فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه
سال پنجاه و دوم شماره 4 (زمستان 1398 )

 • تاریخ انتشار: 1398/12/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرح قادری، انسیه درزی نژاد، کریم صادقی* صفحات 1-28

  رمان بنیادگرای ناخواسته  (2007) اثر محسن حمید به سبب ویژگی های دیاسپورایی اش و واقع شدن در میان گفتمان های رقیب آمریکایی پاکستانی، می تواند بسیاری از انگاره های رایج را در مورد وقایع تاثیرگذاری همچون حملات انتحاری یازده سپتامبر 2001 به سازمان تجارت جهانی واکاوی کند. انگاره مهمی  که در این رمان آستانه ای شالوده شکنی می شود تغییر پارادایم غرب و به ویژه ایالات متحده پس از این حملات است. در حالی که آمریکا تغییر رویکرد خود را در برخورد با مهاجران مسلمان در بازه پسایازده سپتامبر، واکنشی در برابر بنیادگرایی و تروریسم مذهبی ایجادشده می داند، خوانش نقادانه حمید، تغییر نگرش ایالات متحده را نسبت به مهاجران مسلمان پس از یازده سپتامبر متقدم بر بنیادگرایی و تروریسم می انگارد، نه متاخر آن. به عبارت دیگر، روایت به حاشیه رانده شده و اغلب ناشنیده یک نویسنده مهاجر مسلمان از تحولات پسایازده سپتامبر، آمریکا را عامل ایجاد بنیادگرایی و تروریسم در جهان می بیند و نه قربانی آن. بازخوانی حمید از تغییر پارادایم غربی در مواجهه با مهاجران مسلمان، بنیادگرایی و تروریسم پس از یازده سپتامبر، از منظر چنگیز، قهرمان رمانش، به تصویر کشیده می شود. بازخوانی حمید از این تغییر رویه در سه محور بررسی می شود و او سه دوگانه مهم را در رمانش ساختارشکنی می کند: آمریکای جهان وطن/ملی گرا، بنیادگرایی مذهبی/اقتصادی، تروریسم نظامی/اقتصادی. مقاله بر این نکته تاکید دارد که بنیادگرایی و تروریسم پیش از آنکه انگاره هایی دینی و مذهبی باشند مفاهیمی اقتصادی اند و ایالات متحده نیز پیش از آنکه قربانی آن ها باشد عامل ایجاد آن هاست.

  کلیدواژگان: محسن حمید، بنیادگرای ناخواسته، تروریسم نظامی، تروریسم اقتصادی، ایالات متحده، بنیادگرایی اقتصادی، بنیادگرایی مذهبی
 • نسرین اشرفی، محمدرضا هاشمی*، حسین اکبری، علی خزاعی فرید صفحات 29-56

  حوزه نشر رمان همواره با تغییرات ناشی از تحولات اجتماعی همراه بوده است. مقاله حاضر در پی تحلیل تغییرات بازار نشر رمان بر مبنای تغییرات در ساختارهای سیاسی و اجتماعی اواسط دهه 1370 است. بازه زمانی مدنظر سال های 1376 و 1377 شمسی، همزمان با روی کارآمدن دولت اصلاحات است. با توجه به ماهیت میان رشته ای این پژوهش، از دو چارچوب نظری «نظام های چندگانه» ایون-زهر و «ساختمندی» گیدنز استفاده شده است. برای بررسی تغییرات حوزه نشر رمان در دو بعد تالیف و ترجمه از تحلیل شبکه استفاده شده است. همچنین برای درک عوامل ساختاری و عاملیتی موثر بر تغییرات نشر رمان در این دوره با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ناشران، سعی شده است تغییرات این دوره بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که ساختار نشر رمان در این دو سال، دچار تغییرات کمی و کیفی زیادی شده است که در این میان تاثیر ساختاری سیاسی و به تبع آن وضعیت در حوزه اجتماعی باعث تقویت یا محدودسازی قدرت کنشگری ناشران و مولفان/مترجمان شده است.

  کلیدواژگان: شبکه نشر، رمان، تحلیل شبکه، اصلاحات، کنشگران
 • علیرضا راستی* صفحات 57-77

  هدف از پژوهش کنونی بررسی راهبردهای ترجمه افعال ناقل به فارسی در چارچوب رهیافت معناشناسی قالبی است. بدین منظور در گام اول تمام 360  فعل ناقل موجود در متن اصلی رمان دل تاریکی استخراج شد و سپس مطابق با فهرست قالبی سمز (2009) با ناقل های مورد استفاده در برگردان فارسی اثر توسط صالح حسینی به طور تطبیقی بررسی شد. یافته ها علاوه بر بسامد بسیار بالای قالب های معنایی ارتباط بیانی، حاکی از بسامد نسبی قالب های ارتباط پرسشی، ارتباط حفظ نوبت، ارتباط حالتی، و ارتباط صوتی و نیز رخداد اندک یا عدم وجود مصادیق مربوط به سایر قالب ها در هر دو اثر بود. در گام بعدی پژوهش، دوازده راهبرد ترجمه که توسط مترجم استفاده شده بود، شناسایی شد. یافته ها حاکی از آن بود که پس از راهبرد برگردان تحت اللفظی، راهبردهایی نظیر تبدیل ناقل های لحنی به خنثی، تبدیل فعل غیرناقل به ناقل، استفاده از ساخت های قید + فعل و عبارت حرف اضافه + فعل، و تبدیل فعل ناقل به دو ناقل در متن مقصد بیشترین بسامد را در پیکره زبانی داشتند. با توجه به یافته ها به نظر می رسد زبان انگلیسی به ویژه در گونه ادبی روایی خود از افعال گفتاری بیشتر و ساخت های با انعطاف بیشتری نسبت به فارسی بهره می جوید که برگردان آن ها را برای مترجم فارسی چالش برانگیز می سازد. از نتایج این تحقیق و تحقیقات تکمیلی مشابه می توان در توانمندسازی مترجمان تازه کار و کمک به غنای ظرفیت برگردان فارسی بهره جست.

  کلیدواژگان: فعل ناقل، راهبردهای ترجمه، معنا شناسی قالبی، متون روایی، دل تاریکی
 • محمدرضا لرزاده، احمد معین زاده*، عباس اسلامی راسخ صفحات 79-111

  دراماتورژی بخش زیادی از فرایند پیش تولید، تولید و پساتولید اثر نمایشی را در بر می گیرد و جایی در پیوستار بین تنظیم متن نمایشنامه صرف تا نظارت بر اجرا و تنظیم و تعدیل عناصر مختلف اجرایی و مدیریت ادبی قرار می گیرد؛ یعنی می توان مانند لسینگ دراماتورژی را مجموعه گسترده ای از مهارت های منقدانه قلمداد کرد یا مانند برشت، ساحت دو شقی متنی-تولیدی برای دراماتورژ قایل شد. حال در عرصه مطالعات ترجمه، رابطه میان اجرا (و تبعا دراماتورژی) و ترجمه اغلب به مسایلی مانند دوگانی های خوانش پذیری و اجراپذیری یا ترجمه برای صحنه یا مطالعه فروکاسته شده است. در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با بررسی آغاز پرده اول نمایشنامه مردی برای تمام فصول رابرت بولت، ترجمه های موجود از آن (آل رسول و طاهری) و متن اجرایی بهمن فرمان آرا از این اثر، ضمن واکاوی ساختار و کارکردهای دراماتورژی در کشور، نسبت مترجم با دراماتورژی مشخص شود. بررسی این مجموعه پر چین و شکن در قالب الگوی تعدیل شده کوزان دال بر آن است که ترجمه نمایشنامه اغلب نقطه شروع صرفی برای دراماتورژی محسوب می شود و در هر صورت، چه با تعریف مدیریت ادبی لسینگی و چه دراماتورژی متنی-تولیدی برشتی، نمی توان مترجم را دراماتورژ پنداشت و با تخصصی شدن این عرصه، شاید بتوان مترجم را دراماتورژ متنی ترجمانی دانست.

  کلیدواژگان: دراماتورژی، ترجمه نمایشنامه، اجراپذیری، الگوی کوزان
 • رجبعلی عسکرزاده طرقبه* صفحات 113-131

  مارکس انگیزه های اقتصادی را زمینه ساز تمامی تصمیمات مهم جامعه کاپیتالیستی می داند. مارکسیست ها جامعه کاپیتالیستی را به سه گروه بورژوازی، خرده بورژوازی و طبقه کارگر تقسیم می کنند. در نمایشنامه داستان باغ وحش، نوشته ادوارد البی، پیتر را می توان نماینده خرده بورژوازی یا طبقه متوسط و جری را نماینده طبقه کارگر در نظر گرفت. مارکس عقیده دارد که در جامعه کاپیتالیستی، دو گروه آخر در جامعه، قربانی طبقه بورژوازی می شوند؛ زیرا این گروه از آن دو گروه دیگر برای رسیدن به اهداف خود بهره می گیرد. براساس نظر لویی آلتوسر که ادامه دهنده راه مارکسیسم است، سیستم از طریق دستگاه های ایدیولوژیک (ISA) و سرکوبگر (RSA) بر مردم حکومت می کند. دستگاهای ایدیولوژیک غالبا شامل نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و کلیسا می شود. پیتر و جری دو شخصیت نمایشنامه، قربانیان جامعه اند، یکی به دلیل فقر و احساس بیگانگی و دیگری به واسطه تلقین عقاید و شستشوی مغزی. آلتوسر «تلقین عقاید» را روشی می داند که هژمونی از طریق آن، افراد را وادار به پذیرش ایدیولوژی خود می کند. آلتوسر همچنین منشا این تلقین عقاید را سیستم آموزشی، مذهب و رسانه می داند. هدف این مقاله بررسی نمایشنامه داستان باغ وحش، براساس نظر آلتوسر است. بر این اساس، پیتر به عنوان فردی که در شرکت انتشاراتی کارمی کند و اهل مطالعه و تماشای تلویزیون است، در مرکز تلقین عقاید قرار دارد. مفهوم دیگری که در این نظریه وجود دارد، مفهوم بیگانگی است. از طرفی، مارکس بیگانگی را فقدان درک نفس می داند. با توجه به این مسیله، افراد هم از خود بیگانه می شوند و هم با یکدیگر. یافته های این مقاله نشان می دهد که جری نه تنها از خود بلکه با دیگر افراد جامعه نیز بیگانه شده است. او در تنهایی و انزوا در خانه ای زندگی می کند که شبیه باغ وحش است. پیتر نیز از خود بیگانه شده است؛ زیرا نسبت به شرایطش به عنوان شخصی که قربانی تلقین ایدیولوژی جامعه کاپیتالیستی است، آگاه نیست.

  کلیدواژگان: داستان باغ وحش، مارکسیسم، آلتوسر، تلقین عقاید، بیگانگی، هژمونی، ادوارد البی
 • پریا رزم دیده، زهره سادات ناصری* صفحات 133-160

  یکی از مشکلات زبان آموزی برای فارسی زبان تلفظ آواهایی است که در زبان مادریشان وجود ندارد. این آواها شامل همخوان های انگلیسی /w/، /θ/، /ð/ و /ŋ/ هستند. در نتیجه تداخل زبان اول و دوم، بسیاری از زبان آموزان، آوای ناآشنا در زبان مقصد را با آوای مشابه آن در زبان مبدا جایگزین می کنند. هدف این پژوهش توصیفی تحلیلی تبیین جایگزینی هر یک از همخوان های مذکور با همخوان های مشابه شان در زبان فارسی از طریق استدلال پیرامون محدودیت ها و رتبه بندی آن ها در نظریه بهینگی است تا از این تداخل زبانی در مراحل بعدی زبان آموزی جلوگیری شود. بدین منظور، 50 دانش آموز فارسی زبان در سال هفتم (مقطع متوسطه) که قبلا در هیچ کلاس آموزش زبان انگلیسی شرکت نکرده بودند به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس، از هر یک از آن ها خواسته شد ده جمله انگلیسی را بخوانند که حداقل دو واژه از هر جمله حاوی یکی از همخوان های /w/، /θ/، /ð/ یا /ŋ/ است. نتایج نشان داد این دانش آموزان همخوان های انگلیسی را با همخوان های مشابه شان در زبان فارسی به ترتیب به صورت [v]، [t]، [d] و [ŋɡ] تلفظ می کنند. در برخی موارد با توجه به جایگاه همخوان در هجا، همخوان ها با آواهای مشابه دیگری در زبان فارسی جایگزین می شوند، مانند تلفظ همخوان های [s] و [z] به جای همخوان های دندانی /θ/ و /ð/ در جایگاه پایانه هجا.

  کلیدواژگان: خطاهای تلفظی، جایگزینی همخوانی، زبان‌آموزان ایرانیِ زبان انگلیسی، نظریه بهینگی
 • شهریار نیازی، انسیه سادات هاشمی* صفحات 161-193

  ترجمه قرآن به عنوان حساس ترین متن مقدس، نیاز به ارزیابی دقیق دارد. ارزیابی نظام مند باید بر پایه نظریه ها و الگوهای علمی صورت بگیرد. از آنجا که تاکنون الگوی جامعی برای ارزیابی ترجمه قرآن ارایه نشده، لازم است ابتدا کارآمدی الگوهای موجود در مطالعات ترجمه در ارزیابی ترجمه قرآن بررسی شود. نظریه پردازان ترجمه الگوهای مختلفی برای ارزیابی ترجمه ارایه داده اند. در این میان الگوی ارزیابی ترجمه آنتوان برمن که بر حفظ اصالت متن مبدا و اجتناب از ایجاد تغییر در ترجمه تاکید دارد، برای ارزیابی ترجمه مبداگرای رضایی اصفهانی از قرآن کریم انتخاب شده است. بخش های بررسی شده این تحقیق را ترجمه سوره های انفال، توبه، احزاب، حجرات و تحریم تشکیل می دهد. برمن رویکردی منفی به ترجمه های آزاد و مقصدمحور دارد و در الگوی خود به سیزده گرایش ریخت شکنانه در ترجمه اشاره می کند. پژوهش حاضر به قصد بررسی میزان کارآمدی الگوی برمن در ارزیابی ترجمه قرآن، گرایش شفاف سازی را در ترجمه رضایی اصفهانی بررسی کرده است. این بررسی نشان می دهد که در مواردی به دلیل فقدان تانیث و تثنیه در زبان فارسی، اصطلاحات و اشتقاقات عربی بدون معادل در زبان فارسی و واژگان عربی چندمعنا، شفاف سازی در ترجمه قرآن اجتناب ناپذیر است، اما در سایر موارد شفاف سازی اختیاری است و میزان ضرورت آن با توجه به رویکرد ترجمه مشخص می شود. ابهام های هدفمند قرآن مانند حروف مقطعه در تمام انواع ترجمه و ابهام آیات متشابه معنوی در ترجمه مبداگرا باید حفظ شود. از راهکارهای اجتناب از شفاف سازی می توان حفظ حذف های هدفمند به قرینه لفظی یا معنوی و ابهام هدفمند ضمایر و اسم های اشاره، حفظ مجاز و استعاره و اکتفا به کمترین تغییر و اجتناب از توضیحات تفسیری و تعیین مصادیق را نام برد.

  کلیدواژگان: الگوی ارزیابی ترجمه، ارزیابی ترجمة قرآن، آنتوان برمن، رضایی اصفهانی، شفاف‌سازی
|
 • Farah Ghaderi, Ensiyeh Darzinejad, Karim Sadeghi* Pages 1-28

  Due to its diasporic features and being 'in-between' competing Pakistani-American discourses, Mohsin Hamid (1971--)'s The Reluctant Fundamentalist (2007) has the potential to deconstruct the dominant perceptions about influential incidents like the September 11, 2001 terrorist attacks on the World Trade Center. The major concept which is dislodged in this novel is the paradigm shift which occurs in the West and especially the United States after the event. The United States claims that its strategic alteration toward the Muslim immigrants in the post 9/11 era is a reaction against the fundamentalism and terrorism engendered by them; whereas, Hamid's critical reading against the grain, regards the post 9/11 alterations in the reception of Muslim migrants as anterior to the global fundamentalism and terrorism, rather than posterior to them. Put differently, the marginalized and oft-neglected narrative of a Muslim migrant author of the post 9/11 tumults, recognizes the United States as the origin of the global fundamentalism and terrorism and not the victim of them as widely claimed. The redefinition of this change in American policies in post 9/11 is depicted through the perspective of Changez, the novel's protagonist. He is a Muslim Pakistani young man, a Princeton graduate, and employed by a prosperous economic company. Hamid's redefinition of the post 9/11 paradigm shift is investigated along three axes and three important binary oppositions are deconstructed in his novel; the cosmopolitan/nationalist United States, the religious/ economic fundamentalism, and the military/economic terrorism.

  Keywords: Mohsin Hamid, The Reluctant Fundamentalist, Military Terrorism, Economic Terrorism, The United States, Economic Fundamentalism, Religious Fundamentalism
 • Nasrin Ashrafi, Mohammad Reza Hashemi*, Hossein Akbari, Ali Khazaeefarid Pages 29-56

  Novel publishing in Iran has always been accompanied by fluctuations arising from socio-political transformations. The present paper seeks to study Iran’s novel publishing market through the lens of socio-political shifts in Iran before the end of the second millennium. The period studied includes 1997 to 1998, when the reformist administration gained victory after the presidential election of 1997. Given the interdisciplinary nature of this research, two theoretical frameworks have been adopted: Even-Zohar’s polysystem theory and Giddens’ theory of structuration. Moreover, Social Network Analysis was used to study the changes in the field of translated novel and domestic novel publishing. Furthermore, in order to understand the structural and causal factors affecting changes in the publication of the novel during this period, semi-structured interviews with publishers were conducted to investigate the structural transformations from agents’ viewpoints. The results of the study show that the structure of the novel has undergone a number of qualitative and quantitative changes over the two years under review, in which the structural and political impact of the situation has strengthened or restricted the active agency of publishers and authors / translators.

  Keywords: Publishing network, Novel, Social Network Analysis, Reformist administration, Agency, Structure
 • Alireza Rasti* Pages 57-77

  The present investigation set out to examine the strategies employed in the translation of quoting verbs into Persian within a frame semantic approach. To this end, in the first stage of the research, a total of 360 quoting verbs used in Conrad's Heart of Darkness wasextracted and subjected to a comparative analysis with those employed by the Persian translator Saleh Hosseini, based on Sams' (2009) list of the frames of quoting verbs. Findings showed that, in addition to the high frequency of the frame of communication / statement, frames such as communication/question, communication/turn-taking, communication / manner, and communication/noise had a comparatively high occurrence, respectively, and that the realizations of other frames were either absent in both mini-corpora or quite negligible. In the next stage of the study, twelve translation strategy types employed by the translator were identified and their tokens were tabulated. Findings indicated that, subsequent to the literal translation strategy, strategies such as transformation of a descriptive quotative into a neutral one, transformation of a non - quoting verb into a quoting verb, use of adverbial phrase + verb and prepositional phrase + verb, and transformation of a single quoting verb into two quoting verbs in Persian had, respectively, the highest occurrences. It also seems that English in its written fictional genre deploys a greater number of quoting verbs and more flexible quotatives compared to Persian, thereby making the task of translation a challenging one for the Persian translator. Similar yet comprehensive investigations are likely to contribute to the empowerment of novice translators.

  Keywords: Quoting Verbs, Translation Strategies, Frame Semantics, Fiction, Heart of Darkness
 • Mohammadreza Lorzadeh, Ahmad Moinzadeh*, Abbas Eslami-Rasekh Pages 79-111

  In a theatrical event, dramaturgy often includes drafting a play, observing the performance, modifying various performative elements, etc. In Lessingian tradition, dramaturgy needs managerial/criticizing skills, while according to Brecht, it has two textual/production facets. In the present paper, by analyzing the first scenes of Act One of "A Man for All Seasons", and its Persian translations (Alerasoul & Taheri), along with the performed version, it is tried to explore the structure of the Iranian dramaturgy and to determine the relation of translator to dramaturg(y). Studying this complex process under the modified version of Kowzan's model suggests that drama translation is often a starting point for (even textual) dramaturgy and translator cannot be claimed to be dramaturg, although if various dramaturges with different skill would be imagined, the title of "translational dramaturg" fits translator.

  Keywords: Dramaturgy, Stage Translation, Performability, Kowzan’s Model
 • Rajabali Askarzadeh Torghabeh* Pages 113-131

  Marxism is the school based on Karl Marx’s idea on the political and economic conditions governing the world. Marx considers the economic motivations present behind all decisions in the capitalist society. The aim of this article is to analyze Marxist ideas present in Albee’s The Zoo Story, and to consider the effects of the Capitalist society on the life of the citizens that the two characters of the play represent. In The Zoo Story, Peter could be considered as the representative of the petty bourgeoisie or the middle class and Jerry as the one representing the proletariat. Marx believed that in the capitalist society the two classes are the victims of the bourgeoisie, as the latter one uses them for its goals. Peter and Jerry are the victims in the society, one through his poverty and being alienated, and the other by being interpellated and brainwashed. Althusser defines interpellation as the way that the hegemony makes the subjects believe in its ideology and consider it as their own. Althusser also introduces the sources of interpellation as the education and religion system and the media. Therefore, Peter as the one who works for the publishing company and reads books and watches the TV is at the center on interpellation. The findings of the article show that the characters are both alienated from each other and from themselves. Jerry is alienated from other people and lives in a place that resembles the zoo, and Peter is alienated from himself as he is not aware of his situation as the victim of the interpellation of the capitalist ideology.

  Keywords: Marxism, Interpellation, Alienation, Hegemony
 • Parya Razmdideh, Zohreh Sadat Naseri* Pages 133-160

  One of language learning difficulties for Persian speaking learners is the pronunciation of sounds that do not exist in their mother tongue. These sounds include English consonants /w/, /θ/, /ð/, and /ŋ/. Due to the interference of the first language (L1) and the second language (L2), most Persian speaking learners replace the unfamiliar sound in L2 with a similar one in L1. This research, adopting a descriptive-analytic approach, aims to investigate the substitution of each English consonant with their corresponding consonants in Persian through argumentation around their constraints and ranking of Optimality theory in order to avoid interference in the later stages of language learning. To this end, 50 seventh-graders (middle school students) were randomly-selected from those who had not previously attended any English class outside school. Then they were asked to read 10 sentences containing at least 2 words with one of the English consonants /w/, /θ/, /ð/ or /ŋ/. The results show that these students substitute English consonants /w/, /T/, /D/, and /N/ with their corresponding counterparts in Persian [v], [t], [d], and [Nɡ], respectively. In some cases, depending on the consonant position in the syllable, they are replaced by another similar consonants in Persian, as [s] and [z] instead of /T/ and /D/ at coda position.

  Keywords: Pronunciation Errors, Consonant Substitution, Iranian Learners of English, Optimality Theory
 • Shahriar Niazi, Ensiye Sadat Hashemi* Pages 161-193

  The translation of the Qur'an as the most sensitive text needs an accurate assessment. Translation theorists have presented different models for evaluating translation, but there has not been a scientific model for evaluating translation from Arabic to Persian, and in particular, translating the Holy Qur'an so far. To have such a model, it seems necessary first to examine the efficacy of translation assessment models in evaluating the Qur'an translation. For this purpose, present paper studies the efficacy of the Berman model and examines the efficiency of clarification tendency in the assessment of Rezaee ST-oriented translation as a case study. This study shows that in some cases, due to lack of femininity and dual forms in the Persian language, Arabic terms and derivations which have no equivalent in Persian and homonyms in Arabic vocabulary, clarification in the translation of the Qur'an is compulsory and inevitable. In other cases, however, clarification is optional and the translation approach determines the degree of its necessity. Clarification avoidance strategies include maintenance of omissions and ambiguities of demonstrative pronouns and nouns, Euphemism and metaphorical preservation; suffice to slightest change and avoidance of exegetical explanations and specifying instances.

  Keywords: Translation Evaluation Model, Evaluation of Qur’an Translation, Antoine Burman, Rezaee Isfahani, Clarification