فهرست مطالب

مهندسی معدن - پیاپی 46 (بهار 1399)
 • پیاپی 46 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد ایزدشناس، جعفر خادمی حمیدی*، هادی صبوری صفحات 1-9

  برش پذیری سنگ همواره به عنوان یکی از پارامتر های تاثیرگذار در انتخاب و طراحی ابزار برش و پیش بینی عملکرد ماشین های حفار مکانیکی شناخته شده است. روش های میدانی، آزمایشگاهی و نظری ازجمله روش هایی هستند که در تعیین برش پذیری سنگ کاربرد دارند. در این تحقیق، مدل نظری برآورد نیروهای برش سنگ با دیسک های Vشکل با لحاظ کردن شعاع لبه تیغه اصلاح شد. به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی از داده های واقعی آزمون برش خطی بزرگ مقیاس سنگ ارایه شده در تحقیق بالجی و توماچ (2012) و آزمون t در سطح اطمینان 99% استفاده شد. نتایج نشان داد که مقادیر برآورد شده نیروهای برش با مقادیر واقعی همبستگی قوی دارد و با توجه به بزرگی مقدار P از 01/0=α هردو روش به طور متوسط مقادیر یکسانی را اندازه گیری می کنند. برای بررسی اثر شعاع لبه تیغه های دیسکی بر نیروهای برش، از مدل پیشنهادی استفاده شد. نتایج نشان داد که به ازای زاویه ثابت لبه، افزایش شعاع لبه سبب افزایش نسبت نیروهای برش تیغه های کند به تیز می شود. همچنین با افزایش عمق نفوذ، تاثیر شعاع لبه تیغه های دیسکی بر نیروهای برش کاهش یافت و نزدیک به نیروهای برش تیغه های تیز شد. از سوی دیگر افزایش زاویه لبه موجب افزایش غیرخطی نیروهای برش تیغه های دیسکی کند به ازای عمق نفوذ ثابت شد.

  کلیدواژگان: آزمون برش خطی سنگ، مدل نظری برش پذیری، دیسک Vشکل، شعاع لبه تیغه
 • مصطفی مالکی مقدم*، حمزه امیری، سعید زارع، حمیدرضا رحیمی پور، صمد بنیسی صفحات 10-18

  مدار آسیاکنی اولیه کارخانه پرعیارکنی 1 مجتمع مس سرچشمه از 8 آسیای گلوله ای که در مدار بسته با هیدروسیکلون کار می کنند، تشکیل شده است. با توجه به اهمیت زیاد دانسیته خوراک ورودی هیدروسیکلون ها در فرآیند طبقه بندی، حلقه کنترل دانسیته سرریز در طرح اولیه برای تامین درصد جامد مناسب سرریز هیدروسیکلون ها در این مدار در نظر گرفته شده بود. به دلیل نیاز به هشت دانسیته سنج هسته ای، مشکلات تعمیر و نگهداری، مسایل ایمنی و محدودیت های جانمایی، این حلقه کنترل عملیاتی نشده بود. در این تحقیق، درصدجامد برمبنای محاسبات موازنه جرم و ایجاد حسگرهای نرم افزاری (Soft Sensors) تعیین گردید. این حسگرها، برنامه های کامپیوتری هستند که جایگزین نسبتا ارزان برای حسگرهای سخت افزاری می باشند و در سال های اخیر استفاده از آنها در صنعت فرآوری مواد افزایش یافته است. با انتقال داده ها به اتاق کنترل و آماده سازی برنامه انجام محاسبات موازنه آب، حسگر نمایش لحظه ای درصد جامد محاسباتی برای هر 8 آسیا عملیاتی شد. برای راه اندازی حلقه کنترل دانسیته سرریز، در مسیر آب ورودی به مخزن خوراک هیدروسیکلون، شیر کنترلی نصب شد. با نصب تجهیزات سخت افزاری و استفاده از حسگر نرم درصدجامد، حلقه کنترل دانسیته سرریز هیدروسیکلون برای یکی از آسیاها برنامه نویسی و راه اندازی شد. پایش هایی صورت گرفته از مدار نشان داد، میزان تغییرات درصد جامد سرریز هیدروسیکلون از محدوده ی 5/4±30 درصد در زمان عدم نمایش درصد جامد و تنظیم آن به صورت دستی، به محدوده ی 5/0±28 درصد در زمان استفاده از حلقه کنترلی درصد جامد، کاهش یافت. علاوه بر این، بررسی دانه بندی های سرریز هیدروسیکلون ها نشان داد، میانگین دانه بندی ورودی به مدار فلوتاسیون از 5/63 درصد زیر 74 میکرون در قبل از راه اندازی حلقه کنترل درصد جامد، به 67 درصد زیر 74 میکرون، بعد از مطلوب نگه داشتن درصد جامد سرریز هیدروسیکلون رسید.

  کلیدواژگان: آسیای گلوله‎ای، هیدروسیکلون، حلقه کنترل، درصد جامد، سرچشمه
 • بهینه سازی فرآیند آبگیری از باطله کارخانه های فرآوری طلا با استفاده از هیدروسیکلون
  عطاالله بهرامی*، ساغر فرج زاده، محسن افتخاری صفحات 19-26

  عملیات آبگیری و بازیابی آب مورد استفاده در فرآیندهای فرآوری مواد معدنی، علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب موجب به حداقل رسیدن تخلیه پسماند در محیط زیست می شود. در این تحقیق به بهینه سازی فرآیند آبگیری کارخانه فرآوری طلای زرشوران با استفاده از مدار شامل هیدروسیکلون پرداخته شده است. بدین منظور تعداد 12 آزمایش با قطرهای اسپیگات 2، 3، 6، 9 میلیمتر و در سه حالت عملیاتی تخلیه افشان، حالت گذر و تخلیه طنابی، هیدروسیکلون انجام شده است. قابلیت آبگیری هیدروسیکلون در هر آزمایش براساس مقادیر درصد جامد وزنی و بازیابی جرمی جامد جریان ته ریز ارزیابی شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که در شرایط عملیاتی ثابت، با افزایش قطر اسپیگات بازیابی جرمی جامد به جریان ته ریز افزایش و درصد جامد وزنی ته ریز کاهش می یابد. از طرفی با گرایش وضعیت تخلیه ته ریز از حالت طنابی به حالت افشان، درصد جامد وزنی و بازیابی جرمی جامد جریان ته ریز به طور همزمان افزایش می یابند. بنابراین می توان گفت الگوی تخلیه افشان در ته ریز دارای قابلیت آبگیری بالاتری است. در قطر 6 میلیمتر اسپیگات و الگوی تخلیه افشان، بازیابی جرمی جامد ته ریز و درصد جامد وزنی ته ریز به ترتیب به 75 و 61 درصد می رسد. در این حالت با در نظر گرفتن هیدروسیکلون به عنوان مرحله اول فرآیند آبگیری، این مقدار از جامد بدون نیاز به آبگیری مستقیما و با هزینه کمتری قابل انتقال به سد باطله است. از طرف دیگر سرریز هیدروسیکلون محتوای 25 درصد از کل جامد ورودی است. در صورتی که از فیلترپرس موجود در واحد آبگیری به عنوان مرحله نهایی آبگیری استفاده گردد، بار ورودی آن 75 درصد کاهش خواهد یافت و این به معنی افزایش کلی ظرفیت این واحد توسط هیدروسیکلون است.

  کلیدواژگان: هیدروسیکلون، آبگیری، بهینه سازی، الگوی تخلیه، کارخانه فرآوری طلای زرشوران
 • طراحی و به کارگیری سیستم خبره در ارزیابی بهره وری معادن
  حسین فنودی، احمدرضا صیادی*، علی رجب زاده صفحات 28-39

  در این تحقیق، یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده همراه با یک رابط کاربر گرافیکی برای اندازه گیری، ارزیابی و ارایه سیاست بهبود بهره وری در معادن مطابق با چرخه مدیریت بهره وری طراحی و پیاده سازی شده است. سیستم خبره شامل مجموعه قواعد مرتبط با نحوه محاسبه و تحلیل شکاف بهره وری بوده و موتور استنتاج بر مبنای تحلیل قواعد پیشرو است. سیاست های کلان بهبود بر اساس شاخص های کمی و کیفی ارایه می شود. به منظور ارزیابی متغیرهای موثر و تعیین اهمیت نسبی این سیاست ها، یک سیستم استنتاج فازی مبتنی بر نظرات خبرگان نیز پیاده سازی شده است. برای بررسی کارکرد سیستم، از داده های یک مجتمع تولید طلا در یک دوره هشت ساله استفاده و شاخص های مختلف در حوزه های فنی، مالی، منابع انسانی و بازار تدوین و تحلیل شده است. برای شاخص های با رشد نامطلوب، هفت سیاست بهبود ارایه شده که بیشترین و کمترین سهم به ترتیب مربوط به سیاست "بهبود فرایند تولید" و "مدیریت منابع انسانی" است. بر اساس ارزیابی 40 مولفه کیفی، 21 مورد در وضعیت بهبود سریع قرار گرفت. همچنین پس از اجرای سیستم استنتاج فازی، سیاست "کاهش مصرف انرژی" با اهمیت 56% دارای بیشترین اهمیت به دست آمد.

  کلیدواژگان: بهره وری، سیستم خبره، شاخص، ماتریس IPA
 • فرامرز دولتی ارده جانی*، عباس شرفی، حامد بیگی، بهرام رضایی، جعفر سرقینی صفحات 41-49

  تعیین توزیع فضایی عناصر سمی در محل دپوی باطله های معدن نیازمند ارزیابی خطرات وارایه راهکارهای زیست محیطی می باشد. برای رسیدن به این هدف، از دمپ باطله شرقی معدن انگوران به مساحت 300000 مترمربع نمونه برداری انجام شد. برای این منظور، 38 نمونه ی خاک جهت مطالعه، آنالیز و مدل سازی انتخاب گردید. مطالعات آماری مجموعه داده ها برای برخی از عناصر سمی شامل As،Cd ،Cu وCo صورت پذیرفت. از نظر زمین آماری، جهت حذف داده های خارج از ردیف از روش نمودار Q-Q plot استفاده شد که این امر افزایش ضریب همبستگی نتایج را به همراه داشت. در مرحله بعد، مطالعات زمین آماری از جمله پارامتر های واریوگرام شامل دامنه، سقف، اثر قطعه ای و آزیموت برای عناصر سمی مورد مطالعه محاسبه و توزیع پراکندگی این عناصر بر اساس روش شبیه سازی گوسی متوالی (SGS) مدل سازی شد که نتایج حاصل نشان دهنده مقادیر بالای As در نواحی جنوب، غرب و شمال دمپ باطله می باشد. بعلاوه، مقادیر بالای Cd در نواحی جنوب غربی و شمال شرقی دمپ باطله تعیین گردید. نتایج نشان داد که مقادیر بالای Co و Cuدر نواحی غرب، جنوب و شمال دمپ باطله تجمع پیدا کرده اند. به منظور اعتبارسنجی واریوگرام ها از روش اعتبارسنجی متقابل استفاده شد که یک روش اساسی برای مقایسه تاثیر مدل واریوگرام های مختلف و روش های شبیه سازی در نتایج درونیابی می باشد. ضریب همبستگی برای عناصر As ،Cd ،Cu وCo به ترتیب 885/0، 8056/0، 6867/0 و 9792/0 محاسبه گردید که نشان دهنده اعتبار بالای نتایج شبیه سازی می باشد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر می تواند در ارایه راهکارهای مدیریت زیست محیطی باطله های معدنی برای کنترل آلاینده های سمی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: شبیه سازی گوسی متوالی، مدل واریوگرام، داده های خارج از ردیف، عناصر خطرناک، دمپ باطله
 • زهره رضائی، مجید عطایی پور*، حسن مدنی صفحات 50-64

  تحلیل و محاسبه شبکه های تهویه یکی از مهمترین بخش های طراحی، پیش از استخراج است. شبکه طراحی شده در حین عملیات استخراج ممکن است تحت تاثیر پارامترهایی داخلی و خارجی قرار گیرد و در نتیجه کارایی پیش بینی شده در مرحله طراحی را نداشته باشد. شناسایی پارامترهای دخیل در کارایی یک شبکه تهویه در طول مرحله های آماده سازی و فرایند استخراج اهمیت فراوانی دارد. با در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در تغییرات مقاومت ناشی از عوامل داخلی و خارجی، ورودی مدل تحلیل حساسیت شبکه تهویه، تغییرات مقاومت در نظر گرفته شده است. شیب تفاضل محدود تغییرات شدت جریان پس از هر بار تغییر مقاومت نسبت به شدت جریان در حالت عادی به عنوان کمیت حساسیت اندازه گیری شده است. آنالیز حساسیت برای شبکه تهویه معدن تخت انجام شده است. تغییرات مقاومت در تونل اصلی که وظیفه حمل و نقل پرسنل و مواد حاصل از استخراج را بر عهده دارند به عنوان وروودی مدل تحلیل حساسیت در نظر گرفته شده است. بر اساس رابطه افت فشار، تغییرات شدت جریان همه شاخه ها به ازای هر بار تغییر به عنوان خروجی مدل ذخیره شده است. شیب تفاضل محدود تغییرات شدت جریان پس هر بار اعمال تغییر مقاومت به عنوان مقدار حساسیت هر شاخه محاسبه شده است. بیشترین مقدار معرف حساس ترین شاخه نسبت به تغییر مقاومت در تونل اصلی است. حساس ترین شاخه، تونل خروج هوای تهویه شده از بخش های مختلف معدن و دویل تهویه منتقل کننده هوا بین دو تراز ارتفاعی متفاوت است. شاخه های با حساسیت بالا ریسک بالاتری برای از کار افتادن دارند بنابراین می توان حساسیت هر شاخه از شبکه را به عنوان ضریبی در مدل تحلیل قابلیت اطمینان شبکه های تهویه وارد کرد

  کلیدواژگان: تحلیل حساسیت، شبکه، تهویه، ریسک، معدن تخت
 • مطالعات دورسنجی با استفاده از آنالیز طیفی در محدوده معدنی کائولن زنوز به منظور تعیین گستره ماده معدنی
  توحید نوری، راشد پورمیرزائی*، فریدون ملایی کشکی صفحات 65-81

  معرفی مناطق امیدبخش جدید در اطراف کانسارهای شناخته شده، یکی از اهداف مهم برای مدیران و صاحبان معادن فعال می باشد. در این راستا، استفاده از داده های دورسنجی مالتی اسپکترال به دلیل در دسترس بودن و هزینه های پایین آنها در مطالعات زمین شناسی، اکتشاف کانی ها و به نقشه در آوردن آلتراسیونها از طرف مهندسین اکتشاف از اولویت برخوردار است. در این مطالعه گسترش ماده معدنی در اطراف ذخیره اصلی کایولن زنوز با استفاده از دو نوع داده لندست 8 و استر بررسی می شود. معدن کایولن زنوز به عنوان بزرگترین معدن کایولن خاورمیانه، در شهرستان مرند استان آذربایجانشرقی واقع شده است. در این مطالعه همچنین سعی شده است مقایسه ای بین نتایج داده لندست 8 و استر انجام گیرد. در مطالعه حاضر، ابتدا پیش پردازش داده ها شامل تصحیح اتمسفری و تصحیح توپوگرافی و حذف اثر پوشش گیاهی انجام شد. سپس با استفاده از آنالیز طیفی، طیف کانی های اصلی در منطقه شناسایی شد و در نهایت با استفاده از روش کلاس بندی شبکه عصبی، به عنوان یک روش غیرخطی و نظارت شده فراوانی کانی ها به نقشه در آمد. جهت اعتبار سنجی نتایج از دو روش اعتبار سنجی مجازی و نمونه برداری صحرایی استفاده شد. نتایج به دست آمده بیانگر آنست که استفاده از داده های به کار برده شده در اکتشاف کایولن بسیار موفقیت آمیز بوده و همچنین چند منطقه پر پتانسیل برای مطالعات تفصیلی پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: لندست 8، استر، کائولن، آنالیزطیفی، شبکه های عصبی مصنوعی
|
 • Mohammad Izadshenas, Jafar Khademi Hamidi *, Hadi Sabouri Pages 1-9

  Rock cuttability always has been recognized as one of the most effective parameters in selection and design of cutting tools and prediction performance of mechanical excavator machines. Field, experimental and theoretical methods have been applied into determination of rock cuttability. In this study, the theoretical model of rock cutting forces estimation presented for V-shape disc cutters was modified taking into account the influence of cutter edge radius. In order to validate the proposed model, full-scale rock cutting test data presented by Balci and Tumac (2012) and t-test with 99% interval confidence have been implemented. The results showed that there is a strong correlation between estimated rock cutting forces and real data, and since the p-value is more than α=0.01, both methods have the same values on average. To study the effect of edge radius of V-shape disc cutters, the proposed model was used. The results showed that for a constant edge angle, increasing edge radius increases cutting forces of blunt disc cutter more than those of sharp disc cutter. Also, with increase in penetration depth, the effect of edge radius on cutting forces diminishes in such a way that the cutting forces approach those of sharp disc cutter. In other hands, increasing edge angle caused a non-linear increase in blunt disc cutter cutting forces for a constant penetration depth.

  Keywords: Linear rock cutting test, Theoretical cuttability model, V-Shape disc cutter, Edge radius
 • Mostafa Maleki Moghaddam *, Hamzeh Amiri, Saeed Zare, Hamid Reza Rahimipoor, Samad Banisi Pages 10-18

  The primary grinding of the concentration plant No.1 at the Sarcheshmeh copper complex includes eight ball mills working in a closed circuit with hydrocyclones. Due to the importance of the density of hydrocyclones in the classification process, the overflow density control loop was included in the initial plant design. Because of high cost, additional maintenance efforts, safety issues and constraints of nuclear density meters, this control loop never became operational. In this research, the percent solids was determined based on the mass balance equations in a format of a soft sensor. These sensors are computer programs that are used as an inexpensive alternative to hardware sensors and their use has increased in the material processing industry in the recent years. After transferring of the measured data to the control room, a program based on mass balances of solid and water the calculations for all 8 ball mills was prepared. To start the overflow density control loop, a control valve was installed on the inlet of the hydrocyclones feed tank. With the installation of hardware and the use of a soft sensor, the hydrocyclones overflow density control loop made operational for one of the ball mills. The monitoring of the circuit showed that the percent solids fluctuation of hydrocyclones overflow decreased from the range of 30.4 ± 4.5 when the percentage of solids was not displayed to a range of 28 ± 0.5 when using the percent solids control loop was operational. Furthermore, the measurement of the size distribution indicated that the percent of material finer than 75 microns of the overflow increased from 63.5% to 67% on account of installation of the control loop.

  Keywords: Ball mill, Hydrocyclone, Control Loop, Percent Solids, Sarcheshmeh
 • Optimization of tailings dewatering process in gold processing plants using hydrocyclone
  Ataallah Bahrami *, Saghar Farajzadeh, Mohsen Eftekhari Pages 19-26

  Dewatering and water recycling operations in mineral concentration processes lead to not only cost-effective water use, but also less waste disposal to the environment. In this study, optimization of dewatering process in Zareshouran gold processing plant is carried out using hydrocyclone containing circuit. For this purpose, 12 experiments using 4 spigots with 2, 3, 6, 9 mm diameter, and in 3 operation state of spray discharge, transition state and rope discharge have been conducted. Dewatering capability of hydrocyclone is evaluated based on solid weight percent and solid recovery of underflow stream. The results indicate that in the same operation state, increase in spigot diameter leads to an increase in solid recovery and a decrease in solid weight percent of underflow stream. On the other hand, as the operation state tends to rope discharge solid weight percent and solid recovery of underflow increases simultaneously. Therefore, it can be stated that spray discharge pattern has a higher dewatering capability. Using a spigot with 6mm diameter in the operation state of spray discharge, solid recovery and solid weight percent reaches 75 and 61%, respectively. In this condition, if hydrocyclone is considered as the first step of dewatering process, 75% of the feed solid content can be directly transferred to tailings dam at a lower cost. On the other hand, the overflow stream carries only 25% of feed solid content. If pressure filter present in current dewatering system are considered as the second step of dewatering process, their feed slurry will be reduced by 75%. This means an overall increase in dewatering system capacity by hydrocyclone.

  Keywords: Hydrocyclone, dewatering, Optimization, discharge pattern, Zareshouran gold processing plant
 • Designing and utilizing expert systems for evaluating mining productivity
  Hossein Fanoudi, Ahmad Reza Sayadi *, Ali Rajabzadeh Pages 28-39

  In this research, a rule-based expert system, with a graphical user interface, has been designed and implemented to measure, evaluate and provide a policy of improving mining productivity corresponding to the productivity management cycle. The expert system includes a set of rules related to how to calculate and analyze the productivity gap, and the inference engine is based on the analysis of the leading rules. Major policies are being improved based on quantitative and qualitative indicators. In order to evaluate the effective variables and to determine the relative importance of these policies, a fuzzy inference system based on expert opinions has also been implemented. To evaluate system performance, data from a gold mining complex was used for a period of eight years, and various indicators were developed in technical, financial, human resources and markets. For undesirable growth indicators, seven improvement policies were presented, with the highest and lowest share being related to the policy of "improving the production process" and "human resource management." Based on the evaluation of 40 qualitative components, 21 cases were in a rapid recovery situation. Also, after implementing the fuzzy inference system, the policy of "reducing energy consumption" with the importance of 56% was the most important.

  Keywords: productivity, Expert system, Indicator, IPA matrix
 • Abbas Sharafi, Hamed Beigi, Bahram Rezaei, Jafar Sargheini Pages 41-49

  Mining operations and waste resulting from it can be considered as one of the most important sources of hazardous elements in the environment. Identification of the spatial distribution of toxic elements in the mine waste dump systems requires the assessment of environmental hazards and strategies. To achieve the goal, the sampling was conducted on a waste dump located in the east of Angouran mine at an area of 300,000 square meters. For this purpose, 38 soil samples were selected for study and modeling. Statistical studies of the data set for As, Cd, Cu and Co elements were performed. In addition, Q-Q plot was used to remove outlier from the data, which resulted in an increase in the correlation coefficient of the results. In the next step, statistical analyses were performed to determine variogram parameters for the studied elements and the distribution of toxic elements was modeled on the basis of sequential Gaussian simulation (SGS) method, which results in high concentrations As in the south, west, and north of the dump. Elevated concentration of Cd can be seen in the southwest and northeast parts of the dump. Also, high concentrations of Co and Cu accumulate in the western, southern and northern parts of the dump. In order to validate variograms, cross-validation method was employed which is a fundamental method for comparing the effect of different variogram models and simulation methods on interpolation results. Correlation coefficients for As, Cd, Cu and Co elements were 0.885, 0.8056, 0.6867 and 0.9792, which represent the validity of simulation results.

  Keywords: Sequential Gaussian Simulation, variogram model, Outlier, toxic elements, waste dump
 • Zohre Rezaei, M Ataeepour *, Hassan Madani Pages 50-64

  Underground mine ventilation networks are affected by various parameters which have not been seen at the planning phase. The efficiency of ventilation network is related to this parameter. In this research, resistance variation is defined as one of the parameters involved in ventilation performance. Uncertainty of resistance variation in ventilation networks during mine life was modeled by sensitivity analysis method. For this goal, limited differential gradient of flow alteration against variation of resistance was calculated for each branch. The proposed method was implemented for the TAKHT mine ventilation network. Changes of resistance at main tunnel responsible for the transportation of persons and extracted materials were considered as inputs of the sensitivity analysis model. The maximum amounts of limited differential gradient are related to the most sensitive branches against resistant variation in the main tunnel. They are an air outflow tunnel and a ventilation duct. High-sensitivity branches have a higher risk for failure in the ventilation system, so the sensitivity of each branch can be considered as a factor in the reliability analysis model.

  Keywords: Sensitivity analysis, Network, ventilation, Risk, Takht mine
 • Mineral Mapping in Zonouz Region Using Multi-Spectral Remote Sensing Data to Identify the Kaolin Extension
  Tohid Nouri, Rashed Poormirzaee *, Fereydoun Mollaei Koshki Pages 65-81

  Exploration of the new mineral deposits around the existing mines is an important objective in mining industry. Using multispectral remote sensing images, due to their diversity and vast availability is a useful tool to meet this purpose. In this research, the Zonouz region was investigated for discovering new high potential kaolinite mineralization areas using Landsat8 and ASTER data. Zonouz kaolin mine which is located in Marand county, East-Azarbaijan, is the biggest kaolin deposit in the Middle-East. In the current research, the capability of Landsat8, as a new generation multispectral data, and ASTER data were examined in mineral detection. At first, the preprocessing of data, i.e. atmospheric and topographic corrections and elimination of the vegetation cover were carried out. Then, the spectral profiles of the endmembers of the study area datasets were extracted. Identification of the extracted endmembers was done by comparison of the unknown spectra with reference spectra of the USGS spectral library, and 3 minerals including kaolinite, quartz, and Fe-bearing minerals were identified. Finally, the distribution maps of the identified minerals were extracted by using of the artificial neural networks, as a non-linear supervised method. To the best of our knowledge, the applied neural networks structure has not been implemented on LANDSAT 8 and ASTER data earlier. This research is also the first implementation of LANDSAT 8 and ASTER data in Zonouz kaolin region for extension mapping of the kaolin. Two different approaches including virtual verification and field sampling were applied for validation of the results. According to the Findings of this research, both of ASTER and Landsat8 datasets proved successfulness for identifying the kaolinite; but the Landsat 8 data exhibited better performance in detecting and mapping of the quartz and hematite. Finally, 6 promising areas were determined as high potential zones of kaolinite mineralization for future studies.

  Keywords: Landsat8, ASTER, Kaolin, Spectral Analysis, Artificial neural networks