فهرست مطالب

 • پیاپی 38 (خرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی صالحی قلعه سری*، عارفه ممبینی، رقیه قزنچای، معصومه اسفندیاری، زهرا بالویی جامخانه صفحات 1-22

  موضوع مهمی که در آستانه قرن جدید، مشغله ذهنی متخصصان محیط زیست است این مسئله می باشد که هم اکنون  برای آموزش شهروندان در روابطشان با کره زمین چه اقداماتی صورت می گیرد. منظور از محیط زیست شهری،فضاهای انسان ساخته، ساختمان ها و ساختارهایی است که در شهرک ها و شهرها می یابیم، این در برابر حیات وحش (که در آن هیچ ردپایی از انسان نیست یا رد اندکی هست) و یا در برابر خارج از شهر، روستایی قرار می گیرد که در آن محیط طبیعی و فرآیندهای آن را انسان ها اداره می کنند اما آن ها را نیافریده اند.هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی توسعه فرهنگ پایدار محیط زیست شهری می باشد.روش تحقیق،کتابخانه ای است.با توجه به یافته های پژوهش حاضرنتیجه گرفته می شود،عواملی از قبیل:کنترل وهدایت درست فاضلاب های کارخانجات ومنازل مسکونی، آموزش شهروندان در زمینه احترام به طبیعت و محیط زتدگی، اجرای طرح پلیس محیط زیست درمدارس ومحلات وبه کارگیری الگوی نظافت شهری در کشورهای پیشرفته، در توسعه وگسترش فرهنگ محیط زیست شهری دارای اهمیت بسیاری می باشند. کشور ایران به لحاظ دارا بودن نیروی جوان بسیار غنی می باشد که به عنوان سرمایه های یک کشور تلقی می شوند. لذا می توان با قرار دادن افراد جوان در معرض تجربه های تازه تر،دیدگاه های آنها را در مورد مسایل زیست محیطی شهر تغییر داد؛ تا بدین ترتیب خودشان و محیط زیست اطرافشان را بهتر بشناسند

  کلیدواژگان: توسعه، فرهنگ پایدار، محیط زیست شهری، الگو
 • لطف الله لطیف پور*، سید عظیم الله عصمتی صفحات 23-42
 • افسانه احمدی*، دنیا محمودنژاد، معصومه بازدار، ناصر علیمرادی صفحات 43-52

  ژوهش حاضر با هدف بر طرف کردن انزواطلبی و گوشه گیری یکی از دانش آموزان کلاس صورت گرفته است، طرح پژوهش توصیفی و از نوع اقدام پژوهی است. از روش های مشاهده، یادداشت برداری، گفت و گو برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. به منظور رفع مسئله ی ایجادشده، با تکیه بر مهارتهای دانش آموز و تقویت و پاداش جهت بالا بردن انگیزه و اعتماد به نفس، میزان گوشه گیری و انزواطلبی دانش آموز کاهش یافت به طوری که شواهد حاکی از افزایش مشارکت دانش آموز در فعالیت های کلاسی است.

  کلیدواژگان: اقدام پژوهی، انزواطلبی، گوشه گیری
 • زهرا خیاط بهبهان صفحات 53-64
 • محسن جعفری صفحات 65-80

  مجازات هادر دوران قدیم بسیار خشن و ظالمانه بودند. شدت و خشونت مجازات تا قرن هجدهم باقی بود و همچنان نیز در بعضی کشورها به همان شکل یا مختصر تغییری وجود دارد.حقوقدانان، جرم شناسان و کیفرشناسان تمام دنیا در مورد مجرمانی که به ارتکاب جرایم سبک به زندان محکوم می شدند به نقد و ارزیابی می پرداختند. حقوقدانان و جرم شناسان ایران نیز از این موضوع مستثنانبوده و درصدد راهه ایی برای جایگزین کردن مجازاتی به جای حبس برای چنین مجرمانی بودند؛ که سرانجام قانون گذار پس از بررسی های فراوان در این خصوص مجازات جایگزین حبس را در قانون مجازات اسلامی 1/2/1392 به تصویب رسانید.صرف به تصویب رسیدن یک قانون به تنهایی مورد قبول نیست و در راستای اجرایی کردن هرچه مطلوبتر این قوانین، چالش ها و موانعی وجود دارند که باید به شناخت و بررسی آن موانع پرداخته شود و راه کارهایی برای رفع آنها ارایه نمود .این تحقیق با هدف بررسی اهمیت و موانع اجرای مجازات جایگزین حبس در ایران به صورت مطالعه کتابخانه ای انجام شده است.با توجه به نتایج این تحقیق از جمله موانع اصلی برای اجرای مجازات جایگزین میتوان به موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اشاره کرد.

  کلیدواژگان: حبس، مجازات جایگزین حبس، موانع فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع سیاسی
 • مسعودرضا یوحنایی صفحات 81-95

  ذهن دارای فرآیندی پیچیده است به طوری که دیدگاه های متفاوتی در این زمینه ابراز شده است؛به طور مثال فروید ذهن را به سه قسمت خودآگاه، پیش آگاه و ناخودآگاه تقسیم میکند. وی معتقد بود برخی از رفتارهای انسان خودآگاهانه صورت میگیرد و خیل عظیمی از رفتارها، گفتارها و پندارهای انسان ناخودآگاهانه بروز پیدا میکنند که شخص هیچگونه تسلطی بر آنها ندارد؛مثل بسیاری از باورها، خواسته ها و رویاها که به صورت ناخوداگاه بروز میکنند. سارتر اما معتقد بود تمام رفتارها و گفتارها و پندارهای آدمی از قسمت خودآگاه ذهن ناشی میشوند؛ به عبارتی وی ایدهی فروید را باعث فریفتن انسان میداند. ما در ابتدا میخواهیم بررسی کنیم که نظر فروید و سارتر هر دو میتواند آمیزهای از درستی و نادرستی باشد؛ اما در درستی سنگینی کفه ی ترازو به سمت فروید است و در پایان میخواهیم نقدهایی را در تایید یا رد ایده ای آنها وارد سازیم.

  کلیدواژگان: فروید، سارتر، خودآگاه، ناخودآگاه، ذهن