فهرست مطالب

سواد سلامت - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 17، بهار 1399)
 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 17، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مصطفی پیوند*، شیوا کارگر، فاطمه حاجی زاده صفحات 9-11

  در اواخر دسامبر 2019 ,نوع جدیدی از کرونا ویروس به نام کووید - 19 از ووهان چین گزارش شد که با گسترش بسیار سریع این بیماری در چین و پس از آن به سایر نقاط جهان، نگرانی و وحشت زیادی را در بین مردم جهان به وجود آورد. سازمان بهداشت جهانی نیز طی اطلاعیه ای، شیوع این ویروس را عامل وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در سراسر جهان اعلام نمود. سرعت بالای انتشار ویروس، عدم وجود واکسن و درمان اختصاصی قطعی باعث شده کشور ها با حجم وسعی از افراد مبتلا رو به رو شوند و چالش هایی در حوزه های مختلف، بهداشتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... برای آنها ایجاد شود. برخی از این چالش ها ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با سواد سلامت مردم دارد و بهبود سواد سلامت می تواند برخی از این چالشها راحل و یا کاهش دهد.در سال های اخیر سواد سلامت به عنوان یکی از مهم ترین تعیین کننده های سلامت مورد توجه زیادی قرار گرفته است و به صورت یک مهارت مهم برای تصمیم گیری مناسب بهداشتی در موقعیت های دشوار برای بیماران شناخته شده است. سواد سلامت، به این معنا است که اطلاعات مربوط به سلامت را از منابع صحیح به دست آوریم و با تفسیر درست اطلاعات، از آن در جهت بهبود سلامت خود به طور مناسبی استفاده کنیم.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، اپیدمی، کرونا ویروس، کووید 19
 • مهناز صمدبیک، مرضیه صارمیان، مریم سهرابی زاده، مهدی بیرجندی، سعیده گراوند* صفحات 12-22
  زمینه و اهداف

  بین دسترسی به منابع سلامت الکترونیک و مهارت های مصرف کنندگان برای استفاده از آنها شکافی وجود دارد که با شناسایی این مهارت ها می توان به ارایه خدمات سلامت الکترونیک با کیفیت کمک کرد. تحقیق حاضر با هدف تعیین نمره سواد سلامت الکترونیک دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1397 طراحی شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است. جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت _ تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 بود. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم بود. ابزار پژوهش پرسشنامه ای متشکل از پنج بخش بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی دانکن و ضریب همبستگی پیرسون و نیز افزار آماری SPSS نسخه21 تحلیل شد.

  یافته ها

  بنابر نتایج مطالعه حاضر، دانشجویان مورد مطالعه از سطح سواد سلامت مطلوبی برخوردار بودند. همچنین بین سطح سواد سلامت افرادی که در خارج از دانشکده به اینترنت دسترسی داشته اند و کسانی که خارج از دانشکده به اینترنت دسترسی نداشته اند تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین بیشترین محل استفاده از اینترنت، خوابگاه بود.

  بحث

  برنامه ریزی برای دسترسی بیشتر دانشجویان به اینترنت در خارج از دانشکده به ویژه در خوابگاه ها، می تواند به ارتقا سطح سواد سلامت دانشجویان کمک کند. همچنین، برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع چگونگی جستجوی اطلاعات سلامت الکترونیک و نیز معرفی منابع و پایگاه های اطلاعاتی معتبر می تواند در بالا بردن سطح سواد سلامت دانشجویان موثر باشد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، سواد الکترونیک سلامت، آموزش سلامت
 • آذین جعفری، الهه توسلی* صفحات 23-31
  مقدمه

  سواد سلامت عبارت است از مهارت های شناختی و اجتماعی که تعیین کننده انگیزه و قابلیت افراد در دستیابی، درک و بکارگیری اطلاعات به روشی که منجر به حفظ و ارتقاء سلامت آن ها گردد. افراد باسواد سلامت ناکافی، وضعیت سلامت ضعیف تری دارند. هدف این مطالعه، تعیین رابطه بین سواد سلامت و سلامت عمومی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی بود که روی 185 نفر از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1397انجام گردید. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد سواد سلامت و سلامت عمومی بود. داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار SPSS نسخه 22 و با بکارگیری آزمون های آماری توصیفی و استنباطی در سطح معناداری 05/0 مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  9/64 درصد از نمونه های پژوهش حاضر از سواد سلامت کافی برخوردار بودند. از نظر سطح سلامت عمومی نیز اکثر (4/52 درصد) نمونه های پژوهش در سطح وخیم (84-56) قرار داشتند. بین سواد سلامت و سلامت عمومی ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد (001/0-value=p)

  نتیجه گیری

  با توجه به ارتباط سواد سلامت کارکنان واحد های ستادی با وضعیت سلامت عمومی آنان ضروری است برنامه هایی از سوی نهادهای موثر از جمله مراکز سلامت روان دانشگاه، واحد های مشاوره و روابط انسانی دانشگاه در جهت ایجاد آموزش های شغلی برای رفع ابهامات لازم و یا استرس شغلی قبل از آغاز فعالیت به صورت دوره ای یا دوره های کوتاه مدت برگزار شده و از نیروهای متخصص درخواست مشارکت بیشتر شود.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، سلامت عمومی، کارکنان
 • زهرا زحمت کش، نوشین پیمان*، هادی طهرانی، حبیب الله اسماعیلی صفحات 32-38
  مقدمه

  بارداری و زایمان، یکی از وقایع مهم در زندگی هر زن محسوب می شود. افسردگی پس از زایمان یک اختلال جدی است که امکان دارد پس از زایمان بروز کند که در صورت عدم تشخیص می تواند منجر به تطابق غیرموثر مادر با کودک و خانواده شود. با توجه به شیوع بالا و افزایش هرساله این اختلال، نتایج متفاوت تحقیقات قبلی درمورد عوامل موثر بر این اختلال، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سواد سلامت روانی و خودکارآمدی و افسردگی پس از زایمان در زنان حاشیه نشین شهردر سال1396 صورت گرفت.

  روش تحقیق

  این مطالعه توصیفی تحلیلی برروی 250 نفر از زنان باردار مشهد که به روش خوشه ای انتخاب شدند، انجام شد. معیارهای ورود دراین مطالعه شامل بارداری درسه ماهه سوم، رضایت جهت ورود به مطالعه بود. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خودکارآمدی والدین مک دومکا، تست افسردگی بک و پرسشنامه سوادسلامت روانی که روایی و پایایی آن تایید شده بود، استفاده شد. پس از جمع آوری اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و آنالیزواریانس و آزمون تی استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss 16 و در سطح معنی داری 05/0>p تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  دراین پژوهش ارتباط معنی داری بین وضعیت اشتغال، تحصیلات و افسردگی پس از زایمان و خودکارآمدی والدگری و میزان درامد خانواده با سوادسلامت روانی (0.01<p) و خودکارآمدی) 0.003 <p) دیده شد. بین افسردگی پس از زایمان و سوادسلامت روانی (295/0<p) ارتباط آماری معناداری وجود نداشت، درحالی که بین افسردگی پس از زایمان و خودکارآمدی (007/0 <p) ارتباط آماری معناداری دیده شد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت روانی، خودکارآمدی والدگری، مادران، افسردگی پس از زایمان
 • همام الدین جوادزاده، مرضیه محمودی، غلامرضا شریفی راد، محدثه فخرایی، مهنوش رئیسی* صفحات 39-49
  زمینه و هدف

  با توجه به گستردگی روزافزون پدیده خوددرمانی لازم است، عوامل موثر بر تغییر و تعدیل این رفتار شناسایی شوند. با توجه به نقش تعیین کننده عوامل روانشناختی و سواد سلامت بر رفتارهای افراد در حوزه سلامت، مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش عوامل روانشناختی و سواد سلامت بر رفتار خوددرمانی در بزرگسالان استان بوشهر صورت پذیرفت.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-تحلیلی مقطعی است که بر روی 1013 نفر از افراد مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت استان بوشهر انجام شد. نمونه ها به روش آسان وارد پژوهش شدند و پرسشنامه های جمعیت شناختی، آگاهی، سازه های الگوی باور سلامت، سواد سلامت و خوددرمانی را تکمیل نمودند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های تی مستقل، کای اسکویر و مدل رگرسیون لوجستیک در نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، کسانی که تحت پوشش بیمه بودند نسبت به کسانی که بیمه نبودند و از نظر شغل، کارگران و بازنشستگان نسبت به بیکاران، شانس کمتری برای انجام خوددرمانی داشتند. دیگر نتایج نیز نشان داد که افراد با آگاهی و حساسیت درک شده بیشتر، به ترتیب 34/1 و 77/1 برابر بیشتر شانس خوددرمانی داشتند. همچنین افراد با شدت درک شده بیشتر و سواد سلامت انتقادی بیشتر، شانس کمتری برای انجام رفتار خوددرمانی را نشان دادند.

  نتیجه گیری

  بهبود وضعیت پوشش دهی بیمه سلامت و توجه به شغل و آگاهی افراد و همچنین تعدیل باورهای حساسیت و شدت درک شده و همچنین در نظر گرفتن سطح سواد سلامت انتقادی و ارتقاء آن می تواند در تغییر و اصلاح رفتار خوددرمانی در افراد موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: الگوی باور سلامت، سواد سلامت، خوددرمانی، بزرگسالان
 • فاطمه السادات ایزدخواه، سیامک محبی، احمد راهبر، ذبیح الله قارلی پور، غلامرضا شریفی راد* صفحات 50-60
  زمینه و اهداف

  دیابت یک اختلال چند عاملی و شایعترین اختلال غدد درون ریز می باشد.ازعوامل مهم در کنترل ودرمان دیابت سواد سلامت فرد مبتلا به دیابت است. سواد سلامت را میزان ظرفیت فرد برای کسب،تفسیر و درک اطلاعات پایه و خدمات سلامت تعریف می کنند که برای تصمیم گیری مناسب لازم است.این مطالعه با هدف تعیین سواد سلامت زنان مبتلا به دیابت نوع دو در قم انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بودکه برروی 300 نفر اززنان دیابتی در قم درسال 1398انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای انجام شد. برای جمع آوری داده ها ، از پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان  TOFHLA (Test Of Functional Health Literacy in Adults)  استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار spss20 ،آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار تحلیلی(آزمون آنوا،تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) انجام شد.

  یافته ها

  یافته های مطالعه نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان در مطالعه 85/4±4/44 سال بود. سواد سلامت محاسباتی 51 درصد افراد ناکافی و مرزی،در بخش درک خواندن 55 درصد از نمره مطلوب برخوردار بودند، و سواد سلامت کلی 53 درصد از افراد ناکافی و مرزی بود. بین سواد سلامت وتاهل و تحصیلات و شغل نیز ارتباط مثبت و معنی دار وبین سن و سواد سلامت (r=-0/29,p=0/00) ارتباط منفی و معنی دار مشاهده شد.

  بحث 

  با توجه به یافته ها ،افراد مجرد،با تحصیلات کمتر و خانه دار وسن بالاتر دارای سواد سلامت پایین تری می باشند . .در نتیجه در برنامه ریزی ها و اقدامات اتخاذ شده برای ارتقای سطح سواد سلامت به این موارد توجه کرد

  کلیدواژگان: سواد سلامت، دیابت نوع 2، زنان دیابتی
 • مریم عشقی زاده، علی دلشاد نوقابی، سارا اکبری، فاطمه مجیدی، فاطمه خلیلی* صفحات 61-68
  زمینه و هدف

  بیماری انسداد مزمن ریه (COPD) یکی از مهم ترین بیماری های پیشرونده ریوی است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سواد سلامت و سبک زندگی بیماران در معرض خطر و مبتلا به انسداد مزمن ریه انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 224 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان علامه بهلول گناباد شرکت داشتند. نمونه گیری به روش آسان انجام و داده ها با استفاده از فرم اطلاعات فردی و پرسشنامه های استاندارد سواد سلامت بزرگسالان ایران (HELIA) و سبک زندگی میلر و اسمیت جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های آماری کای اسکویر، من ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن صورت گرفت.

  یافته ها

  میانگین نمره سواد سلامت در بیماران مبتلا و در معرض خطر به ترتیب 60/26±32/109 و 70/29±69/78 بود. میانگین نمره سبک زندگی در بیماران مبتلا و در معرض خطر به ترتیب 50/9 ±29/56 و 57/11±41/51 بود. نتایج مطالعه سواد سلامت پایین به ویژه در بعد مهارت خواندن و سبک زندگی ناسالم را نشان داد. همچنین بین سواد سلامت و سبک زندگی ارتباط معنی داری وجود داشت (58/0=r ،00/0=P).

  نتیجه گیری

  نمره سواد سلامت در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه بالاتر و سبک زندگی پایین تری داشتند. لذا تنها با افزایش آگاهی بیماران نمیتوان به سبک زندگی سالم رسید و نیاز به اقدامات بیشتری می باشد. کلید واژه ها: سواد سلامت، سبک زندگی، بیماران، بیماری انسداد مزمن ریه

  کلیدواژگان: سواد سلامت، سبک زندگی، بیماران، بیماری انسداد مزمن ریه
|
 • Mostafa Peyvand *, Shiva Kargar, Fatemeh Hajizade Pages 9-11

  In late December 2019, a new kind of Coronavirus, called COVID19, was reported from Wuhan, China. By the fast spread of the virus in China and then in all countries, the people around the world have been deeply frightened. The World Health Organization (WHO) has announced the spread of the virus as the main cause of public health emergencies. The fast spread of the virus and lack of vaccine and definite and specific treatment could be addressed as the main reasons that countries are faced with a huge number of infected people and also confronted them with big challenges in different aspects of health, economic, political, and social. Some of these challenges are directly or indirectly related to the health literacy of people and improving it could solve or at least reduce the challenges . In the last years, health literacy has been considered as one of the most important and determinative factors of health. Health literacy has known as a skill for health decision making in the difficult situation of the patients. The health literacy as a social and cognitive skill has different dimensions such as access, appraising, understanding, and performing the obtained health knowledge and information. The ability to comprehend the educational provision in the patients, as a dimension of health literacy, is significantly important .

  Keywords: Health Literacy, Epidemic, Corona virus, COVID-19
 • Mahnaz Samadbeik, Marzieh Saremian, Maryam Sohrabizadeh, Mehdi Birjandi, Saeideh Garavand * Pages 12-22
  Background and Objective

  There is a gap between access to eHealth resources and the skills of consumers to use them, which can help to provide quality eHealth by identifying these skills. The aim of this study was to determine the electronic health literacy score of Lorestan University of Medical Sciences students in 2018.

  Materials and Methods

  This descriptive-analysis study was conducted on students of the faculties of Paramedicine, Health and Nutrition at Lorestan University of Medical Sciences in the first semester of 2018-2019. The sampling method was stratified random in proportion to the volume was employed. Data were collected using a questionnaire, which consisted of five parts (Demographic Characteristics, Educational Features, Internet usage questions, Electronic Health Literacy Scale Tool Questions). The Content validity of questionnaire was assessed in an interview with 3 health education experts and 4 health information experts. The reliability of the questionnaire was assessed using Cronbach’s alpha (overall Cronbach’s alpha was 0.89) Data analysis was conducted with SPSS version 21 statistic software package and descriptive statistics, independent t-test, Pearson correlation coefficient, ANOVA and Duncan's post hoc tests.

  Results

  According to the results of this study, the students had a good level of health literacy. There is also a significant difference between the level of health literacy of those access the Internet outside the college and those do not (p<0.05). In addition, the most common place to use the Internet was the dormitory (% 43.8).

  Conclusion

  Planning for more to access the Internet outside of college for the students, especially in dorms, can help to improve students' health literacy. In addition, conducting workshops on how to search for electronic health information as well as introducing reliable sources and databases can be effective in enhancing students' health literacy

  Keywords: Health Literacy, E-health literacy, health education
 • Azin Jafari, Elahe Tavassoli * Pages 23-31
  Background and Objective

  Health literacy is cognitive and social skills that determine the motivation and ability of individuals to access ،understand and use information in a way that maintains and improves their health.  Inadequate health literate people have a weaker health status. The aim of this study was to investigate the relationship between health literacy and health public of staff of Isfahan University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytic and correlational study a total of 185 personnel staff in Isfahan University of medical sciences in 2019. Data collection tools were demographic information questionnaires, health literacy and general health. Data were analyzed by SPSS software version 22 using Descriptive and analytical tests. P-value less than 0.05 were considered significant.

  Results

  64.9% of the samples had sufficient health literacy.  In terms of general health, 52.4% of the research samples were at an Undesirable level. The findings showed that the relationship between health literacy and general health is significant (P-value=0/001).

  Conclusion

  Regarding the communication of staff health literacy among staff units with their general health status, it is necessary Programs by effective institutions such as mental health centers, university counseling and human relations units To create job training to eliminate the necessary ambiguities or job stress before the start of the activity periodically or short-term courses held and the specialist forces to request more participation.

  Keywords: Health Literacy, General Health, Staff
 • Zahra Zahmatkesh, Nooshin Peyman *, Hadi Tehrani, Habibolah Esmaily Pages 32-38
  Background and Objective

  Pregnancy is one of the most exciting developments for most people. For the successful adaptation of this event, it is necessary to have interpersonal and family physiological interactions. Postpartum depression is a serious disorder that has devastated and long-term effects on the mother-family. The aim of this study was to determine the relationship between mental health and self-efficacy and post-partum depression in the suburb of Mashhad in 1396.

  Materials and Methods

  This study was a descriptive cross-sectional study which was conducted to evaluate the relationship between mental health literacy and self-efficacy and depression in 2-8 years after treatment in the health and medical centers of the Mashhad city. The statistical population of the study consisted of 250 mothers in the third trimester of pregnancy to 8 weeks post-pregnancy. They were selected using simple random sampling method. The instruments used in this research were parenting self-efficacy questionnaires mental health literacy questionnaire, and depression questionnaire (BECK). Total data were analyzed using SPSS 16 software and paired t-test. P value

  Results

  In this study, the total number of women was 250. In this study, a significant relationship was found between employment status, education and postpartum depression and parental self-efficacy and family income with mental health literacy (p <0.05). There was no significant statistically significant relationship between postpartum depression and mental health literacy (p=0.295), while there was a significant statistical relationship between postpartum depression and self-efficacy (p <0.007).

  Conclusion

  According to the results of this study, in order to prevent this complication, it is suggested that supportive and educational programs be implemented during pregnancy and postpartum for mother and relatives.

  Keywords: Mental Health Literacy, Parental Self-Efficacy, mothers, Post-Traumatic Depression
 • Homamodin Javadzade, Marzieh Mahmoodi, Gholamreza Sharifirad, Mohadese Fakhraee, Mahnoush Reisi * Pages 39-49
  Background and Objective

  Self-medication is a high prevalent behavioral choice that may lead to serious consequences. it is necessary to identify the factors that influence and modify this behavior. In this regard, this study aimed to investigate the role of psychological factors and health literacy on self-medication behavior in adults in Bushehr province.

  Materials and Methods

  This is a cross-sectional descriptive-analytic study that was conducted on 1013 persons referred to Bushehr comprehensive health centers. The subjects were selected through convenience sampling and completed demographic, knowledge, psychological constructs of health belief model, health literacy, and self-medication questionnaires. Data were analyzed using independent t-test, chi-square and logistic regression models in SPSS software version 22.

  Results

  Based on the results, occupational status, insurance coverage, knowledge, perceived susceptibility, perceived severity and critical health literacy were predictors of self-medication behavior. According to the results, laborers and retirees were less likely to self-medicate than the unemployed as well as those who were not covered by insurance in comparison to those who were covered by the insurance services. Other results also showed that subjects with higher knowledge and perceived susceptibility had a 1.34- and 1.77-times higher odds of self-medication, respectively. Individuals with higher perceived severity and higher critical health literacy were less likely to practice self-medication.

  Conclusion

  Improving health insurance coverage and attention to occupation and knowledge, as well as modifying perceived susceptibility and severity beliefs, beside the considering and promoting critical health literacy can be effective in modifying self-medication behavior in individuals.

  Keywords: Health Literacy, Self-medication Behavior, Health belief model, adults
 • Fatemeh Sadat Izadkhah, Siamak Mohebi, Ahmad Rahbar, Zabihollah Gharlipour, Gholamreza Sharifirad * Pages 50-60
  Background and Objective

  Diabetes is a multifactorial disorder and the most common endocrine disorder. One of the important factors in the control and treatment of diabetes is the health literacy of the person with diabetes. Health literacy is defined as the extent to which one is able to acquire, interpret, and understand basic health information and services needed to make appropriate decisions. This study was conducted to determine the health literacy of women with type 2 diabetes in Qom.

  Materials and methods

  This study was a cross-sectional descriptive-analytical study of 300 diabetic women in Qom in 2019. Cluster sampling was performed randomly.  Adult Functional Health Literacy Questionnaire was used to collect data. The overall health literacy score was calculated from 100. Data were performed using SPSS20 software, descriptive statistics (mean and standard deviation) and analytical statistics (Anova test, independent t-test and Pearson correlation coefficient).

  results

  The study's findings show that the mean age and standard deviation of participants in the study was 44.4 ± 4.85 years. Computational health literacy was 51 percent of inadequate and borderline, 55 percent in reading comprehension, and overall health literacy was 53 percent of inadequate and borderline. There was a positive and significant relationship between health literacy, marital status, education and occupation, and a negative significant relationship between age and health literacy (r = -0.29, p = 0.00).

  Conclusion

  According to the findings, single, less educated, housewives and older people have lower health literacy. Consequently, these have been taken into account in the planning and measures taken to promote health literacy.

  Keywords: Health Literacy, Type 2 diabetes, Diabetic women
 • Maryam Eshghizadeh, Ali Delshad Noughabi, Sara Akbari, Fatemeh Majidi, Fatemeh Khalili * Pages 61-68
  Background and Objective

  Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is one of the most important progressive pulmonary disorders. The aim of this study was to investigate the relationship between health literacy and lifestyle in patients at risk and with chronic obstructive pulmonary disease.

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical study, 224 patients referred to Allameh Bohlool Gonabad Hospital participated. Sampling was carried out in an easy method and the data were measured by form of demographic information, Health Literacy of Iranian Adults (HELIA) and Miller & Smith Life Style standard questionnaires. Data were analyzed using SPSS version 20 and inferential statistics, chi-square, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Spearman correlation coefficient.

  Results

  The mean of health literacy score in patients with and at risk was 109.32 ± 26.60 and 78.69 ± 29.70, respectively. The mean of life style score in patients with and at risk was 56.29 ± 9.50 and 51.41 ± 11.57, respectively. The findings showed low health literacy especially in reading skill dimension and sick life style. Significant relationships were found between health literacy and lifestyle (P=0.00, r=0.58).

  Conclusion

  Health literacy scores were higher in patients with chronic obstructive pulmonary disease and lower lifestyle. Therefore, just by raising the awareness of patients cannot be achieved a healthy lifestyle and further action is needed.

  Keywords: Health Literacy, lifestyle, Patients, Chronic Obstructive Pulmonary Disease