فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 35، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محسن اکبری، غلامرضا محفوظی*، رضوان هوشمند، یعقوب ممبینی صفحات 1-21

  امروزه حرفه حسابرسی به عنوان شغلی وابسته به اخلاق و اصول اخلاقی تلقی می شود. پدیده ای وجود دارد که حسابداران و حسابرسان عموما تمایل به حرکت به سمت سطوح بالاتر از دیگران دارند. به نظر می رسد وجود شرایط خاصی در حرفه حسابرسی، تصور هزینه های شهرت فردی توسط حسابرسان را افزایش داده و انگیزه اقتصادی انجام فعالیت هایی را در آن ها ایجاد می کند که ممکن است اثربخشی فرآیند جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد حسابرسی را در معرض خطر قرار دهند. از همین رو پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که تاثیر متغیرهای ارتباطات موثر، مشارکت و رضایت شغلی را بر روی انحرافات و فساد کاری موردبررسی قرار دهد. برای این منظور نظرات 160 نفر (شامل مدیر فنی، سرپرست ارشد و سرپرست) طی فرآیند اجرای پژوهش، با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. در پایان نتایج حاصل از تحلیل صورت گرفته با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس حاکی از آن بود که تاثیر رضایت شغلی بر روی فساد و مشارکت بر روی انحراف کاری مورد تایید قرار نگرفت، سایر نتایج پژوهش نشان دهنده تایید تاثیر متغیرها بر روی یکدیگر بوده است.

  کلیدواژگان: ارتباطات موثر، رضایت شغلی، انحرافات کاری، فساد، موسسات حسابرسی
 • رحمان ساعدی*، محسن دستگیر صفحات 23-51

  یکی از عوامل مهم جهت حل مسائل اقتصادی کشورها، بسط و توسعه سرمایه گذاری است، اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، علاوه بر مسیله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری نیز از جمله مسایل با اهمیت است. این مقاله پژوهش به بررسی تاثیر تاخیر در گزارش حسابرسی و ضعف کنترل های داخلی برکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور تعداد 104 شرکت فعال در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب گردیده است و سپس فرضیه های پژوهش، با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تاخیر درگزارش حسابرسی بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر تعداد روزهای سپری شده بین تاریخ امضای گزارش حسابرس و پایان سال مالی بر عدم کارایی سرمایه گذاری (سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد) تاثیری ندارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که ضعف کنترل های داخلی بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر در صورت وجود ضعف کنترل های داخلی و یا افزایش تعداد ضعف کنترل های داخلی، عدم کارایی سرمایه گذاری (سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد) افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: تاخیر درگزارش حسابرسی، ضعف کنترل های داخلی، کارایی سرمایه گذاری، کیفیت اطلاعات مالی
 • مرتضی بیات*، محمد نوروزی، زهرا میراشرفی، علی اکبر پورموسی صفحات 53-76

  تاکنون تاثیر عواملی مانند کیفیت گزارشگری مالی، محدودیت مالی و وفرصت های سرمایه گذاری بر کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما بررسی تاثیر عوامل رفتاری مدیریت مانند خوش بینی یا بدبینی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری و ارزش شرکتها مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین خوش بینی مدیریت، کارایی سرمایه گذاری و ارزش شرکت ها می باشد. برای این منظور از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 181 شرکت در بازه زمانی 1389 الی 1394 انتخاب نموده و با استفاده از رگرسیون چند متغیره با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته و داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد در بین شرکتهایی که کم سرمایه گذاری (بیش سرمایه گذاری) می نمایند، خوش بینی (بدبینی) مدیریت تاثیر معناداری بر میزان سرمایه گذاری شرکت ندارد. همچنین نتایج بیانگر این بود که در بین شرکتهایی که کم سرمایه گذاری (بیش سرمایه گذاری) می نمایند، خوش بینی (بدبینی) مدیریت باعث کاهش ارزش شرکت می شود. طبق نتایج بدست آمده خوش بینی (بدبینی) مدیریت تاثیری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد، اما در مواقع ناکارایی سرمایه گذاری باعث کاهش ارزش شرکت می شود.

  کلیدواژگان: خوش بینی، کارایی سرمایه گذاری، ارزش شرکت
 • عبدالخالق خنکا، جعفر باباجانی*، وجه الله قربانی زاده صفحات 77-96
  مقدمه

  در فرایند جهانی شدن، رقابت شرکت ها امری غیرقابل اجتناب است. بدین منظور وجود حسابداران مدیریت کارا و توانمند برای مشاوره و راهنمایی مدیران کاملا ضروری است و حسابداران مدیریت باید با برنامه ریزی آگاهانه و هوشمندانه، آمادگی لازم را برای ارایه خدمات مورد نیاز مدیران، فراهم نمایند. لازمه این کار نیز حرکت رو به جلو با آینده نگری آگاهانه و با برنامه و متناسب با پیشرفت ها و تحولات جامعه است. بنابراین در این پژوهش سعی گردید نیروهای پیشران حسابداری مدیریت در حوزه آموزش و پژوهش طی 20 سال آینده شناسایی و ارایه گردد.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر بر مبنای نوع داده، ترکیبی، بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای نوع پژوهش، اکتشافی-پیمایشی است. برای شناسایی پیشران های اصلی از روش های پانل خبرگان، پرسش-نامه باز، مصاحبه و دلفی فازی با روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی از خبرگان و استادان متخصص و با تجربه در حوزه حسابداری مدیریت کشور استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد وضعیت حسابداری مدیریت، مطلوب نیست و برای بهبود آینده آن باید تلاش مضاعف نمود. از نظر خبرگان مرحله دلفی فازی، بحران آموزش و پژوهش مهمترین پیشران تاثیرگذار در آینده است و بر این موضوع دلالت دارد وضعیت آموزش و پژوهش نابسامان است و خواهد بود، طوری که خبرگان شرایط آن را به عنوان بحران تایید کرده اند. ارتباط دانشگاه ها و صنایع در جایگاه دوم قرار دارد و دلالت بر این موضوع دارد در آینده دانشگاه ها برای بهبود روابط خود با صنایع، تلاش مضاعف خواهند کرد.

  نتیجه گیری

  مطابق با نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد به منظور شکوفایی و رشد حرفه، بازیگران و فعالان تاثیرگذار بر حسابداری مدیریت، متناسب با پیشران های پژوهش، برنامه ریزی و اقدامات اجرایی بلندمدت برای آینده حسابداری مدیریت تدوین و اجرا نمایند.

  کلیدواژگان: نیروهای پیشران، آموزش، پژوهش، آینده حسابداری مدیریت
 • مسعود حمزه نیک نیافرد، عباس افلاطونی*، زهرا نیکبخت صفحات 97-114

  رشد سریع روابط اقتصادی، موجب رقابت شدیدی در عرصه تجارت شده است. شرکت ها برای بقاء و گسترش فعالیت های خود نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و بهنگام دارند. ایجاد محیط اطلاعاتی شفاف و قابل اعتماد توسط دست اندرکاران بازار سرمایه، شرکت ها را برای بکارگیری منابع مالی در فعالیت تجاری اصلی خود که موجب تخصیص بهینه منابع بازار می شود؛ تحت فشار قرار می دهد. در این پژوهش، تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت افشاء بر میزان بکارگیری منابع مالی در فعالیت های تجاری اصلی نمونه ای متشکل از 137 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395-1382 بررسی شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چندمتغیره با کنترل اثرات سال ها و صنایع ونیز رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت افشاء، میزان بکارگیری منابع مالی در فعالیت تجاری اصلی شرکت ها، افزایش می یابد. همچنین، یافته ها بیان می کنند در مقایسه با کیفیت افشاء، کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر قوی تری بر معیار بکارگیری منابع مالی در فعالیت های تجاری اصلی واحد تجاری دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت اطلاعات حسابداری، کیفیت افشاء، فعالیت تجاری اصلی، منابع مالی
 • زهره عارف منش، کبری عموزادی ریزی* صفحات 115-137

  سازکارهای راهبری شرکت موضوعی است که در دهه های اخیر بدلیل افزایش رسوایی های مالی، مورد توجه محققان حوزه حسابداری قرار گرفته است. هدف نهایی سازکارهای راهبری شرکت، حفظ حقوق ذی نفعان می باشد. این سازکارهای راهبری شرکت است که تعیین می کند شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره شود تا حقوق ذی نفعان شرکت حفظ شده و متضرر نشوند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط سازکارهای راهبری شرکت و مدیریت سود و همچنین بررسی نقش تعدیل کننده نوع مالکیت (دولتی بودن) در رابطه ساز و کارهای کنترلی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت بررسی رابطه سازکارهای راهبری شرکت و مدیریت سود در شرکتهای بخش دولتی و خصوصی و مقایسه بخش های مذکور، تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره در قالب داده های ترکیبی طی دوره زمانی 1389 الی 1395بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب میباشد که از بین سازکارهای راهبری شرکت تنها اندازه هیات مدیره تاثیرمنفی و معناداری بر مدیریت سود تعهدی و درصد اعضای غیرموظف تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت سودتعهدی دارد و درصد مالکیت نهادی تاثیر مثبت و معنی دار بر مدیریت سودواقعی دارد. مالکیت دولتی تاثیر مثبت و بر مدیریت سود واقعی دارد اما بر مدیریت سودتعهدی تاثیر معناداری ندارد. همچنین مالکیت دولتی بر رابطه اندازه هیات مدیره بر مدیریت سودواقعی تاثیر مثبت معناداری دارد. در شرکتهای دولتی،اندازه و استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت رابطه مثبت و معناداری با مدیریت سودتعهدی و درصد سرمایه گذاران نهادی رابطه منفی و معناداری با مدیریت سودتعهدی دارند.

  کلیدواژگان: “سازکارهای راهبری شرکت، مدیریت سود، نوع مالکیت
 • غلامرضا سلیمانی امیری*، مصطفی ایزدپور، فاطمه گرامی راد صفحات 121-140

  هدف از این مطالعه، شناخت ویژگی های محتوایی مقالات موجود در شماره های 1 تا 26 فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش های تجربی حسابداری»، وابسته به دانشگاه الزهرا(س) است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوا است و جامعه آماری آن را 243 مقاله چاپ شده در 26 شماره بین سال های 1390 تا 1397 تشکیل می دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که 607 نفر در نوشتن مقالات نقش داشته اند. 74 درصد از نویسندگان مقالات را مردان و 26 درصد را زنان تشکیل می دهند. 236 اثر (97 درصد) حاصل کار گروهی و 8 اثر (4 درصد) حاصل کار انفرادی است. 27 درصد از نویسندگان مقالات، استادیار، 15 درصد دانشیار، 13 درصد دانشجوی دکتری، 5 درصد استاد تمام می باشند و مابقی سطوح علمی جایگاه پایین‎تری را کسب کرده‎اند . بررسی وابستگی سازمانی نویسندگان نشان می دهد که 38 اثر (16%) حاصل تلاش پژوهشگران دانشگاه الزهرا(س) است و دانشگاه های علامه طباطبایی، شیراز، تهران و مازندران به ترتیب در رتبه های بعدی خلق آثار قرار دارند. از نظر موضوعی 58 درصد مقالات در حوزه حسابداری مالی، 12 درصد حسابداری مدیریت، 11 درصد حسابرسی، 8 درصد حاکمیت شرکتی و 2 درصد در حوزه مالیات بوده است.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، مقالات حسابداری، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش های تجربی حسابداری
 • بهروز قربانی*، مهرداد قنبری، بابک جمشیدی نوید، علیرضا مرادی صفحات 159-178

  حساب شویی مبین رفتاری است که طی آن مدیریت قصد دارد با افزایش هزینه ها در دوره نامطلوب، ظرفیت شرایطی ایده آل را برای دوره بعد ایجاد کند تا بدین وسیله به حداکثر مطلوبیت ممکن دست یابد. این الگو زمانی اتفاق می افتد که شرکت دچار ناتوانی مالی و تجدید ساختار و زیان است و به سود پیش بینی شده دست نیافته است. هدف این پژوهش، تحلیل و بررسی شیوه بکارگیری تکنیک حساب شویی در شرایط ناتوانی مالی می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 10 ساله (1386 الی 1395) به روش داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که بین فقدان نقدینگی، شکست عملیات و ورشکستگی با حساب شویی رابطه معناداری وجود ندارد و دلیل آن، این است که شرکت ها در شرایط ناتوانی مالی توجه بهینه به استفاده از تکنیک حساب شویی نداشته اند. همچنین بین ناتوانی در ایفای تعهدات با حساب شویی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد که نشان می دهد شرکت های مواجه با ناتوانی در ایفای تعهدات، تکنیک حساب شویی را مورد استفاده قرار داده اند.

  کلیدواژگان: حساب شویی، ناتوانی مالی، عدم نقدینگی، ناتوانی در تعهدات، ورشکستگی
 • ابراهیم ابراهیمی*، کاوه مهرانی، محسن نظری صفحات 179-202

  مطابق با ادبیات و تیوری های تناسب ریسک و بازده، سرمایه گذاران درجه ی ریسکی را که به اطلاعات حسابداری می دهند، با توجه به ارزیابی خود از ویژگی های محیطی اطلاعاتی مورد تجدیدنظر قرار می دهند. هرچه محیط اطلاعات حسابداری با ابهام کمتر و اطمینان بالاتری وجود داشته باشد، ریسک اطلاعات را کاهش می دهند و با کاهش ریسک، بازده کمتری را طلب می کنند و در نتیجه هزینه سرمایه برای شرکت پایین تر خواهد بود. ریسک اطلاعات حسابداری نیز متاثر از دو عامل کیفیت اطلاعات و توزیع اطلاعات (ناقرینگی اطلاعات) است که وجود رقابت بر سر کسب این اطلاعات، این دو عامل را تحت تاثیر قرار می دهند. در این تحقیق سه ویژگی محیط اطلاعاتی حسابداری، یعنی ناقرینگی، کیفیت و رقابت پذیری اطلاعات و اثر آن بر هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون سوالات نشان داد که میزان وضعیت رقابتی، بر قیمت گذاری ناقرینگی اطلاعات و کیفیت اطلاعات اثر گذار است و رقابت میزان انعکاس دو متغیر ناقرینگی و کیفیت در قیمت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: ناقرینگی اطلاعات، کیفیت اطلاعات، رقابت
 • قدرت الله برزگر*، طوبی حقیقت صفحات 203-225

  در پی رسوایی های مالی اخیر، معاملات با اشخاص وابسته یکی از کانون های نگرانی بوده، به گونه ای که استفاده هدفمند از این معاملات و عدم افشای آن ها یا کافی نبودن افشا، از عوامل سقوط شرکت ها بوده است. همچنین افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از منابع ارزشمند اطلاعاتی برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان جهت تصمیم گیری های اقتصادی می باشد. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تعدیل کنندگی معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه بین افشای هزینه تحقیق و توسعه و ارزش شرکت می باشد. بدین منظور تعداد 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1395 به روش هدفمند انتخاب و داده های آن به روش تحلیل داده های ترکیبی تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، بین افشای هزینه تحقیق و توسعه و ارزش شرکت رابطه مثبت، و همچنین بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به علاوه، معاملات با اشخاص وابسته رابطه بین افشای هزینه تحقیق توسعه و ارزش شرکت را تضعیف می کند.

  کلیدواژگان: معاملات با اشخاص وابسته، افشای هزینه تحقیق و توسعه، ارزش شرکت
|
 • Mohsen Akbari, Gholamreza Mahfoozi *, Rezvan Houshmand, Yaghoob Mombini Pages 1-21

  Today, the audit profession is considered to be ethical and ethics fundamental. There is a phenomenon that accountants and auditors generally tend to move to higher levels than others. It seems that the existence of certain conditions in the audit profession increases the perceived costs of individual fame by auditors and creates economic incentives for activities that may endanger the effectiveness of the process of collecting and evaluating the impartial audit evidence. Therefore, the present study tries to examine the effect of effective communication, participation, and job satisfaction variables on deviations and work corruption. For this purpose, the opinions of 160 people (including technical director, supervisor and supervisor) during the implementation of the research, were analyzed using a questionnaire tool. In the end, the results of the analysis using structural equation and Smart PLS software showed that the effect of job satisfaction on corruption and participation on work deviation was not confirmed. Other results of the study indicated confirmation of the effect of variables on each other have been.

  Keywords: Effective communication, Job Satisfaction, work deviations, Corruption, audit firms
 • Rahman Saedi *, Mohsen Dastger Pages 23-51

  The preset study investigates the effect of internal control weaknesses and audit reports delay on investment efficiency of companies listed in Tehran Stock Exchange. The study population consisted of all firms listed in the Tehran Stock Exchange. In this study has been chosen using purposive sampling method 104 companies in Tehran Stock Exchange. The research hypotheses were tested via multi-variable regression. The results revealed that audit report delay had no significant effect on the investment efficiency. Moreover, the results showed that the internal control weakness has a significant effect on investment efficiency. In other words, in the event that there is internal control weakness or the number of internal control weaknesses is increased, lack of investment efficiency (over-investment and under-investment) will increase. Keywords: Audit Reports Delay, Internal Control Weaknesses, Investment Efficiency, Quality of Financial Information Keywords: Audit Reports Delay, Internal Control Weaknesses, Investment Efficiency, Quality of Financial Information Keywords: Audit Reports Delay, Internal Control Weaknesses, Investment Efficiency, Quality of Financial Information

  Keywords: Audit Reports Delay, Internal Control Weaknesses, Investment Efficiency, Quality of Financial Information
 • Morteza Bayat *, Mohammad Norouzi, Zahra Mirashrafi, AliAkbar Pourmosa Pages 53-76

  The effects of factors such as the quality of financial reporting, financial constraints and investment opportunities on the investment performance are studied. But the effect of factors such as optimism or pessimism manages the performance of investment management behavior and firm value has not been studied. This study examines the relationship between optimism management, investment performance and value of the firm's. For this purpose, among the listed companies in Tehran Stock Exchange in the period from 2010 to 2015, have been selected 181 companies and were tested using multivariate regression. The results showed that among companies with low investment (more investment) takes, optimism (pessimism) management does not have a significant effect on the company's investment. Also the results showed that among companies with low investment (more funding) drawn; optimism (pessimism) reduces the value of the company's management. According to the results of optimism (pessimism) manage the impact on investment performance, but at the time of the inefficiency of investment reduces firm value.

  Keywords: Optimism, investment performance, corporate value
 • Ja&Rsquo, Far Babajani *, Vajhollah Qorbanizadeh Pages 77-96
  Introduction

  In the process of globalization, the competition between companies becomes inevitable. Therefore, it is extremely important to employ qualified and well-educated management accountants to provide consultation service to managers. Management accountants should carefully and rationally plan and be prepared to offer services needed by managers. This necessitates continuous forward movement and progress, planning, and foresight by considering the development and changes in society. Therefore, in the present research, the driving forces of management accounting in terms of education and research were identified in the next 20 years.

  Method

  In terms of the type of data, the present research was a mixed one. Considering the kind of research, it was an explorative and survey one. To identity the main driving forces, the views of experts and experienced professors of management accounting were taken into account. The panel of experts, open questionnaires, interviews, and phase Delphi were used to that end. The method of sampling was judgment sampling and snowball sampling.

  Results

  The results indicated that management accounting does not have a suitable and high status; therefore, considerable effort is needed to improve its status. Experts (in the phase Delphi) believed that crisis in education and research is the most important thing influencing the future, implying that education and research have and will have a chaotic and disorganized status in a way that experts accept the crisis situation. The relationship between universities and industries and the cooperation between them was ranked the second driving force, implying that in the future, universities will try more to improve their relationship with industries.

  Conclusion

  Based on the results and the driving forces identified, it is suggested that in order to develop the profession, the agents and actors influencing management accounting embark on long-time planning and executive actions for the future of management accounting.

  Keywords: : Driving Forces, education, Research, the Future of Management Accounting
 • Masoud Hamze Nikniafard, Abbas Aflatooni *, Zahra Nikbakht Pages 97-114

  The fast growth of economic relations has led to strong competition in trade. To survive and expand their activities, firms need to suitable and timely investments. Creating a transparent and credible information environment by market players will undermine firms to utilize financial resources in their core business, which leads to an optimal allocation of market resources. This research investigates the effect of accounting information quality and disclosure quality on the use of financial resources in core business of 137 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2003-2016. To test the research hypotheses, this research uses the multivariate regression model with control of years’ and industries’ effects and also uses the panel data approach. The results show that the increase in accounting information quality and disclosure quality increases the use of financial resources in firms’ core business. Also, the findings show that, compared to disclosure quality, the accounting information quality has a stronger effect on the use of financial resources in firms’ core business.

  Keywords: Accounting Information Quality, disclosure quality, Core business, financial resources
 • Zohreh Arefmanesh, Kobra Amozadi Rizi * Pages 115-137

  The company’s control mechanisms are a topic that has attracted attention of accounting researchers in recent decades due to increased financial scandals. The ultimate goal of the company’s control mechanisms is to protect the rights of the stockholders. These are the control mechanisms of the company that determine how and by whom the company is managed to protect the rights of the companies stockholders . The purpose of this study is that investigates the moderating role of ownership type (state) on the relationship between corporate governance mechanisms and earning management ( real, accrual) in the companies in Tehran Stock Exchange. . We was used multivariate regression analysis during period of 2009-2014 to investigate relationship between the company’s corporate governance mechanism and earning management in state companies . We find that among corporate governance mechanism only sizedirect has significant and negative relation on accrual earning management and outdirect has positive relation on accrual earning management. Percent of institutional owner has positive relation on real earning management. State ownership has positive and significant relation on real earning management but it does not effect on the accrual earning management. But size direct, out direct and owner concert has positive and significant relation on accrual earning management and institutional owner has negative and significant relation on accrual earning management in state companies.

  Keywords: “ corporate governance mechanism”, ” Earning management”, “ Ownership type”
 • GholamReza Soleimani Amiri *, Mostafa Ezadpour, Fatemeh Geramirad Pages 121-140

  The purpose of this study is to identify the content characteristics of the articles in the 1 to 25 issues of the Journal of “Empirical Research in Accounting”, affiliated to Al-Zahra University. The research method is content analysis and the research population consists of 243 articles published in 26 booklets of this journal between 2011 and 2018. The research findings indicate that 607 people have taken part in writing the articles, 66 percent of the authors being male and 34 percent female. 236 works (97%) are the result of group work and 8 others (4%) of individual work. 27 percent of the authors are articles, assistant professors, 15 percent associate professors, 13 percent doctoral students, 5 percent professors, and the rest of the academic levels have been ranked lower. Investigation into the organizational affiliation of the authors shows that 38 works (16%) are the results of the efforts of the researchers at Al-Zahra University. Allameh Tabatabai, Shiraz, Tehran and Mazandaran universities are ranked the next stages of producing works, respectively. 58% of the articles belong to the field of financial accounting, 12% management accounting, 11% auditing, 8% corporate governance and 2% taxes.

  Keywords: content analysis, Accounting researches, Quarterly Journal, Empirical Research in Accounting
 • Behrooz Ghorbani *, Mehrdad Ghanbari, Babak Jamshidi Navid, AliReza Moradi Pages 159-178

  Big Bath Accounting is a behavior in which management intends to increase the capacity for the next period by increasing costs during an undesirable period, So that way, it achieves maximum desirability. This pattern happens when it happens hat the company suffers from financial inability and restructuring and losses and has not been achieved in the foreseeable future. The purpose of this study, is to analyze the application of the Big bath technique in financial inability situations. Data were analysed using a sample of 144 listed companies in Tehran Stock Exchange, during the period of 10 years (2007 to 2016), the data were combined and the multivariate regression model was analyzed. The results of research hypotheses indicate that there is no meaningful relationship between lack of liquidity, failure of operations and bankruptcy with big bath and the reason is that companies did not have an optimal focus on the use of big bath in the conditions of the financial inability. There is also a significant and reverse relationship between the failure to fulfil obligations and big bath, that shows companies facing disability obligations through big bath seek to improve the performance of obligations.

  Keywords: Big Bath, Financial inability, Lack of Liquidity, Inability to Fulfill Obligations, Bankruptcy
 • Ebrahim Ebrahimi *, Kaveh Mehrani, Mohsen Nazari Pages 179-202

  In accordance with the literature and the theory of of risk and return, investors rate the risk that they give to accounting information, according to their assessment of the information environment's features. The lower the uncertainty and reliability of the accounting environment, the lower the risk of information and the less risk they require, resulting in less capital costs for the company. The risk of accounting information is also affected by two factors of information quality and information distribution (information literacy) that the existence of competition for obtaining this information affects these two factors. In this research, three features of the accounting information environment, lack of information, the quality and competitiveness of information and its effect on capital cost, were investigated. In this research, we review three characteristics of accounting information: information asymmetry, quality and competition, and their effects on cost of capital. The results of testing questions show that degree of competition affect the pricing of information asymmetry

  Keywords: Information Asymmetry, information quality, competition
 • Ghodratollah Barzegar *, Tooba Haghighat Pages 203-225

  In the wake of recent financial scams, related party transactions have been one of the worst concerns that the targeted use of these transactions and their lack of disclosure or insufficient disclosure has been a factor in the fall of companies. Also disclosure by companies is one of the valuable sources of information for investors, creditors and other stakeholders for economic decision making. Therefore, the purpose of this study is an investigating of moderating effect of related party transactions on the relationship between disclosure of research and development expenditures and firm's value. For this purpose, 88 companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) were selected by targeted method from 2011 to 2016 and their data have been analyzed using combined data analysis. The results of the research indicate that there is a positive relationship between disclosure of research and development expenditures and firm's value, as well as there is a negative and significant relationship between related party transactions and the firm's value. In addition, related party transactions undermine the relationship between disclosure of research and development expenditures and firm's value.

  Keywords: Related party transactions, Disclosure of Research, Development Expenditures, Firm's value