فهرست مطالب

اقتصاد کشاورزی و توسعه - پیاپی 110 (تابستان 1399)
 • پیاپی 110 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • قادر دشتی*، منا چراغی، اسماعیل پیش بهار صفحات 1-24

  بیمه محصولات کشاورزی سازوکاری مناسب برای ایجاد ثبات در درآمد تولیدکنندگان است؛ اما با توجه به مشکلاتی نظیر اطلاعات نامتقارن، «بیمه» ابزاری هزینه بر به ‏شمار می‏ رود. بارندگی نسبت به سایر عوامل اقلیمی بیشتر ین تاثیر را در تولید کشاورزی دارد. گندم و جو عمده ترین محصولات کشاورزی شهرستان هشترود محسوب می شوند. در مطالعه حاضر، با استفاده از تابع غرامت و تابع هزینه خسارت توزیع لگ- لجستیک، به قیمت گذاری بیمه شاخص بارندگی برای محصولات گندم و جو دیم در شهرستان هشترود پرداخته شد. آمار عملکرد گندم و جو دیم و بارندگی طی سال های 94-1370، به ‏ترتیب، از سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی جمع آوری شد. نتایج تابع غرامت نشان داد که در سال های زراعی 79-1378 و 87-1386، با میزان بارندگی سالانه کمتر از حد تعیین‏ شده (225 میلی متر)، غرامت به‏صورت کامل و برابر با حداکثر سطح تعهد بیمه گر پرداخت شده بود. همچنین، نرخ حق بیمه معادل هجده درصد و حق بیمه های منصفانه در چهار سطح پوشش محاسبه شد؛ این مقدار در سال زراعی 94-1393 در سطح پوشش هشتاد درصد برای محصول گندم 2568641 ریال و برای محصول جو 1/2410948 ریال به‏دست آمد. نتایج نشان داد که حق بیمه های محاسبه ‏شده برای هر دو محصول از حق بیمه های فعلی بیشتر بود. از این‏رو، پیشنهاد می شود که به ‏منظور کاهش ناکارآمدی صندوق بیمه محصولات کشاورزی، حق بیمه های محاسبه ‏شده مورد توجه سیاست گذاران و متولیان بخش کشاورزی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تابع هزینه خسارت، بیمه شاخص بارندگی، گندم و جو
 • سمیرا امیرزاده مرادآبادی، سامان ضیایی*، حسین مهرابی بشرآبادی، احمدعلی کیخا صفحات 25-48

  هدف مطالعه حاضر بررسی اثر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران طی سال های 94-1384 بود. بدین منظور، ابتدا سطح کلی پایداری کشاورزی با استفاده از یک شاخص ترکیبی پایداری کشاورزی و وزن دهی سنجه ها بر اساس روش تحلیل سلسله‏ مراتبی (AHP) محاسبه شد. همچنین، برای تعیین وضعیت امنیت غذایی خانوارهای شهری، از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) استفاده شد. در نهایت، با استفاده از مدل فضایی مختلط خودرگرسیونی (SAR)، میزان اثرگذاری پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی شهری در کنار سایر عوامل موثر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری بود و با تیجه به معنی دار بودن ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، وجود اثرات فضایی تایید شد، به‏ گونه‏ ای که نتایج محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم شاخص پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی هر استان و استان های مجاور مثبت و معنی دار بود. این نتایج حاکی از وجود سرریزهای درون استانی و بین ‏استانی بوده و از این ‏رو، لازم است متولیان بخش کشاورزی با سرمایه ‏گذاری در زیرساخت های تولید مانند بذر، کود و روش‏ های مناسب کشاورزی، به پیشبرد اقدامات خود در راستای افزایش توسعه کشاورزی و تولید پایدار بپردازند، که خود مقدم ه ای برای استقرار امنیت غذایی پایدار است.

  کلیدواژگان: شاخص ترکیبی پایداری کشاورزی، امنیت غذایی، اقتصادسنجی فضایی، روش تحلیل سلسله ‏مراتبی (AHP)، ایران
 • حمید امیرنژاد*، پروا تنکبار، نازی حیدری، شهرزاد میر کریمی صفحات 59-83

  برنج از جمله محصولات زراعی راهبردی است که در سبد غذایی خانوار ایرانی حضور پررنگ دارد. در مطالعه حاضر، ترجیحات مصرف کنندگان برنج در شهر رشت با استفاده از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی بررسی شد و گردآوری داده های مورد نیاز با تکمیل 149 پرسشنامه در سال 1395 صورت گرفت. برای توصیف تغییرات برنج مصرفی، شش ویژگی برنج (شامل اندازه، نوع بسته بندی، طعم، کشور تولیدکننده، سلامت غذایی و قیمت) و سطوح مرتبط با آنها در نظر گرفته شد. نتایج حاکی از بیشترین تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای برنج داخلی بود، به ‏گون ه‏ای که هر خانوار رشتی حاضر به پرداخت 6100 تومان به ازای هر کیلوگرم برنج محلی بود. در این شرایط، می توان با ارتقای سطح تحصیلات و افزایش سطح دانش و آگاهی های عمومی اقشار جامعه (به ‏ویژه اطلاع رسانی در زمینه محصولات ارگانیک و فواید آن، پیامدهای مصرف کودها و سموم شیمیایی و نیز پیامدهای مصرف برنج وارداتی) از طریق رسانه های گروهی، در راستای حمایت از برنج ارگانیگ و محلی و همچنین، تامین تقاضا و ترجیحات مصرف کنندگان گام برداشت.

  کلیدواژگان: ترجیحات مصرف کننده، ناهمگنی ترجیحات، آزمون انتخاب، لاجیت شرطی، برنج، رشت (شهر)
 • وحیده انصاری*، سمیه مولوی، سید صفدر حسینی صفحات 85-120
  در بین منابع رشد تولید، صادرات جزیی مهم تلقی می شود که از سیاست‏ های دولت به ‏شدت تاثیر می پذیرد. از این‏ رو، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر تغییر ترکیب صادرات کالاهای مختلف در طول زمان بر رشد تولیدات کشاورزی بود. بدین منظور، با استفاده از روش تحلیل «تجزیه ساختاری»، ابتدا رشد تولید به چهار عامل اصلی اثر تغییر در تقاضای نهایی داخلی، اثر تغییر در صادرات، اثر تغییر فناوری و اثر جایگزینی واردات تجزیه شد؛ سپس، اثر تغییر در صادرات نیز مورد تجزیه های بعدی قرار گرفت تا اثر تغییر در ترکیب آن بر رشد تولید با جزییات بیشتری معین شود. بدین منظور، از جداول داده- ستانده سال‏های 1370 و 1380 با تبدیل آنها به قیمت ثابت 1376 استفاده شد. براساس نتایج به ‏دست ‏آمده، تغییر در صادرات اثری مثبت بر رشد تولید محصولات همه زیربخش ‏های کشاورزی به ‏جز محصولات دامی و طیور داشته است. نتایج تجزیه این اثر نشان داد که رشد تولید محصولات زراعی و باغی و نیز ماهی و سایر آبزیان از افزایش صادرات محصولات خود این زیربخش‏ ها بیشتر تاثیر پذیرفته، در حالی که در زیربخش دام و طیور، اثر منفی کاهش صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی به کاهش رشد تولید این زیربخش انجامیده است. از این‏رو، برای افزایش تولید محصولات کشاورزی، علاوه بر اهمیت افزایش صادرات محصولات خام زیربخش‏های کشاورزی، می‏توان سرمایه ‏گذاری در توسعه صنایع غذایی برای فرآوری محصولات خام غذایی با کیفیت بالا و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را یک عامل عمده تحریک‏ کننده رشد تولیدات خام کشاورزی محسوب کرد.
  کلیدواژگان: صادرات، منابع رشد تولید، تحلیل تجزیه ساختاری، جداول داده- ستانده، بخش کشاورزی، ایران
 • حامد دهقانپور*، منصور زیبایی صفحات 121-146

  حفظ منابع آب و خاک از مهم‏ترین مسایل در کشاورزی و تولید مواد غذایی است. از ای ن‏رو، شناسایی محدودیت ها و موانع گسترش بi کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک و مقابله با آنها به ‏منظور دستیابی به اهداف توسعه ای و افزایش نرخ پذیرش این‏گونه فناوری ها ضروری می نماید. هدف مطالعه حاضر بررسی اقدامات حفاظت آب و خاک در سطح مزرعه و تعیین عوامل موثر بر پذیرش این فناوری ها بود. عوامل موثر بر پذیرش فناوری های حفاظت آب و خاک با استفاده از روش نظریه رفتار برنامه ریزی ‏شده (TPB) بررسی شد. همچنین، برای بررسی عوامل موثر بر نیت کشاورزان در به‏ کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک، از شیوه تجزیه و تحلیل مسیر استفاده شد. این مدل، با تایید تاثیر نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک‏شده بر قصد کشاورز نسبت به حفاظت آب و خاک، نشان داد که در پذیرش، علاوه بر متغیرهای آشکار، متغیرهای پنهان نیز سهم قابل توجه و عمده دارند. بر اساس نتایج به ‏دس ت‏آمده، متغیرهای نگرش کشاورز، کنترل رفتاری درک‏شده و هنجارهای ذهنی، به ‏ترتیب، بیشترین اثر کلی مثبت و معنی دار را بر نیت کشاورز در به‏ کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک دارند؛ همچنین، متغیر تحصیلات دارای بیشترین اثر مستقیم، مثبت و معنی دار بر هنجارهای ذهنی، نگرش و کنترل رفتاری درک ‏شده است و از بین متغیرهای تحقیق، اشتغال خارج از مزرعه و تحصیلات اثر غیرمستقیم مثبت و معنی‏دار بر کنترل رفتاری درک‏شده دارند؛ افزون بر این، تاثیر عملکرد محصول، اشتغال خارج از مزرعه، شرکت در فعالیت‏ های ترویجی و سطح تحصیلات بر نیت کشاورزان در به ‏کارگیری فناوری‏ های حفاظت آب و خاک غیرمستقیم، مثبت و معنی‏ دار است. از آنجا که پذیرش فناوری ‏های حفاظتی نیاز به دانش و مهارت بالا دارد، پیشنهاد می شود که نخست، با نشر اهمیت حفاظت آب و خاک‏ در میان گروه های مرجع و سپس، از طریق همین گروه ها، انگیزه دیگر اقشار جامعه روستایی در این راستا تقویت شود.

  کلیدواژگان: حفاظت آب، حفاظت خاک، نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB)، روش تجزیه و تحلیل مسیر
 • محمدحسین کریم*، اسراء کریم، حسین امیری صفحات 147-168

  هدف تحقیق حاضر بررسی کارآیی انارکاران شهرستان خاش با استفاده از دو روش تحلیل پوششی داده ها و تحلیل فراکارآیی بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه از انارکاران شهرستان خاش جمع ‏آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین سطح کارآیی فنی در شهرستان خاش در مدل با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس 46/0 و در مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس 68/0 است و بین باغ‏های مورد بررسی، تفاوت آشکار در سطح کارآیی فنی وجود دارد، که مهم ترین علت آن ناکارآمدی در نحوه مدیریت استفاده از نهاده هاست. دامنه سطوح کارآیی در رهیافت فراکارآیی نیز بین 08/0 تا 86/6 درصد به ‏دست آمد، که نشان دهنده تفاوت بسیار زیاد بین باغ‏های انار در نمونه مورد بررسی به‏ لحاظ میزان مصرف نهاده‏ هاست. همچنین، نتایج رتبه بندی باغ‏های انار با استفاده از رهیافت فراکارآیی با فرض نهاده گرا نشان داد که رتبه باغ ‏های ناکارآ مشابه تحلیل پوششی داده هاست. از این‏رو، توصیه می شود که با مدیریت صحیح و تخصیص بهینه نهاده های مورد استفاده در فرآیند تولید انار و حمایت ارگان‏های مربوط، امکان افزایش و بهبودکارآیی تولیدکنندگان انار فراهم آید.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، فراکارآیی، انارکاران، خاش (شهرستان)
 • علی اصغر کلباسی اصفهانی، سید مهدی میردامادی*، سید جمال فرج الله حسینی، فرهاد لشگر آرا صفحات 169-204

  سرمایه گذاری در اراضی حاصل‏خیز کشورهای برخوردار از منابع آب کافی برای تولید محصولات اساسی در راستای بهبود امنیت غذایی با عنوان «کشت فراسرزمینی» شناخته شده است. تحقیق حاضر، با هدف کاربردی واکاوی الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای بهبود امنیت غذایی در ایران، به روش تحلیلی غیرآزمایشی و پیمایشی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق 176 تن از صاحب نظران عرصه کشت فراسرزمینی در بخش های دولتی و خصوصی بودند که به طور نظری، انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل اسناد و مدارک کتابخانه ای و همچنین، پرسشنامه پنج‏گزینه ای با طیف لیکرت بود. متغیر وابسته تحقیق «بهبود امنیت غذایی در ایران» بود که در چهار بعد موجود بودن غذا، در دسترس بودن غذا، بهره‏برداری از غذا و پایدار بودن این سه مولفه سنجش شد. متغیر مستقل تحقیق نیز شامل الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای ایران در چهار گروه سیاست‏ گذاری، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و زراعی- تخصصی بود. بر پایه یکی از مهم‏ترین یافته‏ های پژوهش حاضر، این چهار گروه الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای ایران تاثیرات معنی دار و مثبت بر ابعاد یادشده امنیت غذایی دارند و تحقق کشت فراسرزمینی برای ایران در بهبود امنیت غذایی کشور دارای تاثیر مثبت معنی دار است. همچنین، نتایج سنجش نظرات دانش ‏آموختگان رشته های کشاورزی و غیر کشاورزی با یکدیگر همخوانی دارد. نظر به یافته های تحقیق، تامین اطلاعات ضروری مرتبط توسط مراجع دولتی برای ورود به عرصه کشت فراسرزمینی نخستین گام در راستای تشویق بخش خصوصی به حضور در این عرصه است.

  کلیدواژگان: امنیت غذایی، کشت فراسرزمینی، محصولات اساسی
 • میلاد امینی زاده، حامد رفیعی*، سید عباس زارع، مطهره کبودتبار، اتابک کاظم پور صفحات 205-225

  موافقت نامه های تجاری به طور کلی با کاهش هزینه های تجاری و افزایش ایمنی قراردادها نقشی موثر در جهت کاهش موانع تجارت دارد. ایران در دو موافقت نامه تجاری نظام جهانی ترجیحات تجاری (GSTP) و سازمان همکاری های اقتصادی (ECO) حضور دارد. باوجود آنکه باور عمومی بر این است که حضور در موافقت نامه های تجاری به طور کلی اثری مثبت بر جریان تجاری کشورها دارد ولی ضمانتی برای این اثر در همه کشورها و کالاها وجود ندارد. لذا با توجه به اهمیت صادرات پسته برای ایران، هدف مطالعه حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا حضور ایران در موافقت نامه های تجاری موجب افزایش صادرات پسته ایران شده است؟ برای دستیابی هدف، از الگوی جاذبه و داده های صادرات پسته در دوره زمانی 2001-2016 استفاده شده است. براساس نتایج، عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری اثری مثبت و معنی دار (0/380) بر صادرات پسته ایران داشته است. لذا پیشنهاد می شود که شرکت های صادراتی پسته، از فرصت های موجود به واسطه حضور در این موافقت نامه های تجاری جهت اتخاذ سیاست ها و استراتژی های مناسب بازاریابی به منظور افزایش صادرات پسته ایران به شرکای تجاری عضو توافق نامه بهره ببرند.

  کلیدواژگان: موافقت نامه تجاری، الگوی جاذبه، پسته، ایران
 • شجاعت زارع*، حمید محمدی، محمود صبوحی، محمود احمدپور برازجانی، سید احمد محدث حسینی صفحات 227-259

  به منظور مقایسه تاثیر سیاست کاهش برداشت آب از منابع آب زیرزمینی و سیاست افزایش راندمان آبیاری بر روی کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تاثیر این سیاست‏ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تاثیر کاهش برداشت آب نشان داد که این سیاست اگرچه می تواند باعث ایجاد تعادل در برداشت آب گردد و مصرف انرژی را تا 25 درصد کاهش دهد اما موجب کاهش تولید محصولات مهمی مانند گندم و افزایش هزینه های اجتماعی بخصوص کاهش درآمد کشاورزان و افزایش واردات می‏شود. به طوری که هزینه های اجتماعی را بین 20 تا 43 درصد افزایش داده و هزینه هر متر مکعب آب صرفه جویی شده بین 4540 تا 6360 ریال خواهد بود. جایگزینی سامانه های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. با وجودی که بستن چاه های غیرمجاز از الزامات قانونی است اما اجرای آن نمی تواند موجب ایجاد تعادل در برداشت شود. جهت کسب نتیجه مطلوب لازم است تا ضمن بستن چاه های غیرمجاز نسبت به کاهش تدریجی پروانه چاه های مجاز اقدام نموده و با اعطای تسهیلات و خدمات مشاوره ای کشاورزان را در جهت افزایش راندمان یاری نمود.

  کلیدواژگان: چاه های غیرمجاز، سیاست کاهش برداشت، کسری مخزن، راندمان آبیاری، هزینه های اجتماعی، خراسان رضوی
 • محمدرضا کهنسال*، الهه اعظم رحمتی صفحات 261-277

  سهم بالای قند و شکر از انرژی مصرفی کشور بیانگر وابستگی شدید بدین محصولات در سبد غذایی بسیاری از خانوارهای ایرانی است. بنابراین، شناخت ترجیحات مصرف کنندگان این نوع محصولات برای سیاست‏گذاری و برنامه ریزی بسیار اهمیت دارد. در این راستا، در مطالعه حاضر، به‏منظور بررسی تغییر ترجیحات مصرف کنندگان مناطق شهری ایران برای محصولات قند و شکر در فاصله سال های 1386 تا 1395، از آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکارشده ضعیف (WARP) استفاده شد. نتایج بررسی اصل WARP نشان داد که در سال های 1388، 1389 و 1390، تناقضاتی در ترجیحات مصرف کنندگان این محصولات وجود داشته و فرضیه پایایی ترجیحات مصرف کننده نقض شده است؛ و به‏نظر می رسد که افزایش تعرفه بر شکر وارداتی یکی از دلایل مهم نقض این فرضیه باشد.

  کلیدواژگان: ترجیحات، قند، شکر، ماتریس WARP
|
 • Gh. Dashti *, M. Cheraghi, E. Pishbahar Pages 1-24

  Agricultural insurance is a good alternative of stabilizing producers'' incomes, but problems such as asymmetric information have made insurance an expensive tool. Recent studies have shown that weather index insurance manage these problems. Rainfall values have the greatest impact on agricultural production, compared to other climatic factors. On the other hand, Hashtroud County has a central position in wheat and barley production in in East Azerbaijan province of Iran. Therefore, in this study, the pricing of rainfall index insurance for wheat and barley in this county was investigated. In this regard, the required data of wheat and barley yield and rainfall during 1991-2015 were collected. The results of indemnity function showed that in the cropping years of 1999-2000 and 2007-08 with the annual rainfall of less than 225 mm, the indemnity was fully paid, equal to the maximum level of the insurer''s liability. Then, using the lost- cost function and log-logistic theoretical distribution, the premium rate was calculated to be 18 percent. Actual premiums were calculated at four levels of coverage and for each product, the calculated amount for wheat for the cropping year 2014-15 at the coverage level of 80 percent was 2568641 IR Rials and for the barley, equal to 2410948.1 IR Rials. The results showed that the premiums calculated in this study for both products were higher than current premiums. Therefore, it might be suggested that the concerned premiums calculated to reduce the inefficiency of the Agricultural Insurance Fund should be taken into consideration by policy makers and managers of agricultural sector.

  Keywords: Lost cost function, Rainfall index insurance, Wheat, Barley
 • S. Amirzadeh Moradabadi, S. Ziaee *, H. Mehrabi Boshr Abadi, A. Kehkha Pages 25-48

  This study aimed at exploring the spatial effects of agricultural sustainability on food security of urban households in Iran over the period of 2005-15. For this purpose, first, the overall level of agricultural sustainability was calculated using a combination of agricultural sustainability and weighting indicators based on Analytic Hierarchy Process (AHP) method. Then, the household food security index (AHFSI) was used to determine the food security of households in urban areas. Finally, the effectiveness of agricultural sustainability on food security of urban households while other effective factors in place was examined using the mixed Spatial Autoregressive (SAR) model. The results of the model indicated a positive and significant effect of agricultural sustainability on food security in urban households, and the significance of the dependent spatial interruption coefficient confirmed the existence of spatial effects. So, the results of calculating the direct and indirect effects of agricultural sustainability index on the food security of each province and neighboring provinces were positive and significant. These results indicated the intra- and inter-provincial overflows. Therefore, it is imperative for policymakers of the agricultural sector to invest in production infrastructure such as seeds, fertilizers and agricultural practices with a focus on enhancing sustainable production as a prerequisite for the establishment of sustainable food security.

  Keywords: Composite Sustainable Agriculture Index, Food security, Spatial Measurement, analytical hierarchy process (AHP), Iran
 • H. Amirnejad *, P. Tonakbar, N. Heidari, Sh. Mirkarimi Pages 59-83

  Rice is a strategic crop with a strong presence in Iranian household food basket. This study aimed at investigating the consumers' preferences for rice using the choice experiment method and conditional logit model in Rasht city of Iran. The required data were collected through the 149 questionnaires completed from households in 2016. Six attributes of rice and their related levels were considered to describe the changes in rice, including size of rice grain, types of rice packaging, taste of rice, rice producing country, food safety and price attribute. The study results indicated that consumers had the most willingness to pay for local rice, so that each household in Rasht city was willing to pay 61000 IR rials per kg for the local rice. Accordingly, improving the level of education and enhancing the public awareness and knowledge of the rice attributes through the media (particularly, information on organic products and their benefits, the consequences of the use of fertilizers and chemical pesticides as well as the consumption consequences of imported rice) may contribute to support the organic and local rice while to meeting the demand and consumer preferences as well.

  Keywords: Consumer preferences, Heterogeneity of Preferences, Choice Experiment, Conditional Logit, rice, Rasht (City)
 • V. Ansari *, S. Molavi, S. S. Hosseini Pages 85-120
  Among the sources of production growth, export is the major component strongly influenced by government policies. This study aimed mainly at investigating the effect of export composition change (ie the commodities’ export share over times) on the growth of agricultural production using the structural decomposition analysis method. For this purpose, firstly, the growth of production was decomposed into four main factors including the effect of change in domestic final demand, the effect of change in exports, the effect of technology change and the effect of import substitution. Then, the effects of change in exports were also subjected to further decomposition to determine the effect of the export composition change on production growth in more details. This operation was performed using input-output tables of 1991 and 2001 which were deflated. According to the results, the change in exports had a positive effect on the production growth of all the agricultural sub-sectors, except for livestock and poultry products. In addition, decomposing the effect of exports showed that the growth of crops, horticulture, fish and other aquaculture products was mostly influenced by increasing their own exports. However, in the case of livestock and poultry sector, the negative effect of decline in exports of food products and beverages caused to reduce the growth of this sector. These results suggested that to increase the agricultural production, in addition to the importance of an increase in the exports of agricultural raw materials, investment in the development of food industry to process high-quality products characterized by competitiveness in the world markets might be a major driver of growth in the agricultural raw products.
  Keywords: export, Sources of Growth, structural decomposition analysis, Input-Output Tables, agricultural sector, Iran
 • H. Dehghanpur *, M. Zibaei Pages 121-146

  Water and soil conversation is one of the most important issues in agriculture and food production. It is necessary to identify the limitations and barriers to the development of water and soil conservation technologies and to address them and achieve development goals through enhancing the adoption rate of these technologies by farmers. This study aimed at investigating the measures of soil and water conservation at the farm level as well as determining the factors influencing the adoption of these technologies. For this purpose, the factors affecting farmers' intentions in applying the water and soil conservation technologies and activities were analyzed through the Theory of Planned Behavior (TPB) and the path analysis technique. The model of path analysis technique confirmed the effects of attitude, subjective norms and perceived behavioral control on the farmer's intention, and also showed that in addition to the obvious variables, some invisible variables had also such significant effects on the farmers’ adoption, which caused overlaps. According to the results, the variable of farmer's attitude had the most significantly positive effect on farmers' intentions in the water and soil conservation activities. Then, perceived behavioral control and subjective norms had significantly positive effects on the intention of the farmer to apply the water and soil conservation technologies.

  Keywords: Water conservation, Soil conservation, Planned Behavior Theory, Path Analysis Method
 • MH. Karim *, A. Karim, H. Amiri Pages 147-168

  The purpose of this study is to investigate the efficiency of pomegranate growers in Khash County using two methods of data envelopment analysis and super-efficiency analysis. The required information was collected by completing a questionnaire from pomegranate growers in Khash County. The results of this study showed that the average level of technical efficiency in the Khash County in the model assuming constant return to the scale is 0.46 and in the model variable returns to the scale is 0.68 and there is a clear difference in the level of technical efficiency between the studied gardens. The most important reason is the inefficiency in how to manage the use of inputs. The range of efficiency levels in the Super-Efficiency Model was between 0.08 to 6.86%, which shows a great difference between pomegranate gardens in terms of input consumption. The results of ranking pomegranate gardens using the Super-Efficiency approach with input-oriented assumption showed that the ranking of inefficient gardens is similar to data envelopment analysis. Therefore, it is recommended to increase and improve the efficiency of pomegranate producers by proper management and optimal allocation of inputs used in the pomegranate production process and the support of relevant agencies.

  Keywords: Data Envelopment Analysis, Super Efficiency Model, Pomegranate Growers, Khash
 • AliAsghar Kalbasi Esfahani, Seyyes Mehdi Mirdamadi *, Seyyed Jamal Farajollah Hosseini, Farhad Lashgarara Pages 169-204

  The present research carried out with the practical purpose of analyzing the requirements of overseas cultivation realization for improvement of food security in Iran. In methodology, this research is analytic non-experimental and it is based on surveys. The statistical population of the present research includes 176 researchers and experts who selected theoretically (N=176). Library documents have been the instrument used in the present research and five options for the Likert Spectrum Questionnaires have been applied in the field methodology. In this research, improvement of food security is the dependent variable which has been surveyed from the four aspects of food availability, food accessibility, food utilization, and food sustainability. It considers requirements of the realization of overseas cultivation as the independent variable. These requirements are the four categories of: policy-making; economic; socio-cultural; and agronomic-specialized. For descriptive analysis, the SPSS20 software has been used. Also, the deductive analysis has been carried out through the use of AMOS22 software and based on Classic Structural Equation Modeling method. The finding in the descriptive statistics sector indicates that more than 50 percent of them have a master degree and 48 percent of them studied agricultural sciences. The most important finding of this study in the inferential statistics shows that four requirements categories of policy-making; economic; socio-cultural; and agronomic-specialized have positive and meaningful effects on the food security development dimensions, which include food availability, food accessibility, food utilization and sustainability. And overseas cultivation realization for Iran has positive effect on food security improvement in the country.

  Keywords: Food security, Overseas Cultivation, Essential Crops
 • Milad Aminizadeh, Hame Rafiee *, Syeed Abbas Zare, Motahare Kaboudtabar, Atabak Kazempoor Pages 205-225

  Trade agreements are generally effective in reducing barriers to trade by reducing trade costs and increasing the contracts safety. Iran is in two trade agreements of the world, Global System of Trade Preferences (GSTP) and Economic Cooperation Organization (ECO). Despite the general belief that the presence in trade agreements generally has a positive effect on the trading flow of the countries, there is no guarantee about this effect in all countries and goods. Therefore, considering the importance of pistachio exports to Iran, this study aims to answer the question whether Iran’s presence in trade agreements has increased exports of Iranian pistachio? To achieve the purpose, the gravity model and pistachios export data have been used during the period 2001 to 2016. Based on the results, Iran’s membership in the trade agreements has had a positive and statistically significant impact (0.380) on Iranian pistachio exports. Therefore, it is suggested that pistachio exports companies benefit from the opportunities provided by participating in these trade agreements to adopt appropriate marketing policies and strategies to increase Iran’s pistachio exports to its trading partners.

  Keywords: Trade Agreement, gravity model, pistachio, Iran
 • Shojaat Zare *, Hamid Mohammadi, Mahmoud Sabouhi, Mahmoud Ahmadpour, Seyyed Ahmad Mohaddes Hoseini Pages 227-259

  In order to compare the effect of the policy of reducing water extraction from groundwater resources with the policy of increasing irrigation efficiency, on the deficit of groundwater reservoirs, production, net imports, net social benefits and farmers' income in Khorasan Razavi province, five cities including Mashhad, Sabzevar, Neyshabur, Torbat-e Jam and Torbat-e Heydarieh were selected and the effects of these policies were studied using a positive mathematical programming model (PMP_GME).The study of the effect of reducing water extraction showed that although this policy can balance the water extraction and reduce energy consumption by up to 25%, it reduces the production of important crops such as wheat and increases social costs, in particular, reducing farm incomes and increasing imports. So that it will increase social costs by 20-43 percent, and the cost of each cubic meter of saved water will be between 4540 and 6360 Rials. Replacing new systems instead of old at the potential level without increasing the area under cultivation, will reduce the tank's deficit by 94%. Although the closure of unauthorized wells is a legal requirement, its implementation cannot create balance in the water extraction. In order to achieve the desired result, it is necessary to close the unauthorized wells and reduce water extraction permanently from the wells that have a butterfly. Also by providing bank loans and advisory services, farmers helped to increase irrigation efficiency.

  Keywords: Unauthorized Wells, Extraction Reduction Policy, Reservoir Deficits, Irrigation efficiency, Social Costs, Khorasan Razavi
 • MohammadReza Kohansal *, Elahe Azam Rahmati Pages 261-277

  Survey of revealed preferences of Iranian citizens for sugar and lump Mohammad Reza Kohansal and Elahe Azam Rahmati Abstract The high proportion of sugar and lump of sugar of energy’s consumption shows that many Iranian households are extremely dependent on these products in their food bundle. Therefore, recognizing consumer preferences for the types of products is very important for policy making and planning. In this study, it was investigated the structural changes in consumer preferences between (2007)-(2017) years. To achieve the goal non-parametric approaches is used that is based on Weak Axiom of Revealed Preference (WARP). The results of nonparametric approach indicated that there is an inconsistency in the WARP matrix in years of 2010, 2011 and 2012. The assumption of the reliability of consumer preferences has been violated in these years, which an important reason for it is increasing tariffs of imported sugar. JEL Classification: D11 Keywords: Preferences, Sugar, lump of sugar, WARP matrix.

  Keywords: Preferences, Suger, lump of sugar, WARP matrix