فهرست مطالب

 • سال بیست و چهارم شماره 2 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عادله دقتی، نورمحمد یعقوبی*، امین رضا کمالیان، مسعود دهقانی صفحات 1-34

  یکی از رویکردهای نوین به توسعه، الگوی حکمرانی خوب است که از رهگذر فناوری اطلاعات و ارتباطات که تحت عنوان حکمرانی الکترونیک نامیده می شود، می توان بدان دست یافت. با توجه به ادبیات گسترده و نبود مدلی جامع و بومی برای حکمرانی خوب الکترونیک در کشور، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک مبتنی بر مرور نظام مند مقالات و تحلیل آن ها با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. بدین منظور پس از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی در محدوده زمانی 2000 تا 2018، درنهایت 85 مقاله انتخاب و با تحلیل محتوای آن ها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین گردید. بر اساس یافته های تحقیق، کدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، منابع انسانی دارای دانش و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، محرمانه بودن اطلاعات، امنیت شبکه، اعتبار و اطمینان از اطلاعات، میزان واقعی بودن قوانین امنیتی، اعتبار اطلاعات ارایه شده، ورود رویه های قانونی و نظارت جامعه مدنی بر عملکرد دولت الکترونیک، راحتی و سهولت بیشتر شهروندان در استفاده از خدمات و دسترسی به اطلاعات دولتی و کاهش هزینه های دولت، بیشترین ضریب اهمیت را در بین ابعاد 19 گانه استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک به دست آوردند. درنهایت پس از طی گام های پژوهش، الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک در سه مرحله بررسی و شناسایی الزامات، استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک ارایه گردید.

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب الکترونیک، استقرار، توسعه، مرور نظام مند، رویکرد فراترکیب
 • فرشته منصوری موید*، راحیل کردحیدری، علی قاسمیان صاحبی صفحات 35-60

  بازاریابی خدمات و محصولات دانش فنی در شرکت‎های دانش بنیان به صورت یک چالش برای این شرکت ها ظهور کرده است. کارگزاران دانش، نقش کلیدی را در ارایه خدمات تخصصی موردنیاز شرکت های دانش بنیان و در راستای بازاریابی محصولات و خدمات دانش فنی آن ها ایفا می کنند. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش فنی شرکت های دانش بنیان است. برای دستیابی به مدل پژوهش از روش ترکیب موضوعی مرور نظام مند ادبیات استفاده شده است. برای گردآوری داده ها، از اسناد، مقالات، متون و گزارشات در چارچوب تعیین شده و به روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. داده های حاصل از مرور ادبیات طی سه مرحله (باز، محوری و انتخابی) کدگذاری شده و از میان داده ها 7 مفهوم و 2 مقوله به دست آمده است. ازجمله یافته های این پژوهش، کارکرد سه مرحله ای کارگزار دانش (دسترسی، به کارگیری و تحویل دانش) و ایفای نقش آن بین جوامع چهارگانه تقاضاکنندگان، ارایه دهندگان، نوآوران و چارچوب گذاران دانش در راستای بازاریابی دانش فنی شرکت های دانش بنیان است؛ سپس با توجه به تحلیل ها و بررسی مبانی نظری طی فرآیند تبدیل داده ها به نظریه، مدل توسعه یافته و درنهایت مدل بازاریابی دانش فنی شرکت های دانش بنیان با تاکید بر نقش کارگزاران دانش ارایه گردید.

  کلیدواژگان: شرکت های دانش بنیان، بازاریابی دانش، کارگزاران دانش، دانش فنی
 • سحر علیسلطانی، احمد عالی، طیبه امیرخانی* صفحات 61-86

  ادغام از مهم ترین تغییراتی است که سازمان ها تجربه می کنند. این تغییر می تواند بر سایر متغیرهای مهم در سازمان اثر گذارد. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تاثیر ادغام سازمان ها بر مشروعیت سازمانی و هویت یابی کارکنان با سازمان در کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در این راستا تغییرات متغیرهای هویت یابی کارکنان با سازمان و مشروعیت سازمان، پیش و پس از ادغام مورد سنجش قرار گرفت. در این پژوهش، علاوه بر تاثیر ادغام بر مشروعیت سازمان و هویت یابی کارکنان با سازمان، تاثیر آن بر ادراک هویت دوجنبه ای، هویت خنثی و عدم احراز هویت با سازمان نیز بررسی شد. بعلاوه تاثیر مشروعیت سازمانی بر هویت یابی کارکنان با سازمان و هر یک از حالت های نام برده مدل بسط یافته در مرحله پس از ادغام بررسی شد و در نهایت راهکارهایی جهت افزایش هویت و مشروعیت کارکنان در یک سازمان ادغام شده، ارایه شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در این وزارتخانه، مشروعیت سازمان و هویت یابی کارکنان با سازمان پس از ادغام در مقایسه با قبل از ادغام، کاهش معناداری داشته است. همچنین با مطالعه نتایج بدست آمده از مرحله پس از ادغام، مشخص شد که مشروعیت سازمان، تاثیر مثبت برهویت سازمانی دارد و هویت خنثی، دوجنبه ای و عدم احراز هویت را کاهش می دهد .

  کلیدواژگان: مشروعیت سازمانی، هویت سازمانی، ادغام، مدل بسط یافته هویت
 • مرتضی رجوعی* صفحات 87-110

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه انواع اعتماد سازمانی با عملکرد برند با نقش میانجی حاکمیت شرکتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه ای متشکل از 138 شرکت انتخاب شدند و پرسشنامه پژوهش برای تکمیل توسط مدیران ارشد این شرکت ها ارسال شد. از این تعداد، 95 پرسشنامه قابل تحلیل بودند. سپس با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس و به کمک مدل سازی معادلات ساختاری رابطه بین متغیرهای پژوهش آزمون شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین اعتماد سازمانی مبتنی بر دانش و شناخت با حاکمیت شرکتی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ اما رابطه اعتماد سازمانی مبتنی بر عقلانیت با حاکمیت شرکتی منفی و معنادار است. رابطه مثبت و معنادار حاکمیت شرکتی با عملکرد برند نیز تایید گردید. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی دارای نقش میانجی بین انواع اعتماد سازمانی با عملکرد برند شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، اعتماد مبتنی بر دانش، اعتماد مبتنی بر شناخت، اعتماد مبتنی بر عقلانیت، عملکرد برند
 • رضا سپهوند، زهره محمدیاری* صفحات 112-137

  ماهیت سازمان های دولتی و بروکراسی های غیر قابل انعطاف حاکم بر آنها موجب محدودیت هرچه بیشتر مدیران شده و آنها را صرفا به مجری قوانین نهادهای قانون گزار تبدیل کرده است. در مواردی که مدیران قصد اعمال صلاحدید مدیریتی خویش را دارند، مهارت سیاسی و خصیصه جرات ورزی به آنها کمک می کند تا با نیت خیرخواهانه قوانین موجود را نادیده گرفته و منفعت سازمانی را افزایش دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر مهارتهای سیاسی مدیران بر قانون شکنی خیرخواهانه با توجه به نقش میانجی جرات ورزی در سازمان های دولتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی برمدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران ارشد و میانی سازمان های دولتی استان ایلام هستند که تعداد آنها 280 نفر بوده و با استفاده از جدول مورگان تعداد 162 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی ساده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مهارت های سیاسی مدیران بر قانون شکنی خیرخواهانه با توجه به نقش میانجی جرات ورزی در سازمان های دولتی استان ایلام تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ابعاد مهارتهای سیاسی مدیران نیز بر قانون شکنی خیرخواهانه در سازمان های دولتی استان ایلام تاثیر مثبت و معناداری دارند.

  کلیدواژگان: جرات ورزی، مهارت های سیاسی، قانون شکنی خیرخواهانه، سازمان های دولتی
 • محمد باشکوه* صفحات 139-170

  کمبود عقبه ی دانشی در زمینه شناسایی عوامل اثرگذار بر شکل دهی ترکیب متناسب کانال های توزیع و نتایج مترتب برآن، پژوهشگر را برآن داشته که در قالب مطالعات آکادمیک نسبت به تدوین و گسترش دانش این حوزه از بازاریابی اقدام نماید. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد با انجام مصاحبه با 16 نفر از مدیران خبره و متخصص در حوزه کانال های توزیع به طراحی الگوی مفهومی در این زمینه پرداخته شد. یافته های این تحقیق کیفی نشان میدهد که عوامل علی اثرگذار در ترکیب کانال های توزیع می تواند منجر به نتایج مالی  از قبیل: کاهش هزینه (کاهش هزینه های بازاریابی،کاهش هزینه های عملیاتی و...) و افزایش درآمد و سهم بازار (افزایش فروش بین کاتالی، افزایش درآمد بالقوه و مصرفی، افزایش حاشیه سود، و افزایش سطح پوشش و...). نتایج نشان داد که عوامل علی اثرگذار در شکل دهی ترکیب کانال های توزیع عبارتند از زمینه و بستر بازار (بازارهدف، دسترسی به بازار و نقشه بازار) و زنجیره کانال توزیع (تحلیل زنجیره فعلی کانال،ترکیب کانال مستقیم و غیرمستقیم، پیشنهاد کانال جایگزین،ساختاردهی مجدد کانال). عوامل تعدیل گر در فرایند شکل دهی ترکیب کانال های توزیع عبارتند از: پیچیدگی فروش و مسیولیت پذیری در بازار و عوامل زمینه ای عبارتست ازسیاست های ترفیعی شرکت (سیاست های ترفیعی کششی و فشاری) و راهبردهای شکل دهی ترکیب کانال های توزیع عبارتند از: همراستایی کانال های توزیع، مدیریت چرخه عمر مشتری، راحتی استفاده از کانال، تمایل به خرید مجدد، رضایت مشتری و اعتماد مشتری.

  کلیدواژگان: کانال توزیع، ترکیب کانال های توزیع، نظریه داده بنیاد
 • مهدی مددخانی، علی کاظمی*، آرش شاهین، آذرنوش انصاری طادی صفحات 171-204

  به دلیل رشد تجارت جهانی، شرکت ها از راه های مختلف تلاش می کنند وارد بازارهای خارجی شوند و ضمن توسعه فروش، سود خود را حداکثر سازند که یکی از رایج ترین این روش ها، صادرات است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارایه یک مدل پویا جهت تشریح تاثیر بازارگرایی صادراتی و مدیریت طراحی محصول در عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده صنایع دستی ایران می باشد. برای جمع آوری و تحلیل داده های پژوهش به ترتیب از مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل تم استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد، کارشناسان خبره وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران و صادرکنندگان نمونه استان تهران است که با توجه به سطح اشباع داده، 17 نفر از آنها به صورت هدفمند انتخاب شده اند. روایی یافته های پژوهش با استفاده از روش های بررسی توسط اعضا، مثلثی و بررسی زوجی تضمین شد. برای بررسی پایایی از روش پایایی بازآزمون استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، مدیریت طراحی محصول و بازارگرایی از ارکان اصلی صادرات صنایع دستی شناخته شدند. همچنین نتایج تحلیل تم به استخراج 7 مولفه برای بازارگرایی صادراتی منجر شد که در چهار گروه یا تم فرعی دسته بندی شدند. تم های شناسایی شده شامل برند سازی مولف، بازاریابی نمایشگاهی،  بازاریابی مجازی و استراتژی بازاریابی صادرات است. تم های فرعی در قالب یک تم اصلی باعنوان بازارگرایی صادراتی قرار گرفت. نتایج این پژوهش می تواند توسط شرکت های صادراتی و همچنین نهادهای تسهیل گر صادرات مورد استفاده قرار گیرد

  کلیدواژگان: بازارگرایی صادراتی، مدیریت طراحی، عملکرد صادراتی، تحلیل تم
|
 • Adele Deghati, NourMohammad Yaghoubi*, AminReza Kamalian, Masoud Dehghani Pages 1-34

  One of the new approaches to development is the good governance model, which can be achieved through e-governance. Given the extensive literature and the lack of a comprehensive and indigenous model for good e-government in the country, the present study aims to design a model for the establishment and development of good e-governance based on systematic review of articles and their analysis using a Meta-synthesis method. For this purpose, after searching the databases in the period of 2000 to 2018, finally 85 articles were selected and by analyzing their content, the relevant dimensions and codes were extracted and the importance and priority of each was determined using Shannon entropy. Based on research findings, Information and communication technology codes, Human resources with knowledge and skills in the use of information and communication technology, Confidentiality of information, network security, credibility and reliability of information, the reality of security laws, the validity of the information provided, the entry of legal procedures and civil society oversight of e-government performance, ease and convenience of citizens in using services and access to government information and the reduction of government spending were the most important factors among the 19 dimensions of establishing and developing good e-governance. Finally, After the research steps, the model of establishing and developing good e-governance was presented in three stages of reviewing and identifying the requirements, establishment and development of good e-governance.

  Keywords: Good e-governance, Stablishment, Development, systematic review, Meta-synthesis Approach
 • Fereshteh Mansouri Moayyed*, Rahil Kordheydari, Ali Ghasemian Sahei Pages 35-60

  The marketing of the technical knowledge services and products in knowledge Intensive Business Service (KIBS) has emerged a challenge to these companies. Knowledge brokers play a key role in providing the specialized services needed by KIBSs to their technical knowledge services and products marketing. The purpose of the present research is to develop a technical knowledge in knowledge Intensive Business Service marketing model with emphasis on the role of Knowledge Brokers. In order to achieve the research model, the method of Thematic Synthesis of systematic literature review has been used. In data collecting, documents, articles, texts and reports in the framework of the research method and through targeted sampling are collected. One of the findings of this research is the three-step function of the Knowledge Broker (access, manipulation and delivery of knowledge) and its role in the quadruple communities of applicants, providers, innovators and knowledge framers in technical knowledge in KIBSs marketing. Finally, the knowledge marketing model of KIBSs with emphasis on the role of Knowledge Brokers was presented.

  Keywords: Knowledge Intensive Business Service, Knowledge Brokers, Technical knowle., Knowledge marketing
 • Sahar Alisoltani, Ahmad Aali, Tayebe Amirkhani* Pages 61-86

  Merger is one of the most important changes that organizations experience. This change can have many effects and different aspects. The purpose of this research, is examination of the effect of merger on organizational identification and organizational legitimacy. Our society is the Ministry of Cooperatives labour and social welfare. In this regard, changes of organizational identification and organizational legitimacy before and after the merger have been studied. In this research, organizational identification has been studied based on expanded model of organizational identification (Misidentification, Ambivalent Identification & Neutral Identification); this means that the effect of merger on these types of organizational identification has been studied. In addition the impact of organizational legitimacy on organizational identification and misidentification, ambivalent identification & neutral identification, after merger has been studied. Finally the solutions for improving organizational identification have been presented based on the results.   The results of the research show that in the ministry, the organizational legitimacy and organizational identification decreased significantly after the merger compared to before the merger, but misidentification, and ambivalent identification have increased significantly, although the changes of neutral identification was not significant. Based on the results of the post-merger phase, it was revealed that organizational legitimacy has a direct impact on organizational identification and has an inverse impact on the 3 types of organizational identification based on expanded model of organizational identification.

  Keywords: Organizational Legitimacy, Organizational Identification, Merger, Expanded Identification Model
 • Morteza Rojuee* Pages 87-110

  The purpose of this study is to investigate the relationship between organizational trust types and brand performance with the mediation role of corporate governance in companies admitted to Tehran Stock Exchange. This is an applied research and in terms of method is descriptive- correlational. The statistical population of this research is the companies accepted in Tehran Stock Exchange. A sample of 138 companies was selected and the research questionnaire was completed by senior managers of these companies. Of these, 95 questionnaires were analytic. Then, the relationship between the variables of the research was tested using the SmartPls software and the structural equation modeling. The findings of the research show that there is a positive and significant relationship between knowledge-based trust and identification-based trust with corporate governance, but the relationship between deterrence-based trust and corporate governance is negative. The positive and significant relationship between corporate governance and brand performance was also confirmed. Also, the results of the research show that corporate governance has a mediating role between the types of organizational trust and brand performance of the companies accepted in Tehran Stock Exchange.

  Keywords: Corporate governance, knowledge-based trust, identification-based trust, Brand performance, deterrence-based trust
 • Reza Sepahvand, Zohre Mohamadyari* Pages 112-137

  The nature of government agencies and the inflexible bureaucracies that govern them have led to more and more restrictions on managers and it has made them only law enforcement agencies performers. In cases where managers intend to exercise their managerial discretion, political skill and assertiveness help them to ignore existing laws with benevolent intentions and increase organizational benefit. The main purpose of the present study is to investigate the effect of managers' political skills on Pro-social rule breaking with regard to the mediating role of assertiveness in government agencies. The present study is an applied in terms of purpose and in terms of data collection is descriptive-survey method and is correlation type and is specifically based on the structural equation model. The statistical population of the study includes all senior and middle managers of governmental organizations of Ilam province with 280 persons. 162 samples were selected for sampling by using Morgan table. The sampling method in this study is simple random sampling. Questionnaire was also used for data collection. Visual PLS software was used to analyze the data. The results show that managers' political skills have a positive and significant effect on Pro-social rule breaking due to the mediating role of assertiveness in Ilam government agencies. Also, the dimensions of managers' political skills have a positive and significant effect on pre- social law-breaking in government organizations in Ilam province.

  Keywords: assertiveness, political skills, Pro-social rule breaking, government agencies
 • Mohammad Bashokouh* Pages 139-170

  the lack of knowledge behind the identification of factors affecting the formation of the appropriate composition of distribution channels and the resulting results, has led the researcher to formulate and expand knowledge in this field of marketing in the form of academic studies. For this purpose, using a qualitative research method based on data-foundation theory, by interviewing 16 experts and specialists in the field of distribution channels, a conceptual model was designed in this field. The findings of this qualitative study show that causal factors influencing the composition of distribution channels can lead to financial results such as: reducing costs (reducing marketing costs, reducing operating costs, etc.) and increasing revenue and share. Market (increase in catalytic sales, increase in potential income and consumption, increase in profit margins, and increase in the level of coverage, etc.). The results showed that causal factors influencing the formation of distribution channel combinations include market context (target market, market access and market map) and distribution channel chain (analysis of current channel chain, direct and indirect channel composition, channel proposal). Alternative, channel reorganization). Modifiers in the process of shaping the composition of distribution channels include: sales complexity and market responsibility and underlying factors include the company's promotion policies (traction and compression promotion policies) and channel composition shaping strategies. Distribution lines include: alignment of distribution channels, customer lifecycle management, ease of use of the channel, willingness to repurchase, customer satisfaction and customer trust.

  Keywords: Channel of Distribution, combination of distribution channel, Grounded Theory
 • Mahdi Madadkhani, Ali Kazemi*, Arash Shahin, Azarnush Ansari Pages 171-204

  Due to the growth of world trade, companies try to enter foreign markets in various ways and maximize their profits while selling, one of the most common methods being export. The main purpose of the present study is to present a dynamic model for explaining the impact of export marketization and product design management on export performance of Iranian handicraft exporting companies. Semi-structured interview and thematic analysis were used to collect and analyze the research data, respectively. The statistical population of the study includes senior managers, expert experts of the Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Crafts of Iran and exemplary exporters of Tehran province. The validity of the research findings was ensured by using member, triangular, and paired survey methods. Reliability test was used to test the reliability. Based on the results of the research, product design management and market orientation were identified as the main pillars of handicraft exports. The results of the theme analysis also resulted in the extraction of 7 components for export marketization that were classified into four subgroups or themes. Identified themes include author branding, exhibition marketing, virtual marketing and export marketing strategy. The sub-themes came in the form of a main theme as export marketization. The results of this study can be used by export companies as well as export facilitators.

  Keywords: Export Marketization, Design Management, Export Performance, Theme Analysis