فهرست مطالب

آب و فاضلاب - پیاپی 51 (پاییز 1383)

مجله آب و فاضلاب
پیاپی 51 (پاییز 1383)

 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/08/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • پروین ناهید، منوچهر وثوقی، ایران عالم زاده، مهدی برقعی، علی محمد صنعتی صفحه 2
  از جمله آلاینده های نفتی مورد توجه در آب ها، هیدروکربورهای آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) اند. تجمع PAHs به صورت کمپلکس در محیط آبی مشکلات عدیده ای ایجاد می کند. برای حذف بیولوژیکی این مواد، نمونه برداری از آب مناطق مختلف خلیج فارس با روش های استاندارد به صورت سطحی و عمقی انجام شد. نمونه ها آنالیز گردید و پارامترهای TOC، COD، PAHs و فلزات سنگین تعیین شدند، نتایج حاکی از آن است که آب های مناطق امام حسن، دیلم و شغاب دارای آلایندگی بالا و میزان PAHs در این نقاط به ترتیب 9.8، 4.2، و ppm 2.7 و غلظت آلاینده ها در نمونه های عمقی نسبت به سطحی بیشتر است.
  میکروب های تجزیه کننده PAHs از رسوبات مناطق آلوده برداشت و جداسازی و شناسایی شدند. آن ها اغلب در گروه سودوموناس، گرم منفی و کاتالاز مثبت می باشند. توانایی سویه ها از لحاظ تجزیه بیولوژیکی در فلاسک آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد سویه خالص EM2 توان حذف نفتالین را به میزان 80% دارا می باشد. به علت تجزیه پذیری طولانی مدت PAHs، بیوراکتور RBCp (زمان ماند بالا) انتخاب و توانایی میکروب های مخلوط در کاهش آلاینده ها در این بیوراکتور بررسی گردید. آزمایشات در بیوراکتور در دو مرحله خودهی و حالت پایا صورت گرفت. مرحله خودهی حدود 30 روز بود و جهت ارزیابی بیوراکتور، غلظت COD خروجی و میزان MLSS با 600 COD میلی گرم در لیتر اندازه گیری شد. میزان کاهش COD و PAHs (نفتالین) با COD اولیه 1200 میلی گرم بر لیتر نیز در راکتور بررسی شد که میزان حذف COD و نفتالین به ترتیب 73 و 66 درصد حاصل گردید.
  کلیدواژگان: PASHs، آلودگی آب دریا، خلیج فارس، حذف میکروبی
 • مهدی فرزاد کیا صفحه 10
  برکه های تثبیت به دلیل توان بالا در پذیرش شوک های آلی و هیدرولیکی، روش مناسبی برای تصفیه فاضلاب های صنعتی پربار نظیر فاضلاب کشتارگاه ها و صنایع لبنی و غذایی محسوب می شوند. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی کارایی این برکه ها در تصفیه فاضلاب های صنعتی با بار آلی زیاد در یک واحد نمونه کشتارگاهی دام در کشور می باشد. این تحقیق از مهر تا اسفند سال 1379 به مدت 6 ماه بر روی تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه کرمانشاه انجام شد. در این طرح ضمن بررسی وضعیت بهره برداری از تصفیه خانه مزبور، شاخص های کیفی تصفیه فاضلاب نظیر pH، TSS، BOD5، COD، کل باکتری های کلیفرم و باکتری های کلیفرم مدفوعی در فاضلاب ورودی و پساب خروجی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین مقادیر TSS، BOD5، COD، کل باکتری های کلیفرم و باکتری های کلیفرم مدفوعی در پساب خروجی به ترتیب برابر 281mg/l، 353mg/l، 581mg/l، 1.51×107MPN/100ml و 2.10×105MPN/100ml بود. بین این مقادیر با حدود مجاز استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران اختلاف آماری معنی داری وجود دارد. با استناد به نتایج به دست آمده، پساب خروجی این تصفیه خانه با کیفیت موجود، قابلیت استفاده در آبیاری کشاورزی و یا دفع به آب های سطحی را ندارند. چنانچه دفع بهداشتی یا استفاده مجدد از این پساب ها مورد توجه قرار گیرد، برخی اقدامات اصلاحی نظیر بهره برداری و نگهداری مناسب، جداسازی خون از فاضلاب خام و یا استفاده از برکه های تکمیلی در این سیستم بایستی در دستور کار قرار گیرد.
  کلیدواژگان: برکه های تثبیت پربار، تصفیه فاضلاب های صنعتی، استفاده مجدد از پساب
 • علی الماسی، محمد سلطانیان، فیض الله منصوری، محمد تقی عیوضی، پرویز مهاجری، حبیبه مسکینی صفحه 16
  فاضلاب خانگی یکی از مهم ترین منابع آلاینده محیط به ویژه منابع آب، سبزیجات و مواد غذایی می باشد. تعیین توزیع عوامل بیماری زای خاص می تواند به برنامه ریزی در جهت کنترل و پیش گیری از بیماری های عفونی نظیر اسهال، استفراغ، وبا و بیماری های مشابه آن کمک نماید. این تحقیق با هدف تعیین توزیع ویبریوهای بیماری زای شناخته شده با تاکید بر شناسایی ویبریوکلرا در فاضلاب شهر کرمانشاه در سال 1379 صورت گرفته است. جمعیت تحت پوشش، 713000 نفر برآورد شده است. با توجه به مصرف سرانه 180 لیتری آب شرب، فاضلاب سرانه حدود 150 لیتر در روز برآورد شده است.
  مطالعه به روش توصیفی - مقطعی صورت گرفت. ابتدا تعداد 8 نقطه بر روی مجاری انتقال فاضلاب شهر کرمانشاه به عنوان ایستگاه های نمونه برداری انتخاب شد، سپس به طور تصادفی در ساعات مختلف شبانه روز هفته ای یک نمونه از هر ایستگاه برداشت شد. در مجموع 339 نمونه برداشت شد و نمونه های جمع آوری شده طبق روش های استاندارد مورد آزمایش قرار گرفتند.
  نتایج به دست آمده نشان می دهد نمونه های برداشت شده از ایستگاه 7 با پنج نمونه مثبت، ایستگاه های 4 و 8 هر کدام با سه نمونه مثبت، ایستگاه 5 با دو نمونه مثبت و ایستگاه های 2، 3 و 6 هر کدام با یک نمونه مثبت حاوی ویبریوهای بیماری زا هستند و در ایستگاه 1 هیچ گونه نمونه مثبتی مشاهده نگردید. بیشترین تعداد نمونه مثبت از نظر توزیع زمانی در فصل بهار، اواخر فصل تابستان و اوایل پاییز (ماه های اردیبهشت، خرداد، شهریور و مهر) مشاهده گردید. با توجه به فرایند تشخیص ویبریوها از طریق انجام تست های افتراقی، محتمل ترین ویبریوی تشخیص داده شده در این مطالعه، ویبریو پاراهمولایتیکوس می باشد. وجود ویبریوی کلرا و التور در این فاضلاب ها تایید نشد.
  به نظر می رسد حضور ویبریو همولایتیکوس در فاضلاب برخی از مناطق شهر مرتبط با اماکن توزیع غذاهای دریایی نظیر ماهی و میگو باشد، لذا پیشنهاد می شود طی مطالعه ای احتمال وجود ویبریوها در مواد غذایی مورد اشاره که در مناطق مختلف شهر توزیع می شود، تحت بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ویبریوی پاراهمولایتیکوس، فاضلاب، کرمانشاه
 • امیر علی عالی شاملو، سیمین ناصری، کاظم ندافی صفحه 22
  سد گیلارلو یکی از مهم ترین منابع آب شرب شهر گرمی، به علت داشتن کیفیت نامطلوب، موجب بروز مشکل طعم و بو در آب شهر گردیده است. در ارزیابی حوزه آبریز سد، بار فسفات و نیترات ورودی به ترتیب 0.47 و 56 تن در طول 6 ماه جریان رودخانه به دریاچه برآورد گردید. بررسی ها نشان می دهد که مهم ترین منابع آلاینده تاثیر گذار بر کیفیت آب، فاضلاب های انسانی، کشاورزی و اثرات زمین شناسی می باشند. در بررسی کیفی آب مخزن، در 5 مرحله نمونه برداری تعداد 58 نمونه از نواحی سه گانه طولی و عمقی در بازه زمانی مرداد لغایت بهمن ماه سال 80 برداشت و مخزن از نظر تغذیه گرایی و سیستم لایه بندی دمایی، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که مخزن از نظر تغذیه گرایی در مرداد ماه در وضعیت مزواتروفیک قرار داشته و در مهرماه به وضعیت کاملا اوتروفیک تبدیل شده و در طول ماه های بعدی در این وضعیت تثبیت گردیده است. علت اصلی افت کیفیت آب دریاچه، اغتشاشات ناشی از به هم خوردن سیستم لایه بندی دمایی بوده که علاوه بر بالا آوردن محتویات بستر دریاچه و افزایش غلظت انواع آلاینده ها، شرایط را برای رشد فزاینده جلبک ها و تسریع پدیده تغذیه گرایی فراهم نموده است.
  کلیدواژگان: کیفیت آب، سد، طعم و بو، اتروفیکاسیون
 • محمدضا سمایی، عباس افشار صفحه 28
  مهندسان بهسازی و محیط زیست سال هاست که از مدل ساده استریتر - فلپس برای ارزیابی قابلیت هضم مواد آلی توسط رودخانه های پذیرنده استفاده می کنند. امروزه با پیشرفت سریع فناوری، رودخانه ها را به صورت مدل های ریاضی مورد بررسی قرار می دهند. ماتریس پاسخ سیستم مانا ابزاری است که اندرکنش بارگذاری و پاسخ را برای سیستم های خطی کیفیت آب به طور خلاصه نشان می دهد. موازنه ی جرمی پایدار برای این سیستم ها باید به صورت مجموعه ای از روابط جبر خطی بیان شود. تغییرات BOD-DO در یک سیستم رودخانه ای را می توان با روش های عددی حل کرد. در این مقاله از روش پارامتری کردن فیزیکی سیستم استفاده شده است. در این مقاله ابتدا یک مطالعه موردی با استفاده از مدل و سپس ماتریس ضرایب پاسخ رودخانه آورده شده است. با استفاده از این ضرایب می توان به راحتی با داشتن میزان بار آلاینده ورودی، میزان افت اکسیژن (و در نهایت میزان اکسیژن) در هر نقطه از رودخانه را تنها با یک عملیات ریاضی ساده به دست آورد.
  کلیدواژگان: BOD، اکسیژن محلول، ماتریس پاسخ، تابع گرین
 • حمیدرضا صفری، بهرام توانی نیا، محمد باقر شریفی صفحه 35
  چاه ها در اکثر مناطق ایران نقش مهمی در تامین آب آشامیدنی ایفا می کنند. با توجه به پایین رفتن سطح آب زیرزمینی بر اثر برداشت های غیر مجاز در اکثر دشت های ایران، دبی چاه ها پس از مدت زمان کوتاهی (چند سال) به میزان زیادی کاهش پیدا می کند و برای دست یابی به دبی اولیه چاه، یا بایستی چاه های جدید حفر نمود و یا با کف شکنی چاه های موجود مجددا به همان دبی دست یافت. در صورتی که گزینه کف شکنی برای تامین آب انتخاب شود، با استفاده از مدل های برنامه ریزی ریاضی می توان عمق بهینه چاه ها را به نحوی یافت که ضمن تامین آب مورد نیاز، هزینه کمتری صرف کف شکنی گردد. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی غیرخطی برای تعیین عمق بهینه چاه ها جهت کف شکنی ارایه شده است. در این مدل فرض شده است که بیلان آبی آبخوان در مجموع آبخوان بالا و پایین سنگ کف میانی، اجازه برداشت را می دهد. این مدل برای تعیین عمق بهینه سه حلقه چاه موجود یک منطقه نمونه (شهر فریمان در استان خراسان) جهت کف شکنی به کار گرفته شده است.
  کلیدواژگان: کف شکنی چاه ها، برنامه ریزی غیر خطی، بهینه سازی
 • علیرضا رحمانی، مرتضی سدهی صفحه 42
  دشت همدان - بهار، یکی از چهار دشت منطقه همدان است. وسعت گسترش سفره آبدار اصلی موجود در آبرفت های این دشت، حدود 520 کیلومتر مربع می باشد. این سفره، از طریق نفوذ مستقیم از ریزش های جوی، نفوذ از جریان های سطحی، آب برگشتی از مصارف کشاورزی، شرب و صنعت و هم چنین ورودی های زیرزمینی تغذیه و از طریق برداشت از آب زیرزمینی برای مصارف مختلف و هم چنین خروجی زیرزمینی تخلیه می گردد. روند کلی هیدروگراف معرف آب زیرزمینی دشت، بر اساس اطلاعات سطح آب زیرزمینی در طی سال های گذشته نزولی و نشانگر بروز افت مداوم و کاهش ذخایر مخازن آب زیرزمینی می باشد. در این تحقیق، به منظور ارایه مدل آماری و سپس پیش بینی وضعیت سطح آب زیرزمینی دشت بهار از مدل های سری زمانی استفاده گردید. برای مدل سازی از اطلاعات سطح آب زیرزمینی در طی سال های 1362-81 استفاده شد. سپس با استفاده از مدل ARIMA(1،1،0) از داده های ارایه شده برای پیش بینی سطح آب زیرزمینی در 20 سال آینده استفاده گردید. نتایج حاصله از مقادیر پیش بینی شده به وسیله مدل سری زمانی، نشان می دهد که در صورت ثابت ماندن الگوی مصرف و هم چنین عدم تغییرات در روند تغذیه سفره در طی بیست سال آینده با کاهش حدود 17.5 متر نسبت به وضعیت فعلی سطح سفره مواجه خواهیم شد. بنابراین با توجه به محدودیت منابع و افت سطح ایستابی و هم چنین حساسیت ویژه این دشت در تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت شهر همدان و بهار و لزوم برداشت آب بیشتر در سال های آینده، تصمیم گیری برای مدیریت آب زیرزمینی در محدوده دشت الزامی است.
  کلیدواژگان: سری زمانی، پیش بینی، آب زیرزمینی، دشت بهار
 • شعبان قدبنان صفحه 50
  در میان روش های تصفیه پساب های صنعتی، انعقاد شیمیایی و تصفیه بیولوژیکی معمول ترین روش ها می باشند که با توجه به مشخصات پساب و میزان آلودگی به صورت منفرد و یا ترکیبی به کار می روند. در این تحقیق، میزان کارایی این دو روش در تصفیه پساب های کاغذسازی و اثرات ترکیب آن ها و نیز روشی برای بهینه سازی فرایند بررسی شده است. در مجموع به کاربردن متوالی این دو روش، ترکیب مناسبی را برای تصفیه پساب های رنگین کاغذسازی تشکیل می دهد.
  کلیدواژگان: انعقاد شیمیایی، تصفیه بیولوژیکی، پساب های سلولزی
 • سید یحیی میرزایی، منوچهر چیت سازان، رحیم چینی پرداز صفحه 53
  یکی از مسایل مهم در مطالعات هیدرولوژی حوضه ها، تعیین زمان تاخیر حوضه نسبت به بارش می باشد. میزان تاخیر یک حوضه نسبت به بارش، به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن جمله، نفوذپذیری، پوشش گیاهی، شیب حوضه، شدت و مدت بارش و هم چنین رژیم بارش منطقه می باشد. به دست آوردن این زمان تاخیر در مطالعات مختلف از جمله طراحی سدها، بندها و هم چنین مطالعات منابع آب از اهمیت زیادی برخوردار است. زمان تاخیر حوضه ها به روش های مختلفی محاسبه می گردد که یکی از این روش ها تحلیل چگالی طیفی سری زمانی است. این تحلیل ها بر مبنای سری های فوریه و اساسا با تقریب زدن یک تابع با جملات سینوسی و کسینوسی در معادله سری زمانی انجام می گیرند. در این روش، هارمونی های معنی دار مجزا و در غالب نوسانات در فرکانس های مشخص نمایان می گردند. از روش های چگالی طیفی سری زمانی در قالب سری های زمانی دو گانه می توان برای بررسی ارتباط و به دست آوردن میزان تاخیر رواناب حوضه نسبت به نوسانات سالیانه و کوتاه مدت بارش منطقه استفاده کرد. با توجه به این که بخش عمده ای از زمان تاخیر حوضه هایی با رژیم برف و باران، حاصل ذوب برف و روزهای یخبندان می باشد، در این تحقیق با استفاده از روش های چگالی طیفی میزان تاخیر حوضه آبریز جهان بین که دارای رژیم دوگانه باران و برف می باشد، در نوسانات کوتاه مدت و بلند مدت محاسبه گردید و مشخص شد که حوضه آبریز جهان بین در رژیم های سالیانه تاخیری معادل 1.2 ماه، و در نوسانات کوتاه مدت بارش با دوره پریودهای 3، 4 و 2 ماه، تاخیر حوضه 0.18، 0.5 و 0.083 ماه می باشد.
  کلیدواژگان: سری زمانی، توابع چگالی طیفی، سری فوریه، اختلاف فاز، تاخیر
 • محمود پاکشیر، علی معلم، عباسعلی نظربلند، شهرام عباسی صفحه 60
  در این مقاله در ابتدا اهمیت اطلاع از میزان رسوب گذاری و خورندگی آب در سیستم های خنک کننده به صورت خلاصه تشریح شده و در این رابطه اندیس های رایزنر و لانگلیر که معمولا در بیشتر صنایع برای تعیین وضعیت آب های خنک کن به کار می روند، معرفی می شوند. سپس محدودیت های کاربردی این عوامل بررسی شده و محاسن استفاده از اندیس پورکوریوس برای پیش بینی میزان خورندگی و رسوب گذاری آب های صنعتی ارایه می گردد. هم چنین برای روشن شدن کامل موضوع، به یک مثال واقعی از ناکار آمدی اندیس های رایزنر و لانگلیر در تعیین وضعیت شیمیایی آب در سیستم خنک کننده نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه اشاره می شود.
  کلیدواژگان: سیستم خنک کننده، رسوب گذاری، خورندگی، اندیس های رایزنر، لانگلیر و پوکوریوس، نمودار پلاریزاسیون
 • افشین تکدستان، ناصر حاجی زاده، نعمت الله جعفرزاده صفحه 66
  در شهرهای ساحلی دفع فاضلاب خام شهری یا پساب تصفیه مقدماتی به داخل دریا و اقیانوس از نظر اقتصادی به صرفه تر از تصفیه ثانویه فاضلاب می باشد. در این روش، فاضلاب به وسیله لوله هایی در فاصله ای دور از ساحل در ته دریا در چند نقطه توسط دیفیوزر تخلیه می گردد. امروزه بسیاری از محققان و صاحب نظران، گزینه تخلیه به دریا را برای شهرهای ساحلی در مقایسه با سایر روش های تصفیه، گزینه مطلوب می دانند. هدف از ارایه این مقاله معرفی این گزینه به عنوان یک روش دفع فاضلاب و ملاحظات اساسی در طراحی آن با توجه به خصوصیات مختلف دریا از قبیل شوری، دانسیته، درجه حرارت، لایه بندی و نوع جریان می باشد. به علاوه طراحی این سیستم در شرایط بحرانی که فاقد جریان مناسب است و لایه بندی حرارتی نیز وجود دارد مرور می گردد. این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، جستجوی اینترنتی و ملاحظات سازه ای در کشورها و شهرهای ساحلی مختلف جهان به دست آمده است. هم چنین طراحی این سازه در بحرانی ترین شرایط دریایی مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش دفع، علاوه بر این که فاضلاب تحت شرایط ترقیق اختلاط و پارامترهای طبیعی تصفیه می گردد، مناطق حساس ساحلی که به منظور شنا و فعالیت های ماهی گیری به شمار می رود از آلاینده های مختلف در امان می باشند. معمولا هیچ استانداردی برای خروجی فاضلاب از دیفیوزرهای تخلیه از نظر پارامترهای DO، BOD، کلیفرم و مواد مغذی در منطقه اختلاط اولیه وجود ندارد. هنگامی که فاضلاب توسط فاضلابروها وارد دریا می گردد. بسته به خصوصیات و پارامترهای دریایی نظیر لایه بندی حرارتی، لایه بندی شوری، لایه بندی دانسیته و جریانات دریایی و پارامترهای طراحی ترقیق و اختلاط اولیه که تحت کنترل طراح است تصفیه می گردد.
  کلیدواژگان: دریا، طراحی آتفال، دفع فاضلاب، اختلاط اولیه، ترقیق، محیط زیست
|
 • Nahidp., Vossoughim., Alemzadehi., Borgheim., Sanati, A.M. Page 2
  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are the main pollutants in oil pollution. PAHs accumulation in aqueous phase causes some aquatic and human diseases Biodegradation methods of PAHs removal were studied using flasks and a reactor. Standard sampling was performed from polluted areas in Persian Gulf and samples were analyzed. COD, TOC, PAHs and heavy metals were determined. Results Showed that, Emam Hassan (EM), Deilam and Shaghab were most polluted areas (PAHs equals 9.8, 4.2, 2.7ppm respectively) and samples from the dept showed more pollution than from the surface. For the biological treatment, most active species of bacteria were isolated from the soil of the polluted stations. Most of them are among Pseudomonas, gram and catalazet+. Rotating biological contactor packed (RBCp) by providing high acclimation time for the microbial mass, found very suitable process for removal of PHAs. The pure bacterial culture from EM showed, 80% removal efficiency for naphthalene. As the biodegradation of PAHs take a long time, RBCp reactor was selected and the ability of mixed culture in removal of pollutants was studied. The bioreactor was run in two stages. The acclimatization stage took place in 30 days and evaluation of bioreactor in terms of effluent COD concentration and MLSS with initial COD influent of 600 mg/l was operated. COD and PAHs removal of 73 and 66 percent were found respectively while the influent COD was 1200 mg/l.
 • Farzadkia, M Page 10
  Stabilization ponds have high capability for treating the wastewater with high organic and hydraulic loading. Hence this system is a popular means of wastewater treatment for certain industries such as slaughterhouses, dairies and food processing plants. The main objective of this study was to investigate the efficiency of stabilization ponds for treating a high organic load wastewater receiving effluent from a slaughterhouse plant in Iran. The efficiency of Kermanshah slaughterhouse wastewater treatment plant was studied over six months from September 2000 to March 2001. The general conditions and operation of the plant were considered and some wastewater treatment indexes such as pH, TSS, BOD5, COD, coliform and fecal coliform in influent and effluent were determined.The quality of the plant effluent has significant difference with the standard limits recommended by Iranian Environmental Protection Agency. The average amounts of TSS, BOD5, COD, total and fecal coliform in effluent were 280.67 mg/l, 353.17 mg/l, 580.5mg/l, 1.51*107MPN/100ml and 2.10*105 MPN/100ml respectively. The results showed that the effluent could not be used for irrigation or discharged to surface water based on the recommended standard by Iranian Environmental Protection Agency. Also, the comparison of the average number of fecal coliform in effluent with the microbiological quality guideline of World Health Organization (WHO) showed that the effluent was not acceptable for use in unrestricted irrigation.
 • Almasi, A. , Soltanian, M. , Mansoori, F. , Aivazy, M.T. , Mohajeri, P. Meskini, H. Kermanshah Page 16
  Municipal wastewater is one of the most important pollution sources for water supply resources. Soil, vegetable, and food material are exposed as well. Identification and enumeration of pathogenic agents particularly pathogenic Vibrios are beneficial for control and prevention planning of the infectious diseases. This research carried out to identify the distribution of the recognized pathogenic Vibrios emphasizing on identification of Vibrio cholerain the wastewater of city of Kermanshah in 2001. Population of city of Kermanshah was estimated over 713000 and produced wastewater was approximately 150 l/cap/d. The method of study was cross-sectional descriptive. Sampling procedure was adopted from standard Methods for the Examination of water and wastewater, and the method for Vibrios identification was according to finegold 1990. There were 8 discharge outlet domestic wastewaters, which had been chosen as sampling sites. Samples were collected weekly in randomized manner in day time. Although 288 samples should be collected statistically, 339 samples were collected and analyzed. The results indicated that site 7 with 5 positives, sites 4 and 8 with 3 positives, site 5 with 2 postitives and sites 2, 3 and 6 with one positive suspected to vibrio pathogens. However, not any Vibrio detected in site 1. The most positive samples were seen in spring, late summer and early autumn. The positive results were detected in May, June, September, and October. Among samples which have been detected as a positive could be likely Vibrio Parahemolyticus accourding to the differentiation tests. Vibro chloral was not found. It looks like the presence off vibrio parahemolyticus was due to wastewater discharged from sea food markets areas. So it has been suggested that this relationship could be considered through analytical study using PCR for detection of Vibrios.
 • Shamloo, A. A. , Nasseri, S. , Naddafi, K. Page 22
  The Gilarlo reservoir is one of the most important drinking water sources of Guermy city. However, because of undesirable water quality, have odor and taste problems in drinking water. Thus, it is necessary to monitor water quality in order to determine effective factors.Water quality assessment of the watershed showed that 56 and 0.47 tons of nitrates and phosphorus were discharged into the lake during 6 months of year respectively, and the main sources of pollutants were agricultural and domestic wastewater as well as geological factors. For water quality monitoring of the lake, 58 samples from the three vertical and longitudinal zones of the reservoir were collected. Then total and fecal coliform and dissolved oxygen, temperature, nitrites, nitrates, phosphorus, phytoplankton and zooplankton were analyzed. Studies showed that temperature stratification and eutrophycation process have occurred in the lake, and the situation has changed from meso eutrophycation during August to eutrophycation state during October, and this state was fixed during winter.
 • Samaei, M.R. Afshar, A Page 28
  Every natural river has an capacity to assimilate wastes; this is referred to as the river's self purification capacity. DO content is usually an important water quality index. The water quality of a polluted river can be improved either by increasing the river's self purification capacity or by reducing the amount of waste loading the river receivers. Traditional physically based water quality models do not evaluate separately a receiving river's purification ability and the effect of waste loading; thus, these models are not ideal analytical tools for water quality management. This paper introduces and discusses an alternative river water quality modeling approach based on the linear systems theory. Steady-state-system response matrix is a means to summarize the interactions of loadings and responses for linear water quality models. BOD-DO variation in a receiving river has been investigated by following traditional physically based water quality models. A simple physically based river BOD-DO model was derived by Streeter and Phelps (1925) based on their Ohio River water pollution study. The Streeter-Phelps model has been used by sanitary/environmental engineers for many years to evaluate the waste assimilative capacity of a receiving river; it provides a basis on which the treatment requirement for wastewater discharged into the river can be determined. The BOD-DO variation in a time-variable river system with a dispersive effect is traditionally solved by numerical methods. In this study, physical parameterization method is used. Using this method, the system impulse response function of a receiving river can be determined by solving the governing equation of the corresponding physically based model with a Dirac delta function input. This modeling approach is an extension of Green's function techniques that solve a linear differential equation. In a linear systems model, a receiving river's patura-purification capacity is represented completely by the model's impulse response function, whereas the amount of waste loading the river receives is represented by the model's input function. The Enhanced Stream Water Quality Model (QUAL2E) is a comprehensive and versatile stream water quality model. In this paper a river was simulated with QUAL2E. Then a response matrix was built for determination of DO deficiency in any point of river.
 • Safari, H. , Navaeenia, B. , *Sharifi, M. Page 35
  The ground water resources have become the main source of drinking water for communities. High utilization of water has caused drastic reduction of ground water level. In order to maintain designed supply rate, either a new well need to be installed or the depth of programming optimal depth of well can be obtained so that the designed option, using the nonlinear maintained and total expensive to be reduced. In this study a nonlinear programming model was developed and is used to predict the optimal depth of existing well extension in fariman city pilot. In this research positive water balance for ultimate discharge rate is assumed.
 • Rahmani, A. , Sedehi, M. Page 42
  Aquifer in alluvium of this plain is 520 km2. The aquifer is recharged from direct infiltration of precipitation and surface runoff, return flow from agricultural, industrial and domestic uses and groundwater input and discharged through water abstraction for different consumptions and groundwater output. The groundwater level hydrograph of shows that the level and storage of water continously decreased in the last years. In this research, times series model was used for forecasting groundwater level of plain in future. The groundwater levels in 1984-2003 were used as observed data. Then with time series model, the ARIMA(1,1,0) model was fitted and of groundwater level for next 20 years were forecasted. The results of forecasting model show that in the next 20 years the groundwater level will decreases by 17.5m. So, with limitation of water resources, drawdown of groundwater level and increase of water consumption in future, groundwater management in Hamedan-Bahar plain is essential for sustainable use of groundwater resources.
 • Shaaban Ghodbanan Page 50
  There are various methods for treatment and decolorization of industrial wastewater such as: chemical oxidation, biological treatment, electrochemical technologies, ion exchange, adsorption process, membrane process, chemical reduction, coagulation and flocculation Among these methods chemical coagulation and biological treatment are common methods of waste water treatment which are used as single or combined regarding the level of effluent pollution and also its characteristics. In this research, the performance of combined methods in decontamination of pulp mill effluent have been investigated. As a result combination of these methods is a suitable system for treatment of colored effluent discharged from pulp industries.
 • Mirzaee, S.Y. , Chitsazan, M. , Chinipardaz, R. Page 53
  One of the important issues that have significant role in study of hydrology of basin is determination of lag time. Lag time has significant role in hydrological studies. Quantity of rainfall related lag time depends on several factors, such as permeability, vegetation cover, catchments slope, rainfall intensity, storm duration and type of rain. Determination of lag time is important parameter in many projects such as dam design and also water resource studies. Lag time of basin could be calculated using various methods. One of these methods is time series analysis of spectral density. The analysis is based on fouries series. The time series is approximated with Sinuous and Cosines functions. In this method harmonically significant quantities with individual frequencies are presented. Spectral density under multiple time series could be used to obtain basin lag time for annual runoff and short-term rainfall fluctuation. A long lag time could be due to snowmelt as well as melting ice due to rainfalls in freezing days. In this research the lag time of Jahanbin basin has been determined using spectral density method. The catchments is subjected to both rainfall and snowfall. For short term rainfall fluctuation with a return period 2, 3, 4 months, the lag times were found 0.18, 0.5 and 0.083 month, respectively.
 • Pakshir, M. Moalema., Nazarbolanda., Abbasi, Sh Page 60
  This paper explains the importance of measuring the precipitation and water corrosivity in cooling water systems. The limitations of Raisner and Langlier indexes have been explained. Then the benfits of Puchorius index in determining the precipitation and water corrosivity have been investigated. Finally, as a case study, the limitations of Raisner and Langlier indexes against Puchorius index have been discussed for the cooling water system of hot rolling of Mobarake Steel Complex.
 • Takdastana., Hajyzadeh, A. Jafarzadeh, N Page 66
  Disposal of raw municipal wastewater or effluent of preliminary treatment into the sea and ocean is economically more accepted and technically more efficient than secondary treatment. In this method, the wastewater disposed at the bottom of the sea in some points from diffuser. Nowadays, lots of researchers select outfall as a suitable alternative treatment method for coastal cities. The goal of this paper was to introduce the outfall as a wastewater treatment method and its design criteria considering different characteristics of the sea such as salinity, density, temperature, stratification etc. In addition, stagnant sea and thermal stratification is reviewed. In this paper the latest information were reviewed. In this alternative the wastewater treated under dilution, mixing and natural conditions. Moreover, sensitive coastal point are preserved from different wastewater pollutants. Usually, there is no limitation regarding discharge of coliform, DO, BOD, and nutrient concentrations in initial mixing zoom. The parameters such as thermal stratification, salinity stratification, density stratification, marine flows influence design of outfall.