فهرست مطالب

 • سال بیست و هشتم شماره 2 (پیاپی 121، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/24
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علیرضا کاشف*، فرشته شهیدی، علیرضا صادقی نیکو صفحات 1-10
  مقدمه

  دستیابی به راهکارهای جدید به منظور پایش بهتر علل مرگ ناگهانی قلبی در ورزشکاران و ایجاد روندهای مراقبت پزشکی برای کنترل هزینه های پایش و درمان آن ها، ضروری به نظر می رسد. هدف این مقاله، بررسی تاثیر یک مسابقه ورزشی با شدت بالا بر تروپونین قلبی T و ارتباط آن با QTc در ورزشکاران تمرین کرده می باشد.

  مواد و روش ها

  سی و دو مرد ورزشکار(سن: 7/9±4/26 سال، شاخص توده بدن: 6/6±1/25 کیلوگرم بر متر مربع) در این تحقیق شرکت کردند و به مسابقه با شدت بالا 8 دقیقه ای با آیتم های 400 متر دویدن بر روی نوار گردان، حرکت لیفت مرده سه گانه، وزنه های 110 کیلوگرم 5 تکرار، 130 کیلوگرم 3 تکرار و 150 کیلوگرم 1 تکرار، بارفیکس 30 تکرار، تاب دادن کتلبل 30 کیلوگرمی و پرتاب 20 توپ شنی با وزن های متفاوت به فاصله 5 متری پشت جعبه 75 سانتی متری پرداختند. برای اندازه گیری QTc استراحت از الکتروکاردیوگرام لید II استفاده شد. قبل و بلافاصله پس از مسابقه، خون وریدی برای اندازه گیری تروپونین قلبی T اندازه گیری شد. برای بررسی تفاوت بین تمامی متغیرهای در حالت استراحت، پس از مسابقه و بعد از اصلاح داده ها با حجم پلاسما از دست رفته از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد و هم چنین برای بررسی رابطه تمامی متغیرها با QTc از آزمون پیرسون استفاده شد.

  یافته های پژوهش

  در مقایسه با استراحت، بلافاصله بعد از مسابقه با شدت بالا تروپونین قلبی T افزایش معناداری را نشان داد ولی پس از اصلاح داده های خام با حجم از دست رفته پلاسما، تغییر معناداری نداشت (F1.31=832, P<0.001). نتایج آزمون پیرسون نشان داد که بین QTc استراحت با تروپونین قلبی T استراحت و پس از مسابقه ورزشی با شدت بالا رابطه معناداری وجود ندارد.

  بحث و نتیجه گیری

  رابطه معناداری بین QT اصلاح شده با تروپونین قلبی T در ورزشکاران تمرین کرده پس از مسابقه با شدت بالا وجود ندارد. احتمالا QT اصلاح شده نمی تواند ابزاری برای پیش بینی آسیب میوکارد و آزاد شدن تروپونین قلبی T در جمعیت ورزشکاران باشد ولی نیاز به تحقیقات بیشتری در ورزشکاران رشته های متفاوت ورزشی می باشد.

  کلیدواژگان: عملکرد قلبی، الکتروکاردیوگرام، مرگ ناگهانی قلبی
 • مرضیه علی پور، سیروس نعیمی*، محمدمهدی مغنی باشی، خلیل خاشعی ورنامخواستی، زینب محمودیان صفحات 11-20
  مقدمه

  تاکنون علت پره اکلامپسی مشخص نشده است به همین دلیل، درصد بالایی از بستری شدن مادران را به خود اختصاص می دهد. ظاهرا پلی مورفیسم های ژن های رمزکننده آنزیم های سیستم آنتی اکسیدانی در پاتوفیزیولوژی این اختلال موثر باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم CAT-262C/T ژن رمزکننده آنتی اکسیدان آنزیماتیک کاتالاز با بیماری پره اکلامپسی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مورد-شاهدی که در سال 1396 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون انجام شد، 150 زن مبتلا به بیماری پره اکلامپسی به عنوان مورد و 150 زن سالم باردار فاقد هر گونه بیماری به عنوان شاهد انتخاب شدند. پس از نمونه گیری و استخراج DNA، پلی مورفیسم اشاره شده با روش PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری Chi-square و Yates corrected X 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

  یافته های پژوهش

  نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از وجود اختلاف معنی دار در فراوانی ژنوتیپ های CC، CT و TT (PCAT=0.032) و فراوانی هر دو آلل C و T (PCAT=0.042) در موقعیت پلی مورفیسم CAT-262C/T ژن رمزکننده آنزیم کاتالاز بین زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی و زنان باردار سالم می باشد. به جز پارامتر چند قلویی (PCAT=0.007) در مورد سایر فاکتورهایی دیگر مورد سنجش نظیر شدت پره اکلامپسی (PCAT=0.272)، میزان دفع پروتیین در ادرار (PCAT=0.130)، ورم بیمار (PCAT=0.739)، سن شروع (PCAT=0.412)، نخست زایی (PCAT=0.322)، چندزایی (PCAT=0.074)، سابقه ابتلا قبلی (PCAT=0.630)، سابقه سقط (PCAT=0.287)، دیابت (PCAT=0.75) و کم کاری تیرویید (PCAT=0.941) اختلاف معنی داری بین گروه بیمار و کنترل مشاهده نشد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه، پلی مورفسیم CAT-262C/T را  می توان به عنوان فاکتور خطر مستعدکننده افراد به پره اکلامپسی در جنوب ایران در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: کاتالاز، پره اکلامپسی، پلی مورفیسم، CAT-262 C، T
 • اعظم عمادی، محمدجواد مختاری* صفحات 21-31
  مقدمه

  درمان ترکیبی سرطان موثرتر از استفاده از یک دارو تنها برای درمان سرطان می باشد در این مطالعه اثرات ضد سرطانی سیس پلاتین و سیس پلاتین به همراه نانوذره دی اکسید تیتانیوم را روی سلول های PC-3 سرطان پروستات مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  سلول های PC-3 در محیط کشت RPMI1640 کشت داده شدند. میزان بقا سلول ها با استفاده از روش MTT assay طی زمان های 24، 48 و 72 ساعت سنجش و IC50 تعیین شد. RNA استخراج شد و سپس cDNA ساخته شد. میزان بیان ژن BCL2L12 نسبت به ژن مرجع  TBPبا استفاده از روش Real-Time PCR بررسی شد.

  یافته های پژوهش

   سیس پلاتین و سیس پلاتین همراه با نانوذرات دی اکسید تیتانیوم اثر مهاری وابسته به دوز و زمان بر بقاء سلول های PC-3  داشت. بیان ژن BCL2L12 در سلول های PC-3 تیمار شده با سیس پلاتین تنها در زمان 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب به میزان 58/3، 08/0 و 17/0  در سلول های تیمار شده با سیس پلاتین به همراه نانوذره دی اکسید تیتانیوم (10 μg/ml) در زمان های 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب 09/0، 05/0 و 02/0 و در سلول های تیمار شده با سیس پلاتین به همراه نانوذره دی اکسید تیتانیوم (25 μg/ml) در زمان های 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب 54/0، 04/0 و 07/0 تغییر یافت (P<0.05).

  بحث و نتیجه گیری

  در این بررسی نشان داده شد که تیمار هم زمان سیس پلاتین و نانوذره دی اکسید تیتانیوم در غلظت پایین (2/6 و 5/12 میکرومولار) می تواند موجب مرگ سلول بیشتری در مقایسه با سیس پلاتین تنها شود. که شاید این اثر ناشی از تسهیل ورود سیس پلاتین به سلول با حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم باشد.

  کلیدواژگان: سرطان پروستات، نانوذره دی اکسید تیتانیوم، سیس پلاتین، آپوپتوز، BCL2L12
 • سعید جزینی درچه، سمانه دهقان ابنوی، الهه موسوی، جابر ذبیحی راد* صفحات 32-37
  مقدمه

  استرس شغلی به عنوان یکی از جدی ترین خطرات شغلی در کشورهای توسعه یافته شناخته می شود. مشکلات مربوط به استرس باعث بروز علایم رفتاری، ذهنی و فیزیکی و کاهش عملکرد کاری افراد می گردد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر رایحه درمانی با عصاره اسطوخودوس بر میزان استرس شغلی پرسنل در محیط اتاق عمل انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی بر روی 25 نفر از پرسنل بیمارستان حجت بن الحسن العسکری (عج) اصفهان در شهریور ماه سال 1396 انجام شد. انتخاب افراد تکمیل کننده پرسش نامه با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. پرسش نامه ها در دو مرحله قبل و بعد از رایحه درمانی توسط پرسنل اتاق عمل تکمیل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری  توصیفی  و تحلیلی (میانگین-ویل کاکسون) استفاده گردید.

  یافته های پژوهش

  نتایج پژوهش نشان داد که رایحه درمانی فقط بر روی یکی از علایم استرس شغلی که احساس آرامش در محیط کار بود تاثیر معنادار داشت. میزان کلی استرس شغلی پرسنل بین قبل و بعد از مداخله از نظر آماری تفاوت معناداری نداشت.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر رایحه درمانی با اسپری عصار ه اسطوخودوس بر روی یکی از علایم استرس شغلی می توان از این روش در محیط اتاق عمل جهت کاهش استرس شغلی پرسنل استفاده کرد.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، اتاق عمل، رایحه درمانی، اسطوخودوس
 • زهرا کریم پور عالی آباد، شاپور حسن زاده*، مزدک رازی صفحات 38-49
  مقدمه

  استر های فتالات که پرکاربردترین آن ها دی اتیل هگزیل فتالات (DEHP) می باشد و در ساخت ادوات پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرند، آلوده کننده های خطرساز محیط زیست می باشند و بر دستگاه های بدن از جمله دستگاه تولید مثل اثرات سمی دارند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات بومادران (Achillea millefolium) بر اسپرم موش های صحرایی تحت تاثیر قرار گرفته با DEHP بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، 45 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به 9 گروه تقسیم شدند. 1-کنترل، 2- شم با دریافت روزانه روغن ذرت، 3-دریافت mg/kg/day  75 عصاره هیدروالکلی گل بومادران، 4-دوز پایین فتالات (DEHP1)، 5-دوز پایین فتالات+بومادران (DEHP1+A)، 6-دوز متوسط فتالات (DEHP2)، 7-دوز متوسط فتالات+بومادران (DEHP2+A)، 8-دوز بالا (DEHP3) فتالات، 9-دوز بالای فتالات+بومادران (DEHP3+A). همه گروه ها به جز کنترل به صورت گاواژ به مدت 40 روز مداوم تیمار شدند. پس از آسان کشی، اسپرم جهت بررسی پارامتر های اسپرمی از دم اپیدیدیم استحصال گردید. داده های با استفاده از آزمون آماری آنوا و تست تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته های پژوهش

   دی اتیل هگزیل فتالات باعث کاهش معنی دار (P<0.05) در تعداد، زنده مانی، تحرک و بلوغ هسته اسپرم و افزایش معنی دار شکست DNA هسته اسپرم در مقایسه با گروه کنترل شده است. بومادران اثر مثبتی بر این پارامتر ها داشته است.

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد بومادران با داشتن اثرات آنتی اکسیدانی می تواند باعث کاهش اثرات نامطوب ناشی از دی اتیل هگزیل فتالات بر پارامتر های اسپرم می گردد.

  کلیدواژگان: دی اتیل هگزیل فتالات، گل بومادران، موش صحرایی، اسپرم
 • شهرام شاهمرادی، خلیل علی محمدزاده*، علی ماهر صفحات 50-58
  مقدمه

  میزان پایبندی کارکنان به اصول و رفتار حرفه ای می تواند تاثیر چشمگیری، هم از نظر ارتقای بهره وری کارکنان و هم در تغییر نگرش مشتریان نسبت به سازمان داشته باشد. از طرفی رفتار معنوی و توام با مسیولیت پرستاران و پرسنل درمان با بیماران، نقش موثری در بهبود و بازگشت سلامتی آنان دارد و می تواند باعث افزایش تعهد آن ها به سازمان شود. موفقیت سازمان در نتیجه تعهد کارکنان سازمان است. در واقع می توان گفت تعهد سازمانی یکی از مشخصه های مهم سازمان ها است که باعث تفاوت آن ها با هم می شود. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر هوش معنوی بر تعهد سازمانی با توجه به نقش واسطه اخلاق حرفه ای در مرکز بهداشت شهرستان ایلام می باشد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش، یک مطالعه توصیفی-همبستگی است. جامعه تحقیق شامل کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ایلام بود که در سال 1397 انجام گردید برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون در قالب نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شده است.

  یافته های پژوهش

  بر اساس نتایج مطالعه، هوش معنوی(β=0.179, P<0.50) بر تعهد سازمانی با توجه به نقش واسطه اخلاق حرفه ای (β=0.346, P<0.50) در مرکز بهداشت شهرستان ایلام تاثیر معناداری داشت. هم چنین هوش معنوی(β=0.520, P<0.50) بر تعهد سازمانی نیز تاثیر مسنقیمی داشت. یافته ها نشان داد که هر چه هوش معنوی در بین کارکنان بیشتر باشد اخلاق حرفه ای آن ها بالاتر و در نتیجه تعهد سازمانی بیشتری خواهند داشت.

  بحث و نتیجه گیری

  هر چه میزان ظرفیت هوش معنوی و اخلاق حرفه ای در سازمان بیشتر باشد، میزان تعهد سازمانی بیشتر خواهد شد. بنا بر یافته ها می توان نتیجه گرفت که هوش معنوی اثر معناداری بر اخلاق حرفه ای دارد و این بدان معنی است که متناسب با هوش معنوی، اخلاق حرفه ای پیشرفت یا پسرفت می نماید. با توجه به وجود رابطه مثبت بین هوش معنوی و اخلاق حرفه ای و نیز تعهد سازمانی نتیجه گیری می شود که مرکز بهداشت می بایست با برنامه های راهبردی آموزش مدار که متضمن تعلیم و آموزش اصول ضروری هوش معنوی و اخلاق حرفه ای است گامی در جهت متعهد کردن کارکنان بردارد.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، تعهد سازمانی، اخلاق حرفه ای
 • عاطفه بیگلری صالح، فرهاد سلیمانیان قره چپق* صفحات 59-71
  مقدمه

  از مشکلات اصلی در علم پزشکی، تشخیص و پیش بینی به موقع بیماری ها می باشد. استفاده از سیستم های تصمیم یار به منظور کشف دانش نهفته در مجموعه اطلاعات بیماری و در سوابق مربوط به بیماران یکی از راهکارهایی است که در زمینه تشخیص و پیشگیری از بیماری بسیار موثر می باشد. هدف اصلی از این مقاله، طراحی یک سیستم تصمیم یار پزشکی است که بتواند بیماری هپاتیت را تشخیص دهد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. مجموعه داده آن شامل 155 رکورد با 19 ویژگی موجود در پایگاه داده یادگیری ماشین UCI می باشد. در این مقاله، از الگوریتم جلبک مصنوعی باینری برای انتخاب ویژگی و از k نزدیک ترین همسایه برای کلاس بندی هپاتیت به دو کلاس سالم و ناسالم استفاده شده است. از 80 درصد داده ها جهت آموزش و از 20 درصد باقی مانده جهت آزمون استفاده شده است. هم چنین جهت ارزیابی مدل از شاخص های دقت، بازخوانی، F-Measure و صحت استفاده شده است.

  یافته های پژوهش

  بررسی اولیه نشان داد که درصد صحت مدل پیشنهادی برابر با 45/96 درصد می باشد. بعد از انتخاب ویژگی با الگوریتم جلبک مصنوعی درصد صحت در بهترین حالت به 36/98 درصد رسید. در مدل پیشنهادی در حالت 300 بار تکرار، مقدار معیارهای دقت، بازخوانی، F-Measure، و نرخ خطا به ترتیب برابر با 23/96 درصد، 74/96 درصد، 48/96 درصد، 55/3 درصد می باشند.

  بحث و نتیجه گیری

  هپاتیت یکی از شایع ترین بیماری ها در بین زنان و مردان می باشد. تشخیص به موقع بیماری ضمن کاهش هزینه ها، شانس درمان موفقیت آمیز بیمار را افزایش می دهد. در این مطالعه ضمن تشخیص بیماری به کمک روش ترکیبی، توانستیم با استفاده از انتخاب ویژگی به دقت بالایی در تشخیص بیماری دست یابیم.

  کلیدواژگان: سیستم تصمیم یار پزشکی، تشخیص بیماری هپاتیت، الگوریتم جلبک مصنوعی باینری، k نزدیک ترین همسایه، انتخاب ویژگی
 • سمیه دولت آبادی*، زهرا پورفریدون قصرالدشتی، محمدجواد نجف زاده، سید ابوالفضل حسینی صفحات 72-82
  مقدمه

  اطلاعات اندکی در مورد بیماری زایی و قدرت عفونت زایی قارچ های گونه ریزوپوس که در صنعت غذایی مورد استفاده می باشند، وجود دارد. لذا قدرت عفونت زایی سویه های R. microsporus وR. Arrhizus  که از منابع مختلف بالینی و محیطی جمع آوری شده اند، در مدل جنین تخم مرغ مورد بررسی قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  تعداد 26 سویه، 13 مورد از هر یک از دو گونه R. microsporus و R. arrhizus در جنین تخم مرغ با غلظت نهایی 106 اسپور/میلی لیتر برای هر سویه آماده شدند. جنین های تخم مرغ در روز دهم جنینی و در ناحیه کریوآلانتوییک به میزان 1/0 میلی لیتر اسپور تلقیح شدند. نمونه های تلقیح شده در دمای 6/37 درجه سانتی گراد و رطوبت 60 درصد به مدت 7 روز انکوبه شدند.

  یافته های پژوهش

   میزان کشندگی قارچ R. microsporus در جنین تخم مرغ بالاتر از گونه های R. arrhizus بوده است. میزان مرگ و میر ارتباطی با منبع جداسازی نمونه ها نداشتند و در میان سویه های مربوط به یک گونه متغیر بودند. تولید سم باکتری همزیست در گونه R. microsporus، بر میزان مرگ و میر این گونه ها تاثیری نداشت.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به بروز مرگ و میر در نمونه های جداسازی شده از منبع غذایی، چنین استنباط می گردد که این گروه از قارچ ها ماهیت فرصت طلب داشته، در شرایط مساعد قادر به ایجاد بیماری بوده و می توانند تهدیدی برای مصرف کنندگان این مواد غذایی باشند.

  کلیدواژگان: موکورال ها، ریزوپوس، غذاهای تخمیری، مرگ و میر، جنین تخم مرغ
 • خسرو شیرینی، فریبا نظرپور، سمیرا سلیمانی، مهرداد کاظمی، مقداد کاظمی*، وحید حاتمی، مهشید تاب صفحات 83-93
  مقدمه

  آسیب های اجتماعی، رفتار یا عملی می باشند که با ارزش های جامعه در تعارض است و می تواند باعث اختلال در کارکرد فرد، خانواده و جامعه شود. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر بروز آسیب های اجتماعی در دانشجویان خوابگاهی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این پژوهش، یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که در سال 1394 برروی 337 نفر از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه های دولتی شهر ایلام انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته(69 سوال) استفاده شد. برای بررسی روایی ابزار از روایی صوری، ضریب نسبی روایی محتوا (CVR)، شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. در این مطالعه مقدار CVI برابر با 85/0، CVR برابر با 76/0 به دست آمد. اعتباریابی پرسش نامه هم با ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد که مقدار آن 87/0 به دست آمد. سپس داده ها وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 گردید و برای توصیف و تحلیل داده ها به ترتیب از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید.

  یافته های پژوهش

   آزمون کای دو برای آسیب روابط نامشروع با جنسیت، اختلاف معناداری را نشان داد (P<0.05). بین متغیرهای وضعیت دوستان، گوشه گیر بودن، عدم آشنایی کافی در رابطه با مهارت های زندگی و کمبود امکانات علمی و آموزشی در خوابگاه ها نیز با بروز آسیب های اجتماعی در جامعه مورد مطالعه ارتباط معنادار یافت شد (P<0.05).

  بحث و نتیجه گیری

  در این مطالعه، مشکلات خانوادگی، سابقه افسردگی، وجود گروه همسالان و دوستان و دور بودن از خانواده، مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر بروز آسیب های اجتماعی در دانشجویان معرفی شدند. لذا تدوین استراتژی های مناسب به منظور جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: ریسک فاکتور، آسیب اجتماعی، دانشجویان، خوابگاه
 • احسان نظری، جهانشا محمدزاده*، افرا خسروی، وحید احمدی، ستار کیخاونی صفحات 94-103
  مقدمه

  عمل جراحی، یک وضعیت تنش زای شدید برای بیماران است. در بیماران آماده جراحی، علاوه بر متغیرهای جسمانی، مولفه های روان شناختی نیز بر وضعیت آن ها تاثیر می گذارد. لذا هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین عوامل روان شناختی با عوامل ایمنی شناسی و فیزیولوژیکی با توجه به نقش تعدیل گری ویژگی شخصیتی D در بیماران آماده عمل جراحی بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک پژوهش تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه شامل بیماران آماده عمل جراحی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام بود که از بین آن ها 60 نفر (30 زن و 30 مرد) از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه استرس ادراک شده، پرسش نامه اضطراب اسپیلبرگر، پرسش نامه تیپ شخصیتی D (DS-14) و نمونه گیری از خون بیماران جهت سنجش فاکتورهای خونی بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS vol.21 در سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته های پژوهش

   نتایج نشان داد که بین متغیرهای روان شناختی (استرس، اضطراب و تیپ شخصیتی D) با متغیرهای ایمونولوژی (کورتیزول) و فیزیولوژیکی (فاکتورهای خونی) رابطه معنی داری وجود دارد (P<0.01). هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر این بود که متغیرهای روان شناختی استرس و اضطراب قادر به پیش بینی وضعیت ایمونولوژی و فیزیولوژی بیماران آماده عمل جراحی هستند که در این بین نقش تیپ شخصیتی D پررنگ و مشهود است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتیجه گیری مهم این پژوهش این است که بی نظمی های ایمنی ایجاد شده در زمان عمل جراحی توسط متغیرهای روان شناختی، می تواند تغییرات مهم زیستی خصوصا از نظر تهدید سلامت را به دنبال داشته باشد. با عنایت به این که متغیرهای روان شناختی می توانند بر سیستم ایمنی تاثیرگذار باشند، لذا شناخت دقیق افراد دارای تیپ شخصیتی D و تاثیر این تیپ شخصیت بر فاکتورهای خونی قبل و بعد از عمل جراحی، راهنمای خوبی برای انجام مداخله های روان شناختی می باشد.

  کلیدواژگان: عوامل روان شناختی، تیپ شخصیتی D، فاکتور ایمنی شناسی، فاکتور فیزیولوژیکی، عمل جراحی
|
 • Alireza Kashef*, Fereshteh Shahidi, Alireza Sadeghi Nikoo Pages 1-10
  Introduction

  It is highly crucial to develop novel strategies in order to further enhance the monitoring of sudden cardiac arrest in athletes and establish standard medical care procedures to control monitoring and treatment costs. Therefore, this study aimed to investigate the effects of a high-intensity competition on cardiac troponin T (cTnT) and its correlation with the corrected QT interval (QTc) in the trained athletes.

  Materials  &  Methods

  In total, 32 male athletes (mean age: 26.9±4.7 years, body mass index: 25.6±1.6 kg/m2) competed in 8-min high intensity competitions. The competition items included running on skillmill for 400 meters; three-stage deadlifting, weight lifting (110kg) with 5 repetitions; (130kg) with 3 repetitions; and (150kg) with 1 repetition, bar pulling up with 30 repetition, 30-kg kettlebell swinging, and 20 sandbag throwing with different weights at a distance of 5m behind a 75-cm box. Moreover, lead II electrocardiogram was utilized in order to measure the resting QTc. The intravenous blood test was performed to determine the level of troponin T before and immediately after the competition. In addition, ANOVA with repeated measures was used to examine the differences between variables in resting position, post competition, and after correction for the volume of plasma lost. In addition, Bonferroni post hoc test was used to identify which mean differences were statistically significant. The Pearson Correlation Coefficient was calculated to assess the level of correlations between the variables and QTc. Ethics code: IR.SRTTU.SSF.2018.103

  Findings

  The results showed an immediate significant increase in the cardiac Troponin T after high-intensity competition, compared to the resting position (P<0.001). However, when raw post-exercise data were corrected for plasma volume loss, no significant difference was observed in this regard (F1,31= 832, P<0.001). Furthermore, the Pearson results indicated that there was no significant correlation between the resting QTc and cTnT before and after the high-intensity comoetition.

  Discussion & Conclusions

  There was no significant correlation between the QTc and cTnT among the trained atheletes after high-intensity competition. The QTc can not probably be ragrded as an independent high-risk predictor for myocardial damage and cTnT release in athletes. However, there is a need for more studies on athletes in different sports.

  Keywords: Cardiac function, Electrocardiogram, Sudden cardiac death
 • Marzieh Alipour, Sirous Naeimi*, MohammadMahdi Moghanibashi, Khalil Khasheivarnamkhasti, Zeynab Mahmmodian Pages 11-20
  Introduction

  The cause of preeclampsia has not been identified so far; therefore, it accounts for a high percentages of maternal hospitalization. It seems that polymorphisms of genes encoding antioxidant system enzymes are effective in the pathophysiology of this disorder. This study aimed to evaluate the relationship between CAT-262 C/T polymorphism of enzymatic antioxidant Catalase gene and preeclampsia.

  Materials & Methods

  This case-control study was conducted at Islamic Azad University of Kazerun, Kazerun, Iran, in 2017. In total, 150 preeclampsia patients and 150 healthy pregnant women were selected as cases and controls, respectviely.  After DNA sampling and extraction, the CAT-262 C/T polymorphism was determined by Polymerase Chain Reaction and Restriction Fragment Length Polymorphism method. Data were analyzed in SPSS software using the Chi-square and Yates corrected X 2 statistical tests. Ethics code: IR.IAU.KAU.REC.1398.005

  Findings

  Results showed a significant difference between preeclampsia patinets and healthy preganat women regarding the frequency of CC, CT, and TT genotypes (PCAT=0.32) and both C and T alleles (PCAT=0.42) in the position of the CAT-262 C/T polymorphism of enzymatic antioxidant Catalase gene. Except for the multiple pregnancy parameter (PCAT=0.007), no significant diffrences were observed between the case and control groups in terms of other measured factors, such as the severity of preeclampsia (PCAT=0.272), urinary protein excretion (PCAT=0.130), patient swelling (PCAT=0.739), age at onset of disease (PCAT=0.412), primipara (PCAT=0.322), multipara (PCAT=0.074), previous history of preeclampsia (PCAT=0.630), history of miscarriage (PCAT=0.287), diabetes mellitus (PCAT=0.75), and hypothyroidism (PCAT=0.941).

  Discussion & Conclusions

  According to the results of this study, the CAT-262C/T polymorphism could be considered as a risk factor for preeclampsia susceptibility in the south of Iran.

  Keywords: Catalase, CAT-262 C, T polymorphism, Preeclampsia
 • Azam Emadi, MohammadJavad Mokhtari* Pages 21-31
  Introduction

  The combined therapy of cancer is more effective than using a single medication for the treatment of cancer. This study aimed at investigating the anticancer effects of cisplatin and cisplatin in combination with Titanium dioxide (TiO2) nanoparticles on the PC-3 prostate cancer cells.

  Materials & Methods

  The PC-3 cells were cultured in a RPMI1640 medium. Cell viability was assessed by MTT assay during 24, 48, and 72 h, and IC50 was determined. The RNA was extracted, and then the cDNA was synthesized. The expression level of BCL2L12 gene was compared to that of the TBP reference gene using Real-Time Polymerase Chain Reaction method.

  Findings

  Cisplatin and cisplatin with TiO2 nanoparticles exerted a dose and time dependent inhibitory effect on the viability of PC-3 cells. The expressions of the BCL2L12 gene in cisplatin-treated PC-3 cells at 24, 48, and 72 h were 3.58, 0.08, and 0.17, respectively. Moreover, the corresponding values in cisplatin-treated cells with TiO2 nanoparticles (10μg/ml) were 0.09, 0.05, and 0.02 at 24, 48, and 72 h, respectively, and in cisplatin-treated cells with TiO2 nanoparticles (25μg/ml) were 0.54, 0.04, and 0.07 at 24, 48, and 72 h, respectively (P<0.05).

  Discussion & Conclusions

  This study revealed that simultaneous treatment with cisplatin and TiO2 nanoparticles (10μg/ml) at low concentration (6.2 and 12.5) can cause more cell death than cisplatin treatment alone. This may be due to the facilitation of cisplatin entry into the cell in the presence of TiO2 nanoparticles.

  Keywords: Apoptosis, BCL2L12, Cisplatin, Prostate Cancer, TiO2 Nanoparticles
 • Saeed Jazini Dorcheh, Samaneh Dehghan Abnavi, Elaheh Mousavi, Jaber Zabihirad* Pages 32-37
  Introduction

  Occupational stress is recognized as one of the most serious occupational hazards in developed countries. Stress-related problems can cause behavioral, mental, and physical symptoms leading to a decrease in work performance. This study aimed to investigate the effect of aromatherapy using lavender extract on staff job stress in the operating room environment.

  Materials & Methods

  This quasi-experimental study was performed on 25 staff in Hojat ibn-al-Hassan al-Askari Hospital in Isfahan during September 2017. The study sample was selected using the convenience method. Data were collected using a researcher-made questionnaire with confirmed validity and reliability. The operating room staff were asked to complete the questionnaires before and after aromatherapy. The data were analyzed using descriptive and analytical statistical tests (mean and Wilcoxon test).

  Findings

  The results of the study showed that aromatherapy had only a significant effect on one of the symptoms of job stress (i.e., feeling calm at the workplace). However, there was no statistically significant difference before and after the intervention regarding the total occupational stress of the staff.

  Discussion & Conclusions

  Due to the effect of aromatherapy with lavender extract on some symptoms of occupational stress, this method can be used in the operating room environment to reduce occupational stress among staff.

  Keywords: Aromatherapy, Lavender occupational stress, Operating room
 • Zahra Karimpour, Shapour Hasanzadeh*, Mazdak Razi Pages 38-49
  Introduction

  Esters of phthalates, particularly di-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) generally utilized in plastic industry are environmental hazardous pollutants, has toxic effects on body systems, including reproductive system. The aim of this study was to evaluate the effects of Achillea millefolium on rats’ sperm exposed to DEHP.

  Materials & Methods

  In this study, 45 male rats were randomly divided into 9 groups. 1- Control, 2- sham, received corn oil, 3- received 75mg/kg/day hydro alcoholic extract of Achillea millefolium inflorescence, 4- Low-dose diethyl-hexyl–phthalate (DEHP1), 5- Low-dose diethyl-hexyl–phthalate+Achillea millefolium, (DEHP1+A) 6- Medium-dose diethyl-hexyl–phthalate (DEHP2), 7- Medium-dose diethyl-hexyl–phthalate + Achillea millefolium, (DEHP2+A) 8- High-dose diethyl-hexyl–phthalate (DEHP3), 9- High-dose diethyl-hexyl–phthalate + Achillea millefolium (DEHP3+A). All of groups except the control group were treated by gavage for 40 days. After euthanized, the epididymal sperms are collected to investigate the sperm parameters. Data were analyzed using ANOVA and Tukey post hoc tests.

  Findings

  di-(2-ethylhexyl)-phthalate significantly (P<0.05) decreased the sperm parameters including, count, viability, motility and maturation of the nucleus and significantly increased the breakage of sperm nuclear DNA in comparison to control group. Achillea millefolium inflorescence hydro alcoholic extract had a positive effect on these parameters.

  Discussion & Conclusions

  More likely Achillea millefolium inflorescence hydro alcoholic extract has antioxidant effects thus reduces the injurious effects of di-ethylhexyl phthalate on sperm parameters.

  Keywords: di-(2-ethylhexyl)-phthalate, Achillea millefolium inflorescence, Rat, Sperm
 • Shahram Shahmoradi, Khalil Ali Mohammadzadeh*, Ali Maher Pages 50-58
  Introduction

  Employee adherence to professional principles and behavior can have a significant impact in terms of enhancing employee productivity and changing the attitude of customers towards the organization. On the other hand, ethical behavior along with the responsibility of nurses and patient care personnel has an important role in improving and restoring their health and can increase their commitment to the organization. Organizational commitment is one of the most important concepts of any organization in any size and part. The success of the organization is the result of the commitment of the staff of the organization. In fact, it can be said that organizational commitment is one of the most important characteristics of organizations that makes them different.This study aimed at investigating the Effect of Spiritual Intelligence on Organizational Commitment according to Professional Ethics mediator in Ilam Health Center.

  Materials & Methods

  This practical study was conducted based on a descriptive design. The study population included Ilam Province Social Security Staff. The samples were selected using the Morgan table through a simple random sampling method. The data were collected using a questionnaire, and they were analyzed in SPSS software (version 21).

  Findings

  Effect of Spiritual Intelligence (P<0.50, β=0.179) was investigated on Organizational Commitment according to Professional Ethics mediator (P<0.50, β=0.346) in a Health Center in Ilam, Iran. Spiritual intelligence (P<0.50, β=0.520) had a significant impact on organizational commitment. The findings showed that higher spiritual intelligence among the employees led to higher levels of professional ethics, and therefore, their greater organizational commitment.

  Discussion & Conclusions

  According to the results, higher capacity of spiritual intelligence in the organization results in greater level of organizational commitment. Moreover, higher levels of professional ethics in the organization leads to greater organizational commitment. It can be concluded that spiritual intelligence has a significant effect on professional ethics. In other words, regarding spiritual intelligence, professional ethics makes progress or regress. Given the positive relationship between spiritual intelligence and professional ethics and also the organizational commitment, it can be concluded that the health center should take steps towards making the employers more committed using the strategic education programs that include the essential principles of spiritual intelligence and professional ethics.

  Keywords: Organizational Commitment, Professional Ethics Spiritual Intelligence
 • Atefe Biglari Saleh, Farhad Soleimanian Gharehchopogh* Pages 59-71
  Introduction

  The timely diagnosis and prediction of diseases are among the main issues in medical sciences. The use of decision-making systems to discover the underlying knowledge in the disease information package and patient records is one of the most effective ways of diagnosing and preventing disease. This study aimed to design a medical decision system that can detect hepatitis.

  Materials & Methods

  This study was conducted based on a descriptive-analytic design. Its dataset contains 155 records with 19 features in the University of California-Irvine machine learning database. This study utilized the Binary Artificial Algae Algorithm (BAAA) for Feature Selection (FS). Moreover, K-Nearest Neighbor (KNN) was used to classify hepatitis into two healthy and unhealthy classes. In total, 80% of the data was employed for training, and the remaining (20%) was used for testing. Furthermore, Precision, Recall, F-measure, and Accuracy were utilized to evaluate the model.

  Findings

  According to the results, the accuracy of the proposed model was estimated at 96.45%. After selecting the features with the BAAA, the percentage of the accuracy reached 98.36% in the best situation. In the proposed model with 300 repetitions, the Precision, Recall, F-Measure, and error rate were 96.23%, 96.74%, 96.48%, and 3.55%, respectively.

  Discussion & Conclusions

  Hepatitis is one of the most common diseases among females and males. A timely diagnosis of this disease not only reduces the costs but also increases the chance of successful treatment. In this study, the disease was diagnosed using the hybrid method, and a high accuracy level was obtained in disease diagnosis by FS.

  Keywords: Binary artificial algae algorithm, Feature selection, Hepatitis disease diagnosis, K-nearest neighbor, Medical decision making system
 • Somayeh Dolatabadi*, Zahra Pourfraidongahasrodashti, MohammadJavad Najafzadeh, Seyed Abolfazl Hoseyni Pages 72-82
  Introduction

  Little is known about the pathogenicity and virulence properties of the Rhizopus species used in food fermentation. This study aimed to investigate the virulence potential of Rhizopus arrhizus and R. microsporus strains obtained from a wide selection of clinical and environmental sources in an embryonated chicken egg model.

  Materials & Methods

  In total, 26 strains (13 strains from each species) were inoculated in embryonated eggs with final concentration of 106 spore/ml/egg. The eggs were inoculated (0.1 ml) through chorio-allantoic membrane in day 10 and incubated at 37.6 °C and 60% humidity and monitored for 7 days. Ethics code: IR.MUMS.fm.REC.1396.457

  Findings

  The mortality rate for R. microsporus was slightly higher than that of R. arrhizus. The ability of R. arrhizus and R. microsporus to cause infection was strain-specific but source-independent in the embryonated chicken eggs. The presence of endosymbiont bacteria (Burkhulderia) in some strains of R. microspores did not show any effect on their virulence.

  Discussion & Conclusions

  The occurrence of virulence in strains isolated from fermented food indicates the opportunistic nature of these fungi and possibility of a public health risk for consumers.

  Keywords: Fermented food, Embryonated chicken egg model, Mucorales, Rhizopus, Virulence
 • Khusro Shirini, Fariba Nazarpour, Samira Soleimani, Mehrdad Kazemi, Meghdad Kazemi*, Vahid Hatami, Mahshid Taab Pages 83-93
  Introduction

  Any kind of behavior or practice that conflicts with the values ​​and norms accepted by the community is known as social harm, which can disrupt the function of the individual, the family, and the community. This study aimed to investigate the factors leading to social injuries among dormitory students.

  Materials & Methods

  This descriptive-analytic study was carried out on 337 dormitory students of the state universities in Ilam during 2016. The data were collected using a researcher-made questionnaire with 69 items.  Face validity, relative content validity coefficient (CVR), and content validity index (CVI) were used to evaluate the validity of the instrument. In this study, the CVI and CVR were obtained at 0.85 and 0.76, respectively. The reliability of the questionnaire was assessed by Cronbach's alpha coefficient at 0.87. Data were analyzed in SPSS software (version 20) through descriptive statistics to describe the data. Moreover, inferential statistics were used to analyze the data.

  Findings

  The Chi-square test results showed a significant difference between gender and the damage induced by the illegitimate relationship (P<0.05). Moreover, social injuries correlated significantly with friend status, being isolated, lack of familiarity with life skills, and lack of academic and educational facilities in dormitories (P<0.05).

  Discussion & Conclusions

  In this study, family problems, history of depression, presence of peer group and friends, and being far away from family were the most important factors affecting social harm in students. Therefore, it is suggested to develop appropriate strategies to prevent the emergence of social harms.

  Keywords: Dormitory, Risk Factor, Social harm, Students
 • Ehsan Nazari, Jahansha Mohamadzadeh*, Afra Khosravi, Vahid Ahmadi, Sattar Kikhawani Pages 94-103
  Introduction

  Surgery is a very stressful situation for patients. In addition to physical variables, psychological components also affect the patients who are ready for surgery. This study aimed to investigate the relationship of psychological factors with immunological and physiological factors regarding the moderating role of personality trait D in patients ready for surgery at Imam Khomeini Hospital, Ilam, Iran.

  Materials & Methods

  The present study was conducted based on an analytical and correlational design. The population of this study included the patients who were ready to undergo surgery at Imam Khomeini Hospital, Ilam, Iran. In total, 60 people (30 females and 30 males) were selected using the available sampling method. The data were collected using Perceived stress questionnaire, Spielberger anxiety questionnaire, personality type D questionnaire (DS-14), and blood samples of the patients to measure the blood factors. The data were analyzed in SPSS software (version 21) using descriptive and inferential statistics.

  Findings

  The results showed a significant relationship of psychological variables (stress, anxiety, personality trait D) with immunological (cortisol) and physiological (blood factors) variables (P<0.01). The results of regression analysis also showed that psychological variables (stress and anxiety) are able to predict the immunological and physiological states of the patients who are ready for surgery. It is worth mentioning that personality trait D also plays a significant role in this regard.

  Discussion & Conclusions

  The results showed that the immune disorders during surgery created by psychological variables can cause biological changes in terms of health risk. Given the effect of psychological variables on the immune system, it is recommended to evaluate people with personality type D since this personality type can have effects on blood factors before and after surgery which can be an appropriate guideline for psychological interventions.

  Keywords: Immunological factors, Personality trait D, Psychological variables, Physiological factors, Surgery