فهرست مطالب

پژوهش در بهداشت محیط - سال پنجم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آرزو توکلی* صفحات 273-282
  زمینه و هدف

  آلودگی هوا در محیط های بسته نظیر مراکز خرید از طریق خودروها، به واسطه مجاورت با خیابان ها و ازدحام جمعیت تحت تاثیر قرار می گیرد. علی رغم تاثیر آلاینده ها در سلامت جامعه، آلودگی هوا در بازارهای سنتی با تهویه طبیعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان سطح برخی آلاینده های هوا در سه بازار سنتی اصفهان (سرای مخلص، قنادی ها و قهوه کاشی ها) واقع در میدان نقش جهان انجام شد.

  مواد و روش ها

  غلظت آلاینده های دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، ازن و ذرات معلق با استفاده از دستگاه Aeroqual S500 با روش اندازه گیری مستقیم اندازه گیری شد و جمعیت باکتری ها و قارچ ها با استفاده از پمپ نمونه گیری Flite 3 (SKC) در یک دوره 9 ماهه از پاییز 1397 تا بهار 1398 تعیین گردید.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، غلظت آلاینده ها در روزهای پایانی هفته به مراتب بالاتر است. در تمام ایستگاه ها غلظت ازن نزدیک به صفر بود، اما SO2، NO2 و ذرات معلق بالاتر از حد استاندارد بود. کیفیت هوا در سرای مخلص و قنادی ها بحرانی تر از قهوه کاشی ها بود. بیشترین جمعیت باکتری ها و قارچ ها به ترتیب متعلق به خانواده باسیل های گرم مثبت و گونه های پنی سیلیوم بود.

  نتیجه گیری

  فقدان سیستم تهویه از یک سو و تردد موتورسیکلت ها همراه با فعالیت های شغلی متنوع، سبب افزایش غلظت آلاینده ها در بازار سنتی اصفهان شده است. با توجه به حضور طولانی مدت مغازه داران بازار و تردد مردم در این محیط، توجه به کیفیت هوا و ارایه راهکارهایی برای کاهش غلظت آلاینده های هوا ضروری است.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، بازار، اندازه گیری ذرات، دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن
 • سیما ضماند، حسین علیدادی، ابوالفضل نعیم آبادی، وحید تقوی منش* صفحات 283-291
  زمینه و هدف

  فاضلاب تولیدی حاصل از صنایع مختلف، یک منبع آلاینده خطرناک و قابل توجه در آلودگی محیط زیست به شمار می روند. مشکل عمده فاضلاب تولیدی صنایع رنگرزی، مواد رنگی غیرقابل تجزیه بیولوژیکی است، لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف رنگ از فاضلاب صنایع انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی که در سال 1396 انجام گرفت، نمونه برداری از فاضلاب بر اساس کتاب استاندارد آزمایش های آب و فاضلاب انجام گرفت. نمونه به درون سلول الکتروشیمیایی انتقال یافته و تاثیر پارامترهای مختلف مانند میزان جریان الکتریکی، مقدار مصرفی یون های آهن، pH و زمان واکنش در راهبری فرآیند مورد نظر بررسی گردید.

  یافته ها

  بر اساس نتایج حاصل، در شدت جریان 25 ولت برای غلظت رنگ 100 میلی گرم بر لیتر و شدت جریان 35 ولت برای غلظت رنگ 200 میلی گرم بر لیتر به بالا، در زمان 50-60 دقیقه، غلظت یون های آهن 3/0 میلی گرم بر لیتر و 3=pH، حذف 8/99 درصدی رنگ به دست آمد.

  نتیجه گیری

  فرآیند الکتروفنتون، قادر به حذف رنگ با غلظت های متفاوت با بازده بالا می باشد. بر اساس نتایج حاصل، شدت جریان الکتریکی و غلظت یون های آهن، پارامترهای موثر بر فرآیند الکتروفنتون در حذف رنگ هستند و پارامتر های pH و زمان الکترولیز، تاثیر کمتری بر کارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف رنگ حاصل از فاضلاب دارند.

  کلیدواژگان: الکتروفنتون، رنگ، فاضلاب صنعتی، رنگرزی
 • عبدالحمید گوهری، حسین علیدادی، رمضان میرزایی* صفحات 292-302
  مقدمه

  استخرهای شنا یکی از فضاهای ورزشی مهم بوده ومحلی تفریحی و ورزشی است که عدم رعایت نکات بهداشتی در آن می تواند اثرات ناگواری بر سلامت جامعه داشته باشد.

  هدف

  این مطالعه با هدف شناسایی و ارزیابی وضعیت بهداشتی فضای داخلی استخرها ، وضعیت سلامت آب دراستخرهای عمومی شهر مشهددر9 ماهه اول سال 1396انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کاربردی بمنظور شناسایی خطرات، بصورت مشاهدات میدانی جهت بررسی بهداشتی فضای داخلی 64 باب استخرعمومی انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه های روایی و پایایی شده اطلاعات عمومی و نیروی انسانی(14 سیوال) و ارزیابی بهداشت(37سیوال) و پرسشنامه کنترل کیفی آب استخرهای شنای مشهد استفاده شد. برای تحلیل داده های نرمال از آزمون پارامتری آنالیز واریانس و داده های غیرنرمال از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شدو در سطح 0/05 >P تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  ارزیابی کیفیت آب توسط مراکز بهداشت وضعیت درصد مطلوبیت نتایج آزمایشات کلرباقیمانده،PH،دمای آب ،کدورت آب، کلیفرم گرماپای، باکتریهای هتروتروف ،کیفیت شیمیایی آب به ترتیب86، 96، 44/44،95/49،92/96، 96/31،94/95درصد بوده است. میزان کلرباقیمانده ، کدورت آب و باکتریهای هتروتروف کمتراز حد انتظار95٪ بوده است. نتایج آزمایشات مراکز بهداشت مشهد و آزمایشات خودکنترلی مدیران استخرها نشان داد که نتایج آزمایشات PHآب، درجه حرارت آب، آزمایشات میکروبی از نظر کلیفرم گرماپای و آزمایشات شیمیایی آب با استاندارد مطابقت داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج بررسی ها نشان داد که بیشترین خطرات بهداشتی مربوط به میزان کلرباقیمانده ، کدورت و آلودگی میکروبی آب ازنظر باکتریهای هتروتروف است. آموزش شناگران وفرهنگ سازی بهداشتی نقش موثری در کنترل خطرات بهداشتی دارد.

  کلیدواژگان: استخر، استاندارد، بهداشت، شناگر
 • امیر زارعی، وحید کاکاپور، جهانگیر عابدی کوپائی، رضا رمضانی، صادق طالبی، آزاده نکوئی اصفهانی، سیروان زارعی* صفحات 303-314
  زمینه و هدف

  تولید زباله نتیجه طبیعی زندگی جوامع بشری بوده و خطرات زیست محیطی ناشی از سوء مدیریت مواد زاید جامد، یکی از مشکلات اساسی است. تعیین مناطق مناسب برای دفن پسماند، از راهکارهای عمومی در مقابله با این بحران است. پژوهش حاضر با هدف یافتن مناطق مناسب دفن پسماند در شهر قروه به دلیل موقعیت خاص آن از نظر کشاورزی و معدنی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش توصیفی، تحلیلی و کمی، برای مکان یابی دفن پسماند، ابتدا لایه های اطلاعاتی موثر در مکان یابی دفن محدوده مورد مطالعه شامل شیب، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، زمین شناسی، گسل، سکونت گاه های شهری و روستایی، کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی، راه ها، صنایع و معادن و خاک شناسایی و با مراجعه به سازمان ها و مراکز اطلاعاتی تهیه و از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ارزیابی چندمعیاری مکانی برای تلفیق نقشه ها استفاده شد.

  یافته ها

  در این پژوهش ابتدا فاصله از معیارهای مهم در مکان یابی دفن زباله بر اساس ویژگی های منطقه ، با کاربرد سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی به وسیله نرم افزار Expert Choice ، شناسایی شده و پس از وزن دهی به هر کدام و تحلیل این وزن ها نقشه های هم وزن معیارهای مختلف به دست آمد.با تلفیق دو روش ارزیابی چندمعیاری ترکیب خطی - وزنی و مدل تحلیل سلسله مراتبی، تا حد قابل قبولی محدوده های با اولویت بیشتر شامل فاصله از کانون های جمعیتی (شهر و روستاها)، فاصله از منابع آب های سطحی و زیرزمینی تعیین شدند.

  نتیجه گیری

  پس از استخراج لایه های اطلاعاتی معیارها از روی نقشه ها و اولویت بندی محدوده های مکان یابی معلوم شد. جهت شمالی شهرستان قروه با مساحت 210 هکتار، مناسب ترین پهنه جهت دفن پسماندهای شهری می باشد.

  کلیدواژگان: مکان یابی، زباله های شهری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل سلسله مراتبی، قروه
 • سمیرا رهنما، حسین خزیمه نژاد*، عباس خاشعی سیوکی صفحات 315-329
  زمینه و هدف

  با توجه به نیاز روزافزون جوامع بشری به منابع آب زیرزمینی، حفاظت و جلوگیری از آلودگی این منابع امری ضروری تلقی می گردد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آب زیرزمینی آبخوان دشت آستانه- کوچصفهان استان گیلان، با استفاده از روش دراستیک و مدل های ناپارامتریک انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، پارامترها به صورت 7 لایه در محیط نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای دشت تهیه و پس از وزن دهی و ترکیب رتبه های استاندارد، نقشه آسیب پذیری آب های زیرزمینی دشت با استفاده از روش دراستیک تعیین گردید. برای صحت سنجی مدل، از داده های نیترات در منطقه استفاده شد. سپس با کمک مدل های ناپارامتریک یادگیری بر پایه نمونه با پارامتر K و درخت تصمیم M5 مقدار نیترات تخمین زده شد. همچنین آزمون گاما برای یافتن بهترین ترکیب پارامترهای ورودی اجرا گردید.

  یافته‎ ها

  بر اساس نتایج این پژوهش، آسیب‎پذیری آبخوان دشت کوچصفهان در 56/18% دارای آسیب پذیری اندک، 29/51% دارای آسیب‎پذیری اندک تا متوسط، 46/28% دارای آسیب‎پذیری متوسط تا زیاد و 67/1% دارای آسیب‎پذیری زیاد می‎باشد. همچنین هر دو مدل ناپارامتریک به کار گرفته شده تخمین مناسبی از مقدار نیترات می‎دهند، اما مدل M5 بهترین نتایج را دربرداشت (98/0=R2).

  نتیجه‎ گیری

  مدل های ناپارامتریک، روشی کارا در تخمین آسیب پذیری آبخوان محسوب می شوند و نتایج دقیقی از برآورد پتانسیل آلودگی در منطقه می دهند. این نکته برتری مدل M5 نسبت به سایر روش های مورد بررسی در آسیب پذیری آبخوان را نشان می دهد. 

  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، آلودگی، درخت تصمیم، سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • زهره رهنمابرگرد، سید علی سجادی، حوریه نداف، مهناز خرقانی* صفحات 330-340
  زمینه و هدف

  صرف نظر از اثرات مثبت اقتصادی، تاثیرات نامطلوب محیط زیستی معادن، ارزیابی اثرات زیست محیطی را ضروری می سازد، لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات زیست محیطی معادن سنگ گرانیت و مرمریت در استان خراسان رضوی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، اثرات زیست محیطی معدن سنگ گرانیت ده غیبی و معدن سنگ سرخ سنگ چاه فالیز (مرمریت) در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. پس از بازدیدهای میدانی، اطلاعات از طریق چک لیست گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق ماتریس RIAMو لیوپولد ایرانی انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات معادن از طریق ماتریس لیوپولد، میانگین رده بندی کلی در تمام محیط ها شامل فرهنگی، اقتصادی- اجتماعی، بیولوژیکی و فیزیکی 1/46- بود که بیانگر پیامدهای منفی ضعیف است. همچنین مخرب ترین پیامدها مربوط به محیط بیولوژیکی بود. بر اساس نتایج ماتریس RIAM، بیشترین تاثیرات منفی معدن کاری بر روی محیط فیزیکی- شیمیایی بود.

  نتیجه گیری

  فعالیت های بهره برداری از سنگ گرانیت ده غیبی و سنگ سرخ سنگ چاه فالیز (مرمریت) با توجه به ماتریس RIAM در مجموع دارای اثرات منفی متوسط تا اندک بر روی محیط فیزیکی- شیمیایی و با توجه به ماتریس لیوپولد، دارای اثرات منفی اندک بر محیط های بیولوژیکی و فیزیکی- شیمیایی می باشد. با اعمال ملاحظات زیست محیطی ادامه بهره برداری از معدن سنگ خراسان رضوی می توان علاوه بر تحقق اهداف توسعه ملی، اشتغال زایی و ایجاد تاسیسات زیربنایی را نیز دنبال کرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی اثرات زیست محیطی، معدن سنگ، ماتریس رایم، ماتریس لئوپولد
 • محمدعلی ززولی، جمشید یزدانی، محسن خانبابایی* صفحات 341-352
  زمینه و هدف

  بخش اعظم پسماند های شهری کشورمان را مواد فسادپذیر تشکیل می دهد. کمپوست، بهترین گزینه جهت مدیریت این جزء پسماند می باشد. به همین دلیل تعداد زیادی صنایع کمپوست در کشور احداث شده است. کود کمپوست تولیدی باید مطابق استانداردها باشد تا قابلیت استفاده جهت اصلاح و بهبود کیفیت خاک را داشته باشد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی کود کمپوست تولیدی صنایع مستقر در استان های مازندران، گلستان و گیلان و مقایسه آنها با استاندارها انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، عملیات نمونه برداری و آنالیز پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ماهیانه یک بار در طی 3 ماه فصل بهار انجام شد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، ورژن 16 انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، میانگین pH، قطر ذرات، فسفر، درصد مواد خارجی و فلزات سنگین در کمپوست های این شهرها پایین تر از حد مجاز استاندارد ایران، سازمان جهانی بهداشت و نظریه گوتاس بود. از نظر رطوبت و نسبت کربن به ازت، مطابق کمپوست درجه 2 بود. از نظر درصد کربن، مواد آلی و ازت در محدوده کمپوست درجه 1 استاندارد ایران و نظریه گوتاس و قابل قبول بود. از نظر کلیفرم های مدفوعی و سالمونلا در کلاس A و از نظر تخم انگل در کلاس B قرار داشت.

  نتیجه گیری

  کیفیت کمپوست تولیدی در رده درجه 2 است، لذا جهت دستیابی به کمپوست درجه 1 نیاز است اقداماتی نظیر جداسازی در مبدا و بهره برداری اصولی تر از فرآیند کودسازی به عمل آید.

  کلیدواژگان: استانداردها، فلزات سنگین، کمپوست، مواد آلی، مواد زائد جامد، هوموس
|
 • Arezoo Tavakoli * Pages 273-282
  Background and Aim

   Air quality in indoor environments such as shopping places is affected by vehicles, in consequence of vicinity with streets and overcrowding. Despite the effect of air pollutants on community health, less attention has been paid to air pollution in traditional bazaars with natural ventilation. The aim of this study is to evaluate concentration of some air pollutants in three traditional bazaars (Sarai-e-Mokhles, Ghanadiha and Ghahvehkashiha) in Isfahan, placed at the Naqsh-e-Jahan Square.

  Materials and methods

  The concentration of SO2, NO2, O3, Particulate Matters (PM2.5 & PM10) were determined by Aeroqual S500 using a direct assay method. The population of fungi and bacterial were determined by Flite 3 sampling pump (SKC) during a nine-month period from autumn 2018 to spring 2019. 

  Results

   Based on results, the pollutant concentrations were much higher at the end of the weeks. In all stations, O3 concentration was close to zero but the concentrations of SO2, NO2, PM2.5 and PM10 demonstrated higher concentrations than that of the standards. The air quality in Sarai-e-Mokhles and Ghanadiha are more critical than Ghahvehkashiha. The gram-positive Bacillus and Penicillium sp were the most population of bacteria and fungi, respectively.

  Conclusion

   The lack of a ventilation system, various occupational activities, as well as the traffic of motorcycles increased the concentration of pollutants in the bazaars. Based on the long-term presence of market shopkeepers and high people density, it is necessary to pay more attention to air quality and to provide solutions to reduce air pollutant concentrations.

  Keywords: Air pollution, Bazar, Measurement particles, Sulphur dioxide, Nitrogen dioxide
 • Sima Zamand, Hosein Alidadi, Abolfazl Naimabadi, Vahid Taghavimanesh * Pages 283-291
  Background and Aim

   Produced wastewater by various industries is a dangerous and considerable pollution resource for the environment. The presence of non-biodegradable dyes in effluents of dying industries is regarded as a major problem. The purpose of this study was to evaluate the efficiency of electro-fenton process in dye removal from the wastewater of dying industries.

  Materials and methods

   In the present experimental study conducted in 2017, wastewater sampling was performed according to the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. The samples were transferred to the electrochemical cell reactor and the effect of different parameters such as applied voltage, iron concentration, pH, and reaction time on dye removal efficiency were investigated.

  Results

  According to the results, optimum conditions of Electro-Fenton process in dye removal was determined. Accordingly, in applied voltages of 25 and 35 V in 100 and more than 200 mg/L dye concentrations, , reaction time of 50 - 60 minutes, Fe2+ concentration of 0.3 mg/L and pH of 3 the dye removal efficiency of 99.8 % was achieved.

  Conclusion

  The electro-fenton process is able to remove dye with different concentrations and maximum efficiency. Based on the results, the applied voltage and the concentration of Fe2+ were the parameters that are more efficient and pH along with reaction time demonstrated less impact on the efficiency of the electro-fenton process in dye removal from industrial wastewater.

  Keywords: Electro-Fenton, dye, Industrial wastewater, dying industries
 • Abdolhamid Gohari, Hosein Alidadi, Ramazan Mirzaei * Pages 292-302
  Introduction

  Swimming pools are one of the most important sport and recreational areas where health tips must be followed, or adverse results would threaten the health of the whole society.

  Objective

  The aim of this study was to identify and evaluate the health and hygienic status of the swimming pools as well as water health status in public pools in Mashhad in the first nine months of 2018.

  Methods

  This practical research has been carried out to identify the relevant risks, as field observations for assessing the hygienic condition of indoor areas in 64 swimming pools For data collection in the present study, valid and reliable questionnaires of general information and human resources (14 question), health assessment (37 questions), and water quality control of Mashhad’s swimming pools were used. Parametric analysis of variance was utilized for normal data, and non-normal data were analyzed by Kruskal-Wallis nonparametric test by considering P <0.05.

  Results

  The results of the evaluation of water quality by health centers indicated that the desirability amount of the residual chlorine, water pH, water temperature, water turbidity, microbial thermophile coliforms, heterotrophic bacteria, and water chemical quality was 86%, 96%, 95.44%, 92.44%, 96.49%, 94.96%, and 95.31%, respectively. Amount of the residual chlorine, water turbidity, and heterotrophic bacteria was below the expected level of 95%. The outcomes of the tests administered by Mashhad health and hygiene centers (supervision organization), and pool managers' self-control examinations revealed that the results of water pH, water temperature, thermophile coliform, and water chemical tests were in total accordance with standards (P <0.05).

  Conclusion

  The results showed that most of the health risks were related to the residual chlorine, turbidity, and microbial contamination of water by heterotrophic bacteria. Training swimmers and hygiene culture development have a pivotal role in controlling health risks.

  Keywords: swimming pool, Standards, health, swimmer
 • Amir Zareei, Vahid Kakapour, Jahangir Abedi Koupai, Reza Ramezani, Sadegh Talebi, Azadeh Nekouei Esfahani, Sirvan Zareei * Pages 303-314
  Background and Aim

  Waste production is a natural consequence of human life and mismanagement of solid waste can result in environmental hazards. Determination of an appropriate location to sanitary landfill site is one of the most common ways to deal with this crisis. The purpose of this research is to find an appropriate location for landfill site in Qorveh city due to its specific location in terms of agriculture and mining.

  Materials and methods

  The research method in this study was descriptive, analytical and quantitative. In order to locate the landfill, firstly effective information layers in landfill site study (land use layer, rivers, roads, conservation areas, soils, groundwater, morphology, …) were identified and developed using the collected data from organizations and information centers. Finally,(GIS), (AHP) and (WLC) were used to integrate the maps.

  Results

  The Analytical Hierarchy Process is one of the most efficient techniques designed for multi-criteria decision making, as it enables the formulation of complex problems. Due to limitations, appropriate landfill site options were identified using GIS and used as input data for the hierarchical analysis process. Distance from population centers (towns and villages), distance from surface and groundwater sources are the most important indicators.

  Conclusion

  By combining two methods of multivariate Weighted Linear Combination (WLC) and Analytical Hierarchy Process(AHP) model, the most priority areas were determined with concentration on distance from population centers (towns and villages), distance from surface and groundwater resources,. After extracting the criteria information layers from the maps and prioritizing the 4-storey location ranges, it became clear that the northern direction of Qorveh city with an area of ​​210 hectares is the most suitable area for sanitary landfill of solid wastes.

  Keywords: Site Location, Urban Landfill, GIS, AHP, Qorveh
 • Samira Rahnama, Hossein Khozeymehnezhad *, Abbas Khasheisiuki Pages 315-329
  Background and Aim

  Due to the increasing demands of the human population to groundwater, protection and prevention of these water resources from pollution are necessary. The purpose of this study was to evaluate the vulnerability of groundwater aquifer in Kuchesfahan- Astane plain located in Gilan province using DRASTIC method and nonparametric models.

  Materials and Methods

  In this study, seven layers were prepared for parameters in GIS software, and after weighting and combining standard ranks, the groundwater vulnerability maps for the study area were prepared. Nitrate data were used to validate the model in this region. Subsequently, by using the nonparametric models, Instance-Based Learning with parameter K (IBK) and the Tree Decision M5, the amount of nitrate was estimated. Meanwhile, Gamma test was conducted to find the best combination of input parameters.

  Results

  The results revealed that the vulnerability of groundwater aquifer in this plain has 4 classes including 18.56 % in low vulnerability, 51.29 % in low to medium vulnerability, 28.46% in medium to high vulnerability, and 1.67% in high vulnerability classes. Also, the results showed that both of the nonparametric models have suitable estimates of the nitrate content, but the M5 decision tree model yielded the best results (R2=0.98).

  Conclusion

  The results showed that nonparametric models are efficient method to estimate the aquifer vulnerability and provide accurate results to estimate the potential of contamination in the study area.This demonstrates the superiority of the M5 model over other aquatic vulnerability assessment methods.

  Keywords: Decision tree, Geographic Information System, Groundwater, Population
 • Zohre Rahnamabargard, Ali Sajjadi, Horiye Naddaf, Mahnaz Kharghani * Pages 330-340
  Background and Aim

  Regardless of the positive economic effects, the adverse environmental impacts of mines make it necessary to assess environmental impacts. The purpose of this study was to determine the environmental impacts of granite and marble quarries in Khorasan Razavi province.

  Materials and methods

  In this descriptive-analytical study after field visits, information was collected through a checklist and data analysis was performed using RIAM and Leopold matrices.

  Results

  Analysis of mine information through the Leopold matrix showed that the average overall ranking in all environments including cultural, socio-economic, biological and physical was -1.46, which indicates poor negative consequences. Also, the most harmful consequences were in the biological environment. According to the results of the RIAM matrix, the most negative impacts of mining occur in the physical-chemical environment.

  Conclusion

  Exploration activities of the granite and marble quarries in Khorasan Razavi with respect to the RIAM matrix generally have moderate to slight negative effects on the physico-chemical environment and with respect to the Leopold matrix have minor adverse effects on the biological and physico-chemical environments. The continuation of exploitation of the Khorasan Razavi stone mine along with environmental considerations can, in addition to realizing the national development goals, lead to the creation of job opportunities and the construction of infrastructural facilities.

  Keywords: environmental impact assessment, Stone Quarry, RIAM Matrix, Leopold Matrix
 • Mohammad Ali Zazooli, Jamshid Yazdani, Mohsen Khanbabaee * Pages 341-352
  Background and purpose

  The bulk of the waste of our country is considered to be corrupt.Compost is the best option for managing this waste component.That's why a lot of compost industries have been built in the country.Produced fertilizer compost should be in accordance with standards,so that it can be used to improve soil quality;Therefore,the purpose of this study was to study the physical,chemical and biological properties of compost manure produced by compost industries in Mazandaran,Golestan and Guilan provinces in 2016 and compare them with standards.

  Materials and methods

  This study is a descriptive-analytic study.Sampling and analysis of physical,chemical and biological parameters; Once a month during the 3 months of spring.Data were analyzed using SPSS16 statistical software.

  Results

  The results showed that pH, particulate matter, phosphorus,percentage of foreign matter and heavy metals in Babol,Rasht and Aq Qala samplers were lower than standard standards of Iran,WHO and Guttos theory.In terms of moisture and C/N it is compost grade 2.For example,in terms of carbon dioxide,organic matter and nitrogen are in the compass grade I and Iran's Gotthes theory and are acceptable.In terms of fecal coliforms and Salmonella in Class A, it is considered to be in Class B leech seed.

  Conclusion

  This study showed that the quality of compost produced is in grade 2 and therefore, in order to achieve grade 1 compost,measures such as separation at source and more principled utilization of the fertilization process are needed.

  Keywords: Standards, Heavy metals, Solid waste, organic materials, humus