فهرست مطالب

مطالعات اجتماعی ایران - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 47، پاییز 1398)
 • سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 47، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی امیرکافی*، کاظم کاظمی صفحات 4-33

  اعتماد دانشجویان به استادان معرف کیفیت رابطه استاد شاگردی است و ماهیت پیوندهای بین نسلی را نشان می دهد. اعتماد یکی از مولفه های کلیدی سرمایه اجتماعی است که نقش بسزایی در تسهیل هم کاری، پذیرش تصمیمات و پیروی از قواعد گروهی، بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری، ارتقای سطح عملکرد تحصیلی دانشجویان و افزایش اثربخشی و کارآمدی نظام دانشگاهی دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و روان شناختی بر اعتماد دانشجویان به استادان است. جامعه آماری تحقیق حاضر را دانشجویان دانشگاه شهیدباهنر کرمان در دو مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد تشکیل داده اند. نمونه تحقیق برابر با 525 نفر است که با روش نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب شده اند. یافته ها نشان داد که رابطه معنی داری بین متغیرهای مستقل شامل تعامل استادان با دانشجویان، ارزیابی امکانات دانشگاهی، ادراک از توانایی، نیک خواهی و انصاف استادان و تمایل به اعتمادکردن (اعتماد تعمیم یافته) با متغیر وابسته وجود دارد. علاوه براین، نتایج حاکی از آن است که متغیرهای تعامل اجتماعی و ارزیابی امکانات دانشگاهی، به طور غیرمستقیم و از طریق متغیرهای میانجی توانایی، نیک خواهی و انصاف، بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد. در نهایت، نتایج نشان داد متغیر تعامل اجتماعی در مقایسه با متغیرهای مستقل دیگر، بیشترین تاثیر مستقیم و غیرمستقیم را بر اعتماد دانشجویان به استادان دارد.

  کلیدواژگان: اعتماد دانشجویان به استادان، تعامل اجتماعی، توانایی و صلاحیت، نیک خواهی و انصاف
 • مسعود حاجی زاده میمندی، رحمت الله دادور* صفحات 34-56

  پژوهش حاضر به دنبال شناخت رابطه ازخودبیگانگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی و سلامت اجتماعی در میان کارکنان دولتی شهر کرمان است. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر نظریات ازخودبیگانگی شغلی ملوین سیمن [1] و رفتار شهروندی سازمانی پادساکف [2] است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه های ازخودبیگانگی شغلی سیمن، رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و سلامت اجتماعی کییز[3] بوده است. جامعه آماری شامل کارکنان اداره های دولتی شهر کرمان در سال 96 بوده است که نمونه آن 381 نفر مطابق جدول مورگان انتخاب شده اند. روش تحقیق پیمایشی و روش های تحلیل شامل ضریب هم بستگی پیرسون و الگوی معادله ساختاری است. از آزمون کالموگروف اسمیرونوف نیز برای سنجش طبیعی بودن داده ها استفاده شده است. یافته ها رابطه خطی معکوس میان ازخودبیگانگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی و سلامت اجتماعی را تایید می کند. رابطه ازخودبیگانگی شغلی با متغیرهایی مانند تحصیلات، درآمد، نوع شغل و... معکوس و منفی است و رابطه این متغیرها با رفتار شهروندی سازمانی و سلامت اجتماعی نیز مستقیم و مثبت برآورده شده است.

  کلیدواژگان: ازخودبیگانگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، سلامت اجتماعی، کارمندان دولت، کرمان
 • حسن رشیدی صفحات 57-80

  پژوهش حاضر، از دیدگاهی جامعه شناختی، به مطالعه توسعه اقتصادی-اجتماعی و هویت جمعی در کردستان با روش نظریه زمینه ای پرداخته است. بررسی های اولیه میدانی  پنج حوزه زیر را برجسته تر نمود : سلطه هویت غربی بر عناصر هویت سنتی، بازسازی هویتی و عام شدن نسبی آن، بروز شواهد توسعه ناموزون، توسعه ناهمگون، و تقویت هویت کردی. محقق پس از تلخیص، اصلاح و بازسازی داده ها، فرآیندهای کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) را انجام داده و 883 مقوله جزء و 279 مقوله عمده استخراج کرده  و در نهایت 37 مقوله به دست آمده است. عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر و راهبردهای کنش و پیامدهای کنش، پس از بازگشت های لازم به افراد، گروه ها و نخبگان و انجام اصلاحات و دقت ورزی ها، به دست آمده است. در نهایت، پدیده اصلی «بروز ظاهری عناصر توسعه در حین تغییرات بنیادین در هویت سنتی» و یافته نظری تحقیق، یعنی «توسعه بحران زا و شکل جدید هویتی» متجلی شده است.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی-اجتماعی، کردستان، هویت، نظریه زمینه ای
 • عادل عبدالهی صفحات 81-109

  مقاله حاضر به مطالعه نحوه تعامل عناصر محلی و جهانی در تحول هویت فرهنگی در کردستان ایران، منطقه هورامان تخت، پرداخته است. ورود عناصر مربوط به جهانی شدن به ساختار فرهنگی هورامان مشروعیت عناصر سنتی هویت ساز را زیر سوال برده است. در چنین وضعیتی، مطالعه نحوه ساختارزدایی و بازسازی عناصر هویت فرهنگی حایز اهمیت است. روش تحقیق کیفی با استفاده از نظریه زمینه ای است. داده ها به یاری تکنیک های مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی گردآوری شده و طی مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که گرایشی درخور توجه به بازاندیشی در منابع هویت ساز سنتی در هورامان وجود دارد و افراد مطالعه شده با «تعاملاتی نیت مند» با تغییرات پیش رو درصدد بازسازی عام گرایانه هویت فرهنگی شان هستند. در چنین نظام ارزشی ای، هر کنشی در جهت مشروعیت بخشی به نظام های ارزشی، با بازاندیشی آگاهانه در چارچوب منابع هویت بخش محلی، ملی و جهانی صورت می گیرد؛ بنابراین، می توان گفت، برخلاف تصور رایج مبنی بر زوال سنت ها و هویت های محلی، هنوز هم سنت های جامعه هورامان دارای کارکرد فرهنگ سازی و هویت بخشی در «نظامی بازاندیشی شده» هستند.

  کلیدواژگان: هویت فرهنگی، بازاندیشی، عناصر محلی، عناصر جهانی، هورامان
 • سید یعقوب موسوی*، سید یاسر قربانپور گنجی صفحات 110-132

  هدف پژوهش حاضر، مطالعه جامعه شناختی رفتار انتخاباتی شهروندان استان مازندران در انتخابات رییس جمهوری است. روش مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی و پیمایشی است که با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را زنان و مردان بالای 18 سال ساکن در استان مازندران تشکیل می دهند. به منظور انتخاب نمونه آماری، از فرمول کوکران استفاده شد و 384 نفر نمونه انتخاب شدند. مطابق نتایج پیمایش، در میان گروه های شغلی و افراد در مقاطع تحصیلی گوناگون، رفتار انتخاباتی متفاوت است. رگرسیون خطی نشان می دهد که از میان متغیرهای مستقل تحقیق، هویت ملی، شبکه های اجتماعی، رسانه ها، اولویت های ارزشی، و هویت دینی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر رفتار انتخاباتی دارند.

  کلیدواژگان: رفتار انتخاباتی، هویت ملی، شبکه های اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رسانه ها
 • علی یعقوبی چوبری*، نسرین اسلامی صفحات 133-159

  ارتکاب جرم موضوعی صرفا حقوقی نیست، بلکه سازه ای اجتماعی- فرهنگی است که انسان ها برمی سازند. هدف اصلی این مقاله، مطالعه برساخت اجتماعی جرم ها در میان جوانان شهر رشت است. مطالعه با تکیه بر روش کیفی و نمونه گیری هدفمند از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته انجام شده است. با توجه به منطق اشباع نظری، با 30 نفر از جوانان 20 تا 35 ساله به صورت فردی مصاحبه صورت گرفت و سپس، مصاحبه ها به شیوه تحلیل مضمون بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر جوانان نمونه تحقیق در شهر رشت، تلقی مجرمانه را از برخی مقوله های فرهنگی از قبیل پوشش، آرایش، حرکات موزون (رقص)، داشتن ماهواره و دوستی-های اجتماعی را حذف کرده اند، اما اغلب آنها مواردی نظیر مصرف مواد مخدر، جرم های مالی، نابرابری اجتماعی، دعوا و خشونت، و رعایت نکردن حق دیگران را جرم انگاشته اند. در کنار این دو روایت، برخی از این جوانان، که در مرحله آستانگی (مرزی) قرار دارند، بعضی از مسایل اجتماعی از قبیل هم باشی و مشروبات الکلی را جرم نمی شمارند، اما از جهت های دیگری این مفاهیم را جرم قلمداد می کنند.

  کلیدواژگان: برساخت اجتماعی، جرم انگاری، جرم زدایی، جرم شناسی فرهنگی
|
 • Mehdi Amirkafi *, Kazem Kazemi Pages 4-33

  Students' trust in professors represents the quality of the relationship between students and teachers and shows the nature of interpersonal relationships. Trust is one of the main components of social capital which plays an important role in promoting collaboration, decision-making and adherence to group rules, improving the teaching and learning processes, improving the academic performance of students and increasing the efficiency and effectiveness of the university system. The article aims at studying the students' trust in professors in shahid bahonar university of Kerman. Undergraduate and graduate students of university represented the statistical population of the present study. The research sample consists of 525 individuals who were selected using stratified sampling method. The findings show a significant relationship between independent variables of teacher interaction with students, evaluation of academic facilities, perception of professors' ability, benevolence and fairness, and trust (generalized trust) and the dependent variable of trust. Furthermore, the results indicate that the variables of social interaction and evaluation of academic facilities affect the dependent variable, indirectly and through the mediating variables of ability, benevolence, and fairness. Finally, the results show that the social interaction has the most direct and indirect effect compared to other independent variables on the trust of students in professors.

  Keywords: students, Trust, social relationships, Ability, benevolence, fairness
 • Masoud Haji Zade Meimandi, Rahmatollah Dadvar * Pages 34-56

  The article seeks to understand the relationship between job alienation and organizational citizenship behavior and social health among employees of Governmental agencies of Kerman. The theoretical framework of this research is based on the views of Melvin Seeman's job alienation and the Padsakov’s organizational citizenship behavior. Data collection tools include Seeman's job alienation questionnaire, Padsakov’s organizational citizenship behavior questionnaire, and Keyes's Social Health questionnaire. The statistical population is the employees of the Governmental organizations of Kerman in 2018 and the sample is 381 people based on Morgan's table. The research method is a survey and the method for analyzing the data are Pearson and Spearman correlation coefficients and structural equation model. The Kolmogorov–Smirnov test was used to measure the normality of the data. The results indicate a reverse linear relationship between job alienation and organizational citizenship behavior and social health. There is also a negative relationship between job alienation with education and income. Finally, the study indicates that increase in organizational alienation leads to a reduction in organizational commitment.

  Keywords: Job Alienation, Organizational citizenship behavior, social health, Government Employees, Kerman
 • Hassan Rashidi Pages 57-80

  The aim of this research is to study the effects of socio-economic development on Kurdish identity from a sociological perspective. Through qualitative research method of grounded theory, central categories of research were categorized in five areas including dominance of western identity over traditional identity, reconstruction of identity and its relative popularization, emergence of unequal development, heterogeneous development, and strengthening of Kurdish identity. The coding processes (open, central and selective) of the collected data resulted in the extraction of 883 subcategories and 279 major categories, which summed up in 37 categories. The causal and intervention factors, action strategies and consequences of action were then introduced. Finally, the main theme of research manifested as "emergence of development elements during fundamental changes in traditional identity" which indicates the "crisis-generating development and new form of identity".

  Keywords: socio-economic development, Kurdistan, Identity, grounded theory
 • Adel Abdollahi Pages 81-109

  The present article examines the interplay of local and global factors in the evolution of cultural identity in Hawraman-e-Takht region. The interface of global elements with traditional identity in Hawraman has challenged the legitimacy of traditional culture. In such a situation, it is essential to study deconstruction and reconstruction of cultural identity. The conceptual framework of the study is based on pro-glocalization theories in order to cover the confrontation of global and local elements. Data were collected using in-depth interview and participatory observation techniques and analyzed through three stages of open, central, and selective coding. The findings show that there is a considerable tendency to reconsider the conventional elements affecting identity in Hawraman. The people of Hawraman, with their "intended interactions" with the forthcoming changes, are seeking a general reconstruction of their cultural identity. Under such a value system, any attempt to legitimize meaning system is carried out through deliberate rethinking within the context of local, national and global culture. Therefore, contrary to the common belief about the weakening of local traditions and identities, Hawrami traditions still identify and give meaning to this society in a “rethought system.”

  Keywords: Cultural identity, Reflexivity, Local, Global, Hawraman
 • Seyed Yaghoub Mousavi *, Seyed Yaser Ghorbanpour Ganji Pages 110-132

  The purpose of this study is to investigate the sociological behavior of citizens of Mazandaran province in the presidential election. The research was conducted through descriptive-analytical cross-sectional study using researcher-made questionnaire. The statistical population of this study was men and women of 18 years and older living in Mazandaran province. The sample size was 384 calculated based on Cochran's formula. Result of study indicated a significant difference between occupational and Educational categories in terms of electoral behavior. Based on the outcomes of linear regression, national identity, social networks, media, value preferences and spiritual identification had the most significant impact on electoral behavior, respectively.

  Keywords: Electoral Behavior, National identity, Social networks, Social Trust, media
 • Ali Yaghoobi Choobari *, Nasrin Eslami Pages 133-159

  Crime is not merely a legal matter, but a social-cultural construction created by human beings. The main purpose of this article is study of social construction of crimes among young people in Rasht city. The study was conducted on the basis of qualitative approach through semi-structured interviews with a purposive sampling. Based on theoretical saturation 30 young adult of 20-35 years were interviewed. The interviews were analyzed based on thematic method of analysis. The results show that most of the youth have de-stigmatized some cultural categories such as violating hijab rules, make up, dance, having satellites and divorce. However, most of them still admit drug use, financial crimes, social inequality, failure to respect the rights of others and violence as a crime. Alongside these two narratives some young people are ambivalent about social issues such as cohabitation, alcoholic drinks and premarital relationship.

  Keywords: Social construction, criminalization, Decriminalization, Cultural Criminology