فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال سوم شماره 25 (تابستان 1399)
 • سال سوم شماره 25 (تابستان 1399)
 • جلد اول
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدی حسن بگلو* صفحات 1-15
  قابلیت مقایسه یکی از مشخصه های کیفی اطلاعات مالی است که سودمند بودن آن را افزایش می دهد و به کاربران امکان می دهد تا شباهت ها و تفاوت های عملکرد مالی شرکت ها را شناسایی کنند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دوره تصدی مدیرعامل بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر اندازه حسابرس می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) می باشد. کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش بوده که با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 123 شرکت انتخاب شده و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1392 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که دوره تصدی مدیرعامل بر قابلیت مقایسه صورت های مالی بررسی تاثیر معنادار دارد. اندازه حسابرس، تاثیر مستقیم دوره تصدی مدیرعامل بر قابلیت مقایسه صورت های را تقویت می کند.
  کلیدواژگان: قابلیت مقایسه صورت های مالی، دوره تصدی مدیرعامل، اندازه حسابرس
 • امیر جوادی نیا* صفحات 16-32
  هدف از این تحقیق تبیین توانایی درک کیفیت اطلاعات حسابداری توسط کارکنان عادی و چگونگی برخورد ایشان با میزان کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. نمونه آماری شامل 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله از 1393 تا 1397 انتخاب گردیده است. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی و در فرضیات در حیطه تحقیقات همبستگی میباشد. داده های مربوط به این پژوهش از سایت بورس ویو و یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی استخراج گردید و به منظور طبقه بندی این داده از نرم افزار Excel2017 و همچنین برای آزمون فرضیه از مدل رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم یافته در نرم افزار EViews10 استفاده شده است. و در ارتباط با اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری از چهار روش مختلف استفاده گردید . نتیجه آزمون فرضیه نشان می دهد کارکنان از توانایی لازم جهت درک کیفیت اطلاعات حسابداری برخوردارند چرا که رابطه معکوس و معناداری بین کیفیت اطلاعات حسابداری و میزان حقوق و دستمزد کارکنان یافت گردید.
  کلیدواژگان: کیفیت اطلاعات حسابداری، هزینه حقوق و دستمزد، کیفیت اقلام تعهدی
 • سید رامین نایب اصل* صفحات 33-45
  سازمان های امروزی به منظور موفقیت در کسب و کار نیازمند درک صحیح از مشتریان و خواسته های آن ها می باشند. مدیریت ارتباط با مشتری ابزاری کارآمد برای به دست آوردن، نگهداری و افزایش رضایت مندی مشتریان می باشند که در نتیجه اجرای آن وفاداری مشتریان به سازمان را در پی خواهد داشت. بانک ها از سازمان هایی هستند که به لحاظ ماهیت کار خود بسیار نیازمند فرآیندهای مدیریت ارتباط با مشتریان می باشند. در این پژوهش درصدد آن هستیم تا با ارایه مدل بهینه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی با رویکرد بهبود وضعیت مالی و سود آوری، مولفه های اساسی و کلیدی را شناسایی نموده و بر اساس اهمیت و عملکرد مولفه های مختلف CRM، برنامه بهینه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری را مشخص نماییم نتایج حاکی از آن بود که مهمترین معیارهای اصلی عبارتند از : 1- مشتری محوری 2- وفاداری 3- شناخت نیاز 4- درک متقابل 5- انعطاف پذیری و مولفه های که بالاترین امتباز را در شاخص ها بدست اورند عبارتند از : 1- ارایه خدمات سریع به مشتریان 2- درک صحیح نیازهای مشتریان کلیدی از طریق فرآیند یادگیری مستمر 3- وجود سیستم بازخورد دقیق از مشتریان و عمل به آن 4- انعطاف پذیری مدیریت و کارکنان برای ارایه خدمات جدید 5- توجه مدیران ارشد به مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک اصل ضروری 6- تلاش برای جلب وفاداری مشتری از راه های گوناگون.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، بهبود وضعیت مالی، سود آوری، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • سید رامین نایب اصل* صفحات 46-53
  مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات در گروه تحقیقات کتابخانه ای- میدانی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر موفقیت پروژه و استراتژی های کسب و کار است جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیر عاملان شرکتهای تولیدی و صنعتی شهر تهران می باشند. لذا با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برای کل جامعه با توجه به جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن توسط تعدادی از اساتید دانشگاه و متخصصین حیطه مذکور تایید شده است. میزان پایایی پرسشنامه نیز بالای 7/0 به دست آمد که نشان از مناسب بودن ابزار گرد آوری داده ها می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آماره های توصیفی و استنباطی انجام شده است. به منظور ارایه مدل از نرم افزار AMOS بهره گرفته شد. در نهایت نتایج نشان داد که بعد فناوری ، بعد ساختار، بعد فرهنگ مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنی‏داری بر سودآوری استراتژی کسب و کار داشته و بعد فناوری مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنی داری بر موفقیت پروژه نداشته اما بعد ساختار و فرهنگ بر موفقیت پروژه تاثیر مثبت و معنی دار داشته است .
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مدیریت پروژه، استراتژی های کسب و کار
 • شکیبا یوسف پور*، زهرا حاصل دوست، احمد هوشمند، امیر شمس صفحات 54-68
  فاصله انتظارات از نظر حرفه حسابرسی به عنوان یک مبحث با اهمیت تشخیص داده شده است. از همین رو بقاء و غنای خدمات حسابرسی در دوره های انقلاب های صنعتی قابل توجه بوده و باید انتظارات جامعه از این خدمات در این دوره ها تامین کند. از این رو هدف این تحقیق مروری بر چشم اندازهای حسابرسی در حال ظهور در عصر انقلاب صنعتی چهارم می باشد. آینده حسابرسی و حسابداری متنوع و روشن است، پیشران هایی مانند زنجیره بلوکی، دیجیتال سازی مالیات، بانکداری باز، در حال تغییر دادن کار حسابرسان و حسابداران هستند و آن ها باید همواره پیشگام بوده و مطمین شوند که عقب نمی مانند. هوش مصنوعی یادگیری ماشین، بخشی از آینده حرفه حسابرسی و حسابداری بوده که این بخش به نوبه خود چیز خوبی است. نیازی به نگرانی در مورد دقت وجود ندارد. همیشه حسابداران و حسابرسان واجد شرایط، آماده هستند تا ارقام تولیدشده به وسیله فناوری خودکار را کنترل و درست بودن اطلاعات را اعتبار سنجی کنند. حسابرسان و حسابداران باید به عقب برگردند و به هدف های خود در مورد فناوری با دقت فکر کنند. با سرعت بیشتر خود را با تغییر همراه سازند و چابک بمانند. این انقلاب را نمی توان نادیده گرفت.
  کلیدواژگان: چشم انداز حسابرسی، چالش های حسابرسی، انقلاب صنعتی
 • علی رمضانی*، فرشته پورقنبری صفحات 69-84

  هدف از این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده بازخرید سهام در طول دوره سیاست های پولی غیر متعارف شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد، در راستای دستیابی به هدف مذکور ، تعداد 88 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 5 ساله پژوهش (1397- 1393) در خصوص آن ها قابل دسترسی بود، انتخاب شدند. آزمون فرضیه های این مطالعه با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت انجام شده که در علوم رفتاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، برای انجام تحلیل های نهایی، از نرم افزار Stata استفاده شده است. نتایج نشان داد که شرکت های دارای جریان نقدی آزاد تر و هزینه های استقراض پایین تر احتمال بیشتری دارد که برای بازخرید سهام اقدام کنند ، شرکت هایی با اهرم مالی بالاتر احتمال دارد از بازخرید سهام امتناع کنند و شرکت ها سود سهام و بازخرید سهام را به منظور جلب رضایت ذینفعان خود ، تعدیل می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد. از دیدگاه جزیی تر ، این مقاله بینش و شواهد جدیدی را برای پشتیبانی از این دیدگاه که باید ساختار مالی به عنوان یک عامل مهم در تعیین اثرات سیاست پولی غیر متعارف در نظر گرفته شود ، ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: سیاست پولی غیر متعارف، بازخرید سهام، ساختار مالی
 • ناصر پرویزلو، بهنام سیف الله زاده صفحات 85-96

  سیستم کنترل های داخلی در شرکت اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی را افزایش می دهد و مطابق با قوانین و مقررات بوده و بر قابلیت اعتماد گزارش های مالی اثر مهمی دارد و می تواند منجر به کارایی سرمایه گذاری گردد. در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شهرت حسابرس بر ارتباط بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری پرداخته شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع تحقیقات علی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که تعداد 118 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های 1393 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدل ها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ارتباط منفی و معنادار دارد. ولی، شهرت حسابرس بر ارتباط بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر ندارد.

  کلیدواژگان: کارایی سرمایه گذاری، ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی، شهرت حسابرس
 • سیروس سعادتی*، عسگر پاک مرام صفحات 97-123

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین از آمار و اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران، در دوره 1389- 1395 شامل 110 شرکت نمونه و 770 مشاهده استفاده شده است، تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه های پژوهش بررسی شود. نتایج نشان می دهد که مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی همچون استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری تاثیر منفی دارد. بدین معنی که در شرکت هایی که جریان های نقد آزاد بالا است، ارتباط ویژگی های حاکمیت شرکتی و سطح سرمایه گذاری منفی است.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، جریان های نقد آزاد، سطح سرمایه گذاری
 • حبیب الله نخعی، جمشید شاهرخی * صفحات 124-140

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عوامل مرتبط با حسابرسی بر تغییر حسابرس از دیدگاه صاحبکاران انجام شده است. این تحقیق کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی، مبتنی بر آزمون T تک نمونه ای است و همچنین از نظر روش اجرا پیمایشی (با تعداد 153 پرسشنامه) است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش تعداد 153 تا از صاحبکاران (مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها) می باشند. که برای آزمون فرضیه های و پایای پرسشنامه تحقیق از نرم افزارهایR  </em></strong>وSPSS کمک گرفته شده است. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد بین عوامل حق الزحمه حسابرس، اظهارنظر حسابرس، کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرسی، دامنه حسابرسی،اندازه موسسه حسابرسی، تمامی متغیرها به جز عامل اندازه موسسه حسابرسی با تغییر حسابرس رابطه معنی داری دارند.

  کلیدواژگان: تغییر حسابرس، کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرسی، اظهارنظر حسابرس، دامنه حسابرسی
 • محمد محمدی * صفحات 141-158

  با توجه به توسعه فناوری ، شرکت ها و بنابراین بخش حسابداری عموما تحت تاثیرعوامل ذیل قرار دارند: دیجیتالی شدن مشاغل ، پتانسیل شدید ایجاد شده توسط اینترنت ، پیامدهای داده های بزرگ و اهمیت روزافزون به داده کاوی. در این زمینه محاسبات ابری راه خود را آغاز کرد و مدلهای جدید تجاری ایجاد کرد.هدف اصلی مقاله "بررسی روش های تاثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری" بوده و هدف پژوهش حاضر توسعه و گسترش دانش موضوعی درباره تاثیر پدیده های فن آوری اطلاعات در زمینه شرکت های حسابداری و فعالیت مشاوران حسابداری می باشد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و جامعه آماری آن شرکت های حسابداری استان تهران می باشد.در این مطالعه روش های فناوری اطلاعات در قالب چهار مورد شامل(بلاک چین،اینترنت اشیاء،حسابداری ابری و دیتاهای بزرگ) و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.نمونه آماری شامل 35 شرکت حسابداری و روش تجزیه و تحلیل داده ها معادلات ساختاری می باشد.فرضیه های تحقیق با توجه مورد آزمون گرفت. در نهایت،. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حسابداری ابری بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر معنادار و مثبتی دارد و باقی فرضیه ها تایید نشد.

  کلیدواژگان: کیفیت اطلاعات حسابداری، اینترنت اشیاء، حسابداری ابری، بلاکچین، دیتاهای بزرگ
|
 • Mahdi Hasan Beglo * Pages 1-15
  Comparability is one of the qualitative characteristics of financial information that increases its usefulness and allows users to identify similarities and differences in the financial performance of companies. The present study examines the impact of the CEO's tenure on the ability to compare financial statements with an emphasis on auditor size. This research is applied in terms of purpose and in terms of methodology, correlation is a type of causal (post-event) research. All companies listed on the Tehran Stock Exchange have been selected as the statistical population of the study. Using the systematic elimination method, 123 companies were selected and surveyed over a period of 6 years between 1392 and 1397. The method used to collect information is library and multiple linear regression has been used to test the hypotheses. Stata version 15 software was used to perform the tests and estimate the models. The results of the research show that the tenure of the CEO has a significant effect on the ability to compare financial statements. The size of the auditor reinforces the direct impact of the CEO's tenure on the ability to compare statements.
  Keywords: Ability to compare financial statements, CEO period, Auditor size
 • AMIR JAVADY NIA * Pages 16-32
  The purpose of this study is to explain the ability of ordinary employees to understand the quality of accounting information and how they deal with the quality of accounting information. The statistical sample includes 127 companies listed on the Tehran Stock Exchange in a period of 5 years from 2014 to 2018 has been selected. Based on the objectives of this research, it is of the type of applied research and in hypotheses in the field of correlation research. The data for this study were extracted from the Weiss Exchange site and explanatory notes along with the financial statements, and in order to classify this data from Excel2017 software, as well as to test the hypothesis of the regression model of minimized squares generalized in the software. EViews10 has been used. And in connection with measuring the quality of accounting information, four different methods were used. The results of the hypothesis test show that employees have the necessary ability to understand the quality of accounting information because the inverse and significant relationship was found between the quality of accounting information and employees' salaries and wages.
  Keywords: The quality of accounting information, the cost of wages, the quality of accruals
 • Seyed Ramin Nayebasl * Pages 33-45
  Today's organizations need to understand customers and their needs in order to be successful in business. Customer relationship management is an effective tool for gaining, maintaining and increasing customer satisfaction, which will lead to customer loyalty to the organization. Banks are organizations that, by the nature of their work, are in dire need of customer relationship management processes. In this research, we try to identify the optimal key and key components by presenting the optimal model of customer relationship management in Keshavarzi Bank with the approach of improving financial situation and profitability, and based on the importance and performance of different CRM components, Determining customer relationship The results showed that the most important main criteria are:1- Customer-centricity 2- Loyalty 3- Knowing the need 4- Mutual understanding 5- Flexibility and the components that get the highest score in the indicators are: 1- Providing fast services to customers 2- Proper understanding of the needs of key customers through Continuous learning process 3- Existence of accurate customer feedback system and its implementation 4- Management flexibility and employees to provide new services 5- Attention of senior managers to customer relationship management as an essential principle 6- Efforts to attract customer loyalty through ways Miscellaneous.
  Keywords: Customer Relationship Management (CRM), Financial Status Improvement, Profitability, Hierarchical Analysis Process
 • Seyed Ramin Nayebasl * Pages 46-53
  The present study is in the field of library-field research in terms of practical purpose and in terms of data collection method. The purpose of this study is the effect of knowledge management dimensions on project success and business strategies. The statistical population of this study is all CEOs of manufacturing and industrial companies in Tehran.Therefore, due to the unlimited number of statistical population, the number of statistical samples for the whole community according to Morgan's table is 384 people. The data collection tool is a constructed researcher-made questionnaire whose validity has been confirmed by a number of university professors and experts in the field. The reliability of the questionnaire was higher than 0.7, which indicates that the data collection tools are appropriate. Data analysis was performed using SPSS software and descriptive and inferential statistics. AMOS software was used to provide the model.Finally, the results showed that the dimension of technology, the dimension of structure, the dimension of knowledge management culture had a positive and significant effect on the profitability of business strategy, and the dimension of knowledge management technology did not have a positive and significant effect on project success. It has had a positive and significant impact.
  Keywords: Knowledge Management, project management, Business Strategies
 • Shakiba Yoosefpoor *, Zahra Haseldoost, Ahmad Hoshmand, Amir Shams Pages 54-68
  The expectation gap has been identified as an important issue for the audit profession. Therefore, the survival and richness of audit services in the periods of the industrial revolutions is significant and must meet the expectations of society from these services in these periods. Therefore, the aim of this study is to review the emerging audit prospects in the era of the Fourth Industrial Revolution. The future of auditing and accounting is diverse, with advances such as block chain, tax digitalization, open banking, changing the work of auditors and accountants, and they must always be pioneers and ensure that they do not lag behind. Machine learning artificial intelligence is part of the future of auditing and accounting, which is a good thing in itself. There is no need to worry about accuracy. Competent accountants and auditors are always ready to control the numbers produced by automated technology and validate the accuracy of the information. Auditors and accountants need to go back and think carefully about their technology goals. Fast forward to change and stay agile. This revolution cannot be ignored.
  Keywords: Auditing Perspective, Audit Challenges, Industrial Revolution
 • ali ramazani *, fereshteh por ganbari Pages 69-84

  The aim of this study was to investigate the determinants of stock repurchase during the period of unconventional monetary policy of companies listed on the Tehran Stock Exchange. (1397-1393) In addition, they were accessible, they were selected. The hypotheses of this study were tested using a regression model of tobit, which has received less attention in behavioral symptoms. In this study, Stata software was used to perform static analyzes. The results showed that companies with freer cash flow and lower borrowing costs were more likely to repurchase shares, companies with higher financial leverage were more likely to refuse to repurchase shares, and companies were more likely to reap dividends and repurchase shares in order to attract. They regulate the satisfaction of their stakeholders. The results also show. From a more detailed perspective, this paper provides new insights and evidence to support the view that financial structure should be considered an important factor in determining the effects of unconventional monetary policy.

  Keywords: Unconventional monetary policy, stock repurchase, financial structure
 • naser parvizlou*, behnam seifolahzade Pages 85-96

  The internal control system in the company increases the trust of users of financial statements and is in accordance with the rules and regulations and has an important effect on the reliability of financial statements and can lead to investment efficiency. In the present study, the effect of auditor reputation on the relationship between poor internal control in financial reporting and investment efficiency has been investigated. This research is applied in terms of purpose and in terms of methodology, correlation is a type of causal research. The statistical population of the study was all companies listed on the Tehran Stock Exchange, of which 118 companies were selected as the research sample and were surveyed over a period of 5 years between 2014 and 1397. The method used to collect information was library and multiple linear regression was used to test the hypotheses. Stata software version 15 was used to perform the tests and final estimation of the models. The results show that there is a significant negative relationship between the weakness of internal control in financial reporting and investment efficiency. However, the auditor's reputation does not affect the relationship between poor internal control in financial reporting and investment performance.

  Keywords: Investment efficiency, weak internal control in financial reporting, auditor reputation
 • siroos saadati *, Asghar Pakmaram Pages 97-123

  The purpose of this study is to investigate the dependence of transactions and audit costs (the role of internal audit performance) in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Therefore, statistics and information related to companies admitted to the Iranian capital market in the period 1390-1396, including 110 sample companies and 770 observations, have been used to examine the relationship between variables to test the research hypothesis. The results of the model estimation indicated that the total assets of the company due to the role of internal auditor lead to a reduction in audit costs and the restated financial statements according to the role of internal auditor, financial leverage, return on assets, current assets and Non-current, company profit and loss and company size lead to increased audit costs.

  Keywords: Corporate governance, free cash flows, level of investment
 • rambod kaveh birjandi, jamshid shahrokhi * Pages 124-140

  The aim of this study was to investigate the effect of audit-related factors on auditor change from the perspective of employers. This applied research is descriptive-correlation-based in terms of how information is collected, descriptive-correlational, and also in terms of survey performance (with 153 questionnaires). The statistical population studied in this study is 153 owners (CEOs and members of the board of directors of companies). R and SPSS software have been used to test the hypotheses and reliability of the research questionnaire. The results at the five percent error level showed that all variables have a significant relationship between auditor's fees, auditor's comment, audit quality, audit size, audit scope, audit firm size, all variables except the auditor firm size factor.

  Keywords: Auditor change, audit quality, audit size, auditor's comment, audit scope
 • mohamad mohamadi * Pages 141-158

  Due to the development of technology, companies and therefore the accounting sector are generally affected by the following factors: the digitalization of jobs, the intense potential created by the Internet, the consequences of big data and the growing importance of data mining. In this regard, cloud computing has started its way and created new business models. The main purpose of the article is to "study the methods of impact of information technology on the quality of accounting information" and the aim of the present study is to develop and expand thematic knowledge about the impact of information technology phenomena. Accounting companies and accounting consultants. Data collection through a questionnaire and its statistical population are accounting companies in Tehran province. In this study, information technology methods will be examined in the form of four items (Blockchain, Internet of Things, cloud accounting and big data) and its impact on the quality of accounting information. Statistical sample includes 35 accounting companies and data analysis methods. Structural equations. Research hypotheses were tested according to. Finally, the research findings indicate that cloud accounting has a significant and positive effect on the quality of accounting information and the rest of the hypotheses were not confirmed.

  Keywords: Accounting Quality Information, Internet of Things, Cloud Accounting, Blockchain, Big Data