فهرست مطالب

پژوهش های حسابداری مالی - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1399)
 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/01
 • تعداد عناوین: 4
|
 • محمد نوروزی، کاوه آذین فر*، ابراهیم عباسی، ایمان داداشی صفحات 1-18
  سودمندی اطلاعات ارایه شده توسط مدیران به خوانایی و قابلیت فهم گزارش های مالی بستگی دارد. مطابق با نظریه علامت دهی، مدیران توانمند تمایلی به مبهم و پیچیده نمودن عملکرد مطلوب خود ندارند و با توجه به توانایی های خود، اقدام به انتشار گزارش های مالی خواناتر و قابل فهم تری می نمایند. شرکت هایی که دارای گزارش های خواناتری هستند، از کیفیت افشای بهتری نیز برخوردارند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی با هزینه نمایندگی شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیریت بر این رابطه می پردازد. بدین منظور، برای سنجش خوانایی گزارشگری مالی شرکت از سه شاخص فلش، شاخص گانینگ فوگ، شاخص طول متن استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش حاضر متشکل از 116 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که خوانایی گزارشگری مالی موجب کاهش هزینه نمایندگی شرکت می گردد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که توانایی مدیریت رابطه منفی بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی شرکت ها را تعدیل و تضعیف می کند.
  کلیدواژگان: خوانایی گزارشگری مالی، هزینه نمایندگی، توانایی مدیریت
 • سمیرا جودی، غلامرضا منصورفر* صفحات 19-38
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با ابعاد مختلف مدیریت سود از حیث آگاهی دهندگی و فریبند گی آن با لحاظ کردن نقش تعدیل گری کیفیت حسابرسی است. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی به کمک روش تحلیل عاملی، یک شاخصی ترکیبی با استفاده از متغیرهای دوره تصدی حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری و تخصص حسابرس در صنعت ساخته شد. برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی نیز از قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 106 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1396 بررسی شدند. نتایج نشان می دهند عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر منفی بر مدیریت سود آگاهی دهنده و تاثیر مثبت بر مدیریت سود فریبنده دارد. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهند وجود کیفیت حسابرسی، شدت تاثیر منفی عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود آگاهی دهنده و شدت تاثیر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود فریبنده را تا حد چشمگیری کاهش می دهد
  کلیدواژگان: مدیریت سود آگاهی دهنده، مدیریت سود فریبنده، عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حسابرسی
 • رحیم بنابی قدیم*، سید علی واعظ، الهام اصغری زنوزی صفحات 39-56
  زمانی که رقابت شدیدتر می شود، قابلیت مقایسه هزینه های اختصاصی رقابت (استراتژی کسب وکار) افزایش می یابد؛ زیرا مدیران در فرمول بندی استراتژی های رقابتی خود، بیشتر به اطلاعات گزارش های مالی رقبای خود وابسته اند؛ درنتیجه، هرچه قابلیت مقایسه بیشتر باشد، ریسک نشان دادن اطلاعات اختصاصی ازطریق افشای اجباری صورت های مالی تسریع می یابد. هدف پژوهش، بررسی تاثیر استراتژی کسب وکار بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی است. برای این منظور، 126 شرکت برای دوره زمانی 8 ساله بین 1389 تا 1396 انتخاب و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری استاتا (نسخه 15) تجزیه وتحلیل شدند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادند استراتژی کسب وکار (استراتژی تهاجمی و استراتژی تدافعی) بر قابلیت مقایسه صورت های مالی به ترتیب تاثیر مثبت و منفی دارد. همچنین مشخص شد اثر تعاملی عدم تقارن اطلاعاتی با استراتژی کسب وکار (استراتژی تهاجمی و تدافعی) بر قابلیت مقایسه صورت های مالی به ترتیب تاثیر منفی و مثبت معنی دار دارد.
  کلیدواژگان: استراتژی تهاجمی، استراتژی تدافعی، قابلیت مقایسه صورت های مالی، عدم تقارن اطلاعاتی
 • مهدی خرم آبادی، یحیی حساس یگانه*، فرخ برزیده، جمشید صالحی صدقیانی صفحات 57-82
  این پژوهش با هدف تبیین و تعیین اهمیت عوامل موثر بر ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در مقطع زمانی 1398-1397 انجام شده است. متغیرهای اولی الگو با روش تحلیل محتوا شناسایی شد. سپس به منظور غربال متغیرهای شناسایی شده، دیدگاه 19 نفر از خبرگان حرفه ای و دانشگاهی صاحب نظر و مطلع در حوزه کنترل های داخلی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، جمع آوری و با استفاده از روش دلفی فازی در دو مرحله، متغیرهای الگو به صورت 68 شاخص در قالب 8 معیار اصلی ارایه شد. در ادامه با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی و بهره گیری از روش فرایند تحلیل شبکه فازی، اولویت بندی عوامل انجام شد. یافته های حاصل از اولویت بندی عوامل بیانگر آن است که در بین معیارهای اصلی، ویژگی های حسابرس داخلی مهم ترین عامل در ارزیابی اثربخش کنترل داخلی است. سپس ساختار هییت مدیران، ویژگی های حسابرس مستقل و عوامل فرایندی در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفته اند. همچنین ساختار مالکیت، کم اهمیت ترین معیار و در اولویت هشتم قرار گرفت؛ بنابراین شناسایی، تبیین و درنظرگرفتن اهمیت اولویت عوامل موثر بر ارزیابی کنترل های داخلی، زمینه ای برای ارتقای ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی فراهم می کند.
  کلیدواژگان: کنترل های داخلی، چارچوب کوزو، عوامل ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی
|
 • Mohammad Norouzi, Kaveh Azinfar *, Ebrahim Abbasi, Iman Dadashi Pages 1-18
  The usefulness of information provided by managers depends on the readability and ability to understand financial reports. According to the signaling theory, capable executives are not only reluctant to sophisticate and complicate their desirable performance, but in order to inform investors and financial analysts of their desirable performance and capabilities, publish more readable and understandable financial reports. Therefore, based on this argument, the present study uses a structural equation modeling approach to examine the relationship between financial reporting readability and the cost Agency and the study of the moderating effect of managerial ability on this relationship. To this end, the financial reporting readability of the company is evaluated using three Flash indicators, the Gunning Fugue Index, and the Text Length Index. The statistical sample of this study consists of 116 listed companies in Tehran Stock Exchange between 2013 and 2017. After reassuring the appropriateness of the measurement and structural models of the research, the findings suggest that readability financial reporting reduces the cost Agency. In addition, the results indicate that the ability to manage a negative relationship between financial reporting readability and the agency cost is exacerbated.
  Keywords: Financial Reporting Readability, cost Agency, management ability
 • Samira Joudi, Gholamreza Mansourfar * Pages 19-38
  The main aim of the present study is to investigate the relationship between information asymmetry and the two informative and deceptive dimensions of income smoothing considering the moderating role of audit quality. To measure audit quality using factor analysis approach, a composite index was constructed by auditor tenure, audit firm size, optional accruals, and industry expertise variables. The bid-ask spread model also is used to measure information asymmetry. Research hypotheses were examined using required data from 106 of listed companies in Tehran Stock Exchange during 2009-2018. The results indicate that information asymmetry has a negative and significant effect on informative earnings management, but a significantly positive effect on deceptive earnings management. The results also indicate that when the audit quality is high, it significantly reduces the intensity of both the negative and positive effects of information asymmetry on the informative and deceptive income smoothing respectively.
  Keywords: Informative income smoothing, Deceptive income smoothing, information asymmetry, Audit Quality
 • Rahim Bonabi Ghadim *, Seyed Ali Vaez, Elham Asgari Zenozi Pages 39-56
  When competition becomes more intense, the comparability of proprietary costs (business strategy) increases because managers in formulating their competitive strategies, often relate to financial information of their competitors. As a result, the greater the ability to compare, the risk of displaying proprietary information is accelerated through the mandatory disclosure of financial statements. The aim of this research is investigation into the effect of business strategy on the financial statements comparability with an emphasis on the role of information asymmetry.  In this regard, 126 companies were selected for the period of 8 years during 2009 -2017. Collected data were analyzed using Stata statistical software (version 15). The results showed that business strategy (aggressive strategy and defensive strategy) has a positive and negative effect on financial statements comparability, respectively. It was also found that the simultaneous effect of information asymmetry and business strategy (aggressive and defensive strategy) has a negative and positive effect respectively on financial statements comparability.
  Keywords: aggressive strategy, defensive strategy, financial statements comparability, information asymmetry
 • MEHDI KHORRAMABADI, Yahya Hassass Yeganeh *, Farrokh Barzideh, Jamshid Salehi Sadaghiyani Pages 57-82
  The present study aimed to explain and determine the importance of effective factors on the effective evaluation of internal controls in the companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE) during 2018-2019. The initial variables of the model were identified by content analysis technique. Then, for screening the identified variables, the opinion of 19 academic experts in internal control who were selected using purposive sampling were collected. 68 indicators in the form of 8 main criteria were presented using fuzzy Delphi technique in two stages. Then, the factors were prioritized using pairwise comparison questionnaire and fuzzy network analysis process technique. The findings of prioritizing the factors indicate that among the main criteria, the characteristics of the internal auditor are the most important factor in the effective evaluation of internal control. Then, the structure of board of directors, the characteristics of the independent auditor, and the process factors are ranked in the next priority. Also, ownership structure as the least important criterion is in the eighths rank. Therefore, identifying, explaining, and considering the importance of prioritizing the effective factors on the evaluation of internal controls provides a ground for enhancing effective evaluation of internal controls
  Keywords: Internal Controls, Internal Controls' Evaluation, Stock exchange, Mixed Approach, Fuzzy Network Analysis Process