فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 9، پاییز و زمستان 1398)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 9، پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید محمدتقی تقوی فرد*، محمدجواد جلیلی، میرعلی سید نقوی، ایمان رئیسی وانانی صفحات 1-26

  این مقاله باهدف شناسایی اهمیت و ضرورت شایسته سالاری و توجه به نقش شایستگی های منابع انسانی در بخش فناوری اطلاعات حوزه بهداشت و درمان تدوین شده است. در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از برخی مدل های مطرح بین المللی در خصوص شایستگی های منابع انسانی فعال در حوزه فناوری اطلاعات، ضمن بررسی دقیق اهمیت شایسته سالاری در بخش فناوری اطلاعات حوزه بهداشت و درمان، شاخص های مهم شایستگی مدیران ارشد بخش بهداشت و درمان نیز، شناسایی شوند. روش تحقیق در مقاله حاضر، آمیخته (کیفی و کمی) و اکتشافی- توصیفی است. همچنین روش تحقیق برای شناسایی شایستگی های کلیدی مدیران استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است؛ بنابراینتوسط مصاحبه با 16 نفر از خبرگان،42 شاخص شایستگی برای مدیران ارشد فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان شناسایی شد. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شایستگی های به دست آمده خلاصه و دسته بندی شدند. این شش گروه شایستگی عبارت اند از مدیریتی، فردی، حوزه سلامت و محل کار، فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات در بخش سلامت، حقوقی و سیاسی. در بررسی شایستگی های مدیران ارشد مشخص شد که اکثر این شاخص ها مربوط به توانایی و علم بالای مدیریت در حوزه فناوری اطلاعات است. همچنین لازم است مدیران ارشد اطلاعات کامل از وضعیت بخش بهداشت و درمان زیر نظر خود به لحاظ هزینه ها، درآمدها، بودجه، کارمندان، مدیران میانی و عملیاتی، سیاست ها، استراتژی ها و قوانین فناوری اطلاعات داشته باشند. با بررسی شایستگی های مدیران ارشد فناوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان مشخص می شود که دانش در مورد سیستم های اطلاعاتی در حد مفاهیم، دانش نظری و کلیات مورد تاکید بوده و قطعا تسلط فنی بالایی را نمی طلبد. تسلط فنی، انجام عملیات نصب و پیکربندی سیستم ها به عهده مدیران سطوح پایین تر است.

  کلیدواژگان: بهداشت و درمان، شایستگی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی
 • هادی زمانی* صفحات 27-47
  هدف این پژوهش، ارزشیابی بلوغ مدیریت دانش با رویکرد استراتژی محور در شرکت برق منطقه ای خوزستان بود. روش پژوهش، ترکیبی تبیینی متوالی از نوع توضیحات تعاقبی و روش پژوهش در بخش کمی، توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری شامل 48 نفر، شامل مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای خوزستان بود که بر اساس مدل بلوغ مدیریت دانش استراتژی محور کروگر در یکی از مراحل بلوغ مدیریت دانش، تخصص یا مسوولیت بر عهده داشتند و با توجه به محدودیت جامعه، از کل شماری استفاده شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‏ ارزیابی بلوغ مدیریت دانش استراتژی محور کروگر، بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین جامعه پژوهش توزیع و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 20 و روش های آمار توصیفی شامل میانه و میانگین و انحراف استاندارد و کمینه و بیشینه استفاده گردید. لازم به ذکر است که برای ارزیابی میزان بلوغ تک‌تک گویه های زیر بخش های مدیریت دانش استراتژی محور از مقایسه میانه با حد متوسط (چارک دوم معادل نقطه 50 درصدی) استفاده شد. نتایج نشان داد شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از مراحل شش گانه بلوغ، در چهار مرحله و از 97 شاخص در 39 شاخص امتیازی کمتر از حد متوسط کسب کرده است که به‌عنوان آسیب های بلوغ مدیریت دانش شرکت گزارش‌شده‌اند. روش پژوهش در بخش کیفی، مطالعه موردی چندگانه بود. مشارکت کنندگان بالقوه این بخش، شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت برق منطقه ای خوزستان بودند. مشارکت کنندگان پژوهش، با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش صاحب نظران کلیدی و بر اساس اشباع نظری انتخاب و علل بروز آسیب های بلوغ مدیریت دانش استراتژی محور از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختمند در قالب مضامین پایه (اولیه)، مضامین سازمان دهنده (اصلی) و مضامین فراگیر، استخراج گردید و در قالب شبکه مضامین ترسیم شد. به‌طورکلی، عدم درک مطلوب از وابستگی دانش و استراتژی، عدم تدوین سیاست ها، استراتژی های شفاف برای مدیریت دانش و عدم مدیریت کارآمد و موثر مدیریت اطلاعات از مهم‌ترین علل بروز آسیب های بلوغ در بوده است که می بایست راهبرد موجود شرکت بازنگری شود و مدیریت دانش به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی راهبرد سازمان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استراتژی، ارزشیابی، بلوغ، پژوهش ترکیب، مدیریت دانش
 • الهام اسدامرجی، ایوب محمدیان، علی رجب زاده قطرمی*، مریم شعار صفحات 48-69

  امروزه سازمان ها برای آنکه در محیط رقابتی از سایر رقبا عقب نمانند، ناگزیر به استفاده و اجرای تحول دیجیتال در سازمان خود هستند؛ اما یکی از مهم ترین ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد درک درست مفهوم تحول دیجیتال در سازمان است. یکی از چارچوب های مهم در زمینه درک و شناخت تحول دیجیتال در همه سازمان ها، مدل بلوغ تحول دیجیتال است. این مدل شامل دو قسمت اصلی ابعاد بلوغ تحول دیجیتال و مراحل بلوغ تحول دیجیتال است. شناخت ابعاد مهم و مراحل بلوغ برای تصمیم گیران سازمان حایز اهمیت است؛ زیرا از این طریق می توانند با درک جایگاه سازمان خود در بلوغ تحول دیجیتال تصمیمات مدیریتی مناسب را اتخاذ نمایند. هدف اصلی تحقیق حاضر ارایه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال و تعیین مراحل آن است. در این مقاله از روش فراترکیب جهت بررسی مدل ها و مراحل مختلف بلوغ تحول دیجیتال در پایگاه های علمی مختلف در اینترنت و ارایه یک جمع بندی جامع از ابعاد و مراحل بلوغ استفاده شده است. درمجموع به 228 مقاله اولیه دست یافته ایم از این تعداد پس از ارزیابی و پالایش های صورت گرفته درنهایت 28 مقاله انتخاب گردید. با تحلیل و تفسیر ابعاد و مراحل بلوغ اشاره شده در مقالات قبلی مدل بلوغ ارایه شده در این مقاله شامل پنج مرحله و 10 بعد است. این ابعاد عبارت اند از رهبری، فناوری اطلاعات، کارمندان، عملیات و فرآیندها، فرهنگ، ساختار سازمانی، نوآوری و تغییرات، استراتژی، محصولات و خدمات هوشمند و مشتری. در انتها با استفاده از مدل بلوغ ارایه شده، میزان بلوغ 20 شرکت دارویی موردسنجش قرار گرفت و یافته ها نشان داد بیشتر شرکت های دارویی در سطح دو و سه از مدل بلوغ قرار دارند.

  کلیدواژگان: ابعاد بلوغ، تحول دیجیتال، شرکت دارویی، فراترکیب، مدل بلوغ
 • فرامرز خالقی*، محمدابراهیم محمدپور زرندی صفحات 63-84

  باوجود اهمیت به کارگیری فناوری اطلاعات، امروزه در بسیاری از سازمان ها شاهد بروز مشکلاتی در رابطه با عدم برآورده شدن نیازهای کسب وکار با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و میزان پایین هم راستایی آن ها با استراتژی های سازمانی و عملکرد کسب وکار هستیم. از سوی دیگر توجه به بررسی هم زمان رابطه سه متغیر فناوری اطلاعات، استراتژی کسب وکار و عملکرد سازمان موردتوجه تحقیقات قبلی نبوده است، به همین خاطر نگارنده را بر آن داشت که به بررسی ارتباط و ارایه مدلی بین هم راستایی سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و استراتژی کسب وکار با عملکرد سازمان بپردازد. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل: کلیه کارکنان واحدهای برنامه ریزی استراتژیک، فناوری اطلاعات و مدیران ارشد شرکت فولاد جنوب بوده است. طی بررسی های به عمل آمده 26 نفر با روش سرشماری کل به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد؛ که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ تایید گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج نشان داد بین استراتژی کسب وکار و استراتژی سرمایه گذاری فناوری اطلاعات؛ بین استراتژی سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و کسب وکار با عملکرد سازمانی؛ بین هم راستایی و ساختار کسب وکار با عملکرد سازمانی؛ بین هم راستایی و سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد؛ بنابراین اگر استراتژی های فناوری اطلاعات و سازمان در یک راستا تعریف شوند و باهم تناسب داشته باشند، استراتژی های سازمان با استراتژی های فناوری اطلاعات یکپارچه شده و باعث بهبود عملکرد سازمانی خواهد شد.

  کلیدواژگان: استراتژی کسب وکار، سرمایه گذاری فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان، هم راستایی استراتژیک
 • حسین خنیفر، حاتم خلیلی پور*، مهدی نداف صفحات 70-96

  امروزه سازمان ها دانش را مهم ترین منبع باارزش می دانند و جهت رقابت با دیگران به مدیریت منابع و قابلیت های فکری خود می پردازند. به همین دلیل بسیاری از سازمان ها برنامه های گسترده ای برای مدیریت اشتراک دانش اجرا نموده اند. آن ها باید برای حمایت از کسب، ذخیره سازی، بازیابی و تسهیم دانش از فناوری های اطلاعاتی استفاده کنند و فرهنگ تسهیم دانش را در بین کارکنان ایجاد نمایند و این کار نیز مستلزم تغییر فرهنگی است. هدف پژوهش بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر خودکارآمدی کامپیوتری و رفتار اشتراکی دانش کارکنان است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اهواز تشکیل می دهند که تعداد آن ها 650 نفر است. با استفاده از جدول مورگان، نمونه 242 نفره با استفاده از پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. روایی پرسشنامه با استفاده ازنظر خبرگان دانشگاهی (روایی محتوایی) و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (919/0). داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 و آموس نسخه 24 موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که فرهنگ عقلایی بر اشتراک دانش (صریح و ضمنی) و خودکارآمدی کامپیوتری تاثیر معناداری دارد. فرهنگ سلسله مراتبی بر اشتراک دانش صریح تاثیر معناداری دارد. فرهنگ گروهی بر خودکارآمدی کامپیوتری تاثیر معناداری دارد، همچنین خودکارآمدی کامپیوتری بر اشتراک دانش (صریح و ضمنی) تاثیر معناداری دارد. تاثیر فرهنگ گروهی بر اشتراک گذاری دانش صریح و تاثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر خودکارآمدی کامپیوتری تایید نشد.

  کلیدواژگان: اشتراک دانش صریح، اشتراک دانش ضمنی، خودکارآمدی کامپیوتری، فرهنگ‌سازمانی
 • محسن حسنی، عاطفه شریف*، فاطمه زندیان صفحات 97-119

  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر تبلیغات شفاهی از طریق کیفیت خدمات الکترونیک است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی - همبستگی است. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسش نامه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان خرده فروش های الکترونیک شهر تهران است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 384 نفر است و درنهایت، 393 پرسش نامه جهت تجزیه وتحلیل گردآوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 25 و PLS نسخه 3 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که متغیر مدیریت دانش مشتری از طریق کیفیت خدمات الکترونیک بر تبلیغات شفاهی تاثیرگذار است. همچنین ابعاد مدیریت دانش مشتری (دانش درباره، برای و با مشتری) تاثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت خدمات الکترونیک دارد. کیفیت خدمات الکترونیک نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر تبلیغات شفاهی دارد. بررسی نیازها، انتقادات، شکایات و به طورکلی مدیریت دانش مشتری عامل کلیدی در بهبود کیفیت خدمات الکترونیک و ارایه خدمات متناسب با نیاز مشتری محسوب می شود. ارایه خدمات متناسب با نیاز مشتری بر ادراک آن ها از کیفیت خدمات و محصولات تاثیرگذار است. اگر خدمات و محصولات به شکل بومی سازی شده و متناسب با نیاز واقعی مشتری باشد، مزایای زیادی برای خرده فروش های الکترونیک و مشتری های آن ها دارد. یکی از مزایای بسیار ارزشمند برای خرده فروش های الکترونیک در این زمینه؛ تبلیغات شفاهی مثبت است که بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا ازجمله آمازون شهرت خود را مدیون آن هستند؛ بنابراین می توان ادعا کرد که با مدیریت دانش مشتری و به تبع آن بالا بردن کیفیت خدمات الکترونیک می توان جریان تبلیغات شفاهی مثبت را بین مشتری ها به راه انداخت.

  کلیدواژگان: تبلیغات شفاهی، تجارت الکترونیک، خرده فروش الکترونیک، کیفیت خدمات الکترونیک، مدیریت دانش مشتری
 • علی سایه میری*، الهام عباس خانی صفحات 120-135
  فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین متغیر کلان اقتصادی و جنبه‌های مختلف زندگی بشر تاثیر می‌گذارد. این مقاله با استفاده از روش متا آنالیز و با توجه به ویژگی‌های مختلف مطالعات رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، با توجه به معیارها تخصصی و مراحل شش‌گانه روش متا آنالیز برای 54 مقاله و پایان‌نامه انجام گردید. درنهایت 17 مطالعه انتخاب گردید و سپس داده‌های آن‌ها به ماتریس مشترک (عمومی) تبدیل و وارد نرم‌افزار استاتا (STATA) و نرم‌افزار جامع متا آنالیز (CAM2) شد. آنگاه اندازه اثر همه مطالعات محاسبه و تجزیه‌وتحلیل گردید. نتایج نشان داد، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی مثبت و در سطح بالا است. همچنین میزان این اثر در کشورهای توسعه‌یافته نسبت به کشورهای درحال‌توسعه قوی‌تر است. همچنین همراه با فناوری اطلاعات و ارتباطات متغیرهای تعدیل‌کننده دیگری همچون نیروی کار، سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه ناخالص داخلی نیز تاثیرگذار بوده‌اند. لذا حصول به رشد اقتصادی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات مستلزم توجه به متغیرهای دیگری نظیر سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی در کنار فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
  کلیدواژگان: اثرات ثابت، اندازه اثر، رشد اقتصادی، فاوا، متاآنالیز
 • سید مهدی سادات رسول*، نازنین حبیبی، امید مهدی عبادتی صفحات 158-174

  با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد، کارشناسان معتقدند که راه اندازی شرکت های نوآفرین  در بستر زیست بوم نوآفرینی می تواند رویکرد موثری برای کشورهای درحال توسعه باشد. با توجه به اینکه تعداد زیادی از شرکت ها شکست می خورند، اما عوامل کلیدی وجود دارد که می تواند شرکت های نوآفرین را در دستیابی به مسیر صحیح تا رسیدن به موفقیت کمک کند. پژوهش پیش رو باهدف شناسایی عوامل موفقیت شرکت های نوآفرین در ایران است که به پیش بینی موفقیت این شرکت ها کمک می کند. یکی از روش های توانمند داده کاوی کشف ارتباط در میان مجموعه ای از داده ها است که حاصل آن کشف یک سری قوانین انجمنی برای شناسایی روابط قوی میان فعالیت های کسب وکار به منظور شناسایی امکان موفقیت است. داده های جمع آوری شده در پژوهش پیش رو شامل 165 مورد شرکت نوآفرین ایرانی است که فعالیت خود را از شتاب دهنده ها آغاز کرده اند. استخراج متغیرهای مستقل پیش بینی کننده موفقیت ابتدا طبق روش تحقیق استخراج شده و سپس به دقت برای هر شرکت نوآفرین وضعیت متغیر مقدار شده است. متغیر وابسته از طریق بررسی وب سایت، نرم افزار کاربردی و... بر مبنای وضعیت فعالیت شرکت نوآفرین ارزیابی شده و در صورت تداوم فعالیت شرکت، شرکت نوآفرین موفق ارزیابی شده است. نهایتا در این پژوهش در فاز اول به کمک الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم گیری، k- نزدیک ترین همسایگی و جستجوی فاخته برای انتخاب موثرترین متغیرهای مستقل یا همان عوامل موفقیت شرکت های نوآفرین شده و در فاز دوم به واسطه این عوامل قواعد انجمنی با اپریوری استخراج شده است. نتایج قواعد انجمنی همچنین گویای این موضوع است که در شرکت های نوآفرین بررسی شده انعطاف پذیری و مقیاس پذیری هم زمان باهم دو عامل مهم جهت موفقیت شمرده می شود.

  کلیدواژگان: الگوریتم اپریوری، الگوریتم فاخته، انتخاب ویژگی، پیش بینی موفقیت، شرکت های نوآفرین
 • مریم امیدخدا، زهرا اباذری*، نجلا حریری، زهره میرحسینی صفحات 175-196

  این مقاله باهدف ارایه مدل برنامه ریزی متناسب فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی ایراننگاشته شده است. رویکرد پژوهش از نوع کاربردی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری، (29 نفر مدیران و کارشناسان نهاد کتابخانه های عمومی کشور) خبرگان بودند، تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس تکنیک دلفی صورت گرفت و سپس جهت تایید نهایی الگوی به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. در تحلیل عاملی اکتشافی، برای استخراج عامل ها از روش مولفه های اصلی با چرخش واریماکس استفاده گردید. برای تعیین تعداد عامل های استخراج شده از سه شاخص استفاده شد: الف. ارزش ویژه (بزرگ تر از 1) ب. نسبت واریانس تبیین شده توسط عامل های استخراج شده و ج. نمودار ارزش های ویژه. یافته های حاصله از تکنیک دلفی نشان داد که از میان 25 گویه مربوط به به کارگیری در برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی، درصد فراوانی تجمعی چهارده گویه ازنظر خبرگان موردمطالعه در پانل دلفی بیشتر از 70 درصد بوده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، مولفه های برنامه ریزی را در 4 عامل خلاصه نموده است. این چهار عامل که درمجموع 65% از کل تغییر پذیری مولفه ها را تبیین می نمایند. سپس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، مدل نهایی با ضرایب استاندارد ساخته شد. بر اساس نتایج این تحلیل، مدل برازش شده مناسب بود. مدل نهایی این پژوهش شامل 4 عامل است که عبارت اند از: عامل اول یعنی «بررسی اهداف و شناسایی مسیله»، عامل دوم یعنی «نیازسنجی»، عامل سوم یعنی «تدوین برنامه و تعیین برآمدهای مناسب»، عامل چهارم یعنی «نظارت و ارزیابی». با بهره گیری از راهبردهای برنامه ریزی می توان فعالیت های فرهنگی را به خوبی مدیریت نمود. به علت فقدان مدلی برای برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی ایران، این پژوهش، می تواند به عنوان مدلی مناسب جهت برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی مورداستفاده قرار گیرد. به کارگیری این مدل مدیران کتابخانه های عمومی را در تصمیم گیری های مربوط به فعالیت های فرهنگی یاری خواهد کرد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی، فعالیت های فرهنگی، کتابخانه های عمومی، مولفه های برنامه ریزی
 • مجتبی تلافی داریانی، علی حیدری *، نسترن حاجی حیدری صفحات 197-219

  تحلیل هم رخدادی واژگان یکی از روش های متن کاوی است که کاربردهای مختلفی در زمینه مدیریت اطلاعات دارد. یکی از این کاربردها که کمتر مورد توجه بوده است، بررسی قلمرو معنایی مشترک میان دیدگاه های نظری مختلف است. اهمیت این کارکرد از آن جهت است که روندهای علمی اخیر در حوزه های پژوهشی مختلف عموما از ترکیب نظریه ها و مفاهیم گوناگونی شکل گرفته اند. بر این مبنا، پژوهش حاضر در تلاش است تا کاربردپذیری تحلیل هم رخدادی واژگان را در بررسی قلمرو معنایی مشترک میان دو دیدگاه نظری نشان دهد. برای این منظور دیدگاه های قابلیت های پویا و دوسوتوانی به عنوان مورد مطالعه انتخاب گردیدند. قابلیت های پویا و دوسوتوانی از هم آیی قابل توجهی در مطالعات اخیر حوزه مدیریت استراتژیک برخوردار بوده اند؛ به حدی که پژوهشگران از آن ها به عنوان دو دیدگاه ادغام پذیر یاد کرده اند. بر همین اساس، هدف این مطالعه بررسی ساختار قلمرو معنایی مشترک بین قابلیت های پویا و دوسوتوانی است. به این منظور، با استفاده از تحلیل هم رخدادی واژگان، به وارسی بخش های عنوان، چکیده و کلیدواژه های مستندات علمی که تا سال 2018 در پایگاه داده های وب آوساینس یا اسکوپوس نمایه شده و در این بخش ها به هر دو نظریه اشاره داشته اند، پرداخته شد. در نتیجه، 14 عنوان مشتمل بر 1) قابلیت های پویا و عناصر آن، 2) دوسوتوانی و عناصر آن، 3) عملکرد، 4) نوآوری، 5) قابلیت ها و منابع سازمانی، 6) مزیت رقابتی پایدار، 7) دانش و یادگیری سازمانی، 8) تغییرات محیطی و سازمانی، 9) فناوری و فناوری اطلاعات، 10) رهبری، 11) کارآفرینی، 12) شبکه های همکاری، 13) مدل کسب وکار و 14) عملیات و زنجیره تامین به عنوان طبقات مفهومی اصلی در قلمرو مشترک این دو دیدگاه معرفی گردید. همچنین، بر اساس تحلیل زمانی واژگان، سیر مطالعاتی جاری میان این طبقات مفهومی نیز به معرض نمایش درآمد. بر این اساس، می توان پیش بینی نمود که افق آینده تحقیقاتی که در قلمرو مشترک قابلیت های پویا و دوسوتوانی شکل می گیرند، بیشتر به سمت موضوعاتی نظیر مدل کسب وکار، مدیریت عملیات و زنجیره تامین و کارآفرینی متمایل گردد.

  کلیدواژگان: دوسوتوانی، تحلیل هم رخدادی واژگان، قابلیت های پویا، متن کاوی، هم آیی دیدگاه های نظری
 • بابک سهرابی*، ایمان رئیسی وانانی، مهدی کیایی صفحات 220-242

  یکی از عوامل اصلی شکل گیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی، الزام یکپارچگی در سطوح داخلی و خارجی سازمان به منظور زنده ماندن در بازارهای رقابتی است. این سیستم ها از یک سو با کمک به افزایش سرعت و دقت ثبت اطلاعات سازمان ها و فراهم آوری امکان گزارش گیری سریع از اطلاعات ثبت شده برای مدیران از سویی دیگر، توانسته اند محبوبیت زیادی را در سازمان ها کسب کنند. ثبت، نگهداری و بازیابی اطلاعات یکپارچه و قابل اعتماد در سراسر سازمان عامل دیگری است که بر نفوذ این گونه سیستم ها در سازمان ها اثرگذار بوده است. بااین حال بحث در مورد هزینه های سنگین خریداری و پیاده سازی این گونه سیستم ها میان واحدهای مالی و فناوری اطلاعات سازمان ها همواره چالشی بر سر راه توسعه استفاده از نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان ها بوده است؛ بنابراین در چنین شرایطی ارایه شواهدی دال بر کارآمدی یا ناکارآمدی این گونه سیستم ها در قالب یک مدل تحلیلی با رویکرد آینده نگر و با استفاده از شاخص های کمی جهت رفع تضادهای مذکور ضروری به نظر می رسد. باید بپذیریم که اگر دورنمایی شفاف، اطلاعات دقیق و کمی مبتنی بر شاخص های عملکردی سازمان، در اختیار افراد تصمیم گیرنده در سازمان قرار گیرد، دیگر اختلاف بر سر چنین مسایلی بی معنا خواهد شد؛ اما سوال دیگری مطرح می شود و آن اینکه چه ابزاری توان فراهم ساختن چنین اطلاعات ارزشمندی را دارد؟ مدل های آینده نگر در ترسیم تصویر احتمالی از آینده، با توجه به شرایط و متغیرهای موجود، بسیار توانمند بوده و با ایجاد یک دورنمای قابل پذیرش از سوی تمامی ذینفعان، می تواند راهگشای مسئله ما باشد و اماواگرهای استفاده یا عدم استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان که ناشی از نبود اطلاعاتی دقیق و کمی که بتواند منفعت یا مضرات احتمالی را شفاف و با خط کشی از جنس شاخص های عملکردی کمی سازمانی بیان کند را به پایان رساند. پژوهش حاضر داده های کمی موثق و دستکاری نشده سازمانی خام موجود در پایگاه داده سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را استخراج کرده و مدلی تحلیلی آینده نگر کمی را بر مبنای آن طراحی نموده است تا بتواند پاسخی شفاف، اطلاعاتی دقیق و کمی مبتنی بر شاخص های عملکردی سازمان به سوالات موجود بدهد. کاری که مشابه آن در خصوص این مسئله پیش تر مشاهده نشده است.

  کلیدواژگان: تحلیل آینده نگر، تحلیل داده، شاخص های کمی، شاخص های عملکرد سازمانی، شبکه عصبی، نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان
 • علی خالقی*، مائده تخت توانی صفحات 243-262

  با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات در توسعه کشورهای درحال‏ توسعه و مشکلات موجود در مسیر پروژه‏ های استقرار فناوری اطلاعات در این کشور‏ها، این پژوهش با اتکا به ادبیات پژوهش ریسک فناوری اطلاعات به شناسایی عوامل ریسک این پروژه‏ ها در کشورهای در حال توسعه ‏پرداخته است. هدف از این پژوهش آن است که عوامل ریسکی را که توسط مدیران پروژه‏ها در کشورهای در حال توسعه در حال حاضر مشاهده‌شده‌اند و روی شکست پروژه‏ها تاثیر قابل‌توجهی دارند و حین استقرار پروژه‏های فناوری اطلاعات در کشورهای توسعه ‏یافته نیز دیده‌شده‌اند، استخراج‌کنیم. در پی دستیابی به این هدف، یک پروژه استقرار فناوری اطلاعات که در بیش از نود کشور در حال توسعه اجراشده بود یا در حال اجرا بود موردمطالعه قرار گرفت و با مصاحبه با کارشناسان فناوری اطلاعات و ابزار مدل‏سازی مناسب شامل نمودار شبکه وابستگی، عوامل ریسک پروژه‏های استقرار فناوری اطلاعات در این کشورها شناسایی شد. پس از انجام این پژوهش 54 عامل ریسک شناسایی شد که طبق نتایج و تحلیل‏های ارایه‌شده حدود 65 درصد از عوامل ریسکی که مدیران پروژه‏ های فناوری اطلاعات در کشورهای درحال‌توسعه با آن مواجهه هستند عواملی است که در کشورهای توسعه ‏یافته نیز به آن‏ها اشاره‌شده است.

  کلیدواژگان: پروژه های فناوری اطلاعات، ریسک، عوامل ریسک، کشورهای در حال توسعه، نمودار شبکه وابستگی
|
 • Seyed MohammadTaghi Taghavifard *, MohammadJavad Jalili, Mirali Seyednaghavi, Iman Raeisi Vanani Pages 1-26

  This article is written to identify the importance and necessity of meritocracy and pay attention to the role of human resources competencies in the field of information technology in healthcare sector. This research has been done with qualitative and quantitative approach and in this research has tried to use some internationally famous models on the competencies of human resources in the field of information technology, While scrutinizing the importance of meritocracy in the field of information technology in healthcare sector,Identify key indicators of competence of senior IT managers by interviewing experts.This study for the first time developed a competency model for senior managers of information technology in the Iranian health care sector. Previous models have either ignored this domain, or are not applicable to the health sector due to its generality and outdatedness and lack of attention to specific organizational cultures and many of the criteria of competence remain hidden. The research method in this article is mixed (qualitative and quantitative) and descriptive-exploratory. The research method is also used to identify key competencies of managers using open and semi-structured interviews. Thus, by interviewing 16 experts, 42 competency indices were identified for senior IT managers in the field of health care. Then the competencies were summarized and categorized using exploratory factor analysis. These 6 groups of competencies are: (managerial, individual, health and workplace, information technology, information technology in healthcare sector, legal and political). A review of the competencies of senior IT manager revealed that most of these indicators relate to the high management knowledge and ability in the field of information technology. It is also important for senior managers to have complete knowledge of the health care sector under their control in terms of costs, revenues, budgets, staff, middle and operational managers, policies, strategies and IT rules. A review of the competencies of senior IT managers in the health sector reveals that knowledge of information systems has been emphasized to the extent of concepts, theoretical knowledge and generalities. And it definitely doesn't require high technical proficiency. Technical control, installation and configuration of the systems is the responsibility of the lower level managers.

  Keywords: Competency, Healthcare, human resources, Information technology
 • Hadi Zamani * Pages 27-47
  The purpose of this study was to evaluate the knowledge management knowledge maturity with a strategy-oriented approach in Khuzestan Regional Electric Company. The research method was a sequential explanatory combination, a type of follow-up explanation and a research method in the quantitative, descriptive-survey field and in the qualitative section of Multiple Qualitative Case study. The statistical population included 48 experts and managers of this company related to the knowledge management process, because limitation of population, All of them were sellected. The research instrument was Kruger's Strategic-Oriented Knowledge Management Maturity Assessment Questionnaire. The data gathering tool was Kruger's strategy-oriented knowledge management maturity assessment questionnaire. After calculating the validity and reliability, the distribution of the research population was distributed and SPSS20 software was used to analyze the data. It should be noted that for assessing the maturity of each individual item, the strategic knowledge-based sub-sectors of the KMMs were compared with the middle-level comparison (the second quartile was equivalent to 50%). The results showed that the Company had grown from the six stages of maturity in four stages and out of 97 indexes in 34 indexes less than average, which was reported as the company's knowledge management maturity damages. The research method in the qualitative section was multiple case study. The potential contributors to this section included all the managers and experts of company. The research participants, with targeted targeting approach and the method of key reviewers based on saturation, were selected and the causes of the puberty damages of the strategy-oriented knowledge management were conducted through a semi-structured, in-depth interview, in the form of basic, The themes of the organizer and the general themes were extracted, and plotted in the form of a network of themes. In general, the lack of a clear understanding of the relationship between knowledge and strategy has been the most important cause of injury.The strategy of the company should be reviewd and knowledge management should be one of the main pillars of the organization's strategy.
  Keywords: evaluation, Knowledge Management, Maturity, Mixed Method, strategy
 • Elham Asad Amraji, Ayoub Mohammadian, Ali Rajab Zadeh Ghatari *, Maryam Shoar Pages 48-69

  Nowadays organizations are compelled to use and implement digital transformation in their organization in order not to retreat from competitors in a competitive environment and to be able to respond to customers' needs. But one of the most important ambiguities in this area is the understanding of the concept of digital transformation in the organization. Digital transformation maturity model is one of the important frameworks to understand digital transformation in an organization the digital transformation model. A maturity model consists the dimensions and the phases of the digital transformation. Understanding the important dimensions and phases of maturity is important for decision makers because they can make good decisions based on understanding their organization's place in the digital transformation mature. Given that the first step in implementing the digital transformation is to evaluate digital transformation maturity, the objectives of this study are this study is to develop a maturity model for digital transformation and to determine its phases. This paper presents a comprehensive overview of different maturity models and their phases. For this purpose, the Meta-synthesis method is used to conduct this study. This method has been used to search and select appropriate articles related to the subject of research in various scientific databases on the Internet and extract the necessary information from them. A total of 228 original articles are obtained after the evaluations and finally 28 papers are selected. By analysing and interpreting the dimensions and phases of maturity models presented in previous articles, the maturity model presented in this study consists of five phases and 10 dimensions. These dimensions are as follows: Leadership, Information Technology, Employees, Operations and Processes, Culture, Organizational Structure, Innovation and Change, Strategy, Intelligent Products and Services, and Customer. Finally, the maturity level of 20 pharmaceutical companies is measured by using the maturity model presented in the current study and the results showed that most of the pharmaceutical companies include level 2 to level 3 of the maturity model.

  Keywords: digital transformation, Maturity model, Meta-Synthesis, maturity dimensions, Pharmaceutical Companies
 • Faramarz Khaleghi*, Mohammad Ebrahim Mohammadpoor Zarandi Pages 63-84

  Despite the importance of using information technology, today many organizations are experiencing problems in not meeting business needs due to the high volume of IT investment and the low level of alignment with organizational strategies and performance. On the other hand, the simultaneous investigation of the relationship between the three variables of information technology, business strategy, and organization performance has not been the focus of previous research, which led us to examine the relationship and provide a model between the alignments of information technology investment with IT. Business strategy deals with the performance of the organization AH have been applied and community solidarity survey of all employees of South Steel Company. In this survey, 26 people were selected as the sample size by the total census method. Data were collected using a questionnaire whose validity was evaluated and confirmed by Cronbach's alpha. Data analysis was performed using the Structural Equation Approach and Liesel software. Findings showed that between business strategy and IT investment strategy, between IT investment and business performance strategy, between alignment and Business structure with organizational performance and between alignment and technology investment there is a significant relationship between information and organizational performance. Therefore, if the information technology and organization strategies are defined in the same way, and the organization strategies are integrated with the information technology strategies and will improve the organizational performance.

  Keywords: Business strategy, IT investment, Organization performance, Strategic Alignment
 • Hossain Khanifar, Hatam Khalilipour *, Mahdi Nadaf Pages 70-96

  Currently, the most important source of valuable knowledge to know and to compete with others to manager their intellectual resources and capabilities. For this reason, many organizations have implemented extensive programs for knowledge sharing management. They must use information technology to support the acquisition, storage, retrieval, and sharing of knowledge, and create a culture of knowledge sharing among employees, and this also requires cultural change. The purpose of this study was to investigate the effect of organizational culture on computer self-efficacy and employee knowledge sharing behavior. The statistical population of the study was employees of Ahvaz social security organization, which number is 650 people. Sampled by Morgan table of 242 people using a questionnaire. The research is from the objective of the research it is an applied research and collection the research is descriptive correlational. Validity of the questionnaire was confirmed by the Academic Experts opinion (Content Validity) and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.919). Data were analyzed using SPSS-v20 and AMOS-v24 software. The results show that rational culture has a significant effect on knowledge sharing (explicit and tacit) and computer self-efficacy. Hierarchical culture has a significant effect on tacit knowledge sharing. Group culture has a significant effect on computer self-efficacy, and computer self-efficacy has a significant effect on knowledge sharing (explicit and tacit). Impact of group culture on explicit knowledge sharing and Hierarchical culture on computer self-efficacy was not confirmed.

  Keywords: Computer Self-efficacy, Explicit Knowledge Sharing, Organizational Culture, Tacit Knowledge Sharing
 • Mohsen Hassani, Atefeh Sharif *, Fatemeh Zandian Pages 97-119

  The purpose of this study is to investigate the impact of customer knowledge management on word of mouth, considering the mediating role of E-service quality. This applied study used descriptive correlational methods. A questionnaire was used to measure the research variables. The statistical society is the customers of electronic retailers in Tehran. The sample size was determined according to the Cochran formula (384).  The results of this study showed that the customer knowledge management affects word of mouth by mediating the quality of electronic services. Also, the dimensions of customer knowledge management (knowledge about, for and of the customer) have a positive and significant impact on the quality of electronic services. The quality of electronic services also has a positive and meaningful effect on oral advertisement. The examination of needs, criticisms, complaints and, in general, customer knowledge management is a key factor in improving the quality of electronic services and providing services tailored to customer needs. Providing services tailored to customer needs affects their perceptions of the quality of services and products. If services and products are localized and tailored to the needs of the customer, they will have great benefits for electronic retailers and customers. One of the most valuable benefits of electronic retailers is in the word of mouth. Many of the world's largest companies, including Amazon, owe their reputation to the word of mouth.

  Keywords: Customer Knowledge Management, e-commerce, quality of electronic services, Word of mouth
 • Ali Sayehmiri *, Elham Abaskhani Pages 120-135
  Information and Communication Technology (ICT) affects various aspects of human life, including economic growth as the most important macroeconomic variable and other aspects of human life, this study uses the meta-analysis and considers different features and patterns of economic growth studies. (ICT) as well as the specialized metrics. The data was analyzed using a six-step meta-analysis method. The initial 54 articles in the internal databases was finally limited to 17 studies after the determined exclusion criteria. Then the data was converted to common matrix and entered into STATA software and comprehensive meta-analysis software (CAM2). Then their effect size was calculated. The results showed that the effect of ICT on economic growth was significant, positive and high. It was also stronger in developed countries than in developing countries. There were also other moderating variables such as labor force, foreign investment and gross domestic capital. Therefore, ICT economic policies can be considered as a multidimensional issue and its successful implementation requires more attention.
  Keywords: Economic Growth, fixed effects, effect size, ICT, Meta-analysis
 • Seyed Mahdi Sadat Rasoul *, Nazanin Habibi, Omid Mahdi Ebadati Pages 158-174

  In the current economy and entrepreneurship situation in developing countries, experts maintain that establishing startup companies proves an efficient and promising approach. In spite of the fact, many startup companies are failed. However, there are key factors, which can help such companies follow the path to success. This research aims to identify the factors, which led to success of startup companies in Iran. Accordingly, one of the important roles of data mining is exploring the relationship between datasets, and getting the result of a series of association-based rules for identifying the strong relations between business activities. The data of this study is collected from a total of 165 Iranian startup companies. The feature's columns included 41 success factors of startup companies addressed in domestic and foreign studies. For the prediction phase, we use the help of support vector machine algorithm, decision tree and k-nearest neighboring to classification. The feature selection technique in order to come up with the most efficient success factor of startup companies is Cuckoo search. Finally, rules are extracted by means of Apriori Algorithms. The results indicate that factors such as, namely, entrepreneurship experience, working duration, skills, type of service or product, target market, Blue Ocean or Red Ocean strategy, flexibility, scalability, customer loyalty, presence or lack of presence in an accelerator, and first-stage of investor are the most important factors that have the greatest effects in a startup's success. Moreover, the extracted results reveal that flexibility, and scalability are considered as two key factors contributing to success of Iranian startup companies.

  Keywords: Apriori Algorithm, Classification, Cuckoo Optimization Algorithm, Feature selection, Startup Companies
 • Maryam Omidkhoda, Zahra Abazari *, Nadjla Hariri, Zohreh Mirhosseini Pages 175-196

  : </strong>In this research, aim is to provide a model for planning the cultural activities of public libraries in Iran. In this applied research, data gathering tool was a questionnaire. In this study, 29 managers and experts of the public libraries participated. For factor analysis of the data, also the determination of the number of main factors was used from three indicators: a) the special value b) the ratio of variance explained by each factor; and c) the graph of special values. The results of Delphi technique showed that among of 25 sub-components related to the Proper of planning-cultural activities of public libraries, the cumulative Percentage frequency of fourteen sub-components was more than 70% from the point of view decision makers and experts in Delphi panel.The results of exploratory factor analysis summarized the planning components into four latent factors. These four factors, which explained %65 of the total variation, are: The first extracted factor is"defining goals and identifying the problem", the second factor is"Needs Assessment". The third factor is" Develop a plan and determine appropriate outcomes", the fourth factor is "Monitoring and evaluation".the ranking model was constructed with standardized coefficients, by using the confirmatory factor analysis. According to the results of Confirmatory factor analysis. The fitted model was fairly appropriate (suitable). Value: Using planning strategies, cultural activities can be well managed. Due to the lack of a model for planning the cultural activities of public libraries, this research is important. Applying this model will help planners and managers of public libraries to make decisions about cultural activities.

  Keywords: Components Planning, Cultural Activities, planning, Public Librarie
 • Mojtaba Talafidaryani, Ali Heidari*, Nastaran Hajiheydari _ Pages 197-219

  Word co-occurrence analysis is one of the text-mining methods that has various applications in the information management area. One of these applications, which has been less noticeable, is exploring the shared semantic territory between different theoretical views. The importance of this application is due to the formation of recent scientific trends of various research areas based on different theories and concepts. Accordingly, the current study attempts to reveal the applicability of word co-occurrence analysis in exploring the shared semantic territory between two theoretical views. To this end, the dynamic capabilities and ambidexterity views were chosen as the case of this study. Dynamic capabilities and ambidexterity have had a notable co-occurrence in recent strategic management studies to the extent that researchers considered them as two integrable views. Accordingly, this study aims at exploring the structure of shared semantic territory between dynamic capabilities and ambidexterity. To this end, all scientific documents related to both theories, indexed in the Web of Science or Scopus databases, and dated to 2018 were retrieved. Then, the authors analysed the corpus composed of titles, abstracts, and keywords of collected documents by using the word co-occurrence analysis. By doing so, they introduced 14 main conceptual categories in the shared territory of these two views: 1) dynamic capabilities and their components, 2) ambidexterity and its components, 3) performance, 4) innovation, 5) organizational capabilities and resources, 6) sustainable competitive advantage, 7) organizational knowledge and learning, 8) environmental and organizational change, 9) technology and information technology, 10) leadership, 11) entrepreneurship, 12) collaboration networks, 13) business model, and 14) operations and supply chain. Also, according to the word temporal analysis, research trends among the conceptual categories were revealed. Based on these trends, it is expected that further studies in the shared semantic territory between dynamic capabilities and ambidexterity will probably tend to subjects in the fields of business model, operations and supply chain, or entrepreneurship.

  Keywords: Ambidexterity, co-occurrence of theoretical views, Dynamic Capabilities, Text-mining, word co-occurrence analysis
 • Babak Sohrabi *, Iman Raeisi Vanani, Mahdi Kiaei Pages 220-242

  One key factor in the formation of organizational ERP systems is the requirement of integration at the organization's internal and external levels to survive in competitive markets. These systems have gained a lot of popularity not only by increasing the pace and accuracy of registering the organizational information but also by providing a quick reporting infrastructure. Registration, storing, and recovery of integrated and reliable information throughout the organization is another feature that has affected the penetration of ERP systems in organizations. However, the argument about the high cost of purchasing and implementing such systems between financial and IT departments have always been a challenge in the way of ERP expansion; Therefore, in such a case, it seems necessary to provide evidence of the efficiency or inefficiency of them in the form of an analytical model with a predictive approach and through quantitative indicators to resolve these contradictions. It should be considered that if a clear vision, accurate and quantitative information based on the performance indicators of the organization is given to the decision-makers, the disagreement in such issues will be meaningless. Now, the question is that what tool can provide such valuable information? Predictive models depict the probable future, given the current terms and variables, so that they can solve the issue around using the ERP systems. The present study has extracted the raw, reliable, and not manipulated quantitative data from the ERP system's database and has designed a quantitative predictive analytic model by them to provide clear and accurate answers to existing questions based on quantitative performance indicators. An approach that has not been seen before.

  Keywords: Enterprise resource planning system, Data mining, Neural Network, Organizational Performance Indicators, Predictive Analytics, quantitative indicators
 • Ali KHALEGHI *, Maedeh Takht Tavani Pages 243-262

  Although Information Systems and Information technology project play an important role in countries development, there are some problems in the path of these projects implementation especially in developing countries. Therefore, it seems that identifying the IS implementation risk factors in developing countries, can be useful   for project achievement and have a good impact on development process. In this research, the subject of the study is the project of establishing an automation system in developing countries, which has a key role in import and export, economy, culture and society of these countries. In light of direct observation, projects documents review and first round of interviews, by using Dependency network diagram model, the system and its implementation project were modeled and their dependencies networks were created. In the second step, we interviewed the experts in seconds round by using these models to find the risk factors of implementation project.  By interviewing the experts regarding their role in DND we want to study the risk factors concerned of dependencies related to one or several roles that respondent play in IS implementation project in this program. As result of this work, 54 risk factors were identified. According to the analysis and interpretation, about 65 percent of these factors are those that have been seen in developed countries.

  Keywords: Dependency Network Diagram, Developing countries, It project, risk factors