماتی که از جانب مقامات نظارتی آنها اعلام شده و بانکها موظف به رعایت آنها هستند) تشریح شده است.

  کلیدواژگان: شعب بانکها، ارتباط فیزیکی، بانکداری
 • عزیز الله مرادی صفحات 43-48
 • ابراهیم عنایت پور شیاده*، مهدی قلی پور پاشا، جواد درخشان، ابوالقاسم فرقانی صفحات 49-60
 • یکتا عباسیان صفحات 61-72